Витяг із протоколу №1 icon

Витяг із протоколу №1
Скачати 392.25 Kb.
НазваВитяг із протоколу №1
Дата11.09.2012
Розмір392.25 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №1

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 31серпня 2009 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь ректора університету професора Бойка О.Д. про підсумки діяльності колективу університету у 2008/2009 навчальному році та завдання на новий навчальний рік.

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету професора Бойка О.Д. “Підсумки діяльності колективу університету у 2008/2009 навчальному році та завдання на новий навчальний рік”, Вчена рада у х в а л и л а:

1. Завдання, визначені в доповіді ректора університету професора Бойка О.Д. щодо подальшого вдосконалення діяльності університету за основними напрямками у 2009/2010 навчальному році, узяти до керівництва та виконання.

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам інших підрозділів провести аналіз результатів діяльності в минулому навчальному році, спланувати й організувати роботу у 2009/2010 навчальному році, узявши до уваги основні першочергові завдання, визначені в доповіді ректора університету професора Бойка О.Д. та у виступах учасників обговорення.

2.1. Підвищення якісного рівня та ефективності навчально-виховного процесу з базових напрямів підготовки й спеціальностей, розширення спектру додаткових освітніх послуг, які надаються університетом.

2.2. Розширення та організація спільної діяльності з регіональними органами державного управління та місцевого самоврядування щодо вивчення попиту на ринку праці, а також прогнозування потреби фахівців, підготовку яких здійснює та може здійснювати університет, оперативне внесення відповідних коректив до структури напрямів підготовки, спеціальностей і спеціалізацій.

2.3. Поповнення професорсько-викладацького складу кафедр науково-педагогічними працівниками вищої кваліфікації – докторами наук, професорами. Створення умов для відкриття в університеті спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

2.4. Здійснення заходів щодо ліцензування та створення бази для запровадження нових напрямів освітньої діяльності: підготовка фахівців із числа іноземних громадян (російська мова і література, англійська мова і література, переклад з російської, англійської та німецької мов, практична психологія), підготовка магістрів зі спеціальності “Управління навчальним закладом” тощо.

2.5. Завершення процесу акредитації освітніх напрямів і спеціальностей, із яких акредитаційні справи зареєстровані знаходяться на розгляді в Міністерстві освіти і науки України та Державній акредитаційній комісії (“Психологія”, “Прикладна математика”, “Практична психологія”, “Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія”).

2.6. Підготовка та проведення акредитаційного самоаналізу та акредитації напрямів та спеціальностей, які у 2009/2010 навчальному році акредитуються вперше (“Переклад”, “Прикладна фізика”), а також ті, що акредитуються повторно: “ПМСО. Мова і література (англійська)”, “ПМСО. Мова і література (німецька)”.

2.7. Ліцензування освітньої діяльності з підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальностей, із яких у 2009/2010 навчальному році відбудеться перший випуск бакалаврів (“Прикладна математика”, “Прикладна фізика”, “Психологія”, “Переклад”).

2.8. Активізація роботи щодо інформатизації та автоматизації бібліотеки, створення електронного каталогу й накопичування електронних інформаційних ресурсів, у тому числі створення бази електронних навчально-методичних комплексів дисциплін.

Вирішення питання щодо надання бібліотеці університету статусу наукової бібліотеки.

2.9. Активізація роботи щодо впровадження в навчальний процес методів і засобів дистанційного навчання.

2.10. Забезпечення раціонального та економного використання бюджетних коштів та матеріально-технічних засобів, пошуки додаткових джерел фінансування освітньої та науково-дослідної діяльності університету.

3. Контроль за виконанням рішення доручити проректорам за напрямками діяльності.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №2

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 24 вересня 2009 року


 1. СЛУХАЛИ: Декана факультету іноземних мов доцента Тезікову С.В. про стан та завдання щодо вдосконалення іноземних мов за професійним спрямуванням.

Заслухавши й обговоривши доповідь керівника робочої групи, декана факультету іноземних мов Тезікової С.В. “Про стан та завдання щодо вдосконалення викладання іноземних мов за професійним спрямуванням”, Вчена рада відзначає наявність позитивного досвіду, спрямованого на впровадження в навчальний процес ідей інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір.

Навчальними планами підготовки фахівців із базових напрямів і спеціальностей передбачено вивчення іноземної мови протягом 3 семестрів (5 кредитів), підготовлено навчально-методичне забезпечення для денної та заочної форм навчання, відпрацьовуються моделі забезпечення потреб студентів у поглибленому вивченні іноземних мов на факультеті суміжних професій, упроваджуються сучасні методи та прийоми навчання.

Підпорядкування кафедри іноземних мов факультету іноземних мов дозволило спрямувати викладачів на професійне вдосконалення, опанування комунікативного підходу у викладанні іноземних мов, розвитку ініціативи та відповідального ставлення до результату навчання.

Вчена рада також відзначає, що на факультеті іноземних мов, який визначено Міністерством освіти і науки України розробником стандартів зі спеціальності “Філологія. Іноземні мови” за напрямом педагогічної освіти, відпрацьовуються ефективні моделі підготовки вчителів англійської, німецької та французької мов, про що свідчать результати опитування директорів шкіл та керівників управлінь і відділів освіти Чернігівської області.

Разом із тим, Bчена рада звертає увагу на необхідність удосконалення підготовки студентів, аспірантів і викладачів щодо підвищення ефективності міжнародного спілкування та співробітництва, поліпшення особистісної взаємодії, ділових стосунків і взаємного розуміння, яке базується на знанні іноземних мов. Тому актуальним залишається питання щодо створення умов для ефективного вивчення іноземних мов, а саме: формування груп за рівнем підготовки та мотивації студентів, упровадження в навчальні плани факультативів із іноземних мов, використання сучасних комп'ютерних технологій та інформаційних систем у навчанні іноземних мов, підготовка педагогічних кадрів для навчання як школярів, так і дорослих, упровадження в магістерські та аспірантські програми підготовки з іноземної мови тем, пов’язаних із нормами та етикетом міжнародного наукового спілкування.

Вчена рада ухвалила:

1. Деканатам факультетів забезпечити в нормативній частині навчальних планів викладання іноземної мови в обсязі 5 кредитів із обов’язковим складанням екзамену та рекомендувати вивчення іноземних мов понад встановлений нормативний обсяг у формі факультативних занять.

2. Кафедрі іноземних мов (Долматова М.П.) розробити навчальні програми, які мають базуватися на принципах комунікативного підходу та забезпечували підготовку студентів до наукового й повсякденного спілкування іноземними мовами згідно з Європейськими рекомендаціями з мовної освіти.

3. Рекомендувати ректорату вирішити питання щодо створення Центру мовної підготовки та передбачити надання додаткових освітніх послуг щодо навчання викладачів, співробітників, здійснення перекладів, забезпечення навчання дорослих тощо.

4. Деканату факультету іноземних мов (Тезікова С.В.) подати пропозиції щодо модернізації технічної бази факультету, навчальної літератури та програмного забезпечення.

5. Рекомендувати деканам факультетів під час формування навчальних груп для вивчення іноземних мов ураховувати рівень мовної підготовки студентів та їхню мотивацію щодо вивчення іноземних мов.

6. Вважати за доцільне запровадження вивчення іноземної мови як спеціалізації в поєднанні з окремими базовими напрямами підготовки й спеціальностями (дошкільна освіта, географія, історія та ін.).

7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково­педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №3

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 29 жовтня 2009 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь проректора з науково-педагогічної та методичної роботи доцента О.Г.Самойленка про спільну роботу університету, органів управління освіти та місцевих органів самоврядування щодо здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді.

Заслухавши й обговоривши доповідь керівника робочої групи, проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г. “Спільна робота університету, органів управління освіти та місцевих органів самоврядування щодо здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді”, Вчена рада відзначає наявність системної, багатофакторної співпраці підрозділів університету з органами управління освіти та Центрами зайнятості населення, Чернігівської та інших областей.

Ректоратом, деканатами й кафедрами, іншими підрозділами університету надається належна увага профорієнтаційній роботі серед молоді та координації дій із органами управління й закладами освіти щодо формування контингенту студентів. Питання про профорієнтаційну роботу внесено на розгляд вчених рад усіх факультетів університету. Викладачі університету залучаються до участі в загальноуніверситетських та факультетських профорієнтаційних заходах, активно співпрацюють зі школами та методичними об'єднаннями вчителів міста Ніжина й Чернігівської області.

Центром довузівської підготовки проводиться значна робота щодо підготовки рекламної інформації про університет, проведення роз'яснювально-агітаційної роботи під час проведення “Ярмарок професій” та виїзних “Днів університету”. Результативною є робота Центру з підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання знань через систему підготовчих курсів.

Поряд із тим Вчена рада звертає увагу на необхідність посилення інформованості населення через засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення), потребу в розширенні кількості навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, із якими університет має угоди про співпрацю, на більш активному залученні до профорієнтаційної роботи студентів і випускників університету. У сучасних умовах важливого значення набуває оперативна та приваблива інформація в мережі Internet, тому існує потреба в швидкому та якісному удосконаленні сайту університету.

^ Вчена рада ухвалила:

 1. Затвердити план заходів із організації та проведення профорієнтаційної роботи в університеті у 2009/2010 навчальному році (додається).

 2. Провести закріплення за факультетами, випусковими кафедрами, ураховуючи професійну спрямованість їх діяльності, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади, ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, центри технічної та художньо-мистецької творчості для співпраці в освітній сфері та проведення профорієнтаційної роботи.

^ Термін виконання: листопад 2009 р.

Відповідальні: ректорат, деканати факультетів, завідувачі кафедр.

 1. На засіданнях вчених рад факультетів розглянути питання щодо проведення профорієнтаційної роботи у 2009/2010 навчальному році, розробити та забезпечити реалізацію перспективних планів профорієнтаційної роботи.

^ Термін виконання: вересень-жовтень 2010 р.

Відповідальні: декани факультету.

 1. Підготувати макети ілюстрованих буклетів та комп'ютерних презентацій напрямів підготовки й спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців на факультетах і кафедрах, а також інформаційні матеріали про спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється навчальний процес на кафедрах.

^ Термін виконання: до 1 січня 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

 1. Організувати опублікування в місцевих ЗМІ й розміщення на сайті університету інформаційні статті й матеріали, підготовлені провідними викладачами й студентами університету.

^ Термін виконання: постійно.

Відповідальні: декани факультетів, Центр комп'ютеризації.

 1. Підготувати матеріали та видати буклет “Абітурієнт 2010”, виготовити комп'ютерні презентації, відеофільми про університет, факультети.

^ Термін виконання: листопад-грудень 2009 р.

Відповідальні: Центр довузівської підготовки, Центр інформатизації, соціально-гуманітарний відділ.

 1. Продовжити роботу щодо модернізації сайту університету, забезпечити оперативне розміщення на сайті інформації для абітурієнтів (основні досягнення університету, профорієнтаційні заходи, конференції, олімпіади, конкурси абітурієнтів тощо).

Рекомендувати кафедрам підготувати для розміщення на сайті університету оновлені інформаційні матеріали про їхню освітню й наукову діяльність.

Організувати на сайті сторінку-форум випускників університету.

^ Термін виконання: листопад-грудень 2009 р.

Відповідальні: Центр інформатизації; деканати факультетів, завідувачі кафедр.

8. Продовжити роботу щодо розширення переліку ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації для співпраці з метою забезпечення підготовки студентів за інтегрованими навчальними планами та надання їм можливості вступати до університету на старші курси.

^ Термін виконання: 2009/2010 навчальний рік, постійно.

Відповідальні: навчально-методичний відділ, декани факультетів.

9. Сформувати студентську групу (агітбригаду) та забезпечити її участь у проведенні профорієнтаційних заходів у населених пунктах і навчальних закладах Чернігівської та суміжних областей.

^ Термін виконання: листопад-грудень 2009 р., постійно.

Відповідальні: соціально-гуманітарний відділ спільно із профкомом студентів і студентською радою.

10. Рекомендувати студентській раді університету, студентським комітетам факультетів створити профорієнтаційні групи з числа іногородніх студентів для проведення профорієнтаційної роботи, зокрема, під час зимових канікул, за місцем проживання.

^ Термін виконання: листопад-грудень 2009 р., постійно.

Відповідальні: соціально-гуманітарний відділ, профком студентів, студентська рада.

11. Розробити анкету для проведення опитування випускників шкіл щодо вивчення їхньої професійної зорієнтованості та мотивації вибору ВНЗ для вступу на навчання.

Запровадити анкетування учнів 11-х класів м.Ніжина та Чернігівської області.

Із метою діагностування ефективності профорієнтаційних заходів та дієвості рекламної інформації університету провести анкетне опитування студентів І курсу.

^ Термін проведення: листопад-грудень 2009 р.

Відповідальні: центр довузівської підготовки, Центр якості освіти.

12. Провести нараду-семінар директорів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів із метою обговорення умов прийому до університету у 2010 році, активізації профорієнтаційної роботи серед учнів та студентів підготовчих курсів, ознайомлення їх з умовами навчання в університеті.

^ Термін проведення: січень 2010 р.

Відповідальні: ректорат, приймальна комісія.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №4

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 3 грудня 2009 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь професора Коваленко Є.І. про роботу кафедр щодо професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації молодих викладачів.

Заслухавши й обговоривши доповідь заступника голови комісії з підготовки питання, завідувача кафедри педагогічної майстерності професора Коваленко Є.І., Вчена рада відзначає, що на кафедрах університету проводиться систематична робота, спрямована на поповнення колективів кафедр здібною, професійно-орієнтованою молоддю, в основному випускниками магістратури та аспірантури. Молоді викладачі й асистенти охоплені різними формами навчання й професійного вдосконалення: участь у кафедральних наукових та науково-методичних семінарах, педагогічне наставництво, відвідування навчальних занять, які проводяться досвідченими колегами-професорами, доцентами, старшими викладачами, індивідуальне консультування тощо.

Молоді викладачі й асистенти залучаються до науково-дослідної роботи, підготовки та складання кандидатських екзаменів, готуються до вступу в аспірантуру .

Найбільш активно використовуються різні форми навчання молодих викладачів і асистентів на кафедрах, які динамічно розвиваються внаслідок змін, що відбуваються в структурі спеціальностей і спеціалізацій (кафедра загальної та практичної психології, кафедри історико-юридичного факультету та факультету іноземних мов та ін).

Разом із тим, у роботі молодих викладачів та асистентів є ряд проблем і невирішених питань. Зокрема, більшість із них, маючи добру фахову підготовку, стикаються зі значними труднощами методичного та організаційного характеру (недостатнє знання основ педагогіки, психології та методики вищої школи, перевантаженість аудиторними видами навчальної роботи, недосконалість розкладу занять, невміння організувати свою роботу, труднощі в користуванні сучасними засобами навчання, зокрема педагогічного циклу).

Кафедрами недостатньо ефективно використовуються можливості щодо зарахування молодих фахівців на посади викладачів-стажистів.

Значна кількість молодих викладачів, випускників аспірантури затримуються із захистом дисертацій, на окремих кафедрах звіти аспірантів обговорюються формально, атестація проводиться лише в кінці навчального року аспіранта, рішення за цими звітами часто мають загальний характер.

Окремі кафедри недостатньо ведуть роботу щодо направлення молодих викладачів до аспірантури за профілем кафедри.

Із метою подальшого вдосконалення діяльності кафедр щодо навчання й професійного вдосконалення молодих викладачів та асистентів, надання їм допомоги в науковій роботі Вчена рада ухвалила:

 1. Продовжити роботу загальноуніверситетського науково-методичного семінару “Болонський процес і сучасна вища школа”.

^ Термін виконання: січень 2010 р., постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; завкафедри педагогіки і педмайстерності, психології.

 1. Вивчити питання щодо створення інформаційного середовища з питань методики й практики використання в навчальному процесі та в науковій роботі комп'ютерної техніки, інформаційної мережі Internet, аудіовізуальних та інших технічних засобів навчання.

^ Термін виконання: січень 2010 р., постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; завідувачі кафедр прикладної математики та інформатики, фізики.

 1. Вивчити питання щодо організації інтенсивного (поглибленого) вивчення іноземної мови.

^ Термін виконання: лютий 2010 р., постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; зав. кафедри іноземних мов.

 1. Вивчити можливість щодо внесення до навчальних планів із підготовки спеціалістів, магістрів та аспірантів курсу “Основи риторики” (Основи красномовства).

^ Термін виконання: з 1вересня 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

 1. Вивчити можливість посилення психолого-педагогічної складової навчальних планів з підготовки магістрів та аспірантів.

^ Термін виконання: з 1 вересня 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

 1. Підготувати та видати навчально-методичний посібник щодо

організації навчально-виховної, методичної та наукової роботи викладача вищої школи в умовах кредитно-модульної системи.

^ Термін виконання: з 1 вересня 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; завкафедри педагогіки і педмайстерності, психології.

 1. Провести аналіз стану завершення та перспектив щодо виконання

дисертаційних робіт викладачами, які закінчили аспірантуру до 2009 року й не подали до захисту кандидатських дисертацій, надати їм необхідну допомогу в завершенні та поданні до захисту дисертацій.

^ Термін виконання: до 1 липня 2010 р.

Відповідальні: проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, завідувачі кафедр.

8. Запровадити заслуховування на засіданнях вчених рад факультетів, кафедр звітів аспірантів щодо виконання ними індивідуальних планів роботи.

^ Термін виконання: із січня 2010 р.

Відповідальні: проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, декани факультетів, завідувачі кафедр.

 1. Посилити контроль за якістю та ефективністю наукового керівництва аспірантами. Запрошувати наукових керівників на засідання вчених рад і кафедр, де обговорюються звіти аспірантів, а також залучати їх до участі в роботі атестаційної комісії під час оцінки виконання аспірантами індивідуальних планів і переведення їх на наступний рік навчання.

^ Термін виконання: постійно.

Відповідальні: проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, декани факультетів, завідувачі кафедр.

10. Удосконалити відбір кандидатів на навчання в аспірантурі, надаючи перевагу тим викладачам, які мають виражені здібності й нахил до наукової роботи, частково або повністю склали екзамени кандидатського мінімуму, мають певний науковий доробок із теми майбутнього дослідження.

^ Термін виконання: постійно.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

11. Забезпечити систематичний контроль за реалізацією заходів щодо

навчання, професійного становлення й удосконалення молодих викладачів та асистентів, забезпечити надання їм необхідної допомоги й підтримки.

^ Термін виконання: постійно.

Відповідальні: ректорат, декани факультетів, завідувачі кафедр.

12. Із метою створення сприятливих умов для адаптації молодих фахівців – кандидатів на заміщення викладацьких і асистентських посад практикувати їхнє стажування на посадах викладачів-стажистів.

^ Термін виконання: з 1 вересня 2009 р.

Відповідальні: ректорат,декани факультетів, завідувачі кафедр.

13. Продовжити роботу щодо подальшого вдосконалення й посилення ефективності чинної в університеті системи морального та матеріального стимулювання молодих науковців.

^ Термін виконання: постійно.

Відповідальні: ректорат, декани факультетів, завідувачі кафедр.


Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №5

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 28 грудня 2009 р.


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь декана історико-юридичного факультету доцента Мицик Л.М. про підходи до моніторингу якісного рівня навчального процесу на філологічному та природничо-георафічному факультетах.

Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії, декана історико-юридичного факультету доцента Мицик Л.М., Вчена рада відзначає, що впровадження системи забезпечення якості освіти виступає важливим засобом оцінки потенціалу вищих навчальних закладів, удосконалення їхньої діяльності та забезпечення успіху в конкурентній боротьбі на ринку освітніх послуг.

На філологічному та природничо-географічному факультетах існує стала система моніторингу якості викладання, до якої належать, зокрема, відкриті навчальні заняття з їх подальшими обговоренням на засіданнях кафедр, рецензування та обговорення текстів (конспектів) лекцій (лекційних курсів) та інших навчально-методичних матеріалів, взаємовідвідування занять викладачами та контрольні відвідування навчальних занять деканами, їх заступниками та завідувачами кафедр. На засіданнях вчених рад та кафедр природничо-географічного й філологічного факультетів згідно з вивченими протоколами постійно відбувається обговорення питань моніторингу якісного рівня навчального процесу.

Разом із тим, у роботі вказаних факультетів існує низка проблем і невирішених питань. Вплив взаємовідвідувань колег на підвищення якості викладання, виходячи із світової практики, вважається дуже значним. Проте існуюча форма фіксації цього процесу в університеті (журнали й протоколи засідань кафедри) практично не дозволяє скласти враження про його ефективність, оскільки не віддзеркалює зворотного зв'язку (реакції викладача на висловлені зауваження й пропозиції колег та їх наслідки для якості курсу, що викладається). До того ж критичні зауваження й конструктивні рекомендації зустрічаються епізодично. До форм інтерактивного зв'язку «деканат-студенти» та «кафедра-студенти» в контексті моніторингу якісного рівня навчального процесу та ефективності різних форм і видів навчальної роботи варто віднести також створення веб-сайтів факультетів і кафедр. Їх потенціал поки що використовується вкрай недостатньо.

Робоча група відзначила загалом належний рівень моніторингу якості навчального процесу на філологічному та природничо-географічному факультетах. При цьому вивчення досвіду обох факультетів змушує констатувати тенденцію саме до контролю (моніторингу) якості викладання й навчання, а не до створення та підтримки системи постійного підвищення якості шляхом дієвого методичного та психологічного супроводу роботи викладачів та ефективного методичного й ресурсного забезпечення навчання студентів. Відсутній також систематичний зв'язок із випускниками та працедавцями щодо якості професійної підготовки на зазначених факультетах.

Із метою подальшого вдосконалення діяльності факультетів щодо моніторингу якісного рівня навчального процесу Вчена рада ухвалила:

 1. Посилити роботу з підвищення якості викладання шляхом активізації зворотного зв'язку між колегами-викладачами та студентами.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: проректор з науково-методичної роботи, завкафедри.

2.Активізувати роботу методичних комісій та методичних семінарів факультетів і кафедр шляхом проведення майстер-класів, міжкафедральних та міжфакультетських круглих столів, вироблення та поширення методичних рекомендацій.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, зав. кафедр.

3.Забезпечити постійне вдосконалення системи стимулювання та оцінювання навчальних досягнень студентів, зокрема, через:

 • аналіз ефективності чинних методик оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (КМС, ректорські контрольні роботи, заліково-­екзаменаційні сесії, державна атестація) та їх раціоналізацію;

 • порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних підходів стратегій оцінювання якості навчання студентів.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, зав. кафедр.

 1. Розробити стратегію та впровадити форми інтерактивного зв'язку «деканат – студент», «кафедра – студент» за допомогою мережі Інтернет.

Термін виконання: з лютого 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, зав. кафедр, Центр інформатизації.

5. Активніше залучати студентів до процесу моніторингу якості навчання та викладання.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, зав. кафедр, органи студентського самоврядування.

6. Запровадити систему моніторингу якості управління факультетів та кафедр шляхом систематичного опитування викладачів та студентів.

Термін виконання: з лютого 2010 р., постійно.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, зав. кафедр, Центр якості освіти.

7. Вивчити питання щодо створення служби розвитку персоналу з метою методичного та психологічного супроводу процесу викладання в університеті.

Термін виконання: з квітня 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, Центр якості освіти.

 1. Продовжити роботу щодо вдосконалення діючою в університеті системи морального та матеріального стимулювання якості освіти.

Термін виконання: червень 2010 р., постійно.

Відповідальні: проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №6

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 28 січня 2010 р.


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків професора Мельничука О.В. про підсумки наукової діяльності та міжнародної співпраці університету у 2009 році та завдання щодо вдосконалення їх організації та піднесення результативності у 2010 році.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків професора О.В.Мельничука “Підсумки науково-дослідної роботи кафедр у 2009 році та завдання щодо подальшого розвитку наукових досліджень в університеті”,

^ Вчена рада ухвалила:

 1. Доповідь проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О.В. Мельничука про підсумки науково-дослідної роботи кафедр у 2009 році та завдання щодо подальшого розвитку наукових досліджень в університеті схвалити.

 2. Матеріали доповіді про підсумки науково-дослідної роботи університету за 2009 рік обговорити на засіданнях вчених рад факультетів та кафедр.

 3. Науковому відділу університету:

3.1. Розробити план заходів щодо залучення викладачів університету до участі в конкурсах на здобуття міжнародних грантів.

Термін виконання: до 01.05.2010 р.

3.2. Продовжити роботу по організації наукового співробітництва з академічними установами України.

Термін виконання: постійно.

3.3. Організувати інформаційне забезпечення НДР шляхом подальшого поширення в університеті світової мережі “Internet” та роботи системи електронної пошти.

Термін виконання: до 01.05.2010 р.

3.4. Посилити рекламно-комерційну роботу з метою пропаганди конкурентоспроможної наукової продукції, виготовленної викладачами університету.

Термін виконання: до 01.05.2010 р.

3.5. Підготувати та розмістити на сайті університету електронну базу даних про наукові та науково-методичні конференції, семінари, майстер-класи тощо, що відбуватимуться протягом 2010 року в університеті.

Термін виконання: до 01.05.2010 р.

3.6. Забезпечити постійний контроль за виконанням та своєчасним поданням звітної документації колективних тем та НДР, що фінансуються за рахунок коштів МОН України.

Термін виконання: постійно.

3.7. Поновити електронну базу даних про науково-педагогічних працівників університету, які не мають наукового ступеня та вченого звання

Термін виконання: до 01.04.2010 р.

3.8. Із метою пропаганди наукових досягнень викладачів університету та залучення на навчання в аспірантуру викладачів, магістрів та спеціалістів інших ВНЗ всіх форм власності розробити та надіслати рекламні проспекти.

Термін виконання: до 01.05.2010 р.

3.9. Вивчити та внести на розгляд Вченої ради питання щодо відкриття при Ніжинському державному університеті спеціалізованих Вчених рад із педагогіки, філології тощо.

Термін виконання: до 01.06.2010 р.

4. Відділу міжнародного співробітництва:

4.1. Забезпечити консультативну допомогу з питань оформлення документів для участі в міжнародних грантах, проектах, навчально-дослідницьких програмах тощо.

Термін виконання: постійно.

4.2. Інтенсифікувати залучення вчених університету до участі в конкурсах на здобуття міжнародних грантів.

Термін виконання: протягом року.

5. Деканам факультетів:

5.1. Упорядкувати роботу щодо формування та видання збірників наукових і науково-методичних праць викладачів та наукових праць студентів, розробити та подати до наукового відділу відповідні плани-графіки.

Термін виконання: до 01.03.2010 р.

  1. Деканам факультетів університету розглянути на радах факультетів стан підготовки докторських та кандидатських дисертацій, звернувши особливу увагу на дисертації, які завершуються у 2010 році. Уточнений план підготовки науково-педагогічних кадрів підготувати до затвердження на Вченій раді в травні 2010 року.

Термін виконання: квітень 2010 р.

  1. Розглянути на засіданнях вчених рад факультетів плани проведення у 2009 році наукових та науково-практичних конференцій та подати їх для узгодження в науковий відділ.

Термін виконання: до 01.03.2010 р.

  1. Надати науковому відділу пропозиції щодо змін і уточнень до чинних положень про рейтинг кафедр та конкурси “Науковець року університету, “Молодий науковець року університету”.

  2. Розглянути Положення про конкурс “Науковець року університету”, “Молодий науковець року університету” на засіданні Вченої ради в березні.

6. Завідувачам кафедр:

6.1. Активізувати роботу щодо участі викладачів кафедри в персональних міжнародних науково-технічних програмах, грантах.

Термін виконання: постійно.

6.2. Провести атестацію наукових досягнень викладачів та обговорити на засіданнях кафедр звіти викладачів, у яких відсутні публікації у 2010 році та (або) не підготовлено згідно з індивідуальним планом навчальних та методичних праць.

Термін виконання: до 01.04.2010 р.

6.3. Забезпечити поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів шляхом залучення до наукової та викладацької роботи провідних фахівців із науковими ступенями.

Термін виконання: 2010 р., постійно.

7. Проректору з науково-педагогічної та методичної роботи розробити Положення про порядок проведення атестації науково-педагогічних працівників університету та упорядкувати процес обрання на посади асистентів і старших викладачів.

Термін виконання: до 01.05.2010 р.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків О.В. Мельничука.


Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №7

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 25 лютого 2010 року


 1. СЛУХАЛИ: Доцента кафедри прикладної математики та інформатики Ю.О.Ковальчука про впровадження в навчальний процес заочно-дистанційної форми навчання.

Заслухавши та обговоривши доповідь доцента кафедри прикладної математики та інформатики Ковальчука Ю.О., Вчена рада ухвалила:

 1. Розробити й подати на розгляд Вченої ради Положення про заочно-дистанційну форму навчання в університеті та план її упровадження в навчальний процес.

Термін виконання: до 20 березня 2010 року.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи; науково-методичний відділ.

 1. Визначити базовими факультетами для впровадження заочно-дистанційної форми навчання факультет іноземних мов та природничо-географічний факультет.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи О.Г.Самойленка.

 1. СЛУХАЛИ: Звіт головного бухгалтера університету Гнип Т.К про підсумки фінансово-господарської діяльності університету у 2009 році.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з фінансово-економічних та господарських питань Давиденка С.М. та звіт головного бухгалтера Гнип Т.К., Вчена рада ухвалила:

 1. Підсумки фінансово-господарської діяльності університету у 2009 році схвалити.

 2. Ректорату вживати заходів щодо подальшого вдосконалення цього напрямку діяльності, забезпечення реального планування бюджетних надходжень та економного використання фінансових, матеріальних та енергетичних засобів і ресурсів у 2010 році.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛ №8

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 11 березня 2010 року


 1. СЛУХАЛИ: Інформацію проректора з науково-­педагогічної та методичної роботи доцента Самойленка О.Г. про зміни до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з науково­педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г. щодо проекту змін до Статуту університету, Вчена рада ухвалила:

1. Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо питань студентського самоврядування” та листа Міністерства освіти і науки України від 24.02.2010 р. № 1/9–110 “Щодо внесення змін до Статутів вищих навчальних закладів” увійти з пропозицією до Конференції трудового колективу університету щодо внесення змін до Статуту університету.

2. Схвалити проект Змін до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (додається) та подати його на розгляд конференції трудового колективу університету 12 березня 2010 р.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково­педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №9

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 8 квітня 2010 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь директора бібліотеки Ленченко Н.О. про спільну роботу бібліотеки, деканатів і кафедр щодо формування навчальної та наукової літератури, науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу й науково-дослідної діяльності.

Заслухавши та обговоривши доповідь директора бібліотеки Ленченко Н.О., співдоповідь члена робочої групи, співробітника Центру якості освіти доцента Кушерець Т.В., Вчена рада відзначає, що керівництвом бібліотеки, деканами факультетів і завідувачами кафедр проводиться відповідна робота, скерована на створення належного рівня забезпечення навчального процесу навчальною та навчально-методичною літературою.

Разом із тим у діяльності бібліотеки щодо формування фондів, інформаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу й наукової роботи існують певні недоліки. Зокрема, потребує поліпшення робота абонементу й читальних залів, система співпраці бібліотеки та кафедр, інформування читачів про наявну літературу та нові надходження, стан комп’ютеризації бібліотеки. Студенти висловлюють часткові невдоволення рівнем культури обслуговування, обмеженими можливостями щодо користування комп’ютерною та ксерокопіювальною технікою.

У роботі бібліотеки є суттєві об'єктивні труднощі, спричинені відсутністю сучасного обладнаного бібліотечного приміщення.

Із метою подальшого вдосконалення роботи бібліотеки, деканатів і кафедр щодо формування фондів навчальної та наукової літератури, науково­-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової роботи Вчена рада ухвалила:

1. Завершити комплексну комп'ютеризацію бібліотеки, передбачивши, зокрема, створення електронного каталогу та фонду електронних версій підручників і навчальних посібників, наукових видань тощо.

Термін виконання: 2010–2011 рр.

Відповідальні: директор бібліотеки, керівник центру інформатизації.

2. Удосконалити систему інформування кафедр, професорсько­-викладацького складу й студентів про наявність у фондах бібліотеки навчальної та навчально-методичної літератури.

Термін виконання: постійно.

Відповідальні: директор бібліотеки, завідувач інформаційно-бібліографічним відділом.

3.Прискорити процес вивільнення книгосховищ абонементу й читальних залів від застарілої літератури та видань, які не використовуються.

Термін виконання: 2010 – 2011 рр.

Відповідальні: директор бібліотеки, завідувачі читальними залами, абонементами.

4.Завершити процес забезпечення читальних залів бібліотеки необхідною комп'ютерною та ксерокопіювальною технікою.

Термін виконання: 2010 р.

Відповідальні: ректорат, директор бібліотеки, центр інформатизації.

5. Систематично вивчати й ураховувати пропозиції та побажання кафедр щодо їх потреб у забезпеченні навчального процесу навчальною та навчально-­методичною літературою, науковими виданнями.

Термін виконання: 2010 р., постійно.

Відповідальні: директор бібліотеки, завідувачі кафедр.

6. Вивчити питання щодо можливості завершення створення електронної бібліотеки для користування студентами університету.

Термін виконання: 2010 – 2011 рр.

Відповідальні: директор бібліотеки, центр інформатизації.

7. Посилити вимоги щодо якісного рівня та оптимальних обсягів видання навчальної та навчально-методичної літератури, що випускається видавництвом університету.

Термін виконання: 2010 р., постійно.

Відповідальні: завідувачі кафедр, голови навчально-методичних комісій факультетів, директор видавництва.

8. Розробити механізм надання інформаційно-комп’ютерному центру бібліотеки університету електронного варіанта навчальних посібників, що видаються в університеті.

Термін виконання: 2010 р., постійно.

Відповідальні: директор бібліотеки, керівник відділу інформаційних технологій і комп'ютерного забезпечення бібліотеки, директор видавництва.

9. Проаналізувати стан забезпечення навчальною та навчально- методичною літературою студентів, що навчаються на непедагогічних спеціальностях і за заочною формою навчання, створити на відповідних кафедрах авторські колективи для підготовки курсів лекцій, підручників, навчальних посібників, хрестоматій і практикумів, у яких є потреба.

Термін виконання: 2010–2011 рр.

Відповідальні: директор бібліотеки, завідувачі кафедр.

 1. Контроль за виконанням рішення доручити проректорам з науково­педагогічної і методичної роботи Самойленку О.Г. і наукової роботи та міжнародних зв'язків Мельничуку О.В.^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №10

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 6 травня 2010 року


 1. СЛУХАЛИ: Доповідь голови студради університету Білоусенка М.В. про спільну роботу деканатів та органів студентського самоврядування щодо піднесення навчальної та громадської активності майбутніх фахівців.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови студентської ради університету Білоусенка М.В. й завідувача кафедри психології, доцента Щотки О.П., Вчена рада університету відзначає, що спільна робота деканатів і органів студентського самоврядування активно сприяє піднесенню навчальної та громадської діяльності студентів, згуртованості студентського колективу, розвитку студентської ініціативи, самостійності й створенню умов для найкращого розкриття особистості кожного студента.

^ Серед позитивних результатів можна відзначити:

– вирішення нагальних організаційних та кадрових питань на всіх рівнях студентського самоврядування університету;

 • завершення роботи з формування оптимальної структури студентського самоврядування та удосконалення нормативної бази;

 • активізація співпраці між органами студентського самоврядування та студентською профспілкою;

 • прийняття спільних адміністративних рішень із органами студентського самоврядування;

 • наявність позитивного досвіду роботи соціально-гуманітарного відділу, деканатів із органами студентського самоврядування щодо стратегії освіти за Болонською системою освіти.

Відзначаючи позитивні зрушення в співпраці деканатів та органів студентського самоврядування щодо піднесення навчальної та громадської активності майбутніх фахівців, Вчена рада вказує на ряд проблем і невирішених питань, зокрема:

– маючи певні досягнення в окремих напрямках культурно-масової та громадської роботи, студентське самоврядування не повністю реалізує свій потенціал у навчальній та науковій роботі;

– недостатньою мірою організовано роботу студентських рад гуртожитків у плані дотримання правил проживання в гуртожитках окремими студентами;

 • в університеті відсутня система цілеспрямованої підготовки студентів до активної громадської роботи.

^ Вчена рада ухвалила:

І. Деканатам факультетів спільно з органами студентського самоврядування спланувати та провести заходи щодо активізації навчальної та наукової роботи студентів факультету.

Відповідальні: декани факультетів, голови студентських рад факультетів.

Термін: вересень – жовтень 20 І 0 р.

2. Організувати проведення анкетування щодо виявлення організаторських та лідерських якостей у студентів.

Відповідальні: доцент кафедри психології Щотка О.П., голова студентської ради університету Білоусенко М.В.

Термін: жовтень 2010 р.

3. Розробити та здійснити заходи щодо посилення навчальної та громадської активності майбутніх фахівців.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Зінченко С.В., голова студентської ради університету Білоусенко М.В.

Термін вересень 20 І 0 р.

 1. Соціально-гуманітарному відділу спільно зі студентською радою університету розробити положення “Про школу громадського лідерства”.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Зінченко С.В., голова студентської ради університету Білоусенко М.В.

Термін до 15 жовтня 2010 р.

5.Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на проректора з науково-педагогічної та виховної роботи Зінченка С.В.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №11

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 17 червня 2010 року


 1. СЛУХАЛИ: Проректора з науково-педагогічної та методичної роботи доцента О.Г.Самойленка про організацію практичної підготовки студентів, які навчаються за напрямами й спеціальностями та спеціалізаціями непедагогічного профілю.

Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії, проректора з науково-педагогічної та методичної роботи доцента Самойленка О.Г., Вчена рада відзначає, що практична підготовка студентів є важливою невід'ємною складовою процесу формування висококваліфікованих фахівців. В університеті накопичено певний досвід з організації та проведення практики студентів, які навчаються за напрямами й спеціальностями та спеціалізаціями непедагогічного профілю: для всіх спеціальностей розроблено програми практик за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу; напрацьовано інструктивно-методичні матеріали з основних видів практик; усі види практик мають достатню (належну) забезпеченість базами для їх проведення на основі двосторонніх довгострокових угод; до методичного керівництва залучаються досвідчені викладачі кафедр; види й тривалість практик в основному відповідають нормативним документам Міністерства освіти і науки України та університету.

Разом із тим, у процесі аналізу виявлено низку недоліків у системі організації, нормативно-методичному та кадровому забезпеченні проведення практик. Зокрема:

 • потребують суттєвого перегляду концептуальні засади практичної підготовки в університеті;

 • відсутнє сучасне Положення про проведення практики студентів університету;

 • із окремих спеціальностей залишається невисоким відсоток керівників практик із науковими ступенями й вченими званнями;

 • частково відсутні наскрізні програми практик;

 • назви практик не відповідають галузевим стандартам.

Із метою подальшого вдосконалення організації практичної підготовки студентів, які навчаються за напрямами й спеціальностями та спеціалізаціями непедагогічного профілю Вчена рада ухвалила:

 1. Розробити та внести на розгляд Вченої ради проект Положення про проведення практики студентів університету.

^ Термін виконання: вересень 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, зав. відділом практики.

 1. Посилити контроль за методичним керівництвом практиками. Під час призначення керівників практики враховувати кваліфікацію викладачів.

^ Термін виконання: постійно.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

 1. Розробити та затвердити в установленому порядку наскрізні програми практик із усіх спеціальностей.

^ Термін виконання: жовтень 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр.

 1. Упорядкувати норми часу для планування й обліку навчального навантаження з керівництва всіма видами практик.

Термін виконання: до 1 вересня 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи.

 1. Продовжити роботу щодо розширення баз практик із урахуванням можливості подальшого працевлаштування випускників.

^ Термін виконання: постійно.

Відповідальні: зав. відділом практики.

 1. Вивчити питання щодо юридичного унормування організації практики на підприємствах та установах міста й регіону.

Термін виконання: до 1 жовтня 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, юрист університету, зав. відділу практики.

 1. Упорядкувати назви практик, привівши їх у відповідність із галузевими стандартами вищої освіти.

^ Термін виконання: жовтень 2010 р.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, декани факультетів, зав. кафедр.


Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.Голуб


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

^ ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №12

засідання Вченої ради Ніжинського державного

університету імені Миколи Гоголя

від 29 червня 2010 року


 1. СЛУХАЛИ: Виступи деканів факультетів про підсумки державної атестації випускників університету за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста й магістра та їх працевлаштування:

^ Забарного О.В., декана філологічного факультету, доцента.

Конончук А.І., декана факультету психології та соціальної роботи, доцента.

Гусейнову Л.В., декана факультету культури і мистецтв, доцента.

^ Сенченко Г.Г., декана природничо-географічного факультету, доцента.

Мицик Л.М., декана історико-юридичного факультету, доцента.

Аніщенка В.О., декана фізико-математичного факультету, доцента.

^ Тезікову С.В., декана факультету іноземних мов, доцента.

Заслухавши й обговоривши інформації голів ДЕК та деканів факультетів про підсумки державної атестації випускників за освітньо­-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра, а також звіт відділу кадрів про підсумки працевлаштування спеціалістів і магістрів, які здобули вищу освіту за держзамовленням, Вчена рада ухвалила:

 1. Висновки й рекомендації, які містяться у звітах голів ДЕК та доповідях деканів факультетів щодо результатів державних екзаменів, захисту дипломних та магістерських робіт взяти до уваги, урахувати під час планування й організації навчально-виховного процесу у 2010–2011 навчальному році.

 2. Ректорату продовжити роботу щодо вдосконалення підготовки та проведення державної атестації студентів випускних курсів відповідно до нормативних документів МОН України та з урахуванням висловлених під час обговорення пропозицій.

 3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр вжити конкретних заходів щодо реалізації пропозицій та рекомендацій, висловлених Державними екзаменаційними комісіями за підсумками державної атестації випускників.

 4. Відділу кадрів (Примаку М.В.), навчально-організаційному відділу (Королю В.С.), деканам факультетів проаналізувати інформацію про прибуття випускників на місця роботи згідно з направленнями, ужити заходів, у разі потреби, щодо надання їм допомоги в працевлаштуванні за спеціальністю.

 5. Організацію та контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Самойленка О.Г.


Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.Бойко


Вчений секретар Н.М.ГолубСхожі:

Витяг із протоколу №1 iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Витяг із протоколу №1 iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу №
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу №
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу №
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя ддооццееннттаа
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Витяг із протоколу №1 iconЗвіт конкурсанта про роботу Витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації прийняття на роботу за конкурсом Витяг з рішення конкурсної комісії
Копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені нотаріально
Витяг із протоколу №1 iconВитяг із протоколу 31. 05. 2011 Суми №10

Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу № засідання кафедри (назва)
Присутні: П.І. П
Витяг із протоколу №1 iconВитяг із протоколу №
Ректорові Луцького національного технічного університету професору Божидарніку В. В
Витяг із протоколу №1 iconВитяг з протоколу № засідання Вченої Ради (назва інституту, факультету)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи