European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка8/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

СОЦІОЛОГІЯ


Семестри вивчення 2

^ Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 75

Види навчання:

1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні завдання. години 18

Самостійна робота, години 69

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Соціологія як наука, її предмет та методи. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США, Україні. Базисні компоненти суспільства. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорії соціальної стратифікації. Організація соціологічних досліджень, методи збирання соціологічної інформації. Соціологія культури. Етносоціологія. Особистість у системі соціальних зв’язків. Економічна соціологія. Соціологія міжнародних відносин. Соціологія праці, управління та релігії. Соціологія конфлікту. Освіта як соціальний институт. Соціологія молоді, соціологія сім’ї.


Література:

 1. Арон Р. Етапи розвитку соціологічної думки. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.

 2. Барматова С.П. Політична соціологія: Курс лекцій. – К, 2003.

 3. Богомаз К.Ю. Історія соціологічних теорій і вчень: Навч. посібник. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2006. – 204 с.

 4. Болотіна Є.В. Методичний посібник до вивчення курсу “Соціологія”. – Донецьк, 2005. – 143 с.

 5. Маковецький А.М. Соціологія організації та управління: Навч. посібник. – Чернівці, 2006. – 76 с.

 6. Смелзер Н. Проблеми соціології. – Львів: Кальварія, 2006. – 128 с.

 7. Социология семьи: Учебн./Под ред. А. Антонова. – М.:ИНФРА-М, 2007. - 335 с.

 8. Соціальні структури і особистість: дослідження М.Л. Кона /Пер. З англ.. за ред В. Хмелька. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія» 2007. – 559 с.

 9. Фролов С.С. Социология. – М.: Гардарика, 2008. – 354 с.

 10. Юрій М.Ф. Соціологія. Підручник. – Київ: Кондор, 2007. – 288 с.

 11. Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. – Київ: Кондор, 2008.

–794 с.

 1. Черниш Н.Й. Соціологія. Підручник. – Київ: Знання, 2009. – 468 с.

 2. Ядов В.А. Социология труда: Теоретико-прикладной толковый словарь. – М.: Наука, 2008. – 432 с.

 3. Ядов В.А.Стратегия социологического исследования. – М.: Омега-Л, 2007. – 568 с.

 4. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс./Підручник. – К.: Каравела. 2010.- 312 с.


^ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 75

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 18

Самостійна робота, години 69

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Предмет, метод і завдання дисципліни. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. Економічне районування та територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального поділу праці. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. Механізм реалізації регіональної економічної політики. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. Природний та трудоресурсний потенціал України. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення. Регіональна економіка як єдність регіональних соціально-економічних систем. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.


Література:

 1. Долішний М.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: Знання, 2008. – 256 с.

 2. Жук М.В. Регіональна економіка: Підручник рек. МОН України. – К.: Академвидав, 2008. – 416 с.

 3. Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник рек. МОН України. – К.: Кондор, 2006. – 296 с.

 4. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: Навч.посібник рек. МОН України. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2007.

 5. Зінь Н.А. Регіональна економіка: Підручник рек. МОН України. – К.: ВД “Професіонал”, 2007.

 6. Коваль Я.В., Антоненко І.Я. Регіональна економіка: Навч.посібн. – К.: ВД “Професіонал”, 2005.

 7. Клиновий В.Д. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч.посіб.для дист.навчання / Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. – К.: Університет “Україна”, 2005.

 8. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник/ С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та ін.; За заг.ред.С.І.Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005.

 9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч.посібник/ Є.П.Качан, Т.Є.Царик, Д.В.Ткач та ін.; За ред.Є.П.Качана. – К.: Видавничий дім “Юридична книга”, 2005.

 10. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник рек. МОН України / За ред. В.В. Ковалевського. – К.: Либідь, 2007. – 386 с.

 11. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч.посібн. – К.: Кондор, 2005.


^ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 30

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 8

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 42

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Фінансів

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного і воєнного характеру. Державні заходи щодо захисту життя людини. Засоби індивідуального захисту людини. Колективні засоби захисту людини. Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.


Література:

 1. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид.3-є, доповнене. – Львів: Афіша, 2010.-372 с.

 2. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. Підруч.для студ. вищ. навч. зал. – К.: Каравела, 2009. – 279 с.

 3. Безпека життєдіяльності. Навч.посіб. / Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко та ін.-К.:Кондор, 2007.-315с.

 4. Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України. – К.: Інтертехнологія, 2008. -296 с.

 5. Безпека життєдіяльності / За ред. В.Г.Цапка.- К.,2006.- 378с.

 6. Атаманчук П.С. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2008. -139 с.

 7. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. для самост. роботи студ./ В.А.Андронов та ін. Ун-т цивіль. захисту України. – Х.: ЕкоПерспектива, 2007. – 303 с.

 8. Безпека життєдіяльності. Метод.рекоменд. для самост. вивчення курсу для студ. всіх спец. Ден. та заоч. форм. навч. / Уклад. І.В Кутний, Т.Р.Садницька. – Львів: Вид.Львів. комерц.акад. , 2008. - 85 с.

 9. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник.-К.: Каравела, 2006.-288с.

 10. Баб¢як О.С., Ситенко О.М., Ківва Ф.В.та ін. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. За ред. І.А. Ширенкова. – Харків: Ранок, 2000.- 304с.

 11. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник., 2-ге вид.- К.: КНЕУ, 2006.- 216 c.

 12. Бедрій Я. І., Дещинський Ю.Л., Мурін О.С. та ін. Основи охорони праці: Навчальний посібник/ За ред. Я.І.Бедрія.- 3-тє вид., переробл. і доп. – Львів: «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В.М.Піча, 2005. – 240с.

 13. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. 3-є вид./ За ред М.П.Гандзюка.— К. : Каравела, 2006. — 392с.

 14. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник / Стеблюк М.І.-К., 2007.-487.

 15. Кучма М. М. Цивільна оборона (цивільний захист): Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- 2-ге вид., доп. і випр.- Львів: "Магнолія Плюс"; Видавець СПД ФО "В.М.Піча", 2005.- 360c.


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ


Семестри вивчення 1, 2

Загальний обсяг годин 252

Аудиторні заняття, години 252

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 144

3. Індивідуальні заняття , години 108

Самостійна робота, години 0

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 2 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготуванню її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установка на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом. Формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні. Зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання; оволодіння системою практичних умінь та навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, збереження і зміцнення здоров’я, розвиток і вдосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості. Набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії.


Література:

 1. Фізичне виховання. Базова навчальна програма для вищих закладів освіти України ІІІ і ІV рівнів акредитації. – К., 2003.

 2. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах”. Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.

 3. “Про нормативні документи з фізичного виховання”. Наказ №188 від 25.05.98 р. Міністерства освіти та науки України.

 4. Фізична культура і спорт. Постанова Кабінету міністрів України від 15.01.96 р. № 80. “Про державні тести й нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

 5. Рішення колегії Міністерства освіти України “Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України”. – К., 1997.

 6. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.

 7. Державні вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.

 8. Положення про заліки з фізичного виховання Наказ № 4 від 11.01.2006 Міністерства освіти та науки України.


^ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ


ПРАВОЗНАВСТВО


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 27

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Основи теорії держави і права. Міжнародне право. Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Банківське право. Цивільне право. Вирішення господарських спорів. Сімейне право. Трудове право. Основи соціального законодавства. Аграрне, земельне, та екологічне право. Кримінальне право. Судові та правоохоронні органи України. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ.


Література:

 1. Правознавство: навч. посіб./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2007 – 480 с.

 2. Правознавство: Практикум./ За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008 – 219 с.

 3. Быкодоров В. Основы правоведения. – Харьков.: Издательство «ВМБ», 2007. - 204 с.

 4. Воронянський О.В., Борисов Г.В., Зайончовський Ю.В. Основи правознавства: Навчальний Посібник. – Харків.: Парус, 2005 – 368 с.

 5. Кравченко В.В., Савчук О.П. Правознавство: Навч. пос.- Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Атіка, 2005.- 560 c.

 6. Правознавство: Підручник: Рек. Мін. освіти і науки України / За ред. В. В. Копєйчикова.- 8-е вид., стереотип.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 736c.

 7. Шпиталенко Г. А., Шпиталенко Р. Б. Основи правознавства: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Каравела, 2003.- 384c.- (Вища освіта в Україні).

 8. Основи правознавства. Навчальний посібник/ За ред. Комарова В.В. – Харків, 2006

 9. Основи правознавства: Підручник/ За ред. І.Б. Усенка.— К.,2002.

 10. Основы правоведения: Учебное пособие/ под ред. Орлова И.П. – Харьков, 2004


^ ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 27

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Біотехнічні властивості людини. Психосоціальні властивості людини. Потреби, мотиви та поведінка. Розвиток особистості.„ Я -концепція” Психологічний захист. Міжособистісні стосунки, спілкування. Особистість і діяльність. Освіта в культурі людства. Педагогіка як наука про освіту. Навчання – головний шлях освіти. Виховання –підготовка до дорослого життя.


Література:

 1. Кузмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. посібник затв. МОНУ. – 2005. – 486 с.

 2. Мазоха Д.С. Педагогіка. Навч посібник рек. МОНУ. – 2005. – 236 с.

 3. Загальна психологія. Підручник. – 2006. – 464 с.

 4. Пермяков О.А. Педагогіка: Навч. посіб.. – К.: Знання, 2006 – 171 с.

 5. Кузьминський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

 6. Бочелюк В.Й. Педагогічна психологія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 248 с.

 7. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник затв. МОНУ. – 2006. – 400 с.

 8. Долинська Л.В. Вікова та педагогічна психологія: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 400 с.

 9. Долинська Л.В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.

 10. Роменець М.О. Історія психології. Вид. 3-те доп. та перероб. – К.: 2008.

 11. Сергичева В. Азы общения. Стратегия и тактика. – С.-П.,2009.

 12. Мартиненко С.М. Загальна психологія: Навч. посіб. ­ К. : МАУП, 2009.

 13. Веретенко Т.Г. Загальга педагогіка: Навч. посіб. ­ К.: ВД «Професіонал», 2009.


^ ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА


Семестри вивчення 1

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 27

Види навчання:

1. Лекції, години 8

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 45

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Предмет етики. Особливості функціонування моралі. Основні етичні вчення. Етичні категорії. Основні етичні проблеми сучасності. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика. Визначення і сутність поняття “естетика”. Основні естетичні категорії. Основні естетичні концепції XIX-XX ст. Мистецтво XX ст. в контексті європейської естетики. Основні положення постмодерністської естетики.


Література:

 1. Естетика. Навч. посібник. // За заг. ред. Л. Левчук. – К., 1991.

 2. Левчук Л.Т. , Оніщенко О.І. Основи естетики: Навч.посіб. – К., 2000.

 3. Сморж Л.О. Естетика: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005.

 4. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник.- М: Гардарики, 2002.

 5. Савельєв В. П. Етика: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- Львів: Маг­нолія Плюс, 2005.

 6. Етика: Навч. посіб. / За ред. В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002.


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО


Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 36

Аудиторні заняття, години 27

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 8

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 9

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 1


Зміст дисципліни. Релігієзнавство як наука. Історичний розвиток релігієзнавства. Генезис релігії, її ранніх форм. Етнічні та національні релігії. Світові релігії. Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні. Конституційно правові основи забезпечення свободи совісті в Україні. Релігійна свідомість і проблеми сучасної науки, економіки, політики, культури, права та моралі.


Література:

 1. Релігієзнавство / За ред. М.М.Заковича. – К., 2000. – C. 31-35.

 2. Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 183-202.

 3. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1997. – С. 34-49.

 4. Черній А.М. Релігієзнавство. – 2003.

 5. Релігії світу / За ред. Н.В.Шелковой. – Харків, 2000. – С. 27-62.

 6. Дротянко Л.Г. Релігієзнавство. – К., 2005.

 7. Лубський В.І. Історія релігії. – К., 2004.

 8. Шелковая Н.В. Введение в религиеведение. – Ростов-на-Дону, 2007.


ПОЛІТОЛОГІЯ


Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 63

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 3


Зміст дисципліни. Політика як соціальне явище, її місце і роль у житті суспільства. Політологія як система знань про політику. Предмет і методи політології. Історія світової політичної думки. Розвиток політичної думки в Україні. Влада та владні відносини. Політична діяльність. Політична система суспільства. Політичні режими. Демократія як форма і спосіб організації суспільно-політичного життя. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства. Політичні партії та партійні системи. Виборчі системи. Громадські організації і рухи. Групи тиску. Лобізм. Політичні еліти і політичне лідерство. Політика і особистість. Політична свідомість і політична культура. Політична соціалізація. Політична ідеологія основні ідейно-політичні течії сучасності. Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті. Політика і етнонаціональні відносини. Етнополітика. Система міжнародних політичних відносин.


Література:

 1. Конституція України. К. 2004.

 2. Основи політології. Навч.пос. /Юрій М.Ф. –К., 2005.-340с.

 3. Білецька І. Б. Політологія: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України.- К.: Знання України, 2005.- 182c.

 4. Прибутько П. С., Вировий С. І., Михайленко Р. В. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів.- К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005.- 152c.- (Бібліотечка студента).

 5. Топалова С. О. Політологічний практикум: В 2-х ч. - Харків. 2005

 6. Політологія. Навч. Пос. Обушний М.І. К., 2006. 432 с.

 7. Політологія. Навч. Пос. Дробінка І.Г. К., 2007, 288 с.

 8. Політологія. Підручник. Піча В.М. К., 2007. 304 с.

 9. Політологія: навчально-методичний комплекс. Навч. Пос. Кирилюк Ф.М. 704 с. К., 2007

 10. Геополитика. Хрестоматия. Исаев В.М. М., 2007. 512 с.

 11. Права та свободи людини. Навч. Пос. Крегул Ю.І та ін. К., 2007, 298 с.

 12. Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації. Навч. посіб.\ за ред.. Е.А. Афонін.- К.: Парламентське видавництво 2008, 410 с.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи