European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка12/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 84

Види навчання:

1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 60

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Менеджмент

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Поняття та сутність менеджменту. Розвиток науки управління. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Організація в системі управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. Ефективність управління.


Література:

 1. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.: Пер. с англ. - М., 2002.

 2. Адизес И. Управление изменениями – СПБ: Питер, 2008 – 224 с.

 3. Адизес, Ицхак. Стили менеджмента - эффективные и неэффективные: пер. с англ./ И. Адизес. – 2009

 4. Амстронг, Майкл. Менеджмент: методы и приёмы : Пер. с 3-го англ. изд. / М. Амстронг. - Київ : Знання-Прес, 2007. - 876 с. - (Европейский менеджмент)

 5. Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Конспект лекцій – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009. – 140с.

 6. Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Опорний конспект лекцій в 2-х частях– Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.

 7. Н.В. Дикань, І.І. Борисенко Навчальний посібник «Менеджмент» – Харків: ХІБС УБС НБУ (м. Київ), 2007. – 301 с.

 8. Діденко, В. М. Менеджмент [Текст]: підручник/ В. М. Діденко. - Київ : Кондор, 2008. - 544 с.

 9. Менеджмент : теорія і практика [Текст]: навчальний посібнтк / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін; Ред. Г.Є. Мошек. - Київ : АТІКА, 2007.- 584 с.

 10. Приймак , В. М. Прийняття управлінських рішень [Текст]: навчальний посібник / В.М. Приймак . - К. : Атіка, 2008. - 240 с.

 11. Скібіцька, Л. І. Менеджмент : Навч.посібник/Л.І. Скібіцька, О.М. Скібіцький. - Київ : ЦУЛ, 2007.-416 с.

 12. Сладкевич, В. П. Сучасний менеджмент організацій [Текст]: навчальний посібник / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський . - К : МАУП, 2007. - 488 с.

 13. Сучасні концепції менеджменту : Навчальний посібник/ Ред. Л.І. Федулова. - Київ : ЦУЛ, 2007. - 536 с.

 14. Тарнавська, Н. Стратегічний менеджмент : практикум [Текст]: навчальний посібник/ Н. Тарнавська, О. Напора. - Тернопіль : Карт-Бланш ; Київ : Кондор, 2008.- 378 с.

 15. Туленков, М. В. Сучасні теорії менеджменту [Текст]: навчальний посібник / М. В. Туленков. - К. : Каравела, 2007. - 304 с.

 16. Джоан Адаир. Искусство управлять людьми и собой. - М.: Изд – во Эксимо, 2006. – 656 с.

 17. Слиньков В. Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практ. рекомендации — К. : Дакор; КНТ, 2008. — 335с.


МАРКЕТИНГ


Семестри вивчення 6

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 84

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 60

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Менеджменту

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. «Сутність маркетингу та його сучасна концепція», «Класифікація маркетингу», «Характеристики маркетингу», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика продажу», «Маркетингова політика просування», «Організація маркетингу», «Контроль маркетингу», «План маркетингу підприємства».


Література:

1. Астахова І.Є. Маркетинг: Навч. посіб. для вищ. навч. зал.- Х.: ІНЖЕК, 2006.- 221 с.

2. Білокабила Є.Ю. Основи маркетингу: Навч. посіб. – К.: Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2006. – 296с

3. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атака, 2008.– 300с.

4. .Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 304 с.

5. Іванілов О.С. Маркетинг: Підручник ­– Київ: Лібра, 2009. - 512с.

6. Корж М. В. Маркетинг: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

7..Сергєєв Б.І. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Політра, 2008. – 415 с.

8. Палига С.М. Основи сучасного маркетингу:Підручник–Київ: Лібра, 2007. – 492с.

9. Падерін І.Д. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес. – 2007. - 318 с.

10. Пол Хаг. Маркетинговые исследования. – К.: Знання-Прес. – 2005. - 418 с.

11. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макарова. ­– 2-ге вид. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008.– 648с.

12. Мельник Л.Г., Старченко Л.В., Корінцева О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. – 240с.

13. Тридід О.М. Логістичний менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл./ О.М. Тридід, К.М. Таньков.- Х.: ІНЖЕК, 2005.- 221 с.


^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 93

Види навчання:

1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 51

Курсові завдання 1

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТSкредити 4


Зміст дисципліни. Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік короткострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік дебіторської заборгованості. Облік основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Облік запасів. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.


Література:

 1. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін. - К.: Знання, 2004.

 2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф. Голова. — Д.: ТОВ "Баланс-клуб", 2000.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. —Житомир: ЖГГІ,2000.

 4. Голов С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 2004 р.

 5. 0стап'юк М.Я., Данькіе Й.Я., Лучко М.Р. Фінансовий облік в господарських товариствах. - Ужгород: Карпати, 2000.

 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2001.

 7. Савченко В.М., Пальчук О.В., Саловська Л.В. та ін. Облікова політика: Навчальний посібник. За ред. Г.М. Давидова. - К.: Знання, 2010. — 479 с.

 8. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2010. — 629 с.

 9. Сахарцеві І.І., Семенов Г.А., Безкоста Г.М. Бухгалтерський облік: навчальний посібник з виховання практичних завдань - К.: Кондор, 2005.

 10. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: вид. центр "Академія", 2005.

^ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2


Семестри вивчення 6

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 93

Види навчання:

1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 51

Курсові завдання 1

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 4


Зміст дисципліни. Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками. Облік короткострокових зобов'язань за розрахунками з банками та іншими показниками. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування. Облік розрахунків з бюджетом. Облік зобов'язань за довгостроковими позиками та векселями. Облік довгостроковими зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. Облік формування і змін статутного капіталу. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.


Література:

 1. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін. - К.: Знання, 2004.

 2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф. Голова. — Д.: ТОВ "Баланс-клуб", 2000.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. —Житомир: ЖГГІ,2000.

 4. Голов С.Ф., Єфименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 2004 р.

 5. 0стап'юк М.Я., Данькіе Й.Я., Лучко М.Р. Фінансовий облік в господарських товариствах. - Ужгород: Карпати, 2000.

 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2001.

 7. Савченко В.М., Пальчук О.В., Саловська Л.В. та ін. Облікова політика: Навчальний посібник. За ред. Г.М. Давидова. - К.: Знання, 2010. — 479 с.

 8. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2010. — 629 с.

 9. Сахарцеві І.І., Семенов Г.А., Безкоста Г.М. Бухгалтерський облік: навчальний посібник з виховання практичних завдань - К.: Кондор, 2005.

 10. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: вид. центр "Академія", 2005.

^ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ І АУДИТУ

Семестри вивчення 5, 6

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 129

Види навчання:

Лекції, години 54

Практичні заняття, години 54

Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 15

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Інформаційних технологій

ЕСТS - кредити 4


Зміст дисципліни. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Інформаційні технології оброблення економічної інформації. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем в обліку. Автоматизація обліку основних засобів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. Автоматизація обліку праці та заробітної плати. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку витрат на виробництво. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності.


Література:

 1. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 458 с.

 2. Засадна Х.О., Шурпенкова Р.К. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7.: навч. посібник. - К.: УБС НБУ, 2009. - 237 с.

 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку і аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

 4. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ Ф.Ф. Бутинець, С.В. Іваненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук – За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е видання, перероблене і доповнене. – Житомир: ПП „Рута”, 2002, - 544 с.

 5. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В.С.Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002, - 544 с.

 6. Коновалова Н.Г. Сухарева Е. М. Автоматизированное рабочее место бухгалтера/ Серия «Учебники ХХІ века». Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 448 с.

 7. Коряк С.Ф., Самофалов Л.Д. Комп'ютерні системи обробки та передачі фінансової інформації. / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. Самофалова Л.Д. - Харків: "Компанія СМІТ", 2004. - 290 с.

 8. Патрушина С.М. Информационные системы в бухгалтерском учете. Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2003, –368 с.

 9. Писаревська Т. А. Інформаційні системи в обліку та аудиті: Навчальний посібник. – Київ.: КНЕУ, 2004. – 369 с.

 10. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2004. – 187с.

^ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ


ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 60

Аудиторні заняття, години 78

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 54

3. Індивідуальні завдання, години 24

Самостійна робота, години 42

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Англійська, німецька

Код кафедри

Кафедра Іноземних мов

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни розкривається у темах загальноекономічного характеру та передбачає професійно орієнтовану мовну підготовку. Головна увага приділяється опануванню загальноекономічною лексикою, вмінню реферувати англійською мовою суспільно-політичні й фахові тексти, вести бесіду в ситуаціях професійного спілкування, готувати публічні виступи з фахових питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів. Знання лексико-граматичного матеріалу та уміння застосовувати набуті знання знадобляться майбутнім фахівцям для ефективного спілкування іноземною мовою у професійному середовищі.

Дисципліна у подальшому забезпечує вивчення студентами дисциплін:

 • Професійна іноземна мова


Література:

 1. Upstream. Upper Intermediate. Student's Book: учебное пособие. – 2006

 2. Upstream. Upper Intermediate. Test Booklet: Тести. - 2007

 3. Upstream.Upper Intermediate.Class cassette 1: Магнітна стрічка. - 2006

 4. Upstream.Upper Intermediate.Workbook. Class cassette 1: Магнітна стрічка. – 2006

 5. Oxford Practice Grammar Advanced. With answers with Practice-Plus CD-ROM: учебное пособие. – 2006.

 6. Longman Dictionary of Contemporary English. New edition + CD-ROM: словарь. – 2008.

 7. Шалыгина, С.С.. Англо-русский словарь финансовой терминологии (банки, рынок ценных бумаг): словарь. -М.: Скин. Вып. 2. - 2006

 8. Market Leader. Intermediate Business English. Навчальний посібник. Longman. – 2008.

 9. Market Leader. Intermediate Practice File with CD. Зошит для практики. Longman. – 2008.

 10. Market Leader. Upper-Intermediate Business English. Навчальний посібник. Longman. – 2008.

 11. Market Leader. Upper-Intermediate Practice File with CD. Зошит для практики. Longman. – 2009.

 12. Market Leader. Business Grammar in Use. Longman. – 2009.

 13. Market Leader. Business English. Banking and Finance. Longman. – 2008.

 14. Корзун Е.С. Биржа и её задачи. - М.: Консалтбанкир, 2008.

 15. Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах. - К.: Логос, 2008.

 16. Постнікова О.М. Бізнес-курс німецької мови. Київ: А.С.К., 2009.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 27

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Інформаційних технологій

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Теоретико-методологічні основи інформаційного менеджменту. Процес менеджменту і технологія ухвалення рішення. Вибір методів управління в банківській діяльності при використанні засобів інформаційного менеджменту. Використання технології хмарних обчислень в інформаційному менеджменті. Розв’язання задач прогнозування в інформаційному менеджменті. Управлінська діяльність та інформаційне забезпечення управління. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Експертні оцінки у підготовці інформації для прийняття управлінських рішень. Інформаційна безпека. Методи захисту інформації.


Література:

 1. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту. Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004, -128с.

 2. Матвієнко О.В. Інформаційний менеджмент: аналіз предметної галузі// вісник Книжкової палати. – 2004 №8. с.13-14.

 3. Гринберг А.С. Информационный менеджмент. Учебное пособие для вузов/ А.С. Гринберг, И.А.Король. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. -415с.

 4. Симеонов Ю.Ф. Информационный менеджмент /Ю.Ф. Семеонов, В.В. Бормотов. – Ростов н.Д: Феникс, 2006. – 250, [1] c. – (Высшее образование).

 5. Матвієнко О.В., Цивін М.П. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 200 с.

 6. Антонов В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент. Кіберакмологічна концепція. Монографія. К.: КНТ, 207. 528 с.

 7. Степанов В.П. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технологій в маркетингу». Навчально-практичний посібник. /В.П. Степанов, Р.М. Чен, І.В. Купрейчук. – Харків. Вид ХНЕУ, 2009. – 196 с. (Укр.мов.).


^ ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення 6

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 63

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 54

3. Індивідуальні завдання, години 9

Самостійна робота, години 45

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Англійська, німецька

Код кафедри

Кафедра Іноземних мов

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни розкривається у темах загальноекономічного характеру та передбачає професійно орієнтовану мовну підготовку. Головна увага приділяється опануванню загальноекономічною лексикою, вмінню реферувати англійською мовою суспільно-політичні й фахові тексти, вести бесіду в ситуаціях професійного спілкування, готувати публічні виступи з фахових питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів. Знання лексико-граматичного матеріалу та уміння застосовувати набуті знання знадобляться майбутнім фахівцям для ефективного спілкування іноземною мовою у професійному середовищі.

Дисципліна у подальшому забезпечує вивчення студентами дисциплін:

 • Професійна іноземна мова


Література:

 1. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт+, ГИС. Ч.1. - 2008

 2. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт+, ГИС. Ч.2. – 2008

 3. Англо-український фразеологічний словник: словарь/ Уклад. К. Т. Баранцев. – 2009

 4. Новітній англо-український словник: словарь/ Укладач М. Г. Зубков. – 2008

 5. Кульбашна, Олена Миколаївна. Англійська мова: Навчально-методичний посібник/ О. М. Кульбашна, Л. Л. Шелегова. - 2008

 6. Гичева Н.Г. 1200 текстов по английскому языку: Учебное пособие/ Н. Г. Гичева, О. С. Дворжец, Л. П. Черкашина. - 2010

 7. Sharman Elizabeth Across cultures + CD-ROM: Підручник для студентів ВУЗів/ Elizabeth Sharman. - 2010

 8. English. A lingarama reference guide. -Oxford: Alden Press. Book 1. - 2009

 9. Cunningham, Sarah. Headway. Pronunciation. Intermediate/ S. Cunningham, B. Bowler. - 2010

 10. Bowler, Bill. Headway. Pronunciation. Pre - Intermediate/ B. Bowler, S. Parminter. - 2010

 11. Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах, - К.: Логос, 2009.

 12. PONS Fachwörterbuch. Marktwirtschaft. - K., 2009.

 13. Ukraine – Lesetexte. –Київ: Знання, 2007.


^ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІІ


Семестри вивчення 6

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 90

Види навчання:

1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 54

Курсові завдання -

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Банківської справи

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Види банків і порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку. Операції банків з формування власного капіталу. Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів. Операції банків з обслуговування платіжного обороту. Операції банків з готівкою. Операції банків з пластиковими картками. Кредитні операції банків. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту. Операції банків з векселями. Операції банків з цінними паперами. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті. Торговельні операції банків в іноземній валюті. Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку. Операції банків з надання банківських послуг. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.


Література:

 1. Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-111 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – №1. – С. 3-47.

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV (зі змінами та доповненнями).

 3. Банківська справа [Текст]: навч. посібник /За ред. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314 с. – (Банки і біржі).

 4. Банківські операції [Текст]: збірник виробничих ситуацій з навчальних дисциплін “Банківські операції”/ Кер. авт. кол. А.М. Мороз - К.: КНЕУ, 1998 .-308с.

 5. Банківські операції [Текст]: підручник /За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Славянської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

 6. Банківські операції [Текст]: підручник /А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 7. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / В.І. Капран М.С. Кривченко О.К. Коваленко С.І. Омельченко .- К.: ЦУЛ 2006. – 208 с.

 8. Банківські операції [Текст]: навч. посібник для дистанційного навчання / І.М. Лазепко М. Д. Алексєєнко І.М. Сивульський та ін.. – К.: Університет Україна 2007. – 328 с.

 9. Васюренко, О.В. Банківські операції [Текст]: навч. посібник. – 5-те вид. перероб. і доп.. – К.: Знання 2006. – 311 с.

 10. Павлишин, О.П. Банківські операції [Текст]: навч.посібник / О.П. Павлишин, В.І. Ричаківська .–К.: Алерта 2005. – 158 с.

 11. Петрук, О.М. Банківська справа [Текст]: навч.посібник – К.: Кондор 2004. – 461 с.

 12. Савич ,В. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / В. Савич, О. Левандівський, Г. Забчук. – Івано-Франківськ: Галицька академія, 2004. – 440 с.

 13. Снігурська, Л.П. Банківські операції і послуги [Текст] : навч. посібник . – К.: МАУП 2006. – 456 с.

 14. Сухарський, В.С., Сухарський В.В. Ощадно – банківська справа [Текст]: навч. посібник / В.С.Сухарський, В.В.Сухарський .- Тернопіль: Астон. 2003. – 464 с.

 15. Череп, А.В. Банківські операції [Текст] : навч. посібник /А.В. Череп О.Ф. Андросова. – К.: Кондор 2008. – 410 с.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Семестри вивчення 6

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 45
Види навчання:


^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 63

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 3


Зміст дисципліни. Сутність і види податків. Податкова політика і податкова система держави. Організація податкової служби і податкової роботи. Основи податкового менеджменту. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито. Податок на прибуток підприємств. Прибутковий податок з громадян. Обов’язкові внески до фондів соціального страхування. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва і сільськогосподарських товаровиробників. Земельний податок. Податок з власників транспортних засобів, машин і механізмів. Плата за використання природних ресурсів. Місцеві податки і збори. Неподаткові платежі в бюджет. Перекладання та ухилення від сплати податків. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.


Література:

1.Білик М.Д. , Золотько І.А. Податкова система України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. - 192 с.

2.Онисько С.М. Податкова система. Підручник.-Львів: "Новий світ", 2004. - 310 с.

3.Податкова система України: Підручник [В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.]; За ред. В.Д. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - 404 с.

4.Податкова система: збірник задач та тести: навч. посіб./ Б. П. Ярема, В. П. Маринець; Рек. МОН України. - 3-тє вид., перероб. і доп.. - Львів "Магнолія 2006", 2008- 356с..

 1. Податкова система: навч. посіб./ Н. І. Власюк, Т. В. Мединська; Рек. МОН України. - Львів "Магнолія 2006", 2009-320с.

6.Сомоев Р.Г, Общая теория налогов и налогообложения: Учебное пособие. - М.: Изд. ПРИОР, 2000.-176 с.

7.Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. / Пер.с англ. - М.: Изд. МГУ: ИНФРА-М, 1997. -720 с.

8.Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін, 3-тє вид. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000, - 460 с.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ


Семестри вивчення 4

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 27

Курсові завдання

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Інформаційних технологій

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Теоретичні основи баз даних. Технологія розробки баз даних в середовищі MS Access. Робота з даними в СУБД MS Access. Структурована мова запитів SQL та її застосування. Проектування розподілених баз даних. Адміністрування та захист даних в СУБД.

Література

 1. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных: Учебный курс. – Х.: Фолио, М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 504 с.

 2. Ситник Н.В., Краснюк М.Т. Проектування баз і сховищ даних: Навч.-метод. Посіб. Для самост. вивч. дисц.. – К.: КНЕУ, 2005. – 264 с.

 3. Фрост Р., Дей Д., Ван Слайк К. Проектирование и разработка баз данных. Визуальный подход / Р. Фрост, Д.Дей, К. Ван Слайк ; пер. С англ. А.Ю. Кухаренко – М.: НТ Пресс, 2007. – 592 с. : ил.

 4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

 5. Бергер, А.Б. Microsoft SQL Server 2005 Analysis Servers, OLAP и многомерный анализ данных / Бергер А.Б. ГорбачИ.В., Меломед Э.Л., Щербинин В.А., Степаненко В.П. / Под общ. Ред. А.Б. Бергера, И.В. Горбач. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 928 с.: ил. – (В подлинике)


^ ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА


Семестри вивчення 6

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 63

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Вищої математики

ECTS – кредити 32


Зміст дисципліни. Основні визначення елементів фінансових моделей. Прості та складні відсотки. Поток платежів. Умовні ренти. Розрахунок погашення довгострокової заборгованості. Іпотечне кредитування. Оцінка прибутковості фінансової операції. Форфейтні операції. Визначення ефективності операції з акціями та облігаціями. Оцінки ефективності інвестицій.


Література:

 1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учеб. – практ. пос. / В.М.Аньшин. – М.: Дело, 2002. – 280 с.

 2. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика / П.П.Бочаров, Ю.Ф. Касимов–М.: Гардарики, 2002. – 624 с.

 3. Дьячкова О.В., Иващенко П.О., Кравец О.А., Русецкий А.И. Информатика для финансистов. Часть 2. / О.В. Дьячкова, П.О.Иващенко, О.А.Кравец, А.И. Русецкий // Харьков: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2001. – 143 с.

 4. Кузнецов Б.Т. Математические методы финансового анализа: Учебное пособ. / Б.Т. Кузнецов – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 159 с.

 5. Машина Н.В. Вищі фінансові обчислення. Навчальний посібник / Н.В. Машина– Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 208 с.

 6. Малыхин В.И. Финансовая математика / В.И.Малыхин – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 247 с.

 7. Основи актуарних розрахунків / За ред. І.О.Ковтуна. – К.: Алерта, 2004. – 328 с.

 8. Пикуза В., Гаращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel / В.Пикуза, А.Гаращенко. – СПб.: Питер, 2004. – 397 с.

 9. Самаров К.Л. Финансовая математика: практический курс: Учебное пособие / К.Л. Самаров. – М.: Альфа – М; ИНФРА – М, 2005. – 80 с.

 10. Смирнова Е.Ю. Техника финансовых вычислений на Excel / Е.Ю. Смирнова– СПб.: ОЦЭиМ, 2003. – 126 с.

 11. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Ученик / Е.М.Четыркин – М.: Дело, 2004. - 400 с.

 12. Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах / Г.И.Фалин, А.И. Фалин – М.: Физматлит, 2003. – 192 с.

 13. Цымбаленко С.В., Цымбаленко Т.Т. Финансовые вычисления. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004 – 160 с.


^ НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 63

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни. Національна економіка: загальне та особливе. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. Характеристика економічного потенціалу. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Функціонування інфраструктури національного ринку. Державність та державне управління економікою. Структурна перебудова національної економіки. Програмування та прогнозування національної економіки. Політика економічного зростання в національній економіці. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.


Література:

 1. Конституція України (із змінами)- К., 2008.

 2. Господарський кодекс України від16.01.2003р. № 436 – IY.

 3. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р. № 2542 – III.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435 – IV.

 5. Закон України від 23.03.2000р. № 1602 – ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".

 6. Закон України від18.03.2004 р. № 1621 – IY“Про державні цільові програми”.

 7. Закон України. від 8.09.2005р. № 2850-IY “Про стимулювання розвитку регіонів”.

 8. Закон України від 20.05.1999р. № 679 – XIY “Про Національний банк України”.

 9. Закон України від 17.12.2000р. № 2121 – III “Про банки і банківську діяльність”.

 10. Закон України від 18.09.1991р. № 1560 – XII “Про інвестиційну діяльність”.

 11. .Закон України від 4.07.2002р. № 40 – IV “Про інноваційну діяльність”,

 12. Закон України від 16.01.2003р. № 433 – IV “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”.

 13. Закон України від 11.01.2001р. № 2210 – III “Про захист економічної конкуренції”.

 14. Закон України від 02 23.2006р. №3480-ІV «Про цінні папери та фондовий ринок»

 15. Закон України від 09.06.2005р. №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 16. Закон України від 11.09.2003р. № 1160 – IY “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 17. Заблоцький Б.Ф. Національна економіка: Підручник. – Львів: «Новий світ-2000», 2009.

 18. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч.посібник.- Львів: “Магнолія 2006”, 2008.

 19. Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навч.посіб.- К.: Знання, 2006.

 20. Національна економіка: Підручник / За ред. проф., к.е.н. П.В.Круша.- К.: Каравела,2008.

 21. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009.


^ ТРУДОВЕ ПРАВО


Семестри вивчення 5

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 63

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Облік і аудит

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни. Трудове право: поняття, предмет, метод, система та джерела. Принципи, функції та задачі трудового права. Трудові правовідносини. Правовідносини тісно пов’язані з трудовими. Соціальне партнерство. Колективний договори та угоди. Трудовий договір як основний інститут трудового права. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку. Охорона праці. Трудові спори.

Література:

1. Закон України від 15.11.1996  № 504/96-ВР “Про відпустки”.

2. Закон України від 01.07.1993  № 3356-XII “Про колективні договори і угоди”.

3. Закон України від 01.03.1991  № 803-XII “Про зайнятість населення”.

4. Закон України від 14.10.1992  № 2694-XII “Про охорону праці”.

5. Закон України від 24.03.1995  № 108/95-ВР “Про оплату праці”.

6. Кодекс законів про працю України 10.12.1971  № 322-VIII.

7. Конституція України від 28.06.1996  № 254к/96-ВР.

8. Бабаскін А. Ю., Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В., Зуб І. В., Карпенко Д. О. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Н.М. Хуторян (заг.ред.). — К.: А.С.К., 2004. — 607с.

9. Венедиктов В. С. Правове регулювання часу відпочинку в службово-трудових відносинах: Наук.- практ. посібник / Національний ун-т внутрішніх справ — Х. : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. — 127с.


^ ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВСеместри вивчення 5

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 63

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ЕСТS - кредити 3


Зміст дисципліни. Основи фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку підприємства. Фінансові аспекти використання основних засобів та інших нематеріальних активів. Фінансування та організація обігових коштів підприємств. Оподаткування підприємств. Кредитування підприємств. Фінансове планування на підприємствах. Фінансовий аналіз діяльності підприємств. Фінансова санація підприємств


Література:

 1. Азаренкова Г.М, Журавель Т.М., Михайленко Р.М., Фінанси підприємств. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. 2-ге вид., перероб. та доп. - К., 2006.

 2. Ильминская С. А. Оценка стоимости предприятия в системе финансового менеджмента предприятия // Финансовый менеджмент, 2009. –№ 1.

 3. Булович Т. Методичні підходи до оцінки санаційної спроможності підприємства // Финансовый менеджмент, 2009. – № 1.

 4. Баско О. В. Проблемы доступа малых предприятий к финансовым ресурсам // Деньги и кредит, 2009. – № 5.

 5. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навчальний посібник. -X. Видавничий Дім «Інжек», 2003.- 192с.

 6. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н. проф. Г.Г. Кірейцева. - К: ЦУЛ, 2002.

 7. Финансы предприятий / Под ред. В.А. Павлова. - М.: Финансы и статистика, 1998. -640 с.

 8. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навчальний посібник / За ред. В.З. Потій. - К:КНЕУ, 2005-244 с.

 9. Финансы предприятий. Учебник / Н. В.Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др. / Под ред. проф. Н.В. Колчиной - М.: ЮНИТИ, 2000. – 413 с.

 10. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 4-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004.

8.Финансы предприятий / Под ред. А.Д.Шеремет, Р.С. Сейфулина. М.: ИНФРА-М, - 2004.- 342 с.


^ НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Семестри вивчення 5, 6

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 144

Види навчання:

1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 144

3. Індивідуальні заняття, години 0

Самостійна робота, години 0

Курсові завдання 0

Вид контролю 2 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 4


Зміст навчальної практики: Теорія підприємств і основи підприємництва. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Структура та управління підприємством. Ринок і продукція. Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реконструкція. Економічна безпека та антикризова діяльність. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Облік основних засобів. Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій. Облік процесу придбання запасів. Облік праці та її оплати. Облік витрат на виробництво продукції. Облік готової продукції та її реалізації. Облік доходів і результатів діяльності фірми. Бухгалтерська звітність.


ІV КУРС


^ НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛИНИ

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА


Семестри вивчення 7

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 59

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 16

2. Практичні заняття, години 32

3. Індивідуальні заняття, години 8

Самостійна робота, години 85

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Система міжнародної економіки. Міжнародна економічна діяльність. Світовий ринок товарів та послуг Світовий фінансовий ринок. Міжнародні інвестиції. Світовий ринок позичкових капіталів. Міжнародний кредит. Світовий ринок праці. Міжнародна трудова міграція. Світова валютна система Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. Міжнародна економічна інтеграція. Глобалізація та економічний розвиток. Інтеграція України у світову економіку


Література:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи