European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка6/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу, бакалавр з обліку і аудиту повинен мати відповідний рівень професійних компетенції:


 • оцінювати та досліджувати стан сучасних інформаційних технологій для здійснення облікових операцій, рішення управлінських та аналітичних задач;

 • використовувати фінансові розрахунки в аналізі та прогнозуванні підприємницької діяльності;

 • оцінювати виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств, інформацію використовувати в управлінській діяльності;

 • здійснювати аналіз бюджетування капіталу, ранжирування інвестиційних проектів, моделювання інвестиційної діяльності;

 • визначати види, моделі та принципи функціонування фінансового, іпотечного та фондового ринків, здійснювати експертизу і моніторинг їх розвитку;

 • визначати рейтинги емітентів акцій і облігацій, прогнозувати дохідність фінансових інвестицій;

 • проводити фундаментальний і технічний аналіз доходів від фінансових інвестицій;

 • здійснювати соціально-економічне прогнозування та програмування економічних процесів у суспільстві та аналіз їх впливу на розвиток підприємницької діяльності;

 • організовувати роботу по визначенню та скороченню витрат, оптимізації матеріальних і фінансових потоків на базі використання облікової інформації;

 • володіти методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації підприємств;

 • застосовувати на практиці механізми інвестиційних відносин держави, підприємств, фізичних осіб;

 • організовувати взаємовідносини підприємств і держави в межах сучасної нормативно-правової бази;

 • дотримуватися порядку вирішення господарських спорів, цівільних, адміністративних та кримінальних справ;

 • застосовувати на практиці правову свідомість та правову культуру;

 • визначати порядок організації та ведення страхової діяльності;

 • здійснювати страхування житла та пенсій, страхування від нещасних випадків;

 • медичне страхування, страхування майна й відповідальності громадян;

 • здійснювати страхування підприємницьких та фінансово-кредитних ризиків;

 • організовувати роботу з формування, документування, оцінки та узагальнення облікової інформації по всіх об’єктах обліку на підприємствах виробництва і послуг;

 • використовувати зарубіжний досвід в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням національних стандартів та чинного законодавства;

 • визначати економічні основи банківської діяльності;

 • організовувати роботу з бухгалтерського обліку і аудиту у банках;

 • організовувати роботу щодо розрахунково-касових операцій банків та підприємств;

 • визначати узагальнюючу оцінку фінансового стану банківської установи;

 • володіти бухгалтерськими процедурами в різних галузях виробництва і послуг;

 • володіти економіко-математичними та статистичними методами обробки облікової інформації підприємств різних форм власності та різних видів діяльності;

 • володіти методикою відображення облікової інформації у фінансовій звітності з використанням сучасних інформаційних систем і технологій;

 • розробляти внутрішні нормативні документи щодо правових підстав кошторисно-бюджетного фінансування підприємств;

 • розробляти оперативні та перспективні плани фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ;

 • орієнтуватися в законодавчій базі та стані фінансового, фондового і іпотечного ринку, в юридичному забезпеченні підприємницької діяльності;

 • контролювати дотримання нормативно-правової бази з питань оподаткування;

 • контролювати достовірність податкової звітності;

 • планувати та контролювати роботу внутрішніх та зовнішніх аудиторів;

 • узагальнювати та аналізувати результати внутрішніх і зовнішніх аудиторських перевірок, використовувати інформацію в управлінській діяльності;

 • готувати аналітичні огляди, записки про стан організації підприємницької діяльності та її розвитку;

 • вести пошук, збирати, систематизувати і нагромаджувати необхідну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально-економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію.


^ Зміст здатності фахівця


Засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації у відношеннях до різних культур, релігій, прав народів, ідеї збереження миру, загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та інші події і явища. Володіти державною мовою та іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування. Засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації. Організовувати ефективні комунікаційні взаємодії. Розуміти вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства. Розуміти зовнішню та внутрішню політику держави, знати її історію та розвиток. Виконувати норми законодавства і вміти захищати свої права. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі у міжособистих відносинах; створювати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу. Адаптувати діяльність організації до вимог споживача. Володіти сучасною методологією обгрунтування рішень і вибору стратегії виробничої діяльності з врахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та індивідуальних інтересів. Вести і пропагувати здоровий спосіб життя, володіти навичками до фізичного самовдосконалення.


^ Зміст уміння фахівця


Розпізнавати в різних політичних, культурних, економічних, соціальних явищах та подіях складові компоненти, що несуть у собі позитивні та негативні наслідки шляхом їх аналізу в рамках загальновизнаних філософських концепцій розвитку суспільства. Вести діловодство та спілкування державною мовою. Розуміти іноземну мову ділових партнерів, науково-практичну інформацію, що міститься у різних її носіях. Використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності. Працювати на персональних комп'ютерах у напрямі володіння сучасними технологіями підготовки тестів, документації, одержанням інформації через матеріальні носії, систему INTERNET, електронну пошту. Знаходити комунікаційні контакти з діловими партнерами у виробничому та побутовому оточенні. Враховувати чинне законодавство щодо екології довкілля, а також рішення останніх міжнародних конференцій з екологічних проблем та проблем енер­гозбереження. Пропагувати засади зовнішньої та внутрішньої політики держави, її історію та культуру. Вміти захищати державні інтереси. Володіти правовими знаннями загальнолюдського призначення, знати положення Конституції України, міжнародного права, систематично поповнювати знання, аналізувати і застосовувати правові документи в професійній діяльності. Враховувати в своїй діяльності специфіку посадових відносин на підприємстві, відповідальність окремих посадових осіб і підприємства в цілому за прийняті рішення, не порушувати субординацію у відносинах і інтересах, узгоджувати рішення, стратегію діяльності підрозділу чи підприємства в цілому з нормативними актами галузі та чинним законодавством. Створювати виробничі та економічні умови, орієнтовані на задоволення вимог споживача. Обґрунтовувати соціально-економічні рішення, виходячи з стратегічного підходу. Вести і пропагувати здоровий спосіб життя, спрямований на фізичне самовдосконалення.


^ Перелік навчальних дисциплін підготовки бакалаврів (ОА)п/п

^ Навчальні дисципліни

Кількість навч. годин

Кількість ECTS кредитів

 1.

Нормативні дисципліни

 

 

1.1.

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

576

16

1.1.1.

Історія української культури

72

2

1.1.2.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

1.1.3.

Іноземна мова

180

5

1.1.4.

Історія України

108

3

1.1.5.

Філософія

108

3

 1.2.

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

1548 

 43

1.2.1.

Політекономія

180

5

1.2.2.

Математика для економістів:

432

12

 

- вища математика

252

7

 

- теорія ймовірності і математична статистика

180

5

1.2.3.

Інформатика

216

6

1.2.4.

Макроекономіка

144

4

1.2.5.

Мікроекономіка

144

4

1.2.6.

Історія економіки та економічної думки

180

5

1.2.7.

Економіко - математичні методи та моделі:

252

7

 

- оптимізаційні методи і моделі

144

4

 

- економетрика

108

3

1.3. 

Дисципліни циклу професійної підготовки

3600

 100

1.3.1.

Економіка підприємства

144

4

1.3.2.

Менеджмент

144

4

1.3.3.

Маркетинг

144

4

1.3.4.

Гроші і кредит

144

4

1.3.5.

Фінанси

144

4

1.3.6.

Бухгалтерський облік

288

8

1.3.7.

Економіка праці і соціально-трудові відносини

144

4

1.3.8.

Міжнародна економіка

144

4

1.3.9.

Статистика

144

4

1.3.10.

Соціологія

144

4

1.3.11.

Регіональна економіка

144

4

1.3.12.

Безпека життєдіяльності

72

2

1.3.13.

Аналіз господарської діяльності

144

4

1.3.14.

Фінансовий облік І

144

4

1.3.15.

Фінансовий облік ІІ

144

4

1.3.16.

Управлінський облік

144

4

1.3.17.

Звітність підприємств

144

4

1.3.18.

Облік у банках

144

4

1.3.19.

Облік у бюджетних установах

144

4

1.3.20.

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

144

4

1.3.21.

Облік і звітність в оподаткуванні

144

4

1.3.22.

Аудит

144

4

 1.3.23.

Навчальна практика

144

4

 1.3.24.

Виробнича практика

216

6

 1.3.25.

Фізичне виховання

504

0

2.

Варіативна частина

 

 

2.1.

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

720

20
Варіант №1

720

20

2.1.1.

Ділова іноземна мова

360

10

2.1.2.

Правознавство

72

2

2.1.3.

Психологія і педагогіка

72

2

2.1.4.

Етика та естетика

72

2

2.1.5.

Релігієзнавство

36

1

2.1.6.

Політоголія

108

3
Варіант №2

 720

 20

2.1.1.

Правознавство

72

2

2.1.2.

Психологія і педагогіка

72

2

2.1.3.

Етика та естетика

72

2

2.1.4.

Екологія

36

1

2.1.5.

Релігієзнавство

36

1

2.1.6.

Політоголія

108

3

2.1.7.

Психологія підприємн.діяльності

72

2

2.1.8.

Ділова іноземна мова

180

5

2.1.9.

Риторика

72

2

2.2.

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

612 

17 

2.2.1.

Навчально-ознайомча практика

72

2

2.2.2.

Господарське законодавство

72

2

2.2.3.

Фінансове право

72

2

2.2.4.

Страхування

72

2

2.2.5.

Інформаційний менеджмент

72

2

2.2.6.

Ділова іноземна мова

108

3

2.2.7.

Бюджетна система

72

2

2.2.8.

Основи наукових досліджень

72

2

2.3.

Дисципліни циклу професійної підготовки

1584

44 

2.3.1.

Навчально-ознайомча практика

72

2

2.3.2.

Банківські операції

144

4

2.3.3.

Податкова система

108

3

2.3.4.

Судово-бухгалтерська експертиза

72

2

2.3.5.

Професійна іноземна мова

144

4

2.3.6.

Організація та проектування баз даних

72

2

2.3.7.

Ризикологія

36

1

2.3.8.

Системи обробки економічної інформатики

72

2

2.3.9.

Облік в галузях економіки

72

2

2.3.10.

Інвестування

72

2

2.3.11.

Інвестиційний аналіз

72

2

2.3.12.

Фінансова математика

108

3

2.3.13.

Національна економіка

108

3

2.3.14.

Трудове право

108

3

2.3.15.

Фінансовий аналіз

72

2

2.3.16.

Облік в зарубіжних країнах

72

2

2.3.17.

Фінанси підприємств

108

3

2.3.18.

Інформаційні системи і технології в банківській сфері

72

2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи