Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи icon

Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи
Скачати 130.11 Kb.
НазваКритерії оцінювання якості виконання курсової роботи
Дата11.09.2012
Розмір130.11 Kb.
ТипДокументи

Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. Узагальнені критерії оцінювання захисту курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в таблиці.

Параметри та критерії оцінювання курсової роботи
Параметри оцінювання

Діапазон оцінки,
балів


^ Критерії оцінювання за бальною шкалою
Оцінювання якості курсової роботи

0–80
1.

Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану

0-10

0 — зміст курсової роботи не відповідає затвердженому плану
5 — зміст курсової роботи відповідає затвердженому плану
10 — зміст курсової роботи відповідає затвердженому плану

2.

Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату

0–15

0 — понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті
5 — понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті
10 — понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково
15 — понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті

3.

Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми

0–15

0 — критичні співставлення та узагальнення відсутні
10 — критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні
15 — критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

4.

Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми; практична реалізація досліджуваної проблеми

0–20

0 — фактологічний матеріал не використаний
10 — залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми не висвітлені
20 — залучений фактологічний матеріал висвітлений

5.

Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань

0–10

0 — залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана
5 — залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11–15 джерел), етика посилань дотримана частково
10 — залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

6.

Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам

0–10

0 — текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог
5 — текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог
10 — текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог
^ Оцінювання захисту
курсової роботи


0–20
7.

Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0–10

0 — студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження
5 — студент невпорядковано викладає основні результати дослідження
10 — студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

8.

Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0–10

0 — студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання
5 — студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання
10 — студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником — 0–80 балів;

2) оцінювання захисту курсової роботи — 0–20 балів.

Після захисту дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в таблиці.

Таблиця. Критерії оцінювання знань студентів

^ Оцінка за шкалою ESTS

Визначення

За національною системою

Кількість балів

А

Відмінно – відмінне виконання роботи і відповідь на запитання без помилок

5 (відмінно)

90–100

В

Дуже добре — виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

85–89

С

Добре — робота виконана на хорошому рівні, відповідь на запитання з кількома незначними помилками (до 10%)

75–84

D

Задовільно — робота виконана на достатньому рівні, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3 (задовільно)

65–74

Е

Достатньо — виконання роботи задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60–64

FX

Незадовільно — необхідно додатково допрацювати роботу для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35–59

F

Незадовільно — необхідно ґрунтовна подальша робота для отримання позитивної оцінки

0–34

Рішення щодо оцінки курсової роботи оголошується в той же день, після чого комісія заповнює протокол захисту курсової роботи, оцінка виставляється на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Критерії обговорено та затверджено на засіданні кафедри інформатики та методики її викладання, протокол №6 від 27.01.2011 року.


Завідувач кафедри інформатики та
методики її викладання доц. Н. Р. Балик

Рекомендації

Важлива роль у підготовці студентів, що навчаються за напрямами «Прикладна математика» та «Інформатика», приділяється курсовим роботам, які виконуються на 4 і 5 курсах. Курсова робота підбиває підсумок вивчення дисциплін циклів науково-природничої, практичної та професійної підготовки, визначених навчальним планом, а також дає можливість оцінити рівень комплексного володіння студентом навчальним матеріалом з різних дисциплін по спеціальності.


Мета написання курсових робіт:


· надання студентам можливості самостійного вибору напрямку дослідження у межах теоретичної та практичної професійної підготовки;


· поглиблення і розширення знань студентів, підвищення рівня їхньої теоретичної підготовки і професійної майстерності;


· розвиток уміння аналізувати структуру та функціональні можливості сучасних інформаційних технологій;


· залучення до науково-дослідної роботи;


· розвиток умінь роботи з першоджерелами;


· розвиток умінь та навичок письмового викладу матеріалу, аргументованого та логічного висловлення своїх думок;


· набуття навичок роботи самостійної роботи;


· вироблення навичок публічного виступу й ведення наукової дискусії.


Кафедра, пропонуючи певний перелік курсових чи кваліфікаційних робіт, лише орієнтує на вивчення найбільш актуальних проблем, при цьому не виключає ініціативи та власного інтересу студентів.


1. Структура і зміст курсової роботи


Основними етапами виконання курсових робіт є:


1. Вибір теми.


2. Складання змісту (плану) роботи.


3. Збір матеріалу, добір літератури з теми, підготовка й оформлення бібліографії.


4. Робота над змістом курсової роботи, оформлення першого варіанта тексту теоретичної частини роботи, обговорення тексту з науковим керівником.


5. Виконання практичної частини роботи (побудова математичної, інформаційної, комп’ютерної моделей, розробка алгоритму розв’язування поставленої задачі, розробка програмного продукту/проекту, проведення чисельного експерименту, проведення порівняльного аналізу з наступною обробкою статистичних даних).


6. Обговорення результатів практичної частини із керівником, доопрацювання практичної частини із урахуванням зауважень керівника.


7. Оформлення першого варіанта тексту практичної частини роботи, обговорення тексту з науковим керівником.


8. Доробка тексту з урахуванням пропозицій наукового керівника.


9. Узгодження остаточного тексту з науковим керівником.


10. Захист курсової роботи.


Виконання курсової роботи починається з вибору теми, визначення структури роботи,складання бібліографії, після чого студент із науковим керівником розробляють графік її виконання.


Вибираючи тему курсової роботи, вже на першому курсі доцільно передбачити можливості її послідовної розробки у дипломних та магістерських роботах. При цьому необхідно виходити не тільки з актуальності і теоретико-прикладного значення теми роботи, але й враховувати можливості її реалізації під час самого процесу навчання в університеті.


Добір літератури та електронних ресурсів і початкове ознайомлення з ними необхідно насамперед для складання плану роботи й одержання загального уявлення про її зміст. Перед складанням плану студент знайомиться з основними першоджерелами, що дозволяє розібратися в найважливіших питаннях теми.


^ Складові частини курсової роботи:


Титульний аркуш, на якому вказується: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, фізико-математичний факультет, кафедра інформатики і методики її викладання, тема роботи, курс, група, прізвище, ім‘я та по-батькові студента, учений ступінь, учене звання наукового керівника, рік написання.


Зміст (план), в якому вказується структура роботи: вступ, назви розділів і параграфів, сторінки їхнього початку, висновок, список першоджерел, додаток (якщо потрібно).


Вступ (2-3сторінки), де обґрунтовується актуальність теми, ступінь її розробленості, вказуються основні публікації за даною темою, формулюються цілі і задачі роботи. Варто підкреслити, що обґрунтування актуальності роботи не повинно бути багатослівним. Головне – указати суть проблеми, із чого і випливає актуальність теми. Уміння сформулювати наукову проблему свідчить про уміння виділити головне.


^ Основний текст може складається з розділів і параграфів (загальний обсяг 15-20 сторінок). Кожен розділ закінчується короткими висновками, що повинні бути обґрунтованими, самостійними, грамотно викладеними.


Висновок (1-2 сторінки), де містяться короткі висновки і пропозиції, що повинні бути чітко сформульовані, мати закінчену форму. Вони повинні випливати із суті роботи й обов’язково з власного матеріалу, а також містити те нове, до чого прийшов автор роботи.


^ Список першоджерел. У бібліографії вказуються всі публікації, які використані при написанні роботи. Література подається за абеткою. Потрібно дотримуватися обов’язкових правил складання бібліографії:


1) бібліографічний опис проводиться мовою оригіналу;


2) бібліографічний опис книги проводиться згідно з титульною сторінкою;


3) у бібліографічному описі необхідно зазначити том, частину, випуск, номер, місце видання, рік, який дається арабськими цифрами;


4) робота 1-4 авторів зазначається за прізвищем авторів. Якщо книга має 5 чи більше авторів, то бібліографічний опис складається за заголовком. За косою рискою приводять прізвища перших трьох авторів із додаванням слів “та інші”. У цьому випадку ініціали вказують перед прізвищами авторів;


5) ініціали пишуть після прізвища автора (окрім випадків, які зазначені у п. 4);


6) при складанні бібліографії можна використовувати скорочення, які відповідають держстандарту. У назві книжки чи статті скорочення не використовують.


Додаток (якщо це необхідно), у якому містяться об’ємні статистичні дані (наприклад, таблиці), графічні зображення, блок-схеми, копії екранів, вихідний код програмних модулів. Кожен додаток починається з нової сторінки. Він повинен мати свій заголовок. Якщо в роботі більше одного додатка, вони нумеруються послідовно.


^ 2. Загальні вимоги до оформлення й захисту курсової роботи


Загальний обсяг курсової роботи (не враховуючи додатки) складає 22-26 сторінок, набраних та роздрукованих на комп’ютері на одній стороні стандартного аркуша формату А4 (210х297 мм) через 1,5 інтервали, із полями ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см, зверху і знизу – по 2,5 см.


Усі аркуші повинні бути пронумеровані. Не нумерується тільки титульний аркуш.


Для захисту курсової роботи студентам надається 7-10 хвилин для викладення основних положень роботи. На захист можуть бути винесені:


· ступінь новизни теми чи проблеми та закономірності, що випливають із дослідження;


· ступінь новизни об’єкта дослідження;


· ступінь новизни методів дослідження.


У своєму виступі автор має коротко викласти актуальність теми, ступінь її розробленості, цілі і задачі, структуру роботи, сформулювати найважливіші положення та висновки. При цьому дуже важливо правильно розподілити час виступу.


Студент має бути готовим до дискусії, володіти категоріальним апаратом, знати основний зміст робіт, що вказуються у списку першоджерел.


^ 3. Основні критерії оцінювання курсової роботи


Основними критеріями для винесення бальної оцінки курсовій роботі є:


· актуальність і новизна теми, складність її розробки;


· повнота використання першоджерел з розглянутих питань;


· повнота і якість зібраних фактичних даних за об'єктом дослідження;


обсяг та повнота виконаної роботи у практичній частині роботи;


· творчий характер аналізу й узагальнення фактичних даних на основі сучасних методів і наукових досягнень;


· наукове і практичне значення пропозицій, висновків і рекомендацій, ступінь їхньої обґрунтованості;


· навички лаконічного, чіткого і грамотного викладу матеріалу, оформлення роботи відповідно до методичних указівок;


· уміння вести полеміку з теоретичних і практичних питань курсової роботи, глибина і правильність відповідей на зауваження і питання.


Захист курсових робіт закінчується виставленням оцінок.


«Відмінно» виставляється за таку курсову роботу:


· робота має дослідницький характер,містить грамотно викладену теоретичну базу, глибокий науковий аналіз досліджуваної теми, критичний розгляд джерел та літератури, містить звершену практичну частину, характеризується логічним, послідовним викладенням матеріалу з відповідними обґрунтованими висновками;


· при захисті роботи студент демонструє глибоке знання питань теми, вільно оперує даними дослідження, з легкістю відповідає на поставлені питання.


«Добре» виставляється за таку курсову роботу:


· робота має дослідницький характер, достатньо докладний аналіз та критичний розгляд досліджуваної теми, характеризується послідовним викладенням матеріалу з відповідними, однак не завжди обґрунтованими висновками;


· при захисті студент демонструє знання питань теми, оперує даними дослідження, без особливих труднощів відповідає на поставлені питання.


«Задовільно» виставляється за таку курсову роботу:


· робота має дослідницький характер, містить теоретичний розділ, але характеризується поверховим аналізом та недостатньо критичним розглядом теми, в ній простежується непослідовність викладення матеріалу, представлені необґрунтовані висновки;


· при захисті студент демонструє невпевненість, показує слабке знання питань теми, не дає повної, аргументованої відповіді на поставлені питання.


«Незадовільно» виставляється за таку курсову роботу:


· роботі не властивий дослідницький характер, вона не містить аналізу теми та теоретичного розгляду джерел, не відповідає вимогам, викладеним у методичних вказівках кафедри;


· при захисті студент із зусиллями відповідає на поставлені питання з теми, не знає теорії питання, при відповіді припускає істотних помилок.

Схожі:

Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconКритерії оцінювання курсової роботи
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: (недотримання вимог щодо обсягу текстової частини роботи, шрифт та інтервал не...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconРегламент оцінювання курсової роботи
Програмою дисципліни передбачено виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання у 1-му семестрі
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconКритерії оцінювання курсової роботи Бали, що знімаються за невиконання вимог
Оформлення курсової роботи не відповідає вимогам: (недотримання вимог щодо обсягу текстової частини роботи, шрифт та інтервал не...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconМіністерство освіти І науки України
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Критерії оцінювання якості виконання курсової роботи iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи