European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка13/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
^

Нормативні акти України


 1. Конституція України із змінами і доповненнями, внесеними Законом від 8 грудня 2004 р.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Із змінами і доповненнями, станом на 14 вересня 2006 року


Основна література:

 1. Герасимчук В.Г. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко ; Рек. МОН України. - Київ : Знання, 2009. – Розділ 1.

 2. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: Навчальний посібник /Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук‘яненко, Ю.В. Макогон.– К.: Центр навчальної літератури. 2009, Гл. 2, с. 25 – 32.

 3. Крилова М. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. Рек. МОН /М. Крилова.- Київ: вид-во Знання, 2008.- Розділ 1-5.

 4. Міжнародна економіка : Підручник /А.П. Румянцев. - 3-тє вид. випр. і доп.: Доп. МОН України. - Київ : Знання, 2006. – 47-90 с.

 5. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. Рек. МОН України /ред. О.Г. Гупало.- К.: «Хай-Тек Прес», 2007.- 36-48 с.

 6. Одягайло Б.М.. Міжнародна економіка: Навч. пос. /Б.М. Одягайло.– К.: Знання, 2005, Розд.3, с. 67 -99; Розд. 4, с. 99 -139.

 7. Передрій О. Міжнародні економічні відносини: Навч. пос. Рек. МОН /О. Передрій.- Київ: вид-во Знання, 2008.- С. 31-63.

 8. Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навч. посібник. Рек. МОН України /Г.А. Семенов, М.О. Панкова.- 2-е вид., перероб. і доп.- Київ: Центр навчальної літ-ри, 2006.- 43-52 с.

 9. Солонінко Р. Міжнародна економіка: Навчальний посібник /Р. Солонінко.- Київ: вид-во Кондор, 2008.- С. 47-80.

^ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

Семестри вивчення 7

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 83

Види навчання:

1. Лекції, години 32

2. Практичні заняття, години 32

3. Індивідуальні заняття, години 16

Самостійна робота, години 61

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 4


Зміст дисципліни. Мета зміст і організація управлінського обліку. Класифікація і поведінка витрат. Система обліку і калькулювання за повними витратами. Система обліку і калькулювання за змінними витратами. Аналіз взаємозв'язку витрат, об'єму діяльності та прибутку. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. Аналіз релевантності інформації та прийняття управлінських рішень. Бюджетування і контроль. Облік і контроль за центрами відповідальності.


Література:

 1. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємствами. Графічне моделювання: Навч. посібник - К: КНЕУ, 2000. - 360с.

 2. Глущенко В.П., Глущенко И.И. Разроботка управленческого решения: Прогнозирование. Планирование. Теория проектирования эксперементов. - Моск.обл.: ТОО НПУ «Крьілья» - 2000, - 400с.

 3. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. — К.:ТОВ"Автоінтерсервіс", 1996.

 4. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. -К.:Скарбы, 1998.

 5. Друри К. Введение в управленческий и производственньш учет. -М.:Аудит- ЮНИТИ, 1997.

 6. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 244 с.

 7. Корецький М. Х. Управлінський облік: Навч. Посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с.

 8. Лишенко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. – К.: УНЛ, 2004. – 254 с.

 9. Лишилннко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник затверджено МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 254 с.

 10. Лучко Т.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід.- К.Юблікінформ, 1997.

 11. Управленческий учет / Под ред. А.Д. Шеремета. - М.:ФБК-ПРЕСС, 1999.


^ ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Семестри вивчення 4

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 63
Види навчання:


1. Лекції, години 16

2. Практичні заняття, години 32

3. Індивідуальні заняття, години 12

Самостійна робота, години 81

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 4


Зміст дисципліни. Загальні вимоги до звітності. Баланс підприємства. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Зведена і консолідова­на фінансова звітність. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Податкова звітність. Статистична і спеці­альна звітність.


Література:

 1. Господарський кодекс України // із змінами, доповненнями від 13.05.2006, Відомості Верховної Ради України, 2005, №74. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 ). Документ 133-5, чинний, остання редакцiя вiд 14.09.2006 - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 3422-4, чинний, остання редакцiя вiд 09.02.2006 ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1-6, 19, 20, 25. Затверджені наказом Мінфіну України 31.03.99 №87.

 5. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: Навчально-практичний посібник / за ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-клуб», 2000. — 768 с.

 6. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за Міжна­родними стандартами. — К.: Екаутінг, 2000. — 384 с.

 7. Горицкая Н. Г. Новая финансовая отчетность. — К.: Техніка, 1999. — 136 с.

 8. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навч.-метод. посібник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. М.В. Кужельного.-К. Ніка-Центр, Ельга, 2001.

 9. Сахарцева І. І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К. Кондор, 2003.

 10. Соловьева О. В. Зарубежные стандарти учета и отчетности. Учебное пособие. — М.: Аналитика-Пресс, 1998.

 11. Фінансова звітність за національними положеннями (стандарта­ми) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. — К.: «Лібра», 1999. —336с.

 12. Чижевська Л. В., Пархоменко В. М., Кривошей М. М. Звітність підприємства: Практикум: Навч. пос. для студ. ВНЗ. / За ред. Ф.Ф.Бутинеця.- Житомир: ЖІТІ. 2003.


облік у банках


Семестри вивчення 7

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 83

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 32

2. Практичні заняття, години 32

3. Індивідуальні заняття, години 16

Самостійна робота, години 61

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Банківської справи

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Основи побудови фінансового обліку в банках. Облік наявних коштів банку. Облік депозитних операцій та інших зобов’язань. Кошти на вимогу. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за безготівковими розрахунками. Облік кредитних операцій. Облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку. Облік основних засобів і нематеріальних активів. Облік лізингових операцій. Облік операцій в іноземній валюті. Облік власного капіталу. Облік доходів і витрат банків. Фінансова звітність банків. Зміст і засади функціонування внутрішнього аудиту в банках.


Література:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями).

 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679 - ХІV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. – С. 3 – 26 (зі змінами та доповненнями).

 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99. - № 996 – ХІV (зі змінами та доповненнями).

 4. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 № 2374 – ІІІ (зі змінами та доповненнями).

 5. Закон України “Про аудиторську діяльність” із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законом № 81/95 – ВР від 14.03.1995 (зі змінами та доповненнями).

 6. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами Міністерства фінансів України від 25.04.2000.

 7. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках. – К.: Знання, 2006. - 595 с.

 8. Герасимович А.М., Кривов’яз Т.В., Мазур О.А. Облік і аудит у комерційних банках. – Львів: Фенікс, 1999. – 512 с.

 9. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України. – Харків: Штрих, 2000. – 360 с.

 10. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках. – К.: КНЕУ, 2002. – 404 с.

 11. Коваленко М.А., Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с.

 12. Кірєєв О.І., Любунь О.С., Кравець М.П. та ін. Внутрішній аудит у банку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 220 с.

 13. Коваленко М.А., Біленко В.М. Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 472 с.

 14. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: Пер. з англ. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с.

 15. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алеута, 2004. – 500 с.

^ ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 63

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 16

2. Практичні заняття, години 32

3. Індивідуальні заняття, години 12

Самостійна робота, години 81

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 4


Зміст дисципліни. Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів бюджетних установ і орга­нізацій. Облік асигнувань, коштів і витрат загального фонду бюджетних установ. Облік засобів спеціального фонду. Облік розрахунків. Облік необоротних активів. Облік запасів.


Література:

 1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст..189. Документ 2542-14, чинний, поточна редакція від 13.12.2005

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 996-14, чинний, остання редакція від 18.07.2000.

 3. Закон України «Про державний бюджет України на 2006 рік», 3235-ІУ, 20.12.2005.

 4. Атамас П.И. Основи обліку в бюджетних організаціях .- К .% Центр навчальної літератури, 2003.-283 с.

 5. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 1997. - 100 с.

 6. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посіб-ник. - К.:КНЕУ, 2001.-250 с.

 7. Зятковський І. В. Фінансове оздоровлення підприємств: теорія і практика; Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 336 с.

 8. Качковская Е., Рябчук С. Деякі Особенное національного бюджету. Вико рис-тання власних надходжень // Баланс - бюджет. - 2003.-№ 2. - С. 17 - 19.

 9. Качковская Е. Тендерні закупівлі // Баланс - бюджет.-2003.-№1(22).-С.4-6.

 10. Маляревський Ю.Д. Бюджетный учет и отчетность.-Х.:ИД «Инжек»,-с.2003.-211

 11. Облік у бюджетних установах. / І.Д. Ватуля та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 368 с.

^ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ

Семестри вивчення 7

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 83
Види навчання:


^ 1. Лекції, години 32

2. Практичні заняття, години 32

3. Індивідуальні заняття, години 16

Самостійна робота, години 61

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 4


Зміст дисципліни. Система оподаткування і загальні принципи побудови податкового обліку. Облік валових доходів, валових витрат, амортизації та розрахунків з податку на прибуток. Облік придбання і продажу товарів (робіт і послуг) та розрахунків з податку на додану вартість. Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та податком на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування та облік ресурсних платежів. Облік розрахунків за іншими загальнодержавними непрямими та місцевими податками і зборами. Особливості податкового обліку в сільськогосподарських підприємствах. Альтернативні способи оподаткування суб’єктів малого підприємництва.


Література:

 1. Закон України «Про податок на додану вартість» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Документ 168/97-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 04.06.2009 - www.zakon.rada.gov.ua.

 2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 4, ст. 28. Документ 334/94-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 04.06.2008 -www.zakon.rada.gov.ua.

 3. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб ” // Все про бухгалтерський облік . – 2003. - №20. – с. 15 -29. Документ 889-15, чинний, остання редакцiя вiд 16.09.2009 - www.zakon.rada.gov.ua.

 4. Конституція України / Міністерство юстиції України К. 2006. – 128 с.

 5. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.

 6. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): [навчально-методичний посібник] / [Ізюмцева Н.В., Лєгостаєва О.О. Шубіна С.В. та ін.]; за ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової– Львів: Новий Світ 2000, 2010. -200с.

 7. Бечко П.К. Податкова система: [навчальний посібник] / П.К. Бечко. – К.: ЦУЛ, 2006. 368 с.

 8. Податковий облік і звітність на підприємствах: Навчальний посібник/ П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. - Київ ВД "Професіонал", 2004.


АУДИТ

Семестри вивчення 7, 8

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 99

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 34

2. Практичні заняття, години 34

3. Індивідуальні заняття, години 28

Самостійна робота, години 45

Курсові завдання 1

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудту

ЕСТS - кредити 4


Зміст дисципліни. Сутність і предмет аудиту. Мета і загальні принципи аудиту. Аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю й аудиту. Аудиторські докази. Аудит активів, пасивів і фінансової звітності. Аудиторський звіт та інші заключні документи.


Література:

 1. Білуха М. Т. Аудит. Підручник. - К.: Вища школа, 1999. - 574 с.

 2. Бутинець Ф. Ф. Аудит: Підручник. - Ж.: "Рута", 2002. - 672с.

 3. Беренда Н.І., Чернелевський Л.М.. - X.: "Міленіум", 2002. - 323 с.

 4. Лушкин В. А., Поникоров В. Д. и др. Аудит: Учебное пособие. - Ж., 1999. – 240с.

 5. Давидов Г.М. Аудит: Підручник: Затверджений Міністерством освіти і науки України. - К.: "Знання", 2004. - 524 с.

 6. Мултановская Т. В. Аудит: Учебное пособие. - X.: ХГЗУ, 2000. - 91с.

 7. Поникаров В. Д., Серикова Т. Н. Аудит: Учеб. пос. для самост. изуч. дисциплины. - X.: Изд. «ИНЖЕК», 2003. -256 с.

 8. Скобара В. В. Аудит: методология и организация. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998.-576 с.

 9. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. - М.: Инфра. –М., 2001. - 351с.


^ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


СТРАХУВАННЯ

Семестри вивчення 7

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 54

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 16

2. Практичні заняття, години 32

3. Індивідуальні заняття, години 6

Самостійна робота, години 18

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ЕСТS - кредити 2


Зміст дисципліни. Сутність, принципи й роль страхування. Кваліфікація страхування. Страхові ризики і їх оцінка. Страховий ринок. Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності. Особове страхування. Страхування майна. Страхування відповідальності. Перестрахування і співстрахування. Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова надійність страхової компанії.


Література:

 1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование.- СПб: Питер, 2004.- с.256

 2. Говорушко Т.А.Страхові послуги. Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2005.- 400с.

 3. Журавлев Ю.М., Секкерж И.Г. Страхование и перестрахование. Теория и практика. - М.: Финансьі и статистика, 2003.

 4. Заруба О.Д. Страхова справа. Підручник.- К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.

 5. Ротова Т. А., Руденко Л. С. Страхування: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001.-402 с.

 6. Ротова Т. А. Методичний інструментарій управління страховими ризиками. // Фінанси України. - 2002. - № 3. - с. 140 - 144.

 7. Страхование от А до Я- Под ред. Л. Й. Корчевной, К. Е. Турбнной. - М.: ИНФРА -М, 1996.

 8. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. - М.: Страховой полнс, ЮНИТИ, 1997.-311с.

 9. Горбач Л.М. Страхова справа: Навчальний посібник.- 2-ге вид., виправлене.-К.: Кондор,2003.

 10. Журавель Т.М. Страхування: Конспект лекцій- Харків:ХБІ УАБС, 2005.-198с.

 11. Страхование /Под ред. Шахова В. – М.: Анкил, 2002. – 480 с.

 12. Таркуцяк А. О. Страхування:питання і відповіді. Навч. посіб. - К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, і бізнесу, 2003. - 253с.


^ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Семестри вивчення 7

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 40

Види навчання:

1. Лекції, години 16

2. Практичні заняття, години 16

3. Індивідуальні заняття, години 8

Самостійна робота, години 32

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ЕСТS - кредити 2


Зміст дисципліни. Виникнення та становлення бюджетних відносин. Сутність, призначення та роль бюджету держави. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України. Система доходів бюджету. Система видатків бюджету. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. Видатки бюджету на національну оборону та управління. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу


Література:

 1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст . 189. Документ 2542-14, чинний, поточна редакція від 13.12.2005

 2. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородбко А.М.Бюджетна система: Навчальний посібник – К.:Хай-Тек Прес, 2007.” – 357 с.

 3. Карлін М.І. Державні фінанси України: навчальний посібник. — К.: Знання, 2008. — 349 с. — (Серія "Вища освіта XXI століття").

 4. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К.: Наукова думка, 2006. — 432с.

 5. Павлюк Клавдія Василівна. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / Науково- дослідний фінансовий ін-т. — К. : НДФІ, 2006. — 584с.

 6. Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія. — Суми: Ділові перспективи, 2008. — 333с.

 7. Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія. — Х.: ІНЖЕК, 2008. — 285с.

 8. Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності // Економіка і прогнозування. — 2008. — N 1. — С. 50-62.

 9. Коркин А. Пределы бюджетинга // Банковский менеджмент. – 2006. – № 1. – C. 2-9.

 10. Криворак А.,Баева Т. Бюджетная стратегия в Украине // Економіст. – 2007. – № 1. – C. 32-35.

 11. Мікловда В.П., Попадинець В.І., Тупиця М.М., Хименко О.А. Фінансовий механізм налагодження інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах // Наука та інновації. — 2008. — 4, N 1. — С. 96-106.

 12. Федулова Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі: стабільність зберігається // Актуал. пробл. економіки. — 2008. — N 4. — С. 90-103.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 42

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 6

Самостійна робота, години 30

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 2


Зміст дисципліни. Судові експертизи та їх завдання в правоохоронній діяльності. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи. Організація судово-бухгалтерської експертизи. Технологія процесу судово-бухгалтерського експертного дослідження. Експертне дослідження необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Експертне дослідження. Операцій з матеріальними запасами. Експертне дослідження операцій з коштами, розрахунками та іншими активами. Експертне дослідження операцій з власним капіталом та забезпечення зобов'язань. Експертне дослідження операцій з довгостроковими та поточними зобов'язаннями. Експертне дослідження витрат діяльності суб'єкта господарювання. Узагальнення результатів судово-бухгалтерської експертизи.


Література:

 1. Закон України «Про держарну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93р. № 996-ХІУ (зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.94р. № 4038-ХП (зі змінами та доповненнями).

 3. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: Підручник. - К.: Вища школа, 1992.-279 с.

 4. Васильєва С. Хозяйственное судопроизводство Украины. - X.: Зспада, 2002. - 368 с.

 5. Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 224 с.

 6. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. Підручник. Друге видання, перероблене і доповнене. - К.: Атака, 2001. - 376 с.

 7. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб.для студ. юр. спец. вищ. навч. зал. − К.: Ін Юре, 2007. − 528 с.

 8. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза. Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003.-202 с.

 9. Поникарпов В.Д. Судебно-бухгалтерская экспертиза: Учебное пособ. – Харьков: Арсис, 2002. – 240 с.

 10. Рудницький В.С., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.


^ ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення 7, 8

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 102

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 84

3. Індивідуальні завдання, години 18

Самостійна робота, години 42

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 2 ПМК

Мова викладання Англійська, німецька

Код кафедри

Кафедра Іноземних мов

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Спеціальна лексика та граматичні конструкції, що використовуються у практиці міжнародного бізнес-спілкування. Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає побудову процесу навчання іноземній мові як моделі процесу реальної комунікації, максимально наближеної до умов професійної діяльності. Такими є методи проведення занять у формі дискусій, переговорів, ділових ігор та рольових ситуацій, які дозволяють обговорити, проаналізувати за здійснити селекцію ідей, суджень, заходів, необхідних для вирішення певної проблеми. Знання лексичного та граматичного матеріалу у межах загально наукової та фахової тематики та вміння застосовувати набуті знання в академічному та професійному середовищі знадобляться майбутнім фахівцям у міжнаціональному спілкуванні, під час перебування за кордоном тощо.

Вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова» потребує знань гуманітарних та соціальних наук, загальнонаукових дисциплін та дисциплін професійної підготовки.


Література:

 1. Аннотирование и реферирование: Учебное пособие по английскому языку.- М.: «Высшая школа», - 2001

 2. Борисенко И.И., Евтушенко Л.И. Английский язик в международных документах и дипломатической корреспонденции.- К.: Вища школа,2005

 3. Кузнєцова І.М., Чабак Л.І. Форми міжнародних розрахунків : Навчальний посібник.- К.,2008

 4. Черняк Л.І. Особливості англійського наукового письма. Методичні рекомендації.-Харків, ХІБС УБС НБУ, 2007

 5. Ушакова В.Т., Сініцина Н.М. Ділова англійська мова для економістів: Навчальний посібник.- у 4-х ч.- Ч.3. Питання бухгалтерського обліку.- К.:КНЕУ,2005

 6. Шамхалова М.А. Сучасна ділова англійська мова: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ,2005

 7. Oxford handbook of Commercial Correspondence.-Oxford University Press, 2003

 8. Professional English in Use. Finance .-Cambridge University Press,2003

 9. Жданова И. В. Русско-английский экономический словарь. -М.: Русский язык. Медиа, 2003

 10. Уиллер М. Унберг Б.,Фалла П. Concise Oxford Russian Dictionary.- M.:Весь Мир,2004

 11. Словник дїлової англійської мови . Oxford Dictionary of Business English.- Oxford University Press , 2005

 12. Словник «Фінанси та банківська справа». Dictionary of Finance and Banking .-Oxford University Press , 2007

 13. Шаронова О.В. Німецька економічна мова. - Х.: ХІБС УБС НБУ, 2008.

 14. Jaehrling Gertrud. Bausteine Fachdeutsch für Wissenschaftler.- Bamberg: Verlag Heidelberg, 2009.

 15. Die Geldpolitik der EZB.- Frankfurt am Main: Europäische Zentralbank, 2008.

 16. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft.- Köln: DW,CDC, DIHT, 2007.

 17. Werner Mika. Die Fachhochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg. - Deutsche Bundesbank, 2008.


РИЗИКОЛОГІЯ


Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 36

Аудиторні заняття, години 18

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 6

2. Практичні заняття, години 6

3. Індивідуальні заняття, години 6

Самостійна робота, години 18

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 1


Зміст дисципліни. Ризик як економічна категорія. Класифікація економічних ризиків. Ризик та елементи теорії корисності. Методи виміру ризику, їх класифікація. Система кількісних оцінок ступеня ризику. Основні засади та способи управління економічним ризиком. Моделювання економічного ризику. Оцінка норми дисконту з урахуванням ризику. Методи зниження ризику в різних сферах економічної діяльності.

Література:

 1. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 240 с.

 2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс.-К.:Ника-Центр, Зльга, 2001. - 528 с.

 3. Бовкун Анатолий. На страховом рынке Украины без структурных перемен //Галицькі контракти. - 2003. - № 20.

 4. Води 3., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. - 4-е изд. - М.:Издат. дом «Вильяме», 2002. - 984 с.

 5. Води 3., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2000. - 592 с.

 6. Бююль А., Цефель П. 8Р88: искусство обработки информации. Анализ статистических данньїх и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. - Спб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2001. - 608 с.

 7. Ван Хорн Дж. К., Вахович Джон М. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. -11-е изд. - М.: Издат. дом «Вильяме», 2001 .-992 с.

 8. Рогов М. А. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 120с.

 9. Тэпман Л. Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. В. А. Швандара. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 379 с.

 10. Управление риском в рыночной экономике / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ю. Ю.Екатеринославский, Дж. Дж. Хзмптон. - М.: ЗАО «Изд-во «Экономика»», 2002. - 195 с.

 11. Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; ред. : А. В. Шегда ; М-во освіти і науки України. - Київ : Знання, 2008. - 271 с.

 12. Энциклопедия финансового риск - менеджмента / Под ред. канд. экон. наук. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. - 4 - е изд., испр. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 932 с.


^ ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ


Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 30

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 12

2. Практичні заняття, години 12

3. Індивідуальні заняття, години 6

Самостійна робота, години 42

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Бухгалтерський облік у торгівлі. Бухгалтерський облік будівельного виробництва. Бухгалтерський облік на автомобільному транспорті. Бухгалтерський облік страхової діяльності.


Література:

 1. Закон України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Документ 3422-4, чинний, остання редакцiя вiд 09.02.2006 // www.zakon.rada.gov.ua.

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв МФУ 30.11.99. № 291 // www.rada.gov.ua

 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затв МФУ 30.11.99. № 291 // www.rada.gov.ua

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 -31 // www.rada.gov.ua

 5. Адамик О. Внутрішньовідомчі розрахунки у системі органів пенсійного фонду України: організаційно-правові та облікові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит, №2, 2008. - С. 39-49.

 6. Бузак Н. І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки, №3, 2009 р. – С. 185-189.

 7. Бухгалтерський облік (теорія) М.Г. Михайлов: Навчальний посібник рекомендовано МОН України.-К.: ЦУЛ, 2007.- 248 с.

 8. Бухгалтерський облік в Україні : Навчальний посібник / Р.Л. Хом'як, В.І. Лемішевський. - 6-те вид., доп. і перероб. - Львів : Інтелект-Захід, 2007. - 1200 с

 9. Бухгалтерський облік. Мисака Г.В.: Навчальний посібник рекомендовано МОН України.-К.: ЦУЛ, 2007.- 400 с.

 10. Бухгалтерський облік. Стельмащук А.М.: Навчальний посібник рекомендовано МОН України.-К.: ЦУЛ, 2007.- 528 с.

 11. Проданчук М. Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку // Бухгалтерський облік і аудит, №9, 2009. -С. 26-32.

 12. Ронжіна Н.Ю. Особливості складання звіту про рух грошових коштів // Финансовые рынки и ценные бумаги, №3, 2009 р. - С. 19-21.

 13. Сіра Ю.В. Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки, №5, 2009 р. – С. 208-214.

 14. Скринько І. О. Проблеми бухгалтерського обліку фінансових результатів та шляхи їх удосконалення // Финансовые рынки и ценные бумаги, №5, 2009 р. – С. 34-36.

 15. Сльозенок Н. М. Проблеми обліку позикових ресурсів // Актуальні проблеми економіки, №3, 2009 р. – С. 221-225.

 16. Сльозко Т. Види обліку: новітня інтерпретація //Фінанси України.-2009.-№ 1. - C. 118-128.

 17. Ткачук І. Організація облікового процесу в пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит, №9, 2009 р. - С. 37-39.


ІНВЕСТУВАННЯ


Семестри вивчення 7

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 40

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 16

2. Практичні заняття, години 16

3. Індивідуальні заняття, години 8

Самостійна робота, години 32

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Методологічні основи інвестування. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльност. Фінансові інвестиції. Інвестиції в засоби виробництва. Інноваційна форма інвестицій. Залучення іноземного капіталу. Обґрунтування доцільності інвестування. Інвестиційні проекти. Фінансове забезпечення інвестиційного процессу. Менеджмент інвестицій. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності. Використання інвестицій


Література:

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 47, ст.646 Документ 3270-ІV, чинний, остання редакцiя вiд 19.01.2006  

 2. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні».//Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 46, ст.616 ) Документ 1540а-12, чинний, остання редакцiя вiд 05.10.1991. - ЛІГА: ЕЛІТ. Версія 7.7.1.

 3. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: навч. посіб. / Київський ун-т ринкових відносин; Феодосійська фінансово-економічна академія. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. — 685c.

 4. Бредіхін В.М., Покатаєва К.П., Близнюк А.О., Попкова К.О. Міжнародні інвестиції: навч.-метод. посібник / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. — Х.: ХНАДУ, 2008. — 268c.

 5. Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посібник. — Л.: Новий Світ-2000, 2008. — 544с.

 6. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Інвестування: підручник. — К.: Знання, 2008. — 452с.

 7. Крехівський О.В., Чирков В.Г. Інвестиції: умови і вимоги / Державний ін-т комплексних техніко-економічних досліджень; НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва. — К.: Фенікс, 2006. — 166с.

 8. Крупка І.М. Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 465с.

 9. Сазонець І.Л. Інвестування: євроінтеграційний напрям: навч. посібник / Дніпропетровський національний ун-т. — Д.: Видавництво Дніпропетровського національного ун-ту, 2007. — 120с.

 10. Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародні фінансові інвестиції: Навч. посібник для вищих навч. закл. / Дніпропетровський національний ун-т. — Д.: Видавництво Дніпропетровського національного ун-ту, 2006. — 312с.

 11. Яненкова І.Г. Інвестування: навчально-методичний посібник / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2007. — 124с.

 12. Адаманова З.О. Національна інноваційна система: зміст і специфіка розвитку // Пробл. науки. — 2009. — N 1. — С. 41-45.

 13. Багдасарян К.Ю. Взаимодействие инвестиционной деятельности и налоговой политики в Республике Армения: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02. — Ереван, 2009. — 25с.

 14. Багикян А.А. Совершенствование распределения и перераспределения прибыли на примере алмазных предприятий РА: автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.02. — Ереван, 2009. — 22с.


^ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ


Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 30

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 12

2. Практичні заняття, години 12

3. Індивідуальні заняття, години 6

Самостійна робота, години 42

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 2


Зміст дисципліни. Інвестиції в ринковій економіці. Вимірювання вартості. Техніки оцінювання капітальних інвестицій. Ризики та оцінювання інвестицій. Оцінювання інвестицій за умов обмеження інвестиційних можливостей. Інвестиційне оцінювання на практиці. Процес інвестування капіталу. Моделювання процесів інвестиційного аналізу.


Література:

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 47, ст.646 Документ 1560-12, чинний, остання редакція від 31.03.2005

 2. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент. - К.: КНТЕУ, 2003 -397 с.

 3. Вовк В. Я. Інвестиційне кредитування : [навч. - методичн. посіб. для самостійної та індивідуальної роботи студентів] / В. Я. Вовк, А. Ю. Маслова. - Харків : ХІБС УБС НБУ, 2009. - 241 с

 4. Гриньова В. М Інвестування. - X.: ВД «Інжек», 2004.- 402 с.

 5. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності.-К.: Алеута,2003 -338 с.

 6. Кириченко О.А. Інвестування : [підручник] / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін; Затверджено МОН України. - Київ : Знання, 2009. - 573 с.

 7. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.-279 с.

 8. Мельник В.В. Міжнародна інвестиційна діяльність. - Тернопіль.: Вид-во «Карт- бланш», 2003. -247 с.

 9. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку. - К.: Кондор, 2003. - 183 с

 10. Решецкий В.И. Экономический анализ и расчет инвестиционных проектов. - Калининград: Узд-во «Янтарньш сказ», 2001- 475 с.

 11. Чорна М.В. Проектний аналіз. - X.: Консул, 2003.-227 с.

 12. Ястремська О.М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методоло-гічні та методичні засади. - X.: ВД «Інжек», 2004. - 486 с.

^ ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 30

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 12

2. Практичні заняття, години 12

3. Індивідуальні заняття, години 6

Самостійна робота, години 42

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 2


Зміст дисципліни. Загальноприйняті принципи і системи обліку. Фінансова звітність, її зміст та інтеграція. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з дебіторами. Облік товарно-матеріальних запасів. Облік довгострокових активів. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. Облік короткострокових зобов`язань. Облік довгострокових зобов'язань. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях.


Література:

 1. Валютне регулювання. Збірник нормативних активів України по валютному регулюванню і валютному контролю, ч. 1, 2, 3. Бібліотека "Фактора" - X., 1996р.

 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності : видані станом на 1 січня 2009 року: пер. з англ. Т. 1. - Київ : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2009. - 1608 с

 3. Ф.Ф.Бутинець., І.В.Жиглей., В.М.Пархоменко - Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. Житомир. ПП "Рута" 2002 р. - с. 542.

 4. Ю.А.Григорьєв. Практика зовнішньоекономічної діяльності. - М. 1993.

 5. Патров В.В. Пятов М.Л. Заломина Н.А. Бухгалтерский учет валютных операций.-М. : Финансы и статистика, 2000 -336 с.

 6. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН – К., 2008. – 507 с.

 7. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Лукашова И.А., Михайлова Т.П. Бухгалтерский учет.-Д.: Сталкер, 1997.-352 с.

 8. Карлін М.І. Державні фінанси розвинутих країн: навч. посіб. / М. І. Карлін; Рек. Мін. освіти і науки України. -Львів : Новий Світ-2000, 2010. -484 с.

 9. Коршунов В.И. Организация учета в зарубежных странах. – Харьков: Основа, 1999. – 240 с.

 10. Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтнрсбкий облік в зарубіжних країнах – К., 2005.

 11. Рибачова О.М. Облік у зарубіжних країнах. – К.: Укоопспілка, 1999. – 464 с.


^ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Семестри вивчення

8

^ Загальний обсяг годин

72

Аудиторні заняття, години

42

Види навчання:
^ 1. Лекції, години

18

2. Практичні заняття, години

18

3. Індивідуальні заняття, години

6

^ Самостійна робота, години

30

Курсові завдання

0

Вид контролю

Модульний, 1 екзамен

^ Мова викладання

Українська

Код кафедри
Кафедра

Обліку і аудиту

^ ЕСТS - кредити

2


Зміст дисципліни. Теоретичні основи фінансового аналізу. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз платоспроможності та ліквідності. Аналіз грошових потоків. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Аналіз ефективності використання капіталу. Оцінювання виробничо-фінансового лівериджу. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. Стратегічний аналіз фінансових ризиків.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи