European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка7/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ – 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»


І КУРС


НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛИНИ


ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ


^ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 48

Види навчання:

1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 24

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Специфіка культурологічного знання. Генезис культури. Співвідношення культури та цивілізації. Техніка, культура та природа людини. Аполонійська та діонісійська засади європейської культури. Кризові явища в культурі. Контркультура. Субкультура. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства. Ідея рівноправності культур у сучасному світі. Поняття культурної ідентифікації. Розвиток української культури в контексті світової.


Література:

 1. Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.

 2. Матвеєва Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008.

 3. Павленко О.П. Культурологія. – К.: Знання, 2006.

 4. Маркова А. Н. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2006.

 5. Маркова А. Культурология. История мировой культуры: Учебник. – М., 2006.

 6. Романов Ю. Культурология: Краткий курс. – Спб., 2006.

 7. Малюга Ю. Культурология: Учеб. пособие. – М., 2006.

 8. Багдасарьян Н.Г. Культурология: Учеб. для студ. вузов. – М., 2006.

 9. Петрушенко В.Л., Пинда Л.А., Подольська Є,А. та ін. Культурологія:Навч. посіб./ За заг. Ред.. проф.. В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія плюс», 2006.

 10. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. зал. освіти /.В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2005.

 11. Піча В.М. Культурологія. - Львів, 2006.

 12. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 13. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія. - К., 2005.

 14. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М.М. Заковича. - К., 2001.

 15. Шевнюк О.Л.Українська та зарубіжна культура / Навч. посібник. - К., 2010.

 16. Шевнюк О.Л. Культурологія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008.


^ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 48

Види навчання:

1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 60

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни. Витоки українського народу. Княжа доба української історії. Литовсько-польська доба українського історії. Виникнення козацтва ХVІІ – перша половина ХVІІ ст. Козацько-гетьманська держава 1648-кінець VІІІ ст. Україна в складі Російської та Австрійської імперії /кінець ХVIII – початок ХХ ст. Україна напередодні та в роки першої світової війни. Боротьба за відновлення державності українського народу в 1917-21 рр. Міжвоєнний період в історії українського народу /1921-1939 рр Україна в другій світовій війні. Радянська Україна в 1945-1991рр. Україна в умовах розбудови незалежності.


Література:

 1. Алексеев Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. – К., 2006.

 2. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985-1999 рр. – К., 2000.

 3. Білоцерківський В.Я. Історія України. – Х., 2007.

 4. Бойко О.Д. Історія України. - К., 2006.

 5. Верстюк В. Ф., Дзюба О. М., Репринцев В. Ф. Україна від найдав­ніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

 6. Голованов С.О. Всесвітня історія: Навч. пос./ Під ред. Алексєєва Ю.М. -К.: Каравела, 2006.

 7. Історія України. / Керівник авт.колект. Зайцев Ю.- Львів, 2006.

 8. Історія сучасного світу. Соціально-політична історія ХV - ХХ століть: Навч. пос.: Затв. Мін. освіти і науки України / За ред. Ю. А. Горбаня.- 2-ге вид., доп. і перероб.- К., 2003.

 9. Комаринська З.М. Історія України: Навчальний посібник для самостійної роботи і підготовки до семінарських занять. – Львів, 2005.

 10. Кучменко Е.М. Історія України. – К., 2007.

 11. Нова ділова Україна : Всеукраїнський збірник. - Київ : Глобус, 2009. - 264 с. : іл.

 12. Світлична В.В. Історія України. Навчальний посібник. К., 2009.

 13. Світлична В.В. Історія України. Навчально-методичий посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів, ХІБС УБС НБУ. - 2009.

 14. Світлична В.В. Історія України. Збірник тестових завдань, ХІБС УБС НБУ. - 2010


ФІЛОСОФІЯ


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 48

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 60

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни. Предмет, основні розділи, категоріальний поняттєвий апарат, основні принципи та методи філософії, специфіка філософських проблем. Філософія як методологія, світогляд, форма суспільної свідомості і як феномен культури. Специфіка філософського аналізу найбільш загальних проблем буття, пізнання, соціуму та людини. Особливості сучасних форм філософування та їх зв'язок з актуальними проблемами людства.


Література:

 1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2005.

 2. Губернський Л.В. Філософія. Навч. посібник. – К.:Вікар, 2006.

 3. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. Философия: dtv-Atlas: Пер. с 9-го нем. изд. – М.: Рыбари, 2008.

 4. Кремень В.Г. Філософія: Логос, Софія, Розум. Підручник. – К.: Книга, 2007.

 5. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. Підручник. – К.: Академвидав, 2007.

 6. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – К., “Каравела”, 2008.

 7. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навч. посібник. – К.: Інкос, 2006.

 8. Філософія. Навчальний посібник // За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2005.

 9. Щерба С.П. Філософія. Підручник. – К.: Кондор, 2007.

 10. Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь. Человек и мир. – К.: КНТ, Центр. – 2008.

 11. Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи. Навч. посібник. – За ред. Г.І. Волинки. – К., 2009.

 12. Філософія: Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія. – За ред. Г.І. Волинки. – К., 2009.

 13. Буслинський В.А. Історія філософії. Навч. посібник. – К., 2008.

 14. Практикум з філософії. Навч. посібник. – За ред. В.Л. Петрушенка. – К., 2008.

 15. Петрушенко В.Л. Основи філософських знань. Навч. посібник. – К., 2008.

 16. Основи філософських знань. Підручник. – За ред. В.А. Буслинського. – К., 2008.

 17. Чистіліна Т.О. Філософія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.


^ ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення 1, 2

Загальний обсяг годин 120

Аудиторні заняття, години 86

Види навчання:

1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 72

3. Індивідуальні завдання, години 12

Самостійна робота, години 34

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 2 ПМК

Мова викладання Англійська, німецька

Код кафедри

Кафедра Іноземних мов

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни розкривається у темах І розділу навчальної програми з дисципліни «Загально розмовний та побутовий» та ІІ – «Країнознавчий», головна увага приділяється формуванню вмінь і навичок міжкультурного спілкування засобами іноземної мови.

Дисципліна у подальшому забезпечує вивчення студентами таких навчальних дисциплін:

 • Ділова іноземна мова

 • Професійна іноземна мова


Література:

 1. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт+, ГИС. Ч.1. - 2008

 2. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт+, ГИС. Ч.2. – 2008

 3. Англо-український фразеологічний словник: словарь/ Уклад. К. Т. Баранцев. – 2009

 4. Новітній англо-український словник: словарь/ Укладач М. Г. Зубков. – 2008

 5. Кульбашна, Олена Миколаївна. Англійська мова: Навчально-методичний посібник/ О. М. Кульбашна, Л. Л. Шелегова. - 2008

 6. Гичева Н.Г. 1200 текстов по английскому языку: Учебное пособие/ Н. Г. Гичева, О. С. Дворжец, Л. П. Черкашина. - 2010

 7. Sharman Elizabeth Across cultures + CD-ROM: Підручник для студентів ВУЗів/ Elizabeth Sharman. - 2010

 8. English. A lingarama reference guide. -Oxford: Alden Press. Book 1. - 2009

 9. Cunningham, Sarah. Headway. Pronunciation. Intermediate/ S. Cunningham, B. Bowler. - 2010

 10. Bowler, Bill. Headway. Pronunciation. Pre - Intermediate/ B. Bowler, S. Parminter. - 2010

 11. Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах, - К.: Логос, 2009.

 12. PONS Fachwörterbuch. Marktwirtschaft. - K., 2009.

 13. Ukraine – Lesetexte. –Київ: Знання, 2007.^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


ПОЛІТЕКОНОМІЯ


Семестри вивчення 1, 2

Загальний обсяг годин 180

Аудиторні заняття, години 93

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 87

Курсові завдання 1

Вид контролю Модульний, 1 ПМК, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 5


Зміст дисципліни. Предмет та метод політичної економії. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічна система суспільства. Відносини власності. Форми організації суспільного виробництва. Гроші. Витрати виробництва і прибуток. Ринок: сутність, функції та умови функціонування. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу. Домогосподарства. Підприємство і підприємництво. Капітал і наймана праця. Підприємництво в аграрній сфері. Держава та її економічні функції. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи. Економічна система сучасного капіталізму. Соціалістична економічна система та її еволюція. Закономірності та особливості розвитку перехідних коливань. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем.


Література:

 1. Семенко В.М. Економічна теорія. Політекономія: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 364 с.

 2. Ніколенко Ю.В. Політична економія: підручник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 632 с.

 3. Андрусь О.І. Економічна теорія. Інтерактивні методи в модульному навчанні. Практикум. Навч. посіб. Рек. МОНУ. – К.: КНТ, 2008. – 482 с.

 4. Андрусь О.І. Економічна теорія: ключові питання. Навч. посіб. Рек. МОНУ. – К.: КНТ, 2008. – 350 с.

 5. Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політекономія. Підр. для ВНЗ. – К.: Атака, 2008.- 719 с.

 6. Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 7. Бутук О.А. Економічна теорія: Тренінг-курс: Навч. пос. Рек. МОН. – К.: Знання, 2007 – 291 с.

 8. Корецьких М.Х. Економічна теорія. Навч. пос. – К.: ЦУЛ – 2007. – 256 с.

 9. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія – політекономічний контекст. Навч. пос. – К.: Кондор – 2008. – 430 с.

 10. Мочерний С. Економічна теорія. Навч. пос. – К.: Олді-плюс – 2008. – 640 с.

 11. Предборський В. Економічна теорія. Навч. пос. – К.: Кондор – 2007. – 492 с.

 12. Тарасевич В.М. Економічна теорія. Підт. затверджено МОН України. – К.: ЦУЛ, 2006. – 784 с.


^ ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ:


ВИЩА МАТЕМАТИКА


Семестри вивчення 1, 2

Загальний обсяг годин 252

Аудиторні заняття, години 165

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 72

2. Практичні заняття, години 72

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 87

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Вищої математики

ECTS – кредити 7


Зміст дисципліни. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії функцій комплексного змінного. Інтегральне числення. Диференціальні рівняння. Ряди.


Література:

1. Барковський В.В., Барковська Н.В. Математика для економістів. Вища математика. - К.: Національна академія управління, 2005. – 399 с.

2. Васильченко І.П. Вища математика для економістів. - Видавництво "Знання", 2007 - 456c.

3. Бугір М.К. Математика для економістів. – ТОВ ВЦ «Академія», 2003. – 520 с.

4. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навчальний посібник: У 2-х ч. – К.: КНЕУ, 2001. – 546 с.

5. Ведина О.И., Десницкая В.Н., Варфоломеева Г.Б., Тарасюк А.Ф. Математика. Математический анализ для экономистов: Учебник. – М.: Информационно-издательский дом «Филин», Рилант, 2001. – 360 с.

6. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в экономике: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

7. Бобик О.І., Гладунський В.Н., Засадна Х.О. Математика для економістів: Вища математика. Навч. посібник у 3-х ч. – Ч.1. – Львів: Вид-во УБС НБУ, 2007. – Ч.2. – Львів: Вид-во УБС НБУ, 2008.

8. Дубовик В.П. Вища математика. У 3 ч.: навч. посіб. Ч. 2 / В. П.Дубовик, І.І.Юрик; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - Х.: Веста, 2008.- 240 с.

9. Лінійна алгебра: Навчальний посібник /Укл. Бортей М.С., Дрінь І.І., Федорук Л.О., Пертен С.І., Стецько Ю.П.-Чернівці: ЧЕТІ КНТЕУ,2006. –190с.

10. Практикум з вищої математики:Навч. посібник/ В.І.Беспальчук, В.М.Бондарчук, Д.О.Величко;за ред. В.О.Коваля.– Ж.:ЖДТУ, 2008.– 448с.

11. Практикум з вищої математики: Навчальний посібник/ Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.Ф. Джалладова. - К.: КНЕУ, 2006. - 403 с.

12. Грисенко М.В. Математика для економістів. - К Либідь, 2007. - 720 с.

13. Вища математика: Курс лекцій у трьох частинах. /Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. –Чернівці:Рута, 2007.


ІНФОРМАТИКА


Семестри вивчення 1, 2

Загальний обсяг годин 216

Аудиторні заняття, години 129

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 72

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 87

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Інформаційних технологій

ECTS – кредити 6


Зміст дисципліни. Теоретичні основи інформатики. Комп’ютерна техніка. Операційні системи. Комп’ютерні мережі й телекомунікації. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet. Системи обробки тексту. Системи табличної обробки даних. Системи управління базами даних. Експертні й навчальні системи. Технологія використання комп’ютерної техніки в економіці й менеджменті.


Література:

 1. Акімова Ю.О. Метод.рекомендації до практичних та самост. занять за темою "Теоретичні основи інформатики" з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка".- Харків ХБІ УАБС, 2004.

 2. Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В., Вінничук І.С. та інші. Єкономічна інформатика та комп’ютерна техніка/ Підручник для ВНЗ/ Книги – ХХІ век, 2009. – 396 с.

 3. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач та ін.- К. Каравела, 2003.

 4. Информатика. Базовый курс./ Учебник для вузов. 2-е издание/ Под ред. Симоновича. – СПб.:Питер, 2010. – 640 с.

 5. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Пособник / За ред. О.І.Пушкаря.- К.: Вид. центр "Академія", 2001.

 6. Інформатика для юристов и экономистов./Учебник для вузов/ Под ред. Симоновича. – СПб.:Питер, 2008. – 688 с.

 7. Кобилін А.М., Макаренко Г.М., Ходирєв О.І. Використання табличного процесора Microsoft Excel для обробки фінансово-економічної інформації: Методичні вказівки. – Харків: ХФ УАБС, 2002. – 92 с.

 8. Макаренко Г.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Інформатика і комп’ютерна техніка” для студентів спеціальностей „Банківська справа”, „Фінанси”, „Облік і аудит” усіх форм навчання. – Харків: ХБІ УАБС НБУ, 2006. - 65с.

 9. Макаренко Г.М., Ходирєв О.І. Метод.рекомендації до практичних занять з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" за темами "Системи табличної обробки даних" та "Системи управління базами даних" для студентів спец. "Банківська справа", "Фінанси", "Облік і аудит".- Харків ХБІ УАБС, 2005.

 10. Макаренко Г.М., Ходирєв О.І. Метод.рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" за темами "Системи табличної обробки даних" та "Системи управління базами даних" для студентів спец. "Банківська справа", "Фінанси" та "Облік і аудит".- Харків ХБІ УАБС, 2005.

 11. Олефир В.Г, Олефир Н.А. Комп’ютерные сети, принципы, технологии, протоколы. — СПб.: ИД Питер, 2009. — 944 с.

 12. Степанов А. Информатика. Учебник для вузов. 5-е издание/ СПб.: ИД Питер, 2008. — 768 с.

 13. Текстовий редактор Microsoft Word: Навчальний посібник / О. В. Анікіна, А. М. Кобилін, Г. М. Макаренко та ін.- Харків: ООО "Финарт", 2004.

 14. Шеховцов В.А. Операційні системи./ Підручник для ВНЗ/ „Видавнича група BHV” 2007. – 576 с.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


ФІНАНСИ


Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 66

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 78

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Предмет фінансової науки. Фінансові категорії. Генезис і еволюція фінансів. Фінансове право і фінансова політика. Податки. Податкова система. Бюджет. Бюджетна система. Страхування. Страховий ринок. Фінансовий ринок. Фінанси суб’єктів господарювання. Міжнародні фінанси. Фінансовий менеджмент


Література:

 1. Азаренкова Г.М. Борисенко І.І. Фінанси: Практикум: Навч.посіб. –К.:Знання, 2008 – 279с.

 2. Загорський В.С. Вовчак О.Д. Фінанси: навч. посібник. – Знання, 2008. – 247с.

 3. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. – К. Фінансовий менеджмент: Навч. псіб. 3-тє вид., випр. і доп. К.:Знання, 2008. – 483 с.

 4. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси:Навч. Посібник. – Знання, 2008.– 235 с.

 5. Финансы, Ленгдон К., Бонхем А.. – М.Эксмо-прес, 2007. – 240 с.

 6. Финансы предприятий, Попова Р.Г. и др. (2-е изд.)

 7. Финансы, Бочаров В.В. . – П.:Питер, 2007. – 192с.

 8. Финансы, Бородушко И.В. – Питер, 2007. – 144с.

 9. Фінанси: Навчальний посібник, Стеців Л.П., Копилюк О.І. Посібник. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

 10. Финансы Под ред. В.В. Ковалева Изд. ТК Велби. – 2007 – 512 с.

 11. Финансы П.И. Вахрин, А.С. Нешитой Издательство Дашков и К 2007 – 312с.

 12. Финансы Под ред. Г.Б. Поляка Изд. Юнити-Диана . – 2007. – 704с.

 13. Финансы предприятия В.В. Остапенко Омега – Л. – 2007 – 304с.

 14. Финансы организаций Колчина и др. Изд. Юнити-Диана – 2007 . = 384с.

 15. С.В. Загородников Финансы и кредит Омега – Л. . – 2008. – 288с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи