Галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни
Скачати 190.62 Kb.
НазваГалузевий стандарт вищої освіти україни
Дата01.06.2013
Розмір190.62 Kb.
ТипДокументи


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИЗаступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України


_______________Є.М. Суліма

“____”___________20__ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»


КВАЛІФІКАЦІЯ 3142 штурман


Видання офіційне


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Київ


2012


ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (в частині розділу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки)


Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»


Спеціальність 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»


Кваліфікація 3142 штурман^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ПОГОДЖЕНО”

Департамент вищої освіти


___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________20___ р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти


___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________20___ р.

М.П.
Голова НМК/підкомісії

___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________200_ р.
во освіти і науки, молоді та спорту України

«ПОГОДЖЕНО»


^ РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Керівник закладу розробника

Керівник розробки

Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор

_________________ В.Ф.Ходаковський

“___”________________20___ р.

М.П.

Перший заступник начальника Морського коледжу Херсонської державної морської академії


__________________ І.В.Сокол

“___”________________20___ р.Вступ


Освітньо-професійна програма є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін підготовки та нормативна частина змісту навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах».

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується при:

 • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки;

 • розробці складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки фахівців та засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки);

 • розробці навчальних планів, програм навчальних дисциплін і практик;

 • визначенні змісту навчання в системі підготовки і підвищення кваліфікації.


^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура


^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»


КВАЛІФІКАЦІЯ 3142 штурман


Чинний від _________________________


1. Галузь використання


Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де здійснюється підготовка або використовуються фахівці

освітньо-кваліфікаційного рівня


молодший спеціаліст

галузь знань

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

спеціальність

^ 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікації

3142 штурман

з предметної галузі діяльності

судна і плавзасоби

з нормативним терміном навчання (денна форма)

три роки на базі повної загальної середньої освітиЦей стандарт встановлює:

 • нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;

 • нормативний термін навчання за очною формою навчання;

 • нормативні форми державної атестації.

Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.

^ 2. Нормативні посилання


Цей стандарт розроблено на підставі:

 • Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-ІІІ;

 • Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341;

 • Класифікатора професій ДК 003:2010;

 • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 - Водний транспорт);

 • Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти та Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти з Манільськими поправками 2010 року;

 • Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 № 38 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 № 373);

 • Міжнародна Конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (з бюлетенями змін та додатками) (СОЛАС 74 );

 • Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення з суден 1973 р., змінена протоколом 1978 р. до неї (МАРПОЛ 73/78);

 • Міжнародний Кодекс по керуванню безпечною експлуатацією суден та запобіганню забруднення моря (МКУБ 93);

 • інших нормативних документів, які визначають порядок та методику розробки складових галузевих стандартів вищої освіти.3. Визначення


У цьому стандарті використано терміни та визначення, що подані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»; кваліфікаційних характеристиках штурмана Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 – Водний транспорт); Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 № 38 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 № 373).


^ 4. Позначення і скорочення


У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістових модулів:

ГСЕ (01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

МПН (02) – математичної, природничо-наукової підготовки;

ПП (03) – професійної та практичної підготовки.

^ 5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практиками


5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

 • гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • математичної, природничо-наукової підготовки;

 • цикл професійної та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень

5.2. Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблицях Додатку А та Додатку Б.


^ 6. Нормативна та варіативна частини змісту освітньо-професійної програми


6.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових узагальнених структур діяльності, поданих у ГСВОУ МОНМСУ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика»

6.2. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із МОНМС України.

6.3. Перелік навчальних дисциплін та кількість навчального часу для їх вивчення, поданих у Додатку Б. є обов’язковими для виконання вимог Нормативної документації.

6.4. Згідно міжнародних та національних вимог до підготовки моряків вищі навчальні заклади обов’язково включають до варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки осіб командного складу морських суден навчальні дисципліни, наведені у таблицях Б1.2, Б1.3, відповідно до професійного спрямування та профілю підготовки (спеціалізації).

6.5. Практична підготовка згідно вимог Міжнародної конвекції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти забезпечується за рахунок навчального часу нормативної і варіативної частин циклу професійної та практичної підготовки

^ 7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах


7.1. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в ГСВОУ МОНМСУ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика», та система відповідних змістових модулів.

7.2. Нормативна форма державної атестації – державні екзамени:

- комплексний державний екзамен «Судноводіння» з виконанням навігаційної прокладки;

- державний екзамен «Управління судном»;

7.3. Навчальний заклад має право змінювати форму проведення державної атестації та назви навчальних дисциплін за окремим погодженням із МОНМС України.


^ 8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки


8.1. Загальні вимоги, вимоги до кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки молодшого спеціаліста судноводіння на морських шляхах визначаються нормативами щодо ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитації напряму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

8.2. Відповідальність за якість підготовки фахівця з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах» покладається на вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку.


Додаток А


Таблиця А.1


^ Розподіл змісту освітньо-професійної програми

та максимальний навчальний час за циклами підготовки

молодшого спеціаліста з спеціальності

^ 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»


Цикл підготовки

(термін навчання за денною формою – 3 роки)

Загальний навчальний час

академічних годин

національних кредитів

Кредитів ECTS

^ Нормативна частина

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

756

14

21

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

675

12,5

18,75

Цикл професійної та практичної підготовки

2457

45,5

68,25

^ Всього за нормативною частиною

3888

72

108

Варіативна частина

Цикл професійної та практичної підготовки

2106

39

58,5

Цикл самостійного вибору навчального закладу

216

4

6

Екзамени

270

5

7,5

^ Всього за варіативною частиною

2592

48

72

^ Всього за 3 роки

6480

120

180Додаток Б


Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»


Таблиця Б1.1


Перелік навчальних дисциплін нормативної частини

Навчальна дисципліна/практика

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ECTS

Вид контролю

1. Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

1.1.

Історія України

54

1

1,5

залік

1.2.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

54

1

1,5

екзамен

1.3.

Культурологія

54

1

1,5

залік

1.4.

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

54

1

1,5

залік

1.5.

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

216

4

6

екзамен

1.6.

Основи економічної теорії

54

1

1,5

залік

1.7.

Соціологія

54

1

1,5

залік

1.8.

Основи правознавства

54

1

1,5

залік

1.9.

Фізичне виховання

162

3

4,5

залік
Всього за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки

756

14

21
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

2.1.

Вища математика

135

2,5

3,75

екзамен

2.2.

Фізика

162

3

4,5

залік

2.3.

Основи теоретичної механіки

54

1

1,5

залік

2.4.

Основи екології та охорони навколишнього середовища

54

1

1,5

залік

2.5.

Радіотехніка і електроніка

54

1

1,5

залік

2.6.

Електротехніка

54

1

1,5

залік

2.7.

Інформаційні технології

108

2

3

залік

2.8.

Нарисна геометрія та інженерна графіка

54

1

1,5

залік
Всього за циклом математичної, природничо-наукової підготовки

675

12,5

18,753. Цикл професійної та практичної* підготовки

3.1.

Метеорологія і океанографія

81

1,5

2,25

залік

3.2.

Навігація та лоція

216

4

6

екзамен

3.3.

Морехідна астрономія

108

2

3

екзамен

3.4.

Радіонавігаційні прилади та системи

81

1,5

2,25

залік

3.5.

Електронавігаційні прилади

81

1,5

2,25

екзамен

3.6.

Управління судном

216

4

6

екзамен

3.7.

Використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден

81

1,5

2,25

залік

3.8.

Технологія перевезення вантажів

81

1,5

2,25

залік

3.9.

Комерційна експлуатація суден

54

1

1,5

залік

3.10.

Теорія та будова судна

135

2,5

3,75

екзамен

3.12.

Навігаційні інформаційні системи

54

1

1,5

залік

3.13.

Практика несення штурманської вахти

54

1

1,5

залік

3.14.

Безпека життєдіяльності

135

2,5

3,75

залік

3.15.

Охоронні заходи на судні

54

1

1,5

залік

3.16.

Основи охорони праці

54

1

1,5

екзамен

3.17.

Охорона праці в галузі

54

1

1,5

екзамен

3.18.

Морське право

54

1

1,5

залік

3.19.

Менеджмент морських ресурсів

54

1

1,5

залік

3.20.

Плавальна практика

810

15

22,50

залік
Всього за циклом професійної та практичної підготовки

2457

45,5

68,25
*) Практична підготовка згідно вимог Міжнародної конвекції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти забезпечується за рахунок навчального часу нормативної і варіативної частин циклу професійної та практичної підготовки


Таблиця Б1.2


Перелік дисциплін, що обов'язково включаються до програм підготовки осіб командного складу (судноводіїв) морських суден за рахунок навчального часу варіативної частини

"

Навчальна дисципліна/практика

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ECTS

Вид контролю

2. Цикл професійної та практичної підготовки

1

Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування

81

1,5

2,25

залік

2

Вступ до спеціальності

27

0,5

0,75

залік

3

Плавальна практика

1998

37

55,50

залік^ Таблиця Б1.3

Перелік навчальних дисциплін, що обов’язково включаються

до програм підготовки осіб командного складу (судноводіїв) певних типів суден

за рахунок навчального часу варіативної частини

Навчальна дисципліна

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ECTS

Вид контролю

^ Для фахівців з судноводіння морського технічного флоту

та виконання багермейстерських робіт

1

Обладнання та автоматизація суден технічного флоту

54

1

1,5

залік

2

Виконання багермейстерських робіт та гідромеханіка

81

1,5

2,25

залік

3

Геодезія і виконання промірювальних робіт

54

1

1,5

залік

^ Для фахівців з судноводіння та промислового рибальства

1

Рибопромислова справа

54

1

1,5

залік

2

Рибопошукові прилади

54

1

1,5

залік

3

Промислова навігація

27

0,5

0,75

залік

4

Риболовне право

27

0,5

0,75

залік

Схожі:

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика
Мендзебровський ігор Борисович, Асоціація «Інформаційні технології України», компанія “SoftServe”
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи