European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка14/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Література:


 1. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Ч.2\ Г.Ф. Азаренков, З.Ф. Петряєва, Г.Г. Хмеленко.- Харків: Вид. ХНУ, 2004 – 232 с.

 2. Артеменко В.Г. Финансовый анализ. Учебн. пособие для вузов – М: Центр экономики и маркетинга, 2003.– 128 с.

 3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. віщ. навч. зак.] / Базілінська О.Я. – К.: центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

 4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : [учебный курс] / Бланк И.А. – К.: Ника-Центр, 2007. – 433 с.

 5. Економічний аналіз : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 683 с.

 6. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб – посіб. –К.: Знання, 2006.-463 с.-(Вища освіта XXI століття)

 7. Ковалев А.И., Привалов В.П Анализ финансового состояния предприятия. 2-е Изд., перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2004. – 192 с.

 8. Ковальчук А.Т. Фінансовий словник. – Знання, 2005. – 287 с. – (Фінансове право).

 9. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В., Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник. – Київ: центр навчальної літератури, 2005.-400 с.

 10. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 2003. – 236 с.

 11. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 “Облік і аудит”.\ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 352 с.

 12. Салига С.Я., Дацій Н.В. та ін. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 210 с.

 13. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 14. Фінансова діяльність підприємств \ Під ред. Аранчій та ін. Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 240 с.

 15. Фінансово-економічний аналіз: Підручник \ Буряк П.Ю. та ін. - К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 528 с.

 16. Четыркин Е. М. Финансовая математика: Учебник.- 5-е изд., испр.- Москва: Дело, 2005.- 400c.


^ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ


Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 40

Види навчання:

1. Лекції, години 12

2. Практичні заняття, години 30

3. Індивідуальні заняття, години 8

Самостійна робота, години 32

Курсові завдання

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Інформаційних технологій

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Основи інформаційних технологій обробки економічної інформації. Ресурси інформаційних систем. Основи сучасних банківських інформаційних систем і технологій. Системи автоматизації банківських операцій. Система автоматизації фінансово-господарської діяльності банку. Сучасні банківські карткові технології. Основи технологій дистанційного банківського обслуговування. Сучасні технології ДБО.


Література:

 1. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 458 с.

 2. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220с.

 3. Карпенко С.Г. Інформаційні системи і технології. Навчальний посібник. – К.:Кондор, 2004 р. – 192 с.

 4. Коряк С.Ф., Самофалов Л.Д. Комп’ютерні системи обробки та передачі фінансової інформації. / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. Самофалова Л.Д. – Харків: “Компанія СМІТ”, 2004. – 290 с.

 5. Олійник О.В., Шацька В.М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник. – Львів: "Новий світ-2000", 2006. – 436 с.

 6. Проектування інформаційних систем: Посібник / За ред.акцією В.С.Пономаренка. – К.: Видавничий центр "Акадамеія", 2002. – 488 с.

 7. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб, і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

 8. Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні системи і технології в банках: Навчальний посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 515 с.


ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІН: «Фінансовий облік І, ІІ», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності», «Управлінський облік»


Семестри вивчення 0

^ Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 0

Види навчання:

Лекції, години 0

Практичні заняття, години 0

Індивідуальні заняття, години 0

Самостійна робота, години 72

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова складання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ECTS – кредити 2


Форма проведення. Комплексний кваліфікаційний державний екзамен зі спеціальності проводиться у письмовій формі і складається з двох етапів:

1 етап – тестова перевірка знань, що формують функції, зазначені у Галузевому Стандарті Вищої Освіти МОНУ “Освітньо-кваліфікаційна характеристиска бакалавра з напряму підготовки “Облік і аудит” з дисциплін:

«Фінансовий облік І, ІІ», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності», «Управлінський облік».

Тестування проводиться в режимі on-line із застосуванням комп’ютерної техніки.

2-етап проводиться після перерви, протягом трьох астрономічних годин, цей етап дозволяє перевірити теоретичну підготовку студентів та сформованість відповідних умінь та практичних навичок.


^ ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Семестри вивчення 8

Загальний обсяг годин 216

Аудиторні заняття, години 0

Види навчання:

1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 0

3. Індивідуальні заняття, години 0

Самостійна робота, години 0

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 6

Зміст виробничої практики: Загальна характеристика підприємства. Аудит оформлення облікових документів. Облік власного капіталу. Аудит формування статутного капіталу підприємства. Облік фінансових інвестицій. Аудит операцій з цінними паперами. Облік основних засобів та нематеріальних активів. Аналіз використання основних засобів. Облік виробничих запасів. Аналіз використання матеріальних ресурсів. Облік праці та її оплати. Аналіз трудових ресурсів. Облік готової продукції та її реалізації. Аналіз виробничої діяльності. Облік грошових коштів та розрахунків з дебіторами та кредиторами. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Облік витрат основної діяльності і калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг. Аналіз собівартості продукції, робіт, послуг. Облік доходів і результатів діяльності. Аналіз прибутку та рентабельності. Бухгалтерська звітність. Аналіз фінансового стану підприємства. Аудит фінансової звітності. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському та податковому обліку, економічному аналізі і аудиті.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи