Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Скачати 218.71 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Дата14.09.2012
Розмір218.71 Kb.
ТипДокументи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

____________ Ступнік М.І.

«___»_________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового випробування для прийому на навчання за

освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»


за спеціальністю

7.03050401

«Економіка підприємства»

8.03050401^ Кривий Ріг

2012


Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю

7.03050401

«Економіка підприємства»

8.03050401

^ Програму склали:

канд. екон. наук Волошина С.В.

канд. екон. наук Короленко О.Б.

канд. екон. наук Іванова І.С.

канд. екон. наук Проволоцька О.М.

канд. екон. наук Поліщук І.Г.

канд. техн. наук, Бондарчук О.М.

старший викладач Пиріжок О.В.

старший викладач Приймак Н.С.


Узгоджено на засіданні кафедри економіки, організації та управління підприємствами інженерно-економічного факультету (протокол № 7 від 10 лютого 2012р.)

В.о. зав. кафедри економіки, організації

та управління підприємствами
д-р техн. наук, професор В.А. Ковальчук


Узгоджено на засіданні кафедри економіки підприємств факультету економіки та управління економічного інституту (протокол № 12 від 7 лютого 2012р.)

Завідувач кафедри

економіки підприємств,

канд. екон. наук, доцент С.В. Волошина


Узгоджено на засіданні вченої ради економічного інституту (протокол № 12 від 7 лютого 2012р.)

Голова вченої ради

економічного інституту

д-р екон. наук, професор П.П. Мазурок


Узгоджено на засіданні кафедри економіки і підприємництва інженерно-технологічного факультету металургійного інституту (протокол № 6 від 7 лютого 2012р.)

Завідувач кафедри

економіки і підприємництва,

канд. екон. наук, доцент Є.В. Тимко


Узгоджено на засіданні вченої ради металургійного інституту (протокол № 1 від 20 лютого 2012 р.)

Голова вченої ради

металургійного інституту

д-р техн. наук, професор В.Й. Засельський

ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………………………………4

 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування……….……5

 2. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться

на фахове випробування…………………………………………………….5

2.1. Економіка підприємства ………………………………………..5

2.2. Планування і контроль на підприємстві ………………………8

2.3. Організація виробництва ……………………………………...10

2.4. Проектний аналіз ………………………………………………12

 1. Критерії оцінювання письмових відповідей вступника …………………13

 2. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування…14


^ ВСТУП


Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір претендентів до навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» з економіки підприємства.

^ Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. До успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми спеціаліста/магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за відповідною спеціальністю або повну вищу освіту за тією ж спеціальністю та здібності до оволодіння теоретичними і практичними навичками за дисциплінами професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту фахового випробування. Кожен білет фахового випробування має міждисциплінарний синтетичний характер. Його зміст відповідає професійним функціям, до виконання яких повинен бути підготовлений вступник – перш за все бакалавр зі спеціальності «Економіка підприємства». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеного напряму підготовки до таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, облікова-статистична, контрольна, інформаційна, реалізація яких потребує поєднання володіння теоретичними знаннями і практичними навичками. З огляду на це завдання фахового випробування носять теоретичний і практичний характер, що дає можливість перевірити рівень теоретичних знань з економіки підприємства та вміння їх використовувати для розв’язання практичних господарських операцій чи ситуацій.

Білети фахового випробування складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з економіки підприємства, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спеціальності «Економіка підприємства».

Вступні випробування проводяться в письмовій формі. На виконання відводиться 2,5 астрономічні години.


 1. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ


На фахове випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» зі спеціальності «Економіка підприємства» виносяться наступні нормативні дисципліни професійної підготовки:

 • Економіка підприємства;

 • Планування і контроль на підприємстві;

 • Організація виробництва;

 • Проектний аналіз.
 1. ^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
  1. Дисципліна «Економіка підприємства»


Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

1.1. Предмет та завдання дисципліни.

1.2. Основні положення Господарського кодексу України.

1.3. Загальна характеристика підприємства.

1.4. Структура управління підприємством.

1.5. Зовнішнє середовище господарювання.

1.6. Поняття про ресурси.


Тема 2. Персонал підприємства

2.1. Поняття, класифікація і структура персоналу.

2.2. Облік та оцінка персоналу підприємства.

2.3. Методика визначення чисельності окремих категорій персоналу.

2.4. Продуктивність праці: сутність, показники та методи її вимірювання.

2.5. Фактори та резерви зростання продуктивності праці.

2.6. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.


Тема 3. Основні виробничі засоби

3.1. Поняття, склад і структура основних засобів.

3.2. Облік і оцінка основних засобів.

3.3. Спрацювання та амортизація основних засобів.

3.4. Методи нарахування амортизації.

3.5. Відтворення основних засобів. Джерела його фінансування.

3.6. Показники ефективності використання, фізичного стану та руху основних засобів.

3.7. Шляхи поліпшення використання основних засобів.

Тема 4. Оборотні активи підприємства

4.1 Поняття, склад і структура оборотних активів.

4.2. Нормування окремих елементів і загальної величини оборотних активів підприємства.

4.3. Відтворення оборотних активів. Джерела формування оборотних активів.

4.4. Показники використання оборотних активів.

4.5. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів.


Тема 5. Нематеріальні ресурси та активи підприємства

5.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів і активів підприємства.

5.2. Оцінка та амортизація нематеріальних активів.


Тема 6. Одноразові витрати (інвестиції)

6.1. Характеристика інвестицій.

6.2. Поняття, склад та класифікація одноразових витрат.

6.3. Структура капітальних вкладень.

6.4. Методи визначення необхідного обсягу капітальних вкладень.

6.5. Шляхи найефективнішого використання одноразових витрат.


Тема 7. Поточні витрати підприємства

7.1. Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства.

7.2. Поняття, склад і види собівартості продукції.

7.3. Методика складання кошторису виробництва.

7.4. Методи калькулювання собівартості продукції. Способи розподілу непрямих витрат при калькулюванні.

7.5. Шляхи зниження поточних витрат на підприємстві.


Тема 8. Продукція підприємства

8.1. Загальна характеристика продукції.

8.2. Якість продукції: показники та методи її оцінки.

8.3. Стандартизація та сертифікація продукції.

8.4. Економічна ефективність підвищення якості продукції.


Тема 9. Доход і прибуток підприємства

9.1. Види цін на промислову продукцію.

9.2. Методи ціноутворення.

9.3. Доход та прибуток підприємства. Види та джерела утворення прибутку.

9.4. Порядок розподілу прибутку. Фонди цільового призначення підприємства.

9.5. Оцінка прибутковості. Напрямки підвищення рентабельності виробництва.


Тема 10. Мотивація та оплата праці

10.1. Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи підприємства.

10.2. Поняття, функції та види оплати праці в сучасних умовах.

10.3. Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту.

10.4. Тарифна система оплати праці.

10.5. Форми та системи оплати праці.

10.6. Організація преміювання персоналу.


Тема 11. Економічна ефективність

11.1. Поняття ефекту та ефективності. Види ефективності.

11.2. Система показників ефективності виробництва.

11.3. Показники та критерії абсолютної та порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень.

11.4. Оцінка економічної ефективності ресурсів і витрат.

11.5. Система показників та чинники зростання ефективності виробництва.


Тема 12. Інноваційні процеси

12.1. Загальна характеристика інноваційних процесів.

12.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями.

12.3. Організаційний прогрес.

12.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


Тема 13. Організація виробництва

13.1. Структура і принципи організації виробничого процесу.

13.2. Організаційні типи виробництва.

13.3. Виробничий цикл та його структура.

13.4. Методи організації виробництва.


Тема 14. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства

14.1. Поняття, види і значення інфраструктури підприємства.

14.2. Система технічного обслуговування підприємства.

14.3. Соціальна діяльність підприємства.

14.4. Капітальне будівництво.


Тема 15. Техніко-технологічна база підприємства

15.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва.

15.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

15.3. Формування і використання виробничої потужності підприємства.

15.4. Основні показники та шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства.


Тема 16. Прогнозування і планування діяльності підприємства

16.1. Основні економічні функції держави.

16.1. Прогнозування розвитку підприємства.

16.2. Загальна характеристика планування, його види та методи.

16.3. Стратегічне планування. Бізнес-план підприємства.

16.4. Зміст оперативного та тактичного планування.  1. Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві»


Тема 1. Сутність планування та система планів підприємства

1.1. Сутність та завдання планування діяльності підприємства. Економічні умови планування.

1.2. Система планів підприємства і порядок їх розробки.

1.3. Поточний план підприємства: зміст і порядок розробки.

1.4. Зміст та етапи стратегічного планування.

1.5. Бізнес-план, його призначення, структура і порядок розробки.

1.6. Зміст і форми внутрішньовиробничого планування.


Тема 2. Система контролю діяльності підприємства

2.1. Поняття системи контролю діяльності підприємства.

2.2. Система звітів підприємства, її характеристика.

2.3. Сучасна концепція контролінгу, його основні види.

2.4. Структура і зміст системи контролінгу.

2.5. Методи аналізу фактичних відхилень від планових.

2.6. Варіанти організації контролінгової діяльності.


Тема 3. Планування збуту і виробництва продукції

3.1. Завдання, зміст, вихідні дані та порядок розробки плану збуту і виробництва продукції.

3.2. Планування номенклатури, асортименту, обсягу виробництва продукції в натуральному виразі.

3.3. Вартісні показники плану збуту і виробництва продукції, їх розрахунок та використання у плануванні.

3.4. Планування розміру залишків незавершеного виробництва.

3.5. Розробка оптимальної виробничої програми підприємства.

3.6. Методика розробки виробничої програми основних і допоміжних цехів.

3.7. Контроль за виконанням плану збуту і виробництва продукції.


Тема 4. Оперативно-календарне планування і регулювання виробництва

4.1. Зміст і завдання оперативно-календарного планування.

4.2. Порівняльна характеристика систем оперативно-календарного планування.

4.3. Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного та масового типів виробництва.

4.4. Ритмічність виробництва: поняття, методи і показники оцінки.

4.5. Оперативне регулювання виробництва.


Тема 5. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства

5.1. Завдання, структура, вихідні дані і порядок розробки плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

5.2. Зміст заходів щодо підвищення організаційно-технічного рівня виробництва.

5.3. Показники оцінки організаційно - технічного рівня продукції і виробництва.

5.4. Склад витрат на проведення організаційно-технічних заходів та джерела їх фінансування.

5.5. Показники економічної ефективності організаційно-технічних заходів.

5.6. Контроль за виконанням плану організаційно-технічного розвитку підприємства.


Тема 6. Планування матеріально-технічного забезпечення

6.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки плану матеріально-технічного забезпечення.

6.2. Планування господарських зв’язків із постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

6.3. Визначення потреби у матеріально-технічних ресурсах.

6.4. Баланс матеріально-технічного забезпечення.

6.5. Методика планування виробничих запасів.

6.6. Розрахунок оптимальної величини партії ресурсів, що закуповуються.

6.7. Контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення.


Тема 7. Планування виробничої потужності підприємства

7.1. Поняття виробничої потужності та фактори, що її визначають.

7.2. Методика розрахунку виробничої потужності дільниць, цехів, підприємств при різних типах виробництва.

7.3. Баланс виробничої потужності підприємства і методика його складання.

7.4. Показники, що характеризують рівень використання обладнання і виробничої потужності.

7.5. Шляхи поліпшення використання обладнання і виробничої потужності.


Тема 8. Планування інвестицій

8.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки плану інвестицій.

8.2. Система показників плану інвестицій.

8.3. Показники економічної ефективності капітальних вкладень.

8.4. Контроль за виконанням плану інвестицій.


Тема 9. Планування персоналу та оплати праці

9.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки плану по праці.

9.2. Продуктивність праці і планування її підвищення. Фактори зростання продуктивності праці.

9.3. Планування чисельності працюючих.

9.4. Плановий баланс робочого часу 1-го робітника: методика розробки, використання у планових розрахунках.

9.5. Методи планування фонду оплати праці.

9.6. Контроль за виконанням плану по праці.


Тема 10. Планування витрат виробництва

10.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки плану по витратам виробництва (собівартості).

10.2. Показники плану по собівартості та їх розрахунок.

10.3. Загальна характеристика укрупнених методів планування собівартості.

10.4. Калькулювання собівартості окремих видів продукції: поняття та основні методи.

10.5. Розрахунок прямих калькуляційних статей.

10.6. Складання кошторисів комплексних витрат.

10.7. Кошторис витрат на виробництво, його склад і методи розробки.

10.8. Зведення витрат на виробництво, його роль і порядок розробки.

10.9. Особливості планування собівартості у гірничодобувній галузі.

10.10. Методи калькулювання собівартості у комплексних виробництвах.

10.11. Контроль за виконанням плану по собівартості.


Тема 11. Фінансове планування

11.1. Завдання, зміст, вихідні дані і порядок розробки фінансового плану.

11.2. Баланс доходів і видатків підприємства.

11.3. Планування потреби підприємства в капіталі.

11.4. Планування утворення і розподілу прибутку підприємства.

11.5. Планування рентабельності.

11.6. Бюджетування в системі фінансового планування.

11.7. Урахування інфляції в розрахунках фінансових показників діяльності підприємств.

11.8. Контроль за виконанням фінансового плану.


Тема 12. Планування соціального розвитку колективу

12.1. Зміст, завдання, вихідні дані і порядок розробки плану соціального розвитку колективу.

12.2. Контроль за виконанням плану соціального розвитку колективу.


Тема 13. Планування охорони природи і раціонального використання природних ресурсів

13.1. Зміст, завдання, вихідні дані і порядок розробки плану охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

13.2. Економічна ефективність заходів з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

13.3. Контроль за виконанням плану охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.


  1. Дисципліна «Організація виробництва»


Тема 1. Організаційні основи виробництва

1.1. Сутність і суспільне значення виробництва.

1.2. Предмет, метод і зміст курсу.


Тема 2. Виробничі системи

2.1. Виробництво як відкрита система.

2.2. Організаційні основи виробничих систем.

2.3. Підприємство як складна виробнича система.


Тема 3. Виробничі процеси і організаційні типи виробництва

3.1. Технологія і виробничий процес.

3.2. Принципи раціональної організації виробничого процесу.

3.3. Планування виробничого процесу.

3.4. Організаційні типи виробництва.

Тема 4. Організація трудових процесів і робочих місць

4.1. Трудовий і виробничий процеси.

4.2. Організація праці та її форми.

4.3. Організація обслуговування робочих місць.


Тема 5. Нормування праці

5.1. Поняття і зміст нормування праці..

5.2. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу.

5.3. Види норм праці та їх визначення.


Тема 6. Побудова виробничої структури підприємства

6.1. Просторові зв’язки у виробничому процесі.

6.2. Виробнича структура та її види.

6.3. Просторове розташування підприємства.


Тема 7. Організація виробничого процесу в часі

7.1. Виробничий цикл.

7.2. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу.

7.3. Визначення виробничого циклу складного процесу.


Тема 8. Організація допоміжних виробництв

8.1. Виробнича інфраструктура.

8.2. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням.

8.3. Ремонтне обслуговування устаткування.

8.4. Енергетичне забезпечення виробництва.


Тема 9. Організація обслуговуючих господарств

9.1. Транспортне обслуговування.

9.2. Матеріальне обслуговування виробництва.

9.3. Тарне господарство.


Тема 10. Одиничний та партіонний методи організації виробництва

10.1. Сутність і умови вибору організаційного методу.

10.2. Організація непотокового виробництва.

10.3. Партіонний метод обробки.


Тема 11. Потокове та автоматизоване виробництво

11.1. Потокове виробництво.

11.2. Автоматизоване виробництво.


Тема 12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

12.1. Якість продукції.

12.2. Контроль якості та випробування продукції.

12.3. Міжнародні системи управління якістю продукції.

12.4. Конкурентоспроможність продукції.

12.5. Міжнародні системи сертифікації.


Тема 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції

13.1. Система створення та освоєння нової продукції.

13.2. Організація науково-технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва.

13.3. Проектно-конструкторська підготовка виробництва.

13.4. Технологічна та екологічна підготовка виробництва.

13.5. Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту.


Тема 14. Організаційне проектування виробничих систем

14.1. Загальні положення та принципи формування організаційного проекту виробництва.

14.2. Діагностика стану виробничої системи.

14.3. Процес організаційного проектування та раціоналізація виробничих систем.


  1. Дисципліна «Проектний аналіз»


Тема 1. Концепція проектного аналізу та проекту

1.1. Суть та зміст проектного аналізу.

1.2. Поняття проекту. Середовище проекту.

1.3. Класифікація проектів.


Тема 2. Життєвий цикл проекту

2.1. Поняття життєвого циклу проекту.

2.2. Ідентифікація як стадія життєвого циклу проекту.

2.3. Стадія розробки та експертизи проекту.

2.4. Експлуатаційна фаза.

2.5. Завершальна оцінка проекту.


Тема 3. Методологія проектного аналізу

3.1. Оцінка витрат і вигід та альтернативна вартість.

3.2. Цінність грошей у часі.

3.3. Грошові потоки.

3.4. Урахування інфляції в проектному аналізі.


Тема 4. Характеристика критеріїв прийняття інвестиційних рішень

4.1. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.

4.2. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.

4.3. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів.


Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

5.1. Управління структурою витрат за проектом.

5.2. Використання виробничого левериджу для прийняття проектних рішень.

5.3. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту.

5.4. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.


Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності

6.1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків.

6.2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків.

6.3. Методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів.

6.4. Методи зниження ризику.


Тема 7. Функціональні аспекти проектного аналізу

7.1. Маркетинговий аналіз.

7.2. Технічний аналіз.

7.3. Інституціональний аналіз.

7.4. Екологічний аналіз.

7.5. Соціальний аналіз.

7.6. Фінансовий аналіз.

7.7. Економічний аналіз. 1. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ


Білет фахового випробування складається з 45 тестів трьох рівнів складності:

 • 1 рівень складності – простий (15 тестових завдань);

 • 2 рівень складності – середній (15 тестових завдань);

 • 3 рівень складності – складний (15 тестових завдань).

Оцінюються письмові відповіді вступників за такими критеріями:

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 1 рівня складності вступник отримує 0,8 бала, за неправильну відповідь – 0 балів;

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 2 рівня складності вступник отримує 1,0 бал, за неправильну відповідь – 0 балів;

 • за правильну відповідь на одне тестове завдання 3 рівня складності вступник отримує 1,2 балів, за неправильну відповідь – 0 балів.
 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Нормативна та інструктивна література


 1. Господарський кодекс України – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2004. – 248 с.

 2. Податковий кодекс України – Вінниця: ТОВ «Поліграф-сервіс», 2010. – 512с.

 3. 34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Укл. Є.К. Пашутинський. - К.: КНТ, 2009. – 320с.

 4. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности / Приказ Министерства промышленной политики Украины от 09.07.2007 г. № 373. – К., 2007. – 321с.


Навчальна література за дисципліною «Економіка підприємства»


 1. Бойчик І.М. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / І.М.Бойчик. - [Вид. 2-ге, доповн. і переробл]. - К.: Атіка, 2006. – 528 с.

 2. Величко В.В. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / В.В. Величко – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 169 с.

 3. Гетьман О.О. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – [2-ге видання]. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 488с.

 4. Горбонос Ф.В. Економіка підприємств : [підруч.] /Ф.В. Горбонос, Г.В Черевко, Н.Ф. Павленчик. – К.: Знання, 2010. – 463 с.

 5. Економіка підприємства : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. – 248 с.

 6. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / Н.М. Бондар, В.Є. Воротін, О.А. Гаєвський та ін. ; за заг. ред. А.В. Калини. – К.: МАУП, 2006.– 352 с.

 7. Економіка підприємства : [підруч.] / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

 8. Іванілов О.С. Економіка підприємства : [підруч.] / О.С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.

 9. Манів З.О. Економіка підприємства : [навч. посіб. – 2-ге вид., стер.] / З.О. Манів, І.М. Луцький. - К.: Знання, 2006. - 580 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 10. Петрович Й.М. Економіка підприємства : [підруч.] / Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, О.М. Семенів. та ін. ; за заг. ред. Й.М. Петровича. - Львів: ”Новий Світ-2000”, 2004. – 680 с.

 11. Сідун В.А. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьов. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

 12. Темченко А.Г. Економіка підприємств гірничо-металургійного комплексу : [навч. посіб.] / А.Г. Темченко, О.А. Темченко, С.В. Максимов. - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.

 13. Шваб Л.І. Економіка підприємства : [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів - 3-тє вид.] / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2006. – 584 с.


Навчальна література за дисципліною «Планування і контроль на підприємстві»


 1. Ильин А.И. Планирование на предприятии : [уч. пособ.]. - Ч.1. Стратегическое планирование. / А.И. Ильин. - Мн.: ООО «Новое знание», 2000. - 312 с.

 2. Ильин А.И. Планирование на предприятии : [уч. пособ.]. - Ч.2. Тактическое планирование. / А.И. Ильин, Л.М. Синица. - Мн.: ООО «Новое знание», 2000. - 416 с.

 3. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємств : [підруч.] / Е.А. Зінь, М.О. Турченюк – К.: ВД «Професіонал», 2004. - 320 с.

 4. Пасічник В.Г. Планування діяльності підприємств : [навч. посіб.] / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна – К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 256 с.

 5. Контроллинг как инструмент управления предприятием / под ред. Н.Г. Данилочкиной. – М.: ЮНИТИ, 2002. - 279 с.

 6. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / [Антонец А.В., Белов Н.А., Бухало С.М. и др.] ; под ред. С.М. Бухало. – [2-е изд., перераб. и доп.] - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 472 с.

 7. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства : [підруч.] / О.О. Орлов. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 8. Планування діяльності підприємства : [навч. посіб.] / Л.П. Батенко, М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова та ін. ; за заг. ред. В.Є. Москалюка. - К.: КНЕУ, 2005. - 384 с.

 9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств : [навч. посіб.] / Г.В. Савицька. – [2-ге вид., випр. і доп.] – К.: Знання, 2005. – 662 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 10. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : [навч. посіб.] / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – [3-є вид.] - К.: Каравела, 2008. – 352 с.

 11. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : [навч. посіб.] / Л.А. Швайка – Львів: „Магнолія 2006”, 2007. – 268 с.


Навчальна література за дисципліною «Організація виробництва»


 1. Васильков В.Г. Організація виробництва : [навч. посіб.] / В.Г. Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 2. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : [навч. посіб.] / Ю.А. Єгупов – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 3. Економіка та організація виробництва : [підруч.] / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К.: Знання, 2007. - 678 с.

 4. Кожекин Г.Я. Организация производства : [учебн. пособ.] / Г.Я. Кожекин, Л.М. Синица. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. – 334с.

 5. Козловський В.О. Основи організації виробничого процесу : [навч. посіб.] / В.О. Козловський , П.Г. Білоконний – К.: УМК ВО, 1991. – 172 с.

 6. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства : [практикум] / Н.И. Новицкий. – Мн.: Новое знание, 2004. – 256 с.

 7. Петрович Й.М. Організація виробництва : [практикум] / Й.М. Петрович, Г.М. Захарчин, С.О. Буняк – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.

 8. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / [А.В. Антонец, Н.А. Белов, С.М. Бухало и др.] ; под ред. С.М. Бухало. – [2-е изд., перераб. и доп.] - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. - 472 с.

 9. Організація і планування на підприємстві : [навч. посіб.] / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський  та інші. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

 10. Тян Р.Б. Організація виробництва : [навч. посіб.] / Р.Б. Тян, І.В. Багрова ; за ред. д-ра екон. наук проф. І.В. Багрової. – К.:, Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

 11. Фатхутдинов Р.А. Организация производства : [учебн.] / Р.А. Фатхутдинов – М.: ИНФФРА-М, 2000. – 672 с.


Навчальна література за дисципліною «Проектний аналіз»


 1. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз : [навч. посіб.] / Ю.В. Богоявленська. – К.: «Кондор», 2004. – 336 с.

 2. Митяй О.В. Проектний аналіз : [навч. посіб.] / О.В. Мітяй. – К.: Професіонал, 2008. – 288 c.

 3. Проектний аналіз : навч. посіб. / під ред. С. О. Москвіна. - К.: Лібра, 1999. – 368 с.

 4. Проектний аналіз : [навч. посіб.] / Рижиков В.С., Яковенко М.М., Латишева О.В. та інш.   К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 c.

 5. Мазур И.И. Управление проектами : учеб. пос. для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И.И. Мазура. - М.: ЗАО"Издательство "Экономика", 2001. - 574 с.

 6. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. - К.: ИТЕМ, 1995.-448 с.

 7. Верба В.А. Проектний аналіз : підруч. / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 332 с.

 8. Верба В.А. Проектний аналіз: слайд-курс : навч. посіб. / В.А. Верба. О.М. Гребешкова. – К.: КНЕУ, 2006. – 236 с.Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconІ. Загальні положення Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 0-17125801
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування та вимоги до програми сольного виступу
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6244
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012р. Тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6242
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи