European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка10/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

МІКРОЕКОНОМІКА


Семестри вивчення 4

^ Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 66

Види навчання:

1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні завдання, години 9

Самостійна робота, години 78

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності і поведінка споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Аналіз поведінки споживача. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Мікроекономічна модель підприємства. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Витрати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія. Ринок монополістичної конкуренції. Утворення похідного попиту. Ринок праці. Ринок капіталу та землі. Загальна рівновага конкурентних ринків.


Література:

 1. Лісовіцький В.М. Мікроекономіка. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. – 164 с.

 2. Стеблій Г.Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник. Київ.: «ІНКОС», Центр навч.літ-ри. – 2007. – 221 с.

 3. Стельмах В.С, та ін. Макро- і мікроекономічні складові розвитку: Монографія. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. – 505 с.

 4. Горобчик Т.Т. Мікроекономіка: Навчальний посібник: 2-ге видання. – К.: ЦНЛ, 2004. – 320 с.

 5. Гронтковська Г.Е., Косик А.Ф. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 439 с.

 6. Долан З. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича. – СПб.: 1994. – 448 с.

 7. Кулішов В.В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум / Навчальний посібник – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 332с.

 8. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. - К.: ЦНЛ, 2003. – 200 с.

 9. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів економ.спец.закл.освіти: У 2 ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін.; За заг.ред. С.Будаговської. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 517 с.

 10. Піндайк Р. С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.

– 646 с.

 1. Шкодіна І.В., Колесніченко І.М. Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій. – ХБІ УАБС, 2004.

 2. Шкодіна І.В., Карпова І.В. Мікроекономіка. Опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010.- 102 с.


^ ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ДУМКИ


Семестри вивчення 3, 4

Загальний обсяг годин 180

Аудиторні заняття, години 93

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 87

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 5


Зміст дисципліни. Предмет та завдання економічної історії. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.). Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – XV ст. ст.). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації ( XVІ—перша половина XVII ст.). Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХVІІ- перша половина ХІХ ст.). Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.). Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації у системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.). Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції ( кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці. Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ століття, початок ХХІ століття).


Литература:

 1. Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки / Ковальчук В.М., Лазарович М. В., Сарай М. І.: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 647 с.

 2. Історія економіки та економічної думки: [Курс лекцій] / С.В. Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О.Тимочко та ін. – К.: КНЕУ, 2009. – 664 с.

 3. Історія економіки та економічної думки: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. – с. 156

 4. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2010. – с. 178.

 5. Проскурін П. В. Історія економіки та економічних учень. Економічна історія індустріальної цивілізації : [Навч. посіб.] / Проскурін П.В. – К.: КНЕУ, 2008.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


Семестри вивчення 3

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 84

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 60

Курсові завдання 1

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Теорії підприємств і основи підприємництва. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Структура та управління підприємством. Ринок і продукція. Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реконструкція. Економічна безпека та антикризова діяльність.


Література:

 1. Афанасьєв М.В., А.Б. Гончаров Економіка підприємства. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 409 с.

 2. Березін О.В., Березіна Л.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К., 2009. — 390 с.

 3. Варналій З.С. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів. — 4-те вид., стер. — К., 2008. — 302 с.

 4. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навч. посіб. для вузів. –К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 195 с.

 5. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В. Економіка підприємств: Підручник. — К., 2010. — 463 с.

 6. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Підручник.— К., 2009. — 582 с.

 7. Економіка підприємства: Підручник. За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2002. – 420 с.

 8. Економіка підприємства: Підручник. За ред. А.В. Шегди. — К., 2006. — 614 с.

 9. Економіка та організація виробництва: Підручник. За ред. В.Г. Герасимчука. — К., 2007. — 678 с.

 10. Основи бізнесу: Навч. посіб. За ред. Я. Ларіної. — К., 2009. — 384 с.


^ ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Семестри вивчення 3

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 66

Види навчання:

1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття , години 9

Самостійна робота, години 78

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Банківської справи

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і грошові потоки. Грошовий ринок. Грошові системи. Інфляція і грошові реформи. Валютний ринок і валютні системи. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика. Роль грошей у ринковій економіці. Теорія грошей. Сутність і функції кредиту. Форми, види і роль кредиту. Теоретичні засади проценту. Фінансове посередництво грошового ринку. Теоретичні засади діяльності комерційних банків. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною.


Література:

1. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 – ХІV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України). - 1999. - № 7. – С. 3-23.

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України). - 2001. - № 1. – С. 3-46.

3. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання” № 436-VI від 16.01.2003 (зі змінами і доповненнями)

4. Положення НБУ “Про валютний контроль” № 49 від 08.02.2000 (зі змінами і доповненнями).

5. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 411с.

6. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп./ М.І.Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І.Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.

7. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510 с.

8. Гроші, банки та кредит : у схемах та коментаріях : Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.

9. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. – К.: Поліграфкнига, 2000. – 512с.

10. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За заг. ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с.

11. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. Панчишин С., Стеблій Г. – К.: Основи, 1999 – 963 с.

12. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие. – М.: Инфра – М, 1996.

13. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. – К.: Знання, 2000. – 240 с.

14. Банківські операції: Підручник / За заг. ред. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476с.

15. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання / Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 356 с.

^ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Семестри вивчення 3, 4

Загальний обсяг годин 288

Аудиторні заняття, години 183

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 72

2. Практичні заняття, години 72

3. Індивідуальні заняття , години 36

Самостійна робота, години 105

Курсові завдання

Вид контролю Модульний, 1 ПМК, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 8


Зміст дисципліни. Господарський облік, його сутність і основи організації. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Методичний прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Документація, інвентаризація. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Облік основних господарських процесів. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах. Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів. Облік виробничих запасів. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходіва і фінансових результатів. Фінансова звітність. Облік на підприємствах малого бізнесу. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.


Література:

 1. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний
  посібник для самостійного вивчення дисциплін. - К.: Знання, 2004.

 2. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Збірник ситуаційних задач і завдань для самостійної роботи студентів. - К.: Знання, 2005.

 3. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. — Житомир: ПП "Рута", 2003.

 4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — Житомир: ЖГИ, 2000.

 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000.

 6. Голоc С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. — К.: Лібра, 2001.

 7. Голоc С.Ф. Управлінський облік: Підручник. — К.: Лібра, 2003.

 8. Кужельний М.В. Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ,2001.

 9. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. — К.: вид. центр "Академія", 2002.

 10. Савченко В.М., Пальчук О.В., Саловська Л.В. та ін. Облікова політика: Навчальний посібник. За ред. Г.М. Давидова. - К.: Знання, 2010. — 479 с.

 11. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2010. — 629 с.


^ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Семестри вивчення 4

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 75

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 69

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Обєкт, предмет і завдання дисципліни. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Соціально-трудові відносини як система. Соціальне партнерство. Ринок праці та його регулювання. Соціально-трудові відносини зайнятості. Організація і нормування праці. Продуктивність і ефективність праці. Політика доходів і оплата праці. Планування праці. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин


Література:

 1. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч посіб. / В. С.Васильченко. - К. : КНЕУ, 2005. - 252 с.

 2. Гаврилюк Л. А. Економіка праці і соціально-трудові відносини: підруч. для студ. ВНЗ. — Умань, 2008. — 648с.

 3. Гармідер Л. Д., Філатова С. О. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Дніпропетровський ун-т економіки та права. — Д. : [Вид-во ДУЕП], 2009. — 638с.

 4. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. — 4-те вид., оновл. — К. : Знання, 2009. — 391с.

 5. Гриньова В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / В. Г. Гриньова, Г. Ю. Шульга. - Х.: ІНЖЕК, 2007. – 288 с.

 6. Джонатан А. Ни Миф о равных возможностях/ А. Ни Джонатан // Банковский менеджмент. - 2009. - N 2. - с.52-56.

 7. Дьомін В. Розвиток малого підприємництва як стратегія реалізації політики зайнятості на регіональному рівні / В. Дьомін, С. Карній // Ukrainian journal Економіст. – 2009. – № 4. – С. 42-45

 8. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Н. І. Єсінова – К.: Кондор, 2007. - 432с.

 9. Жуковський М. О. Трудові ресурси як складова конкурентноспроможних підприємств / М. О. Жуковський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 2. - С. 54-59

 10. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч.посіб. / Г. Т. Завіновська – К.: КНЕУ, 2008. – 200 с.

 11. Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / О. І. Карпіщенко - К.: Університетська книга, 2006. - 264 с.

 12. Калина А.В.Економіка праці. Навчальний посібник / А.В.Калина  – МАУП, 2004. – 272с.

 13. Качан Є. П., Дяків О. П., Надвиничний С. А., Островерхов В. М., Прохоровська С. А., Слівінська Н. М.. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / Є. П. Качан (ред.). — К. : Знання, 2008. — 407с.

 14. Колот А. М., Грішнова О. А., Герасименко О. О., Завіновська Г. Т., Петрова І. Л., Петюх В. М., Поплавська О. М., Цимбалюк С. О., Щетініна Л. В., Осовий Г. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / А. М. Колот [та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф. А. М. Колота; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" / Колот (Наук. ред.). — К. : КНЕУ, 2009. — 711 с.

 15. Лагутін В.Д. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці/ В.Д. Лагутін // Економічна теорія. - 2010. - N 1. - с.29-38.


СТАТИСТИКА


Семестри вивчення 4

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 66

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 78

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Вищої математики

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні показники. Аналіз рядів розподілу. Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез. Аналіз таблиць взаємної спряженості. Статистичні методи аналізу кореляційних зв'язків. Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку. Індекси. Графічний метод.


Література:

1. Лапішко М. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів: Доп. Мін. освіти України.- К. : Світ 1995р.

2. Кулинич О. І. Теорія статистики: Задачник: Затв. Мін. освіти України.- Кіровоград: Центрально-Українське вид-во 1995р.

3. Щурик М.В. Статистика.Навч.посібник.Львів: "Магнолія-2006 ". 2009-545с.

4. Парфенцева Н. Міжнародні статистичні класифікації. Навч.посіб.-К.:Основи. 2007-249с.

5. Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Excel: Посібник.-К.: Четверта хвиля. 1999.-189с.

6. Фінансова статистика(з основами теорії статистики): Підручник/ А.Головач та ін.-К.: МАУП, 2007.-301с.

 1. Рогожнікова Н.В. Статистика. Навч.посібник. К.: УБС НБУ.2008-279с

 2. Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум.- К.: Знання 1997р.

 3. Статистика підприємств: Доп. Мін. освіти України / Вашків П.Г. Пастер Белєвцова Н.М. Статистика: Зб. задач.- Харків: ХБК, 2000р.

 4. Уманець Т. В. Пігарєв Ю. Б. Статистика: Навч. посібник: Рек. Мін освіти і науки України.- 2-ге вид., випр.- К.: Вікар, 2003р.

 5. Фещук Р. В., Барвінський А. Ф., Кічор В. П. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: Навч. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України.- 2 вид., оновл. і доп.- Львів: Інтелект-Захід, 2003р.

 6. Теорія статистики: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук та ін.- К.: Либідь, 2001р.

 7. Лугінін О. Є., Білоусова С. В. Статистика: Підручник: Затв. Мін. освіти і науки України.- К.: ЦНЛ, 2005р.

 8. Уманець Т.В. Економічна статистика. Київ.: Знання. 2006 – 429 с.

 9. Мхитарян В.С. Статистика. М.: - Экономист. 2005. – 670 с.


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ


Семестри вивчення 3, 4

Загальний обсяг годин 252

Аудиторні заняття, години 252

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 144

3. Індивідуальні заняття , години 108

Самостійна робота, години 0

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 2 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи