Галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни
Скачати 221.93 Kb.
НазваГалузевий стандарт вищої освіти україни
Дата01.06.2013
Розмір221.93 Kb.
ТипДокументи


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИЗаступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України


_______________Є.М. Суліма

“____”___________20__ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден»


КВАЛІФІКАЦІЯ 3141 Електромеханік (судновий)


Видання офіційне


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Київ


2012

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (в частині розділу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін за циклами підготовки)


Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»


Спеціальність 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден»


Кваліфікація 3141 Електромеханік (судновий)^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ПОГОДЖЕНО”

Департамент вищої освіти


___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________20___ р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти


___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________20___ р.

М.П.
Голова НМК/підкомісії

___________________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


“___”________________200_ р.
во освіти і науки, молоді та спорту України

«ПОГОДЖЕНО»


^ РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Керівник закладу розробника

Керівник розробки

Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор

_________________ В.Ф.Ходаковський

“___”________________20___ р.

М.П.

Заступник начальника Морського коледжу Херсонської державної морської академії з навчально-виробничої роботи


__________________ А.Г.Кулініч

“___”________________20___ р.

Вступ


Освітньо-професійна програма є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін підготовки та нормативна частина змісту навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден».

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і використовується при:

 • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки;

 • розробці складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки фахівців та засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки);

 • розробці навчальних планів, програм навчальних дисциплін і практик;

 • визначенні змісту навчання в системі підготовки і підвищення кваліфікації.

^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура


^ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та

автоматики суден»


КВАЛІФІКАЦІЯ 3141 Електромеханік (судновий)


Чинний від _________________________


1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де здійснюється підготовка або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст


галузь знань

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

спеціальність

5.07010407 “Експлуатація

електрообладнання та автоматики суден”

освітній рівень

неповна вища освіта

кваліфікації

3141 Електромеханік (судновий)

з предметної галузі діяльності

електрообладнання і автоматика суден, суднові енергетичні установки

з нормативним терміном навчання (денна форма)

3 роки на базі повної загальної середньої освіти


Цей стандарт встановлює:

 • нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;

 • нормативний термін навчання за очною формою навчання;

 • нормативні форми державної атестації.

Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної ліцензії, виданої уповноваженим органом виконавчої влади.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.

^ 2. Нормативні посилання


Цей стандарт розроблено на підставі:

 • Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-ІІІ;

 • Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341;

 • Класифікатора професій ДК 003:2010;

 • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 - Водний транспорт);

 • Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти та Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти з Манільськими поправками 2010 року;

 • Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 № 38 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 № 373);

 • Міжнародна Конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. (з бюлетенями змін та додатками) (СОЛАС 74 );

 • Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення з суден 1973 р., змінена протоколом 1978 р. до неї (МАРПОЛ 73/78);

 • Міжнародний Кодекс по керуванню безпечною експлуатацією суден та запобіганню забруднення моря (МКУБ 93);

 • інших нормативних документів, які визначають порядок та методику розробки складових галузевих стандартів вищої освіти.3. Визначення


У цьому стандарті використано терміни та визначення, що подані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»; кваліфікаційних характеристиках штурмана Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 67 – Водний транспорт); Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 № 38 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 № 373).


^ 4. Позначення і скорочення


У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістових модулів:

ГСЕ (01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

МПН (02) – математичної, природничо-наукової підготовки;

ПП (03) – професійної та практичної підготовки.

^ 5. Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практиками


5.1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

 • гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

 • математичної, природничо-наукової підготовки;

 • цикл професійної та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень

5.2. Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблицях Додатку А та Додатку Б.


^ 6. Нормативна та варіативна частини змісту освітньо-професійної програми


6.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових узагальнених структур діяльності, поданих у ГСВОУ МОНМСУ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика»

6.2. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із МОНМС України.

6.3. Перелік навчальних дисциплін та кількість навчального часу для їх вивчення, поданих у Додатку Б є обов’язковими для виконання вимог Нормативної документації.

6.4. Згідно міжнародних та національних вимог до підготовки моряків вищі навчальні заклади обов’язково включають до варіативних частин освітньо-професійних програм підготовки осіб командного складу морських суден навчальні дисципліни, наведені у таблицях Б1.2, Б1.3, відповідно до професійного спрямування та профілю підготовки (спеціалізації).

6.5. Практична підготовка згідно вимог Міжнародної конвекції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти забезпечується за рахунок навчального часу нормативної і варіативної частин циклу професійної та практичної підготовки


^ 7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах


7.1. На державну атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в ГСВОУ МОНМСУ «Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика», та система відповідних змістових модулів.

7.2. Нормативна форма державної атестації – державні екзамени:

«Суднові електроенергетичні системи»;

«Суднові автоматизовані електроприводи».

7.3. Навчальний заклад має право змінювати форму проведення державної атестації та назви навчальних дисциплін за окремим погодженням із МОНМС України.


^ 8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки


8.1. Загальні вимоги, вимоги до кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки молодшого спеціаліста експлуатації електрообладнання та автоматики суден визначаються нормативами щодо ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитації напряму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

8.2. Відповідальність за якість підготовки фахівця з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010407 «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» покладається на вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку.

Додаток А

Розподіл змісту освітньо-професійної програми

та максимальний час за циклами підготовки молодшого спеціаліста

з спеціальності 5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден


Цикл підготовки

(термін навчання за денною формою – 3 роки)

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ЕСТS

^ Нормативна частина

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

756

14

21

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

621

11,5

17,25

Цикл професійної та практичної підготовки

2511

46,5

69,75

^ Всього в нормативній частині

3888

72

108

Варіативна частина

Цикл самостійного (обов’язкового) вибору навчального закладу

2133

39,5

59,25

Цикл самостійного вибору навчального закладу

216

4

6

Екзамени

243

4,5

6,75

^ Всього у варіативній частині

2592

48

72

Всього за 3 роки

6480

120

180Додаток Б


Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки молодшого спеціаліста

з спеціальності 5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден


Таблиця Б.1


^ Перелік навчальних дисциплін нормативної частини


Цикл

Навчальна дисципліна / практика

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ЕСТS

Вид контролю

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Історія України

54

1

1,5

залік

1.2

Основи філософських знань (філософія і релігієзнавство)

54

1

1,5

залік

1.3

Соціологія

54

1

1,5

залік

1.4

Культурологія

54

1

1,5

залік

1.5

Основи економічної теорії

54

1

1,5

залік

1.6

Основи правознавства

54

1

1,5

залік

1.7

Українська мова (за професійним спрямуванням)

54

1

1,5

екзамен

1.8

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

216

4

6

екзамен

1.9

Фізичне виховання

162

3

4,5

залік

^ Всього в циклі гуманітарної та соціально-економічної підготовки

756

14

21
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

2.1

Вища математика

81

1,5

2,25

залік

2.2

Фізика

108

2

3

залік

2.3

Інформатика

108

2

3

залік

2.4

Спеціальне креслення, інженерна та комп'ютерна графіка

108

2

3

залік

2.5

Теоретичні основи електротехніки

162

3

4,5

екзамен

2.6

Основи екології

54

1

1,5

залік

^ Всього в циклі математичної, природничо-наукової підготовки

621

11,5

17,25
3. Цикл професійної та практичної* підготовки

3.1

Основи суднової електроніки та мікропроцесорної техніки

108

2

3

екзамен

3.2

Суднові електричні машини

189

3,5

5,25

екзамен

3.3

Суднові автоматизовані електроприводи

189

3,5

5,25

екзамен

3.4

Теорія електропривода

54

1

1,5

залік

3.5

Суднові автоматизовані електроенергетичні системи

216

4

6

екзамен

3.6

Безпека життєдіяльності

135

2,5

3,75

залік

3.7

Охоронні заходи на судні

54

1

1,5

залік

3.8

Основи охорони праці

54

1

1,5

залік

3.9

Основи технічної експлуатації суднового електрообладнання та автоматики

108

2

3

екзамен

3.10

Технологія ремонту суднового електрообладнання, засобів автоматики

54

1

1,5

залік

3.11

Менеджмент морських ресурсів

54

1

1,5

залік

3.12

Системи управління електроенергетичними і енергетичними установками

54

1

1,5

залік

3.13

Експлуатація суднового високовольтного обладнання

54

1

1,5

залік

3.14

Охорона праці в галузі

54

1

1,5

екзамен

3.15

Практична підготовка (технологічна, плавальна)

1134

21

31,5

залік

^ Всього в циклі професійної та практичної підготовки

2457

45,5

68,25
^ Всього в нормативній частині

3834

72

108
*) Практична підготовка згідно вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти забезпечується за рахунок навчального часу нормативної і варіативної частин циклу професійної та практичної підготовки.


Таблиця Б.2


Перелік навчальних дисциплін, що обов’язково включаються до програм підготовки осіб командного складу (електромеханіків) морських суден за рахунок навчального часу варіативної частини


Цикл

Навчальна дисципліна / практика

Академічних годин

Національних кредитів

Кредитів ЕСТS

Вид контролю

1

Автоматизовані гребні електричні установки

54

1

1,5

залік

2

Основи суднової автоматики

108

2

3

залік

3

Комп'ютерні системи і мережі управління судновими технічними засобами

54

1

1,5

залік

4

Пристрої зв'язку та електрорадіонавігаційні пристрої

54

1

1,5

залік

5

Суднові вимірювальні прилади та системи

108

2

3

залік

6

Суднова енергетика і механічні устрої

81

1,5

2,25

залік

7

Практична підготовка (технологічна, плавальна)

1674

31

46,5

залік

Всього

2133

39,5

59,25
Схожі:

Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-професійна програма
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти І науки...
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти україни
Ректор Херсонської державної морської академії, кандидат історичних наук, професор
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГсвоу 0 галузевий стандарт вищої освіти україни освітньо-кваліфікаційна характеристика
Мендзебровський ігор Борисович, Асоціація «Інформаційні технології України», компанія “SoftServe”
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Галузевий стандарт вищої освіти україни iconГалузевий стандарт вищої освіти
Робочою групою Міністерства освіти І науки України та Міністерства охорони здоров’я України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи