European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка5/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Роботу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін забезпечують 12 науково-педагогічних працівників, із яких 2 доктори наук і 4 кандидати наук. За кафедрою закріплено 17 дисциплін, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук. У структурі кафедри працює секція фізичного виховання.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних, у тому числі дистанційних, технологій та вивчення соціально-гуманітарних дисциплін.

Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Відбувається подальше вдосконалення форм і методів контролю успішності студентів відповідно до вимог КМСОНП.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 9 навчальних посібників і підручників, які отримали гриф МОН України.

Пріоритетом у методичній роботі кафедри є забезпечення високої якості індивідуальної та самостійної роботи студентів, визначеної навчальними планами. З цією метою завершується реалізація плану видання навчально-методичних посібників з організації самостійної та індивідуальної роботи студентів бакалаврату.

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи, дослідження динаміки фізичного розвитку студентів ХІБС УБС, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у студентських наукових конференціях та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Одним із основних завдань кафедри є збереження здоров’я та покращення стану фізичного розвитку студентів, формування у студентської молоді здорового способу життя, розширення мережі спортивних гуртків та секцій, забезпечення професійно-прикладної спрямованості фізичного виховання.

При кафедрі працює соціально-психологічна служба Харківського інституту банківської справи УБС НБУ.


^ Кафедра вищої математики


Кафедра вищої математики ХІБС УБС НБУ у 2008 році відокремилась зі складу кафедри вищої математики та інформаційних технологій (рік створення - 2001). Очолює кафедру кандидат фізико-математичних наук, доцент Гадецька С.В. Підготовку студентів зі спеціальності «Фінанси» здійснює 7 викладачів кафедри, з яких 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, 1 здобувач.

Кафедра є колективом однодумців – високоосвічених професіоналів, здатних іти в ногу з часом, спроможних швидко та гармонійно адаптуватися в усі сфери життя інституту. Діяльність викладачів спрямована на впровадження передового педагогічного досвіду в навчальний процес та на вирішення наукових проблем, які ставлять економічні умови сьогодення

Своєю пріоритетною задачею колектив кафедри вважає формування інформаційної та комунікаційної компетенцій викладачів та студентів, тобто надбання універсальних, загально-інтелектуальних вмінь: добувати, обробляти, досліджувати, аналізувати інформацію, судити щодо її вірогідності, порівнювати переваги та недоліки джерел, мислити категоріями теорії ймовірностей, прогнозувати та приймати рішення.

Основними напрямками науково-педагогічної діяльності колективу є економіко-математичне моделювання та дослідження операцій у банківській та фінансовій сферах. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи та методикам викладання. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових і методичних конференціях, семінарах і виставках всеукраїнського та міжнародного рівня, що сприяє не тільки активізації науково-дослідної роботи кафедри в цілому, але й підвищенню професійного рівня викладачів зокрема. Результатом активної науково-педагогічної діяльності коллективу за минулий навчальний рік стала підготовка трьох монографій: "Формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання" (автор Савченко Г.О.); «Фінансове планування та прогнозування діяльності банків» (автор Дубницький В.Ю, у співавторстві); «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи» (автор Дубницький В.Ю, у співавторстві). Опубліковано 19 наукових статей та тез доповідей на конференціях. Колектив активно працює над держбюджетною тематикою.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, до участі в якому запрошуються провідні спеціалісти навчальних закладів. Кафедра співпрацює з багатьма навчальними закладами, серед яких Харківський національний педагогічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет "ХПІ", Харківський національний аерокосмічний університет "ХАІ", Харківський національний економічний університет, Харківський університет повітряних сил.

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях та Всеукраїнських студентських олімпіадах, у конкурсах на кращу наукову роботу. На базі кафедри щорічно проводиться математична олімпіада, куди запрошуються студенти зі споріднених фахових факультетів різних ВНЗ м. Харкова. Під керівництвом кафедри працює студентське наукове товариство "Дослідник", до основних напрямків роботи якого можна віднести не тільки цілеспрямоване проведення наукових досліджень, але й розвиток експериментальної бази, творчу взаємодію з зовнішніми установами, публікацію наукових результатів. Учасники наукового студентського колективу "Дослідник" ведуть активну роботу щодо пошуку в мережі Інтернет українських та закордонних ресурсів, необхідних для побудови та аналізу математичних моделей банківських та фінансових процесів.

Підготовка студентів на кафедрі здійснюється за 11 дисциплінами. Викладання математичних дисциплін має на меті наскрізну підготовку спеціаліста, спроможного адаптувати надбані теоретичні та практичні знання до аналізу фінансової інформації та прийняття рішень при дослідженні економічних систем. З метою досягнення необхідного рівня володіння іноземною мовою на кафедрі започатковано викладання дисципліни «Вища математика» англійською мовою (I курс). У зв’язку з цим протягом навчання в інституті студенти вивчають, крім обов’язкових нормативних дисциплін, вибіркові дисципліни що сприяє застосовуванню набутих теоретичних знань у банківській справі, фінансовому менеджменті, класичних розділах страхування життя, інвестиціях, управлінні капіталом, у розрахунках, пов’язаних з операціями на ринку цінних паперів. Таким чином, вивчення методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання забезпечує теоретичними знаннями та практичними навичками дисципліни, що викладаються спеціальними кафедрами інституту. Викладачами кафедри активно експлуатується програмне забезпечення „MOODLE”, зокрема, для тестування знань студентів. Для організації дистанційного навчання викладачами кафедри використовується програмне забезпечення „ФОРУМ” і „ЧАТ”, яке розміщено на сайті інституту. Усі дисципліни перепідготовки забезпечені дистанційними курсами.

Дбаючи про майбутнє поповнення студентства, кафедра забезпечує викладання математики на курсах з підготовки до вступу до інституту.


^ Кафедра іноземних мов


Кафедру іноземних мов як структурний підрозділ Харківського інституту банківської справи УБС НБУ було створено у 2007 році і відокремлено від кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Роботу кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників.

На кафедрі здійснюється викладання трьох європейських мов – англійської, німецької та французької. Викладання іноземних мов в ХІБС має наскрізний характер і охоплює студентів денної та заочної форми навчання з І по V курси.

При отриманні освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких дисциплін: “Іноземна мова”, дисципліни пакету “Поглиблене вивчення іноземної мови”, “Ділова іноземна мова ” та “Друга іноземна мова”, для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – “Професійна іноземна мова”. Крім того, викладання іноземної мови здійснюється на курсах з підготовки до вступу в інститут та факультативі з вивчення поглибленої економічної німецької мови.

Колектив кафедри у своїй діяльності дотримується принципу інноваційності, використовуючи особистісно орієнтовані технології навчання. Кафедра активно працює над запровадженням сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземних мов. Відповідно до сучасних вимог запроваджено нові технології підсумкової діагностики знань студентів. Кафедра іноземних мов тісно співпраціє з факультетами інституту та випусковими кафедрами при підготовці магістрів до захисту дипломних робіт іноземною мовою, що вже четвертий рік практикується в інституті.

Викладачі кафедри відповідно до вимог своєчасно підвищують свою кваліфікацію за різними формами, у тому числі значна їх частина неодноразово.

Навчально-методичні комплекси дисциплін містять усі основні складові, необхідні для забезпечення навчального процесу. Викладачами підготовлено 3 навчальних посібники, які отримали гриф МОН України. Кафедра працює над бюджетною науковою темою “Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології” з подальшим створенням словника сучасної банківської термінології (англо-українська версія).

Дисципліни кафедри забезпечені в достатній кількості наявною в бібліотеці інституту навчальною літературою. Для організації самостійної роботи студентів навчально-методичні матеріали розміщені в електронній бібліотеці.

Вивчення іноземних мов здійснюється за технологією різнорівневого навчання, що дає можливість визначити повний діапазон потреб студента, зробити наголос на індивідуальному підході до навчання, усунути мовний бар’єр для студентів, які мають більш низький, порівняно з іншими, рівень знань.

Основними напрямками науково-педагогічних пошуків викладачів кафедри є дослідження соціально-економічних аспектів розвитку фінансово-кредитної системи,   дослідження динаміки фізичного розвитку студентів ХІБС УБС НБУ, дослідження проблем адаптації вищої освіти України до Європейського освітнього простору. Формами реалізації наукової роботи кафедри є: участь у планових наукових дослідженнях ХІБС, підготовка навчальних посібників, публікація наукових статей, участь у роботі наукових конференцій, робота над кандидатськими дисертаціями, виступи на науково-методичному семінарі кафедри, керівництво науковою роботою студентів.

Кафедра приділяє велику увагу науковій роботі студентів. За підсумками своєї роботи з тематики кафедри  студенти ХІБС УБС щорічно беруть участь у міжвузівських та Всеукраїнських олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських наукових студентських конференціях, online спілкуваннях зі студентами закордонних навчальних закладів, які проводяться іноземною мовою.

При кафедрі працює клуб «Міжнародний», метою якого є активізація наукової роботи студентів як у межах навчального закладу, так і на Європейському рівні, удосконалення практичних іншомовних навичок під час спілкування зі студентською молоддю інших країн, підвищення загальноосвітнього рівня студентів та формування світогляду високоосвіченої людини. У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс-Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та інших.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузі іноземної філології, літератури, перекладу, педагогіки.

^ Кафедра обліку і аудиту


Кафедра обліку і аудиту відокремилась у 2007 році зі складу кафедри обліку і фінансів (рік створення 2001). Її очолює доктор економічних наук, доцент Азаренкова Г.М.

Навчальний процес з підготовки магістрів за магістерською програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності» забезпечують 25 викладачів інституту, які мають повну вищу освіту за профілем дисциплін, що викладають. Серед них – 10 докторів наук, професорів, 12 кандидатів наук, доцентів.

Кандидати наук працюють в інституті більше 10 років та мають навчальні посібники з Грифом МОНУ.

До підготовки магістрів залучаються також вчені провідних вищих навчальних закладів м. Харкова, іноземні висококваліфіковані фахівці та практичні працівники з науковими ступенями, які співпрацюють з інститутом на довгостроковій основі, беруть активну участь у науково-методичній та навчальній діяльності. Зокрема, іноземні спеціалісти з Банківської академії м. Франкфурта-на-Майні, Вищої школи Бундесбанку (Німеччина), департаменту Державної Скарбниці США та інші.

За кафедрою закріплені 33 дисципліни. Завдяки інтеграції академічних та інноваційних методів навчання кафедра забезпечує якісну підготовку кадрів фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо ефективного управління, запобігання банкрутству, оптимізації витрат, ефективного використання грошових потоків, оптимізації оподаткування.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах існуючих сьогодні інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень економіки.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту, систему діагностики знань за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Для забезпечення сприяння всебічній інтеграції в навчальний процес, наукової діяльності професорсько-викладацький склад кафедри веде активну науково-дослідну роботу.

Наукова робота кафедри здійснювалась в рамках, визначених Концепцією розвитку наукової школи УБС НБУ, напрямків та завдань створеними творчими робочими групами для проведення визначених наукових досліджень за такими напрямами:

1. «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності» - дослідження за держбюджетною темою «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (рег. номер 01995002342);

2. «Наукова співдружність НДЦ НАН України» - дослідження за договором про творчу співдружність з НДЦ НАН України;

3. «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи»;

4. Розробка спеціалізованого програмного продукту «Фінансово-аналітичний калькулятор» для НПО «Комунар»;

5. Дослідження за ініціативою викладачів з метою підготовки дисертацій і колективних монографій.

Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової і навчально-методичної продукції, що готується викладачами кафедри обліку і аудиту. Професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над оновленням та поповненням бібліотеки інституту та Універсистету в цілому власними науковими працями – навчальними посібниками та монографіями під грифом МОН України. Тільки за 2009 – 2010 навчальний рік було видано 5 посібників під грифом МОН України.

За три останніх роки було опубліковано 5 монографій та 10 навчальних посібників.

Наукові праці викладачів кафедри щорічно публікуються в наукових фахових виданнях, таких як «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка: проблеми теорії та практики», «Вісник Української академії банківської справи», «Вісник Міжнародного слов’янського університету», «Вісник академії правових наук України», «Право України», Научный информационный журнал «Бизнес-информ» та міжнародних журналах «Journal of Academy of Business and Economics» та «Investment Management and Financial Innovations».

За результатами наукових досліджень кафедри тільки за 2009-2010 навчальний рік викладачами опубліковано та відправлено до друку 51 наукова стаття. Загальний обсяг надрукованих та направлених до видавництв статей склав 25,5 др.арк. Позитивним виступає той факт, що із загального обсягу статей у 20-ти співавторами були студенти магістратури. Крім наукових статей, в минулому році було надруковано та надіслано до друку 48 тез наукових доповідей на конференції різного рівня, загальним обсягом 10,0 др.арк.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система широкого залучення студентів до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності. В процесі науково-дослідної роботи забезпечується формування творчих здібностей, формування спочатку основ, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних роботах. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Студенти – магістри, закріплені за кафедрою обліку і аудиту активно беруть участь у щорічних всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Ефективність науково-дослідної роботи студентів як комплексного засобу формування їх професіоналізму підвищується залежно від рівня і якості її організації, тому на кафедрі цей вид роботи планується з диференціацією за курсами, в тому числі відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки магістрів.

Під керівництвом викладачів кафедри обліку і аудиту працює студентський науковий клуб «Аудитор». Клубом організовано проведення круглих столів, екскурсій, виставки студентських робіт, днів відкритих дверей.

На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем розвитку фінансово-економічної системи України серед студентів спеціальності «Облік і аудит».

Студенти щорічно беруть участь у міжрегіональному конкурсі «Аудитор» та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Відповідно до договору про співпрацю з Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь) викладачі і студенти інституту проходять стажування за кордоном та приймають участь у міжнародних семінарах, що дає змогу підвищити професійний рівень та поглибити знання з іноземної мови.

Студенти інституту, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» мають можливість отримати подвійний диплом відповідно з договором про співпрацю та договіром про сумісну підготовку фахівців з Балтійською Міжнародною Академією (м. Рига, Латвія) та відповідно до базової угоди між Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ), Університетом школи Салезіан Саррія та Вищою школою менеджменту в Барселоні щодо реалізації освітньої програми на здобуття ступеня «Магістра з міжнародного бізнесу і маркетингу».

Згідно з Порядком обміну студентами між інститутами Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) студентам інституту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» надається можливість навчатись протягом одного навчального семестру в інститутах Університету банківської справи НБУ.

Щорічно кафедрою обліку і аудиту проводиться конкурс «Кращий за професією» серед студентів спеціальності «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», на якому команди представляють презентації своїх пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства на основі комплексного аналізу його фінансово-господарської діяльності.

За результатами досліджень студентами сумісно з викладачами було опубліковано за 2009-2010 навчальний рік 28 тез доповідей на наукових конференціях загальним обсягом 5,6 др.арк. та надіслано до друку 5 тез доповідей загальним обсягом 1,1 др. арк. Підсумком такої плідної наукової роботи «студент-викладач» стали оприлюднені доповіді на науково-практичних конференціях різного рівня та отримання 35 грамот, 2 сертифікати, 14 подяк за участь, два дипломи ІІ ступеня та один диплом ІІІ ступеня на Регіональному конкурсі студентських наукових робіт.

Уся наукова та методична робота кафедри активно опрацьовується на науково-методичних семінарах (НМС), де розглядаються напрями наукової діяльності кафедри, приділяється особлива увага актуальним питанням розвитку досліджень у галузі обліку, аналізу і аудиту. Важливою функцією НМС є регулярне інформування викладачів про запрошення до участі у науково-практичних конференціях, семінарах та тренінгах, обговорення результатів участі викладачів у цих заходах. Розгляд цих питань на НМС проходить у формі наукових комунікацій, що сприяло кваліфікаційному зростанню усіх викладачів кафедри.

Керівництвом інституту постійно вживаються заходи щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічного персоналу, забезпечення їх належного професійного рівня та педагогічної майстерності шляхом використання різних форм підвищення кваліфікації, самоосвіти, роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію з питань фінансової, підприємницької та банківської діяльності на факультетах підвищення кваліфікації та післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, науково-практичних конференціях, тренінгах. Матеріали стажування використовуються викладачами для вдосконалення наукової та навчальної діяльності. Так, у рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти, студенти і викладачі кафедри прослухали курс лекцій з економіки та фінансового менеджменту професора Університету Іллінойс–Спрінгфілд (США) Н.Д. Сканнел, ректора Вищої школи Бундесбанку – доктора Д. Шонвица, члена наукового товариства Дипломованого інституту Банкірів (Великобританія), радника Британського Корпусу Експертів Уайза Уоррена, доктора наук з економіки (Університет Нейшатель), члена ради правління Інституту фінансових банківських досліджень, радника Швейцарського Корпусу Експертів Г.Р. Вайсера та ін.

Завдяки багатоплановій роботі кафедра обліку і аудиту забезпечує:

 • навчання студентів сучасним методам планування власної кар’єри;

 • надання інформаційних послуг студентам з питань організації власного бізнесу;

 • науково-дослідні роботи за держбюджетною тематикою та госпдоговорами;

 • працевлаштування студентів через налагодження довгострокових партнерських стосунків із потенційними роботодавцями.


^ Кафедра менеджменту


Кафедра менеджменту створена 09 вересня 2008 року згідно з наказом по інституту. На кафедрі працює 6 викладачів. Усі викладачі мають вищу освіту за профілем дисциплін, які викладають.

Наукові ступені та звання мають 85% викладачів, кандидатів наук, докторів наук, доцентів – 85%.

Головна мета роботи кафедри менеджменту – забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін управлінського характеру на всіх факультетах та модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти.

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент. Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.
Викладачі кафедри працюють за таким напрямком розвитку наукової школи «Активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки». Тема дослідження – «Управління посткризовим розвитком банківської системи України».

Викладачами кафедри активно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів, яка орієнтована на професійну підготовку майбутніх спеціалістів економічного профілю. Результатом цієї роботи є публікації, участь студентів у конференціях, перемоги в конкурсах студентських наукових робіт.

Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми) малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки.
З 2009 року на кафедрі менеджменту вперше було запроваджено викладання двох профільних дисциплін «Менеджмент» та «Маркетинг» іноземною мовою. Ефективність експерименту проаналізовано та визнано необхідність продовження такої практиці з включенням до цього переліку дисципліни «Міжнародний менеджмент». Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування в провідних вищих закладах, банківських установах, підприємствах, участь у семінарах з питань банківської справи, економіки, педагогіки і психології, робота над докторськими, кандидатськими дисертаціями, написання навчально-методичних посібників тощо.


^ Кафедра банківської справи


Кафедра банківської справи створена у 2000 році, коли згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня 2000 року № 86 Харківський банківський коледж було реорганізовано в Харківську філію Української академії банківської справи НБУ. Постановою Правління НБУ від 13 травня 2004 р.№ 209 на базі філії створений Харківський інститут Української академії банківської справи НБУ. Наказом НБУ від 02.08.2006 р.№ 97 інститут реорганізовано шляхом перетворення з передачею до складу університету в Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ). Кафедра банківської справи займає провідне місце в підготовці банківських спеціалістів з напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності “Банківська справа” і забезпечує підготовку спеціалістів для банківської системи сходу і півдня України.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Тридід О.М.

Забезпечують навчальний процес з підготовки фахівців для банківської системи викладачі, які мають повну вищу освіту за профілем дисциплін, що викладають, більшість з них має стаж практичної роботи зі спеціальності і є авторами навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. На кафедрі працюють 16 викладачів, з яких 2 доктори наук і 6 кандидатів наук, якісний склад науково-педагогічних працівників складає 50%, залучаються зарубіжні фахівці.

Одним із основних принципів підготовки банківських фахівців є прикладний характер навчання.

На кафедрі банківської справи існує цілісна система практичної підготовки студентів, яка включає навчальну, виробничу та переддипломну (на рівні спеціаліста та магістра) практики, що проводяться на базі навчально-тренувального банку інституту та банках м. Харкова і регіону.

Якісному рівню практичної підготовки студентів сприяє тісна співпраця з провідними фахівцями банківських установ міста, яка має такі форми:

 • проведення практичних та семінарських занять, навчальної практики, занять на виробництві, розробці навчально-методичного забезпечення;

 • викладання спеціальних дисциплін;

 • керівництво виробничою практикою;

 • керівництво дипломними роботами;

 • моніторинг якості знань студентів;

 • підготовка спільних науково-дослідних робіт з проблемних питань банківської діяльності;

 • участь у семінарах, круглих столах, днях відкритих дверей, позанавчальних заходах тощо.

Навчально-тренувальний банк, який працює при кафедрі, забезпечує запровадження тренінгових технологій у навчальний та позанавчальний процес, його технічне оснащення і організаційна структура відповідають стандартам реального банку, що дозволяє моделювати виробничі ситуації.

Навчально-тренувальний банк обладнано банківським програмно-технічним комплексом ОДБ “ІСАОД”, ОДБ “Барс”, АБС Б2 “Міні-Банк” і програмними засобами “Комунальні платежі”, “Exchange (обмінні операції)”, “Заробітна плата”, “Емісійний день банку”.

Кафедрою розроблена навчально-методична база, в тому числі електронні інформаційні ресурси, які забезпечують якість підготовки студентів та ефективну організацію самостійної і індивідуальної роботи студентів.

Завдяки електронній пошті НБУ, програмам “Нормативні акти України”, «Ліга-закон» науково-педагогічний персонал та студенти своєчасно отримують інформацію про сучасні економічні процеси, які відбуваються в Україні.

Кафедра активно працює над створенням методичної бази впровадження у навчальний процес дистанційної освіти. Розроблені дистанційні курси з дисциплін “Гроші та кредит”, “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”, “ Фінансовий облік у банку”, “Аналіз банківської діяльності”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика ”, “ Банківське право”, “Безпека банківської діяльності”, “ Інвестиційне кредитування”, “Кредитування і контроль”, “Ощадна справа в Україні”, “Вексельний обіг у банках”, “Банківський нагляд”, “Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Бюджетування у банках”,«Банківські операції».

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Високою ефективністю характеризується наукова школа під керівництвом д.е.н., професора Тридіда О.М., який є автором понад 100 наукових праць, присвячених проблемам розвитку у галузі економіки та банківської системи України.

У межах бюджетного фінансування фундаментальних досліджень з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук за фаховим напрямом «Економіка» вчені інституту працюють над виконанням держбюджетної теми «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні (00102U006965)». Основними результатами роботи за три останні роки стали захист 7 кандидатських та 2 докторських дисертацій, видання 16 монографій, 20 навчальних посібників, 1 підручника, опублікування 404 статей. Одержані наукові результати доповнюють дослідження фінансових відносин у сучасних умовах методологічними аспектами управління фінансовими потоками банків та суб’єктів господарювання, системами оцінювання, обробки і захисту інформації. Робота над держбюджетною тематикою продовжується.

Кафедрою банківської справи виконувався розділ держбюджетної теми «Розвиток фінансових відносин в умовах невизначеності». Основними результатами стали:

 • наукові дослідження за темами: управління ресурсним потенціалом банку, управління кредитними потоками банку, управління банківськими інвестиціями, управління кредитними ризиками, управління фінансовою діяльністю банку, фінансове забезпечення довгострокових програм розвитку України;

 • створення акціонерного банку «Інтелбанк» на базі навчально-тренувального банку у складі навчально-тренувальної станції;

 • підготовка 4 монографій: «Управління діяльністю банку: методологія і практика», «Фінансове планування та прогнозування діяльності банків», «Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту»; «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи»;

 • підготовка 4 навчальних посібників з грифом МОН України: «Банківські операції», «Облік і аудит у банках», «Економічний аналіз діяльності комерційних банків», «Трудове право в схемах і таблицях»; навчальний посібник «Внутрішній аудит у банку» знаходиться на зовнішньому рецензуванні (процедура отримання грифу МОН України);

 • підготовка 1 підручника з грифом МОН України: «Банківський нагляд»;

 • публікація 86 статей.

Науковці інституту здійснюють важливі наукові дослідження на замовлення Національного банку України, окремих галузей економіки.

Відповідно до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України здійснюється співпраця вчених інституту, у тому числі вчених кафедри банківської справи, Центром наукових досліджень Національного банку України та відповідними Департаментами Національного банку України за темами:

 • «Моделі банківської діяльності та їх модифікація для моніторингу стабільності банківської системи» (2008 – 2010 роки);

 • «Визначення первинних посад та розроблення кваліфікаційних характеристик, заснованих на компетенції фахівців банківської сфери» (2009 - 2010 роки).

Згідно з договором про співпрацю з Харківським банківським Союзом № 57с/2003 від 24.12.2003 р. вчені інституту щорічно проводять аналітичне обстеження банків Харківського регіону. Традиційними стали засідання, семінари, робочі наради Харківського Регіонального Банківського Союзу та Асоціації Українських банків на базі інституту за участю науковців інституту.

Починаючи з 2007 року згідно з договором про співробітництво з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України № 18с/2007 від 24.02.2007 р. вчені інституту, у тому числі вчені кафедри, продовжують наукове співробітництво з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України.

Сучасний стан науково-дослідної діяльності інституту характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів науково-дослідної роботи Університету банківської справи Національного банку України, визначених Концепцією розвитку наукової школи «Банківництво в системі сталого економічного розвитку». Науково-дослідна діяльність кафедри банківської справи спрямована на підвищення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та забезпечення наукового рівня спеціальності 8.050105 «Банківська справа». В рамках основних напрямків наукових досліджень інституту професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи проводить науково-дослідну роботу за напрямками:

− банківська діяльність в умовах глобалізації фінансових ринків;

 • активізація взаємодії банківського та реального секторів економіки;

 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в банківництві;

 • організаційно-кадрове забезпечення ефективного функціонування фінансово-економічних систем;

 • регіональні аспекти функціонування фінансово-кредитної системи та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів;

 • проблеми сучасної освіти в Україні.

До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив кафедри банківської справи та студенти-магістри у повному складі, які працюють над розробкою 8 комплексних наукових тем, з яких: 2 теми згідно з Єдиним тематичним планом наукових досліджень Національного банку України; 2 теми – на замовлення; 4 теми – ініціативних.

Кафедра банківської справи також здійснює діяльність згідно з укладеними договорами про наукову та творчу співпрацю з:

− Управлінням НБУ в Харківській області;

 • ПАТ “Укрсиббанк” “ХРУ”;

 • ПАТ РЕАЛ БАНК;

 • АКБ «Золоті ворота»;

 • ХРУ АКБ “Надра”;

 • ПАТ “Державний Ощадний банк України”;

 • АСУБ “Грант”;

 • АКБ “Меркурій”

 • АКБ “Базис”.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці в інституті висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система широкого залучення студентів до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності. В процесі науково-дослідної роботи забезпечується формування творчих здібностей, формування спочатку основ, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, рефератами, аналізують певні наукові напрями. Важливим засобом формування професійної культури фахівців нового типу є участь студентів у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах та конкурсах зі спеціальності, конкурсах наукових робіт, студентських наукових конференціях. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри банківської справи студенти беруть активну участь у:

 • конкурсі «Молоді та здібні»;

 • щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;

 • щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту.

Протягом трьох останніх років визначається значна активність студентів інституту у всеукраїнських студентських олімпіадах:

 • зі спеціальності «Банківська справа». За результатами олімпіади студенти інституту входять до числа 10 кращих студентів України.

 • на приз АКБ «Укрсоцбанку». За результатами олімпіади студенти інституту постійно стають призерами фінального туру та входять до числа 100 кращих студентів України.

Щорічно студенти беруть участь у регіональних та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Невід’ємною складовою розширення використання міжнародного досвіду наукових досліджень є залучення до навчального процесу, семінарів і курсів з підвищення кваліфікації зарубіжних вчених.

У рамках інтеграції інституту в світову систему економічної освіти студенти та викладачі мають можливість проходження стажування у:

 • Вищій школі Управління та Маркетингу (Польща);

 • Вищій школі Бундесбанку (Німеччина);

 • Поліському державному університеті (м. Пінськ, Республіка Білорусь);

 • Балтійський Міжнародній Академії (м. Рига);

 • Університеті школи Селезіан Сарріа та Вищою школою менеджменту в Барселоні.

Протягом останніх 3 років інститут співпрацює з Консорціумом із удосконалення менеджменту освіти в Україні (CEUME) і Українською асоціацією з розвитку менеджменту і бізнес-освіти в Україні (УАРМБО). З 2005 року викладачі кафедри банківської справи ввійшли до складу створеної у рамках Консорціуму професійної групи «Клуб викладачів фінансових дисциплін». Встановлені професійні контакти у сфері міжнародного наукового співробітництва з Британською радою у м. Харкові, з Університетом Іллінойс-Спрінгфілд (США), з Вищою школою Бундесбанку (Німеччина).

Результати наукової діяльності колективу кафедри представляються на обласній щорічній виставці «Освіта – наука - виробництво». Роботи працівників кафедри банківської справи відмічені дипломами обласного щорічного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” в номінації “науковець” у 2003, 2004, 2005, 2009 та 2010 роках.

Для забезпечення належного професійного рівня, педагогічної майстерності та наукової кваліфікації викладачів кафедри застосовується ефективна комплексна система підвищення кваліфікації, яка включає:

 • стажування в банківських установах, провідних вищих навчальних закладах;

 • навчання на факультетах післядипломної освіти та курсах підвищення кваліфікації;

 • участь у тематичних семінарах;

 • роботу над кандидатськими дисертаціями;

 • підготовку підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України;

 • самоосвіту;

 • професійне навчання в межах кафедр з питань економіки, фінансів, обліку, педагогіки і психології з організацією практичних семінарів, “круглих столів” за участю провідних фахівців банківських установ;

 • участь у постійно діючому в інституті методичному семінарі з підвищення педагогічної майстерності викладачів;

 • науково-дослідну роботу, участь у науково-практичних конференціях тощо.

В подальшій діяльності кафедра банківської справи ставить перед собою наступні напрямки та шляхи розвитку спеціальності «Банківська справа»:

− поглиблення практичної спрямованості навчання шляхом подальшого впровадження тренінгових технологій на базі функціонування навчально-тренувального банку в складі навчально-тренувальної станції;

− впровадження інноваційних засобів і методичних прийомів для забезпечення якості навчального процесу;

− аналіз навчальної літератури, програмних продуктів тощо з метою виявлення новітнього навчально-методичного забезпечення та використання у навчальному процесі;

− орієнтація наукової діяльності викладачів та студентів на дослідження актуальних проблем з банківської діяльності;

− сприяння працевлаштуванню випускників шляхом моніторингу ринку праці;

− розширення можливостей набуття науково-педагогічними працівниками практичного досвіду шляхом стажування у банківських установах регіону та участі у семінарах і тренінгах з залученням відомих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів.


^ Напрям підготовки 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»


Бакалавр з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», підготовлений до роботи на підприємствах, фірмах, організаціях і установах (національних, регіональних, муніципальних та комерційних) різних видів і найменувань економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96, затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. №441 (зі змінами та доповненнями). План прийому студентів за напрямом підготовки встановлений НБУ у такій кількості: денна форма навчання – 25 осіб.

План прийому має своє обґрунтування. Сучасні умови ринкової економіки України, прискорення змін та ускладнення зовнішнього середовища, зростання рівня конкуренції зумовлюють подальше вдосконалення як системи управління підприємством в цілому, так і окремих її підсистем - обліку, аналізу і аудиту. Бухгалтерський облік являє собою важливу частину економічної науки, яка забезпечує поточне функціонування підприємства та відображає результати виробничо-господарської діяльності і дозволяє підвищити її ефективність. Отже облік став обов'язковою передумовою для встановлення стратегічного розвитку кожного підприємства. Водночас розвиток аудиту тісно пов'язаний із поглибленням досліджень, метою яких є покращення організаційних форм і вдосконалення засобів впливу на економічні об'єкти в попередньому, поточному й підсумковому режимах, забезпечення контролю повноти і достовірності обліково-фінансової інформації.

Постійна потреба у фахівцях такого рівня обумовлена
трансформаційними процесами, які відбуваються в національній економіці, збільшенням чисельності підприємств, заснованих на різних формах власності, ускладненням умов їхньої виробничо-господарської діяльності. Своєчасне вирішення стратегічних питань розвитку регіону вимагає залучення широкого кола молодих, висококваліфікованих фахівців, і в першу чергу бухгалтерів-економістів, бухгалтерів-експертів, працівників обліково-аналітичного, фінансово-економічного та контрольно-ревізійного профілю, тобто кадрами, які повинні стати основною частиною механізму прийняття управлінських рішень щодо ефекитивного управління підприємством, запобігання його банкрутству, ефективного використання власних фінансових ресурсів, оптимізації витрат, розмірів грошових потоків, інвестиційних процесів. Відношення підприємств з аудиторськими фірмами також повинні піднятись на якісно новий рівень - це надання підприємствам комплексу послуг по управлінському консультуванню, впровадженню дієвих систем внутрішньої звітності та контролю, оптимізації оподаткування тощо.

Для забезпечення виконання вимог практичної підготовки студентів за напрямом підготовки 6.030509 — «Облік і аудит» в галузі знань 0305 — «Економіка і підприємництво» в інституті налагоджене стабільне співробітництво з підприємствами м. Харкова, з якими укладені договори про співпрацю: ДП "Харківський завод електроапаратури", ДП Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ХНВП "Комунар", Вовчанський авто - агрегатний завод, Куп'янський КМК, завод "Турбоатом", ЗАО ДП "Харківкнига", Куп'янське видавництво, завод ім. Малишева, ВАТ "Тракторний завод", СК "Центральна", АТ "Завод електромонтажних виробів", завод "Електромашина", Харківська панчішна фабрика, підприємство "Електроапарат", завод "Електротяжмаш", ЗАО "ХШФ Динамо".

^ Галузь діяльності фахівця

Бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» здатний виконувати зазначену професійну роботу відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003-95 і займати первинні посади згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, а саме:

3433 – бухгалтер;

2411.2 – бухгалтер-ревізор;

2411.2 – бухгалтер-експерт;

2411.2 – аудитор;

3442 – ревізор-інспектор податкової служби;

2441.2 – економіст.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи