Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Скачати 103.38 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Дата14.09.2012
Розмір103.38 Kb.
ТипДокументи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

____________ Ступнік М.І.

«___»_________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахових випробувань для прийому на навчання за

освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»


Кривий Ріг

2012


Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з економіки підприємства, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»


^ Програму склали:

канд. екон. наук Волошина С.В.

канд. екон. наук Короленко О.Б.

канд. екон. наук Іванова І.С.

канд. екон. наук Проволоцька О.М.


Узгоджено на засіданні кафедри економіки, організації та управління підприємствами інженерно-економічного факультету (протокол № 7 від 10 лютого 2012р.)

В.о. зав. кафедри економіки, організації

та управління підприємствами
д-р техн. наук, професор В.А. Ковальчук


Узгоджено на засіданні кафедри економіки підприємств факультету економіки та управління економічного інституту (протокол № 12 від 7 лютого 2012р.)

Завідувач кафедри

економіки підприємств,

канд. екон. наук, доцент С.В. Волошина


Узгоджено на засіданні вченої ради економічного інституту (протокол № 12 від 7 лютого 2012р.)

Голова вченої ради

економічного інституту

д-р екон. наук, професор П.П. Мазурок


Узгоджено на засіданні кафедри економіки і підприємництва інженерно-технологічного факультету металургійного інституту (протокол № 6 від 7 лютого 2012р.)

Завідувач кафедри

економіки і підприємництва,

канд. екон. наук, доцент Є.В. Тимко


Узгоджено на засіданні вченої ради металургійного інституту (протокол № 1 від 20 лютого 2012 р.)

Голова вченої ради

металургійного інституту

д-р техн. наук, професор В.Й. Засельський


ЗМІСТВступ……………………………………………………………………………..4

 1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування……………5

 2. Перелік тем та питань з дисципліни «Економіка підприємства», що виносяться на вступне випробування………………………………………5

 3. Критерії оцінювання письмових відповідей вступника…………………..8

 4. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування...8


^ ВСТУП


Мета вступних випробувань – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання за скороченим терміном навчання в університеті та відбір претендентів до навчання за ОКР «бакалавр» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодший спеціаліст» з економіки підприємства.

^ Завдання вступного випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста з економіки підприємства.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. До успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра вступники повинні мати неповну вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних дисциплін та дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту вступного випробування. Кожен білет має міждисциплінарний синтетичний характер, його зміст відповідає функціям, для виконання яких повинен бути підготовлений вступник – молодший спеціаліст зі спеціальності «Економіка підприємства». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеного напряму підготовки до таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, облікова-статистична, контрольна, інформаційна, реалізація яких потребує поєднання володіння теоретичними знаннями і практичними навичками. З огляду на це завдання фахового випробування носять теоретичний і практичний характер, що дає можливість перевірити рівень теоретичних знань з економіки підприємства та вміння їх використовувати для розв’язання практичних господарських операцій чи ситуацій.

Білети складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста з економіки підприємства, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Економіка підприємства».

Вступні випробування проводяться в письмовій формі. На виконання відводиться 1,5 астрономічні години. 1. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


На вступні випробування на ОКР «бакалавр» зі спеціальності «Економіка підприємства» виносять нормативну фахову дисципліну «Економіка підприємства». 1. ^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ

ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»,

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

1.1. Предмет та завдання дисципліни.

1.2. Основні положення Господарського кодексу України.

1.3. Загальна характеристика підприємства.

1.4. Структура управління підприємством.

1.5. Зовнішнє середовище господарювання.

1.6. Поняття про ресурси.


Тема 2. Персонал підприємства.

2.1. Поняття, класифікація і структура персоналу.

2.2. Облік та оцінка персоналу підприємства.

2.3. Методика визначення чисельності окремих категорій персоналу.

2.4. Продуктивність праці: сутність, показники та методи її вимірювання.

2.5. Фактори та резерви зростання продуктивності праці.

2.6. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.


Тема 3. Основні виробничі засоби.

3.1. Поняття, склад і структура основних засобів.

3.2. Облік і оцінка основних засобів.

3.3. Спрацювання та амортизація основних засобів.

3.4. Методи нарахування амортизації.

3.5. Відтворення основних засобів. Джерела його фінансування.

3.6. Показники ефективності використання, фізичного стану та руху основних засобів.

3.7. Шляхи поліпшення використання основних засобів.


Тема 4. Оборотні активи підприємства.

4.1 Поняття, склад і структура оборотних активів.

4.2. Нормування окремих елементів і загальної величини оборотних активів підприємства.

4.3. Відтворення оборотних активів. Джерела формування оборотних активів.

4.4. Показники використання оборотних активів.

4.5. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів.


Тема 5. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.

5.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів і активів підприємства.

5.2. Оцінка та амортизація нематеріальних активів.


Тема 6. Одноразові витрати.

6.1. Характеристика інвестицій.

6.2. Поняття, склад та класифікація одноразових витрат.

6.3. Структура капітальних вкладень.

6.4. Методи визначення необхідного обсягу капітальних вкладень.

6.5. Шляхи найефективнішого використання одноразових витрат.


Тема 7. Поточні витрати підприємства.

7.1. Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства.

7.2. Поняття, склад і види собівартості продукції.

7.3. Методика складання кошторису виробництва.

7.4. Методи калькулювання собівартості продукції. Способи розподілу непрямих витрат при калькулюванні.

7.5. Шляхи зниження поточних витрат на підприємстві.


Тема 8. Продукція підприємства.

8.1. Загальна характеристика продукції.

8.2. Якість продукції: показники та методи її оцінки.

8.3. Стандартизація та сертифікація продукції.

8.4. Економічна ефективність підвищення якості продукції.


Тема 9. Доход і прибуток підприємства.

9.1. Види цін на промислову продукцію.

9.2. Методи ціноутворення.

9.3. Доход та прибуток підприємства. Види та джерела утворення прибутку.

9.4. Порядок розподілу прибутку. Фонди цільового призначення підприємства.

9.5. Оцінка прибутковості. Напрямки підвищення рентабельності виробництва.


Тема 10. Мотивація та оплата праці.

10.1. Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи підприємства.

10.2. Поняття, функції та види оплати праці в сучасних умовах.

10.3. Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту.

10.4. Тарифна система оплати праці.

10.5. Форми та системи оплати праці.

10.6. Організація преміювання персоналу.


Тема 11. Економічна ефективність.

11.1. Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.

11.2. Система показників ефективності виробництва.

11.3. Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень.

11.4. Оцінка економічної ефективності ресурсів і витрат.

11.5. Система показників та чинники зростання ефективності виробництва.


Тема 12. Інноваційні процеси.

12.1. Загальна характеристика інноваційних процесів.

12.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями.

12.3. Організаційний прогрес.

12.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


Тема 13. Організація виробництва.

13.1. Структура і принципи організації виробничого процесу.

13.2. Організаційні типи виробництва.

13.3. Виробничий цикл та його структура.

13.4. Методи організації виробництва.


Тема 14. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.

14.1. Поняття, види і значення інфраструктури.

14.2. Система технічного обслуговування підприємства.

14.3. Соціальна діяльність підприємства.

14.4. Капітальне будівництво.


Тема 15. Техніко-технологічна база підприємства.

15.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва.

15.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

15.3. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

15.4. Основні показники та шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства.


Тема 16. Прогнозування і планування діяльності підприємства.

16.1. Основні економічні функції держави.

16.2. Прогнозування розвитку підприємства.

16.3. Загальна характеристика планування, його види та методи.

16.4. Стратегічне планування. Бізнес-план підприємства.

16.5. Зміст оперативного та тактичного планування. 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ


Білет фахового випробування складається з 24 тестів трьох рівнів складності:

 • 1 рівень складності – простий (8 тестових завдань);

 • 2 рівень складності – середній (8 тестових завдань);

 • 3 рівень складності – складний (8 тестових завдань).

Оцінюються письмові відповіді вступників за такими критеріями:

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 1 рівня складності вступник отримує 0,8 бала, за неправильну відповідь – 0 балів;

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 2 рівня складності вступник отримує 1,0 бал, за неправильну відповідь – 0 балів;

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 3 рівня складності вступник отримує 1,2 балів, за неправильну відповідь – 0 балів.
 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Нормативна та інструктивна література


 1. Господарський кодекс України – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2004. – 248 с.

 2. Податковий кодекс України – Вінниця: ТОВ «Поліграф-сервіс», 2010. – 512 с.

 3. 34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Укл. Є.К. Пашутинський. - К.: КНТ, 2009. – 320с.

 4. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности / Приказ Министерства промышленной политики Украины от 09.07.2007 г. № 373. – К., 2007. – 321с.


Навчальна література за дисципліною «Економіка підприємства»


 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / І.М.Бойчик. - [Вид. 2-ге, доповн. і переробл]. - К.: Атіка, 2006. – 528 с.

 2. Величко В.В. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / В.В. Величко – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.

 3. Гетьман О.О. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – [2-ге вид.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

 4. Горбонос Ф.В. Економіка підприємств : [підруч.] /Ф.В. Горбонос, Г.В Черевко, Н.Ф. Павленчик. – К.: Знання, 2010. - 463с.

 5. Економіка підприємства :[навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

 6. Економіка підприємства: [навч. посіб.] / Н.М. Бондар, В.Є. Воротін, О.А. Гаєвський та ін. ; за заг. ред. А.В. Калини. – К.: МАУП, 2006.– 352 с.

 7. Економіка підприємства : [підруч.] / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

 8. Іванілов О. С. Економіка підприємства : [підруч.] - О.С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.

 9. Манів З.О. Економіка підприємства : [навч. посіб. – 2-ге вид., стер.] – З.О. Манів, І.М. Луцький. - К.: Знання, 2006. - 580 с.

 10. Петрович Й.М. Економіка підприємства : [підруч.] / Й.М. Петрович., А.Ф. Кіт, О.М. Семенів. та ін. ; за заг. ред. Й.М. Петровича. - Львів: ”Новий Світ-2000”, 2004. – 680 с.

 11. Сідун В.А. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / Сідун В.А., Пономарьов Ю.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

 12. Темченко А.Г. Економіка підприємств гірничо-металургійного комплексу : [навч. посіб.] / А.Г. Темченко, О.А. Темченко, С.В. Максимов. - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.

 13. Шваб Л.І. Економіка підприємства : [навч. посіб. - 3-тє вид.] / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2006. – 584 с.Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconІ. Загальні положення Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 0-17125801
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування та вимоги до програми сольного виступу
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6244
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012р. Тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6242
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи