European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка11/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ECTS – кредити 4


^ Зміст дисципліни. Формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготуванню її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установка на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом. Формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні. Зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання; оволодіння системою практичних умінь та навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, збереження і зміцнення здоров’я, розвиток і вдосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості. Набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії.


Література:

 1. Фізичне виховання. Базова навчальна програма для вищих закладів освіти України ІІІ і ІV рівнів акредитації. – К., 2003.

 2. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах”. Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.

 3. “Про нормативні документи з фізичного виховання”. Наказ №188 від 25.05.98 р. Міністерства освіти та науки України.

 4. Фізична культура і спорт. Постанова Кабінету міністрів України від 15.01.96 р. № 80. “Про державні тести й нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

 5. Рішення колегії Міністерства освіти України “Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України”. – К., 1997.

 6. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.

 7. Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.

 8. Положення про заліки з фізичного виховання Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.


^ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ


ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення 3, 4

Загальний обсяг годин 240

Аудиторні заняття, години 156

Види навчання:

1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 108

3. Індивідуальні завдання, години 48

Самостійна робота, години 126

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 2 ПМК

Мова викладання Англійська, німецька

Код кафедри

Кафедра Іноземних мов

ECTS – кредити 7


Зміст дисципліни розкривається у темах загальноекономічного характеру та передбачає професійно орієнтовану мовну підготовку. Головна увага приділяється опануванню загальноекономічною лексикою, вмінню реферувати англійською мовою суспільно-політичні й фахові тексти, вести бесіду в ситуаціях професійного спілкування, готувати публічні виступи з фахових питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів. Знання лексико-граматичного матеріалу та уміння застосовувати набуті знання знадобляться майбутнім фахівцям для ефективного спілкування іноземною мовою у професійному середовищі.

Дисципліна у подальшому забезпечує вивчення студентами дисциплін:

 • Ділова іноземна мова

 • Професійна іноземна мова


Література:

 1. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт, ГИС. Ч.1. – 2008.

 2. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт+, ГИС. Ч.2. – 2008.

 3. Англо-український фразеологічний словник: словарь/ Уклад. К. Т. Баранцев. – 2009.

 4. Новітній англо-український словник: словарь/ Укладач М. Г. Зубков. – 2008.

 5. Кульбашна, Олена Миколаївна. Англійська мова: Навчально-методичний посібник/ О. М. Кульбашна, Л. Л. Шелегова. – 2008.

 6. Гичева Н.Г. 1200 текстов по английскому языку: Учебное пособие/ Н. Г. Гичева, О. С. Дворжец, Л. П. Черкашина. – 2010.

 7. Sharman Elizabeth Across cultures + CD-ROM: Підручник для студентів ВУЗів/ Elizabeth Sharman. – 2010.

 8. English. A lingarama reference guide. -Oxford: Alden Press. Book 1. - 2009

 9. Cunningham, Sarah. Headway. Pronunciation. Intermediate/ S. Cunningham, B. Bowler. – 2010.

 10. Bowler, Bill. Headway. Pronunciation. Pre - Intermediate/ B. Bowler, S. Parminter. – 2010.

 11. Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах, - К.: Логос, 2009.

 12. PONS Fachwörterbuch. Marktwirtschaft. - K., 2009.

 13. Ukraine – Lesetexte. –Київ: Знання, 2007.


ЕКОЛОГІЯ


Семестри вивчення 3

Загальний обсяг годин 36

Аудиторні заняття, години 27

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 8

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 9

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 1


Зміст дисципліни. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Еволюційні процеси. Структура природного се­родовища. Біосфера. Концепція екосистеми. Популяції. Екологічна криза й охорона навколишнього середовища. Система і принципи екологічного законодавст­ва України. Спеціальні аспекти екології. Екологія майбутнього.


Література:

 1. Серебряков В.В. Основи екології. Підручник.– К.: Каравела, 2008. – 304 с.

 2. Основи екології, навколишнє середовище і техногенний вплив. Навч. посібник / Я.П.Скоробогатий, В.В.Ощаковський, В.О.Василенко. – К.: Каравела, 2008. – 224 с.

 3. Колотило В.П. Екологія і економіка. – К: Лібра, 2007. – 658 с.

 4. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 392 с.

 5. Баглей О.В. Екологічна експертиза. Навч.посіб. – Чернівці: Рута, 2007. – 126 с.

 6. Басманов Є.І. Екологічна безпека та природоохоронне інспектування. – К.: НАУ, 2007. -380 с.

 7. Батрак В.А. Основи екології. Підручник – К.:Знання, 2007. – 519 с.

 8. Заверуха Н.М.,Серебряков В.В.Скиба Ю.А. Основи екології: Навч.посібн.- К.:Каравела, 2006.-368с.

 9. Заверуха Н.М.,Серебряков В.В.,Скиба Ю.А. Основи екології: Навч.посібн.- К.:Каравела, 2006.-368с.

 10. Акимова Т.А. Екологія - человек- экономика - биота. -М.: ЮНИТИ, 2006 - 495 с.

 11. Бондар О.І., Корінько І.В., Ткач В.М. Екологія людини. Навч.посіб.- К.-Х.,ДЕІ-ГТІ, 2005.- 116с.

 12. Бондар О.І., Коваленко О.М., Пономарьова С.В. Основи антропогенезу Навч.посіб..-К.-Х.ДЕІ-ГТІ, 2005.-86с.

 13. Юрченко Л.І. Екологія. Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Професіонал», центр учбової літератури, 2009. – 304 с.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО


Семестри вивчення 4

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 27

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 2


Зміст дисципліни. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти. Предмет, метод, система та джерела фінансового права. Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини. Правові основи фінансового контролю в Україні. Бюджетне право і бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні. Система оподаткування в Україні. Непрямі податки. Податок на прибуток підприємств. Правове регулювання податків з населення. Податки, що сплачують юридичні, фізичні особи. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Правові засади державного кредиту. Правові основи страхування. Система державних податків. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування.


Література:

 1. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посіб. − К.: Юрінком Інтер, 2003. −528 с.

 2. Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навч. посіб. − К.: Центр навчальної літератури, 2004. − 248 с.

 3. Кучерявенко Н.П. Налоговое право Украины: Учеб. пособие. − Харьков: Одиссей, 2005. – 168 с.

 4. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Фининсовое право Украины: Учеб. пособие. − Харьков: Одиссей, 2006. – 160 с.

 5. Костюченко О.Є. Фінансове право: опорний конспект. − Харків: ХІБС УБС НБУ, 2008. − 155 с.

 6. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Фининсовое право Украины: Учеб. пособие. − Київ, Правова Єдність 2009. – 395 с.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Семестри вивчення 3

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 27

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 8

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 45

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Інформаційних технологій

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Економічна інформація і її обробка. Застосування електронних таблиць для обробки економічної інформації. Технологія роботи з електронними таблицями. Застосування фінансових функцій пакета MS Excel при проведенні економічного аналізу. Застосування MS Excel для аналізу цінних паперів. Застосування MS Excel для розв’язання задач прогнозування. Застосування електронних таблиць як системи управління базами даних при обробці економічної інформації. MS PowerPoint - пакет для створення та оформлення презентацій професійного рівня.


Література:

 1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. Пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф.Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. – М.: Финстатинформ, 1997. – 268 с.

 2. Экономическая информатика. Уч. Для вузов. Под ред. П.В. Конюховского. - Спб.: Питер, 2000.-500 с.

 3. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи. Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 2000. –220с.

 4. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 252 с.

 5. Коряк С.Ф., Самофалов Л.Д. Інформаційно-комп'ютерні банківські системи. Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків:ХТУРЕ, 1999.- 160с.

 6. Кобилін А.М. Системи обробки економічної інформації. Навчальний посібник. – Харків: ХБІ УАБС НБУ, – 196с.


^ ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


Семестри вивчення 0

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 0

Види навчання:

Лекції, години 0

Практичні заняття, години 0

Індивідуальні заняття, години 0

Самостійна робота, години 72

Курсові завдання 0

Вид контролю 1 екзамен

Мова складання Українська

Код кафедри

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 2


Форма проведення.

На комплексний державний екзамен виносяться питання з дисциплін: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та «Історія економічних вчень». Білет містить три теоретичні питання та ситуаційну вправу.


^ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА


Семестри вивчення 4

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 36

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття , години 0

Самостійна робота, години 36

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Роль підприємств в економічному розвитку України та Харківського регіону (Ліннік А.В. - керівник інвестиційного фонду Харківського клубу підприємців; Васильєв О.Б. – президент Харківського клубу підприємців). Проблеми та перспективи здійснення аудиторської діяльності в Україні. Взаємодія підприємств з банківськими установами. Особливості здійснення підприємницької діяльності суб'єктами господарювання Харківського регіону різних форм власності та різних видів діяльності. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитних установ Харківського регіону. Проблеми та перспективи розвитку підприємств, організацій, установ різних форм власності та різних видів діяльності Харківського регіону. Залік (представлення та захист аналітичного звіту з презентацією досліджень).

ІІІ КУРС


^ НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛИНИ


ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ


УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 36

Аудиторні заняття, години 22

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 6

2. Практичні заняття, години 12

3. Індивідуальні заняття, години 3

Самостійна робота, години 14

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 1


Зміст дисципліни. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. Стилі української літературної мови. Характеристика офіційно-ділового стилю. Українська орфографія, її значення для правильного оформлення ділових паперів. Лексичний склад української літературної мови, його застосування в ділових документах. Українська фразеологія. Фразеологізми ділової мови, їх місце в діловій документації. Роль словників у складанні ділових паперів. Словотвір у діловій мові. Українська морфологія. Застосування і роль морфологічних засобів у ділових документах.

Синтаксис. Синтаксичні засоби, їх місце в ділових паперах. Українська пунктуація. Основні правила вживання розділових знаків. Роль розділових знаків у ділових документах.


Література:

 1. Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.

 2. Колоїз Ж.В., Малюга Н.М., Явір В.В. Сучасна українська літературна мова: Збірник завдань для лабораторних робіт. – К.: Знання, 2006.

 3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування:Навч.посібн.- К.,2005.

 4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник – К., 2006.

 5. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В Фразеологія сучасної української мови: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2007.

 6. Українська словесність: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Безугла О., Бондарчук Л., Козловець І. – К.:КНЕУ, 2006.

 7. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. –К.: Вища шк.., 2006.

 8. Шкуратяна Н., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова. – К., 2000.

 9. Ющук І. Українська мова. – К., 2004.^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ:


ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 84

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 60

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Вищої математики

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач. Цілочислове програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.


Література:

1. Федоренко І.К. Дослідження операцій в економіці: Підручник. – К.: Знання, 2007

2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология: Учеб. пособ.- 2-е изд., стер.- Москва Высш. школа, 2010

3. Гетманцев В.Д. Лінійна алгебра і лінійне програмування: Навч. посібник.- К: Либідь, 2001

4. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Терещенко Т. О. Математичне програмування: Навч.-метод. пос. для сам. вивч. дисципліни - К. . КНЕУ 2001

5. Высшая математика для экономистов: Учебник: Рек. Мин. общ. и профес. образования РФ / Под ред. Н. Ш. Кремера.- 2-е изд., перераб. и доп.- Москва ЮНИТИ, 2005

6. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України.- Харків Гриф, 2002

7. Філатова Л.Д. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни «Математичне програмування». – Харків: ХБІ УАБС, 2004. – 115 с.

8. Глушик М.М. Математичне програмування: Навч.посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006.

9. Лаговський В.В. та ін. Практикум з математичного програмування. – Ірпінь: Нац.акад. ДПС України, 2004.

10. Васильєва Л.В. Використання комп’ютерних технологій при вирішенні задач лінійного програмування. – Краматорськ: ДДМА, 2005.

11. Оуэн Г. Теория игр: [Учебн.пособие: Пер. с англ.], М.: Вузовская книга, 2004.

12. Сергиенко И.В. Задачи дискретной оптимизации. – К.: Наукова думка, 2003.

13. Кучма М.І. Математичне програмування: приклади і задачі. Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ 2000”. 2006.

14.  Боровик О.В., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці. Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007


^ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ:


ЕКОНОМЕТРИКА


Семестри вивчення 6

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 66

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 42

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Вищої математики

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни. Предмет, методи і завдання дисципліни. Методи побудови загальної лінійної моделі. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі Узагальнений метод найменших квадратів. Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь. Побудова економетрічної моделі з автокорельованими залишками. Методи інструментальних змінних. Економетрічні моделі динаміки. Моделі розподіленого лагу. Економетрічні моделі на основі структурних рівнянь. Методи дослідження якісних показників.


Література:

 1. Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Економетрія: Підручник. – К.: Знання, 2010. – 541 с.

 2. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / Клебанова Т.С. та ін. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010 – 352 с.

 3. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.–432 с.

 4. Грубер Й. Эконометрия. – Киев.: БИ, 1996.–396 с.

 5. Егоршин А.А., Малярец Л.М. Корреляционно-регрессионный анализ.– Харьков.: Основа, 1998.–208 с.

 6. Єгоршин О.О., Зосімов А.М., Пономаренко В.С. Методи багатовимірного статистичного аналізу. – Київ.: ІЗМН, 1998. – 208 с.

 7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 311 с.

 8. Толбатов Ю.А. Економетріка: – К.: четверта хвиля, 1997. – 320 с.

 9. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А. и др. Эконометрия на персональном компьютере. Учебное пособие. – Харьков: ИЗД ХГЭУ, 2002. – 208с.

 10. Маркин Ю.П. Математические методы и модели в экономике: учеб. пособие / Ю.П.Маркин. – М.: Высш. школа, 2007. – 422 с.

 11. Симчера В.М.Методы многомерного анализа статистических данных: учеб. пособие / В.М.Симчера. – М.: Финансы и статистика, 2008, - 400 с.

 12. Халафян А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ даннях / А.А.Халафян. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. – 512 с.

 13. Красс М.С. Математические методы и модели для магистрантов экономики / М.С.Красс, Б.П.Чупрынов. – СПБ.: Питер, 2006. – 496 с.

 14. Экономико-математические методы и модели: учеб пособие / С.Ф.Миксюк, В.Н.Комков, И.В.Белько [и др.]. – МН.: БГЭУ, 2006, 219 с.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи