European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки icon

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
НазваEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки
Сторінка9/14
Дата06.09.2012
Розмір2.25 Mb.
ТипДокументи
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

^ ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 27

Види навчання:

1. Лекції, години 8

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 45

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Предмет, структура і завдання дисципліни “Психологія підприємницької діяльності”. Історичні та соціокультурні передумови бізнес-підприємництва. Психологія особистості в підприємництві і бізнесі. Психологія ділових контактів. Техніки впливу та протистояння впливу в бізнесі. Психологія малих груп. Психологічні особливості бізнес-процесу. PR-технології в підприємницькій діяльності та бізнесі.


Література:

 1. Бардиер Г. Бизнес-психология. - М., Генезис. 2002.

 2. Московцев Н., Шевченко С. Бизнес по-русски, бизнес по-американски. –С-Пб., 2003.

 3. Стоян Т. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена. – К., 2004.

 4. Психологія управління в бізнесі // Іпатов Е, Левківський К., Павловський В. – Київ-Харків 2002.

 5. Фромм Б. Десять заповедей бизнеса и как их нарушать. – М., 2003.

 6. Біла О.О. Психологія управління (соціально-психологічний контекст): навч. посіб. / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. Кафедра загальних дисциплін та управління освітніми закладами. — О. : Видавець МВД М.П.Черкасов, 2008. — 232с.

 7. Богоявленська Ю.В., Грабар Т. П., Ходаківський Є. І. Психологія управління з основами соціоінтеграції (у парадигмі праксеології та синергетики): монографія / Житомирський держ. технологічний ун-т. — Житомир : ЖДТУ, 2007. — 700с

 8. Кулініч І.О. Психологія управління: Навчальний посібник. — К. : Знання, 2008. — 292с.

 9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. — К. : Академвидав, 2008 . — 567с.

 10. Олефир В. О., Куфлієвський А. С., Фурманець Б.І., Рютін В.В., Гура С. О., Назаров О.О. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: близько 3 000 слів / В. Б. Шапарь (ред.). — Х. : Прапор, 2009. — 672с.


РИТОРИКА


Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 27

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 8

2. Практичні заняття, години 10

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 45

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Загальне поняття про красномовство. Види красномовства. Історичний розвиток риторики. Методика та етапи підготовки промови. Структура ораторського твору. Типи промов. Зовнішня культура оратора.


Література:

 1. Кузнецов И.Н. Риторика или Ораторское искусство. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 431 с.

 2. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. – М.: Академия, 2007.

 3. Волков А.А. Основы риторики. – М.: Академический проект, 2005. – 303 с.

 4. Голуб И.Б. Искусство риторики: Пособие по красноречию. – М.: Феникс, 2005. – 380 с

 5. Бредемайер К. Искусство словесной атаки: Практическое руководство: Пер. с нем. – М.: Альпина, 2006. – 189 с.

 6. Введенская А.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. – М.: Феникс, 2006.

 7. Ипполитова Н.А. Риторика. – М.: Проспект, 2009. – 447 с.

 8. Кузнецов И.Н. Риторика. – М.: «Издательский Дом Дашков и К», 2008. – 571 с.

 9. Кушнер М. Умение выступать на публике для «чайников»: Пер. с англ. – М.: Диалектика, 2006. – 363 с.

 10. Хазагеров Г.Г. Риторика. – М.: Феникс, 2006. – 381 с.

 11. Сагач Г. М. Ділова риторика: Мистецтво риторичної комунікації. — К.: Зоря, 2009.

 12. Сагач Г. М. Риторичний квітник: афористичний золотослів. — К.: Слово, 2008.

 13. Онуфрієнко Г.С. Риторика. Навч. посібник. – К., 2008.

 14. Колотілова Н.А. Риторика. Навч. посібник. – К., 2009.

 15. Поплавська Н. Полемісти. Риторика. Переконування. (Українська полемічно-публіцистична проза кінця 16-початку 17 століть). – Тернопіль, ТНПУ, 2008.


^ ДИСЦИПЛІНИ ЦКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ

ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 27

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ЕСТS - кредити 2


Зміст дисципліни.Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини. Господарське законодавство. Підприємництво як засіб здійснення господарської діяльності. Правове становище підприємств. Правове становище господарських товариств. Правове становище некомерційних суб'єктів господарського права. Правове регулювання відносин власності в Україні. Господарсько-договірні зобов'язання. Господарсько-правова відповідальність. Правове регулювання банкрутства. Правовий захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Правові засади обмеження монополізму в економіці України.


Література:

 1. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладення. - К.: Наукова думка, 2002.

 1. Господарське законодавство: Практикум. - К.: Юрінком Інтер, 2001.

 2. Господарське судочинство в Україні: суд. практика: застосування процесуальних норм / Упоряд.: В.В. Сердюк та ін. − К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008.

 1. Господарський кодекс України // із змінами, доповненнями від 6.07.2005, Відомості Верховної Ради України, 2005, №74.

 1. Крупка Ю.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товаристіва» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. − 2008. − № 9. − 272 с.

 2. Крупка Ю.М., Гав’яз О.М. Обіг цінних паперів в Україні: науково-практичний коментар Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. − 2009. − № 6. − 376 с.

 3. Саниахметова Н.О. Підприємницьке право. - К.: "А.С.К.", 2001.

 1. Хозяйственное право // Учебник под ред. Мазутова В.К. - К.: Юринком Интер, 2002.

 1. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: Атака, 2005.

 2. Вінник О.М. Господарське право К.- Атіка 2005.

 3. Жук Л.А. Господарське право К.- Кондор 2003.


^ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 45

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 18

2. Практичні заняття, години 18

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 27

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Наука як система знань. Предмет дисципліни. Організація науково-дослідної роботи в Україні. Основи методології науково-дослідної діяльності. Основні методи наукових досліджень та їх характеристика. Вибір, етапи та економічна ефективність наукових досліджень. Методика підготовки і оформлення рефератів, НДРС, курсових, дипломних та магістерських робіт. Інформаційне забезпечення наукової роботи. Оформлення наукової роботи і передача інформації


Література:

 1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінцицький В.М. Методологія соціально-економічного пізнання. – К.: КНЕУ, 2005. – 352 с.

 2. Абрамов В.І., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі). – К.: КНЕУ, 2005. – 178 с.

 3. Бережнова Е. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. – К., 2007. – 127 с.

 4. Баскаков А.Я. Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.

 5. Дороніна М.С. Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень». – ХІБС УБС НБУ, 2010.

 6. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

 7. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник. – К., 2003. – 116 с.

 8. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

 9. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч. для ВНЗ. – К.: «Знання», 2006. – 307 с.

 10. Пилипчук М.І., Григор’єв А. С. Основи наукових досліджень: Підручник. Затверджено МОН. – К., 2007. – 270 с.

 11. Кузнєцов И. Научное исследование: методика проведения и оформление. – К., 2007. – 457.

 12. Шкляр М. Основы научных исследований: Учебн. пос. – К., 2007.–243 с.

 13. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2004. – 196 с.


^ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА


Семестри вивчення 2

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 36

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття , години 0

Самостійна робота, години 36

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Обліку і аудиту

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Вступ до спеціальності. Організаційні засади створення підприємства. Основні форми співробітництва партнерів в підприємницькій діяльності. Взаємодія підприємств з контролюючими органами. Взаємодія підприємств з аудиторськими фірмами. Проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності України та регіону.


ІІ КУРС


^ НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛИНИ


ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ


УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)


Семестри вивчення 3,4

Загальний обсяг годин 72

Аудиторні заняття, години 42

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 12

2. Практичні заняття, години 24

3. Індивідуальні заняття, години 6

Самостійна робота, години 28

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 2 ПМК

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Соціально-гуманітарних дисциплін

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. Стилі української літературної мови. Характеристика офіційно-ділового стилю. Українська орфографія, її значення для правильного оформлення ділових паперів. Лексичний склад української літературної мови, його застосування в ділових документах. Українська фразеологія. Фразеологізми ділової мови, їх місце в діловій документації. Роль словників у складанні ділових паперів. Словотвір у діловій мові. Українська морфологія. Застосування і роль морфологічних засобів у ділових документах.

Синтаксис. Синтаксичні засоби, їх місце в ділових паперах. Українська пунктуація. Основні правила вживання розділових знаків. Роль розділових знаків у ділових документах.


Література:

 1. Бабич Н. Практична стилістика і культура української мови. – Львів, 2003.

 2. Колоїз Ж.В., Малюга Н.М., Явір В.В. Сучасна українська літературна мова: Збірник завдань для лабораторних робіт. – К.: Знання, 2006.

 3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування:Навч.посібн.- К.,2005.

 4. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник – К., 2006.

 5. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В Фразеологія сучасної української мови: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2007.

 6. Українська словесність: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Безугла О., Бондарчук Л., Козловець І. – К.:КНЕУ, 2006.

 7. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посіб. –К.: Вища шк.., 2006.

 8. Шкуратяна Н., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова. – К., 2000.

 9. Ющук І. Українська мова. – К., 2004.


^ ІНОЗЕМНА МОВА


Семестри вивчення 3

Загальний обсяг годин 60

Аудиторні заняття, години 43

Види навчання:

1. Лекції, години 0

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні завдання, години 6

Самостійна робота, години 17

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Англійська, німецька

Код кафедри

Кафедра Іноземних мов

ECTS – кредити 2


Зміст дисципліни розкривається у темах І розділу навчальної програми з дисципліни «Загально розмовний та побутовий» та ІІ – «Країнознавчий», головна увага приділяється формуванню вмінь і навичок міжкультурного спілкування засобами іноземної мови.

Дисципліна у подальшому забезпечує вивчення студентами таких навчальних дисциплін:

 • Ділова іноземна мова

 • Професійна іноземна мова


Література:

 1. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт+, ГИС. Ч.1. - 2008

 2. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч.: Учебник. -М.: ЭКСМО, Деконт+, ГИС. Ч.2. – 2008

 3. Англо-український фразеологічний словник: словарь/ Уклад. К. Т. Баранцев. – 2009

 4. Новітній англо-український словник: словарь/ Укладач М. Г. Зубков. – 2008

 5. Кульбашна, Олена Миколаївна. Англійська мова: Навчально-методичний посібник/ О. М. Кульбашна, Л. Л. Шелегова. - 2008

 6. Гичева Н.Г. 1200 текстов по английскому языку: Учебное пособие/ Н. Г. Гичева, О. С. Дворжец, Л. П. Черкашина. - 2010

 7. Sharman Elizabeth Across cultures + CD-ROM: Підручник для студентів ВУЗів/ Elizabeth Sharman. - 2010

 8. English. A lingarama reference guide. -Oxford: Alden Press. Book 1. - 2009

 9. Cunningham, Sarah. Headway. Pronunciation. Intermediate/ S. Cunningham, B. Bowler. - 2010

 10. Bowler, Bill. Headway. Pronunciation. Pre - Intermediate/ B. Bowler, S. Parminter. - 2010

 11. Кравченко С.М. Граматика німецької мови в таблицях та схемах, - К.: Логос, 2009.

 12. PONS Fachwörterbuch. Marktwirtschaft. - K., 2009.

 13. Ukraine – Lesetexte. –Київ: Знання, 2007.^ ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ


ВИЩА МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ:


ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА


Семестри вивчення 3

Загальний обсяг годин 108

Аудиторні заняття, години 93

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття , години 18

Самостійна робота, години 87

Курсові завдання 0

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Вищої математики

ECTS – кредити 5


Зміст дисципліни. Основні поняття теорії ймовірностей, залежні і незалежні випадкові події, основні формули множення та додавання ймовірностей, повторні незалежні експерименти, локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа, випадкові величини, багатовимірні випадкові величини, функції випадкових аргументів, основні закони розподілу дискретних випадкових величин, основні закони розподілу неперервних випадкових величин, граничні теореми , елементи теорії випадкових процесів, вибірковий метод, точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу, перевірка статистичних гіпотез, елементи кореляційно-регресійного аналізу.


Література:

 1. Бобик О.І., Берегова Г.І., Копитко Б.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Підручник. – К.: ВД "Професіонал", 2007.

 2. Сеньо П.С. Теорія ймовірностей та математична статистика. Підручник. – К.: ВД "Знання", 2007

 3. Берегова Г.І. Збірник задач з теорії ймовірностей і математичної статистики. Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛБІ НБУ, 2006.

 4. Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006

 5. Блудова Т.В. Теорія ймовірностей. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005.

 6. Бобик О.І., Гладунський В.Н. Довідник з теорії ймовірностей і математичної статистики. Навчальний посібник. –Львів: ЛБІ НБУ, 2005.

7. Каленюк П.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: Вид-во Нац. Ун-ту "Львівська політехніка", 2005.

8. Слюсарчук В.П. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Ужгород: Карпати, 2005.

9. Турчин В.М. Теорія ймовірностей. – К.: А.С.К., 2004.

10. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- Москва Высшая школа , 2001

11. Вентцель Е.С. Задачи и упражнения по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 2002.

12. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К.. Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦНЛ, 2002.

13. Волощенко А. Б., Джалладова І. А. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003.

14. Бобик О.І., Берегова Г.І., Русинко М.К. Практикум із теорії ймовірностей і математичної статистики. –Львів, ЛІБС УБС НБУ, 2007.

15. Мармоза А.Т. Практикум із статистики. – Київ: Кондор, 2005. - 512 с.


МАКРОЕКОНОМІКА


Семестри вивчення 3

Загальний обсяг годин 144

Аудиторні заняття, години 84

Види навчання:

^ 1. Лекції, години 36

2. Практичні заняття, години 36

3. Індивідуальні заняття, години 9

Самостійна робота, години 60

Вид контролю Модульний, 1 екзамен

Мова викладання Українська

Код кафедри

Кафедра Економічної теорії

ECTS – кредити 4


Зміст дисципліни. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ринок праці. Товарний ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Споживання та заощадження. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Економічна динаміка. Держава в системі макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність.


Література:

 1. Конституція України. К.: Преса України, 2005.

 2. Економічна теорія. Посібник вищої школи (Воробйов Є.М., Гриценко А.А., ЛісовицькийВ.М., Соболєв В.М.) /Під. заг. ред. Воробйова Є.М. – Харків-Київ, 2001.

 3. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посібник. –К.: Атіка, 2002.

 4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія: принципи, проблеми , політика. Ч 1.

Макроекономіка. – Львів: Просвіта, 1997.

 1. Макроекономіка: навчальний посібник / авт. кол.; за ред.. Т. С. Смовженко і Г. Я. Стеблій.- К.: УБС НБУ, 2008.

 2. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів економ. спец. заг. освіти: У 2ч/С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”. – 2003.

 3. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика/ Пер. с англ. –М.: Изд-во МГУ,1994.

 4. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. –К.: Либідь, 2002.

 5. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005.

 6. Самюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. –К.: Основи, 1995.

 7. Соболєва О.П. Макроекономіка. Конспект лекцій – Харків: ХФ УАБС – 2004..

 8. Солонінко К.С. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ. – Київ: ЦУЛ, 2002.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0923-Зварювання Освітньо-кваліфікаційний рівень – інженер
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
Координатор естs від факультету: Якушев Ігор Михайлович – декан юридичного факультету
European credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям підготовки 0306 „Менеджмент” Чернівці – 2010 Зміст
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи