Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Скачати 324.07 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Дата14.09.2012
Розмір324.07 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії університету

______________________Ступнік М.І.

«____» ________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахових випробувань для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Кривий Ріг

2012

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит».


Програму склали:


1.

д.е.н., доцент Шайкан А.В.

/

/(підпис)
2.

к.е.н., доцент Шкіря Н.Л. /
/(підпис)
3.

к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. /
/(підпис)
4.

к.е.н., доцент Кондратюк О.М. /

/


(підпис)
5.

ст. викладач Шевченко Л.Я. /

/


(підпис)
6.

ст. викладач Буркова Л.А. /

/


(підпис)

Узгоджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Протокол № 7 від « 21» лютого 2012 р.

Завідувач кафедри д.е.н., доцент Шайкан А.В. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Узгоджено на засіданні кафедри обліку та ДФК

Протокол № 7 від « 7 » лютого 2012 р.

Завідувач кафедри к.е.н., доцент Шкіря Н.Л. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Узгоджено на засіданні кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу

Протокол № 6 від «23» січня 2012 р.

Завідувач кафедри д.е.н., професор Нусінов В.Я. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Затверджена на засіданні вченої ради Криворізького економічного інституту

Протокол № 7 від « 16 » лютого 2012 р.

Голова вченої ради Криворізького економічного інституту

д.е.н., професор Мазурок П.П. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Затверджено на засіданні вченої ради інженерно - економічного факультету

Протокол №^ 5 від «23» лютого 2012 р.

Голова вченої ради інженерно - економічного факультету

к.т.н., професор Темченко О.А. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


ЗМІСТ

стор.

Вступ

4

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування

5

2. Порядок проведення фахового випробування

5

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування

6

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності

18

5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

19ВСТУП


Випускники технікуму, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» вступають на 2 курс університету і навчаються за навчальними планами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр з обліку і аудиту».

Фахові випробування є складовою цілісного навчально-виховного процесу у вищій школі і спрямовані на оцінювання професійних знань та умінь майбутнього бакалавра з обліку і аудиту.

^ Мета фахових випробувань – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання за скороченим терміном в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодшого спеціаліста».

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна вища освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Фахові випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» здійснюється приймальною комісією ДВНЗ «Криворізький національний університет».

^ Завданням фахових випробувань є оцінка рівня фахової підготовки молодших спеціалістів, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні фахових випробувань.

Завдання фахових випробувань охоплюють знання та вміння студентів з дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, а також з циклу професійної підготовки. Навчальні дисципліни є нормативними, їх вивчення передбачено навчальними планами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

 1. ^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА фахове ВИПРОБУВАННЯ


На фахові випробування для здобуття ОКР «бакалавр» виносяться наступні дисципліни:

 1. Бухгалтерський облік.

 2. Фінансовий облік.

 3. Основи аудиту.

 4. Контроль і ревізія.


2. Порядок ПРОВЕДЕННЯ фахового випробуванНЯ


Прийом на навчання за ОКР «бакалавр» з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» здійснюється відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012 р., Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет» за ОКР «бакалавр», Програми фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Для проведення фахових випробувань на навчання за ОКР «бакалавр» створюється фахова атестаційна комісія.

Фахові випробування на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» проводяться у письмовій формі у терміни, затверджені наказом ректора. Кожен з абітурієнтів отримує для складання екзаменаційний білет, який містить 24 тестових завдання трьох рівнів складності по 8 тестів кожного рівня за вищезазначеними дисциплінами. Виконання завдань фахових випробувань оцінюється в балах з кожного рівня складності. Під час складання фахових випробувань забороняється користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними засобами та будь-якими літературними джерелами. Форма проведення фахових випробувань спрямована на створення сприятливих умов для об’єктивного оцінювання знань абітурієнтів.

Тривалість виконання письмового завдання складає 3 астрономічні години.

Вимоги до знань і вмінь студентів під час фахового випробування:

- знання понятійного апарату з бухгалтерського обліку, аудиту, економіки підприємства, основ інформатики та комп’ютерної техніки;

- знання основних аспектів прикладної економіки, організації та ефективності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва;

- розуміння сутності організації та методології ведення бухгалтерського обліку та проведення аудиторських перевірок на підприємствах.

^ 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН,

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ


3.1. Перелік тем та питань з дисципліни «Бухгалтерський облік»


Тема 1. Бухгалтерський облік:

його сутність, значення, функції та основи організації

 1. Зміст і завдання бухгалтерського обліку.

 2. Види господарського обліку, їх характеристика.

 3. Користувачі облікової інформації.

 4. Принципи бухгалтерського обліку.

 5. Вимоги до обліку. Облікові вимірники та їх використання в бухгалтерському обліку.


Тема 2. Предмет, метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку

 1. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.

 2. Класифікація господарських засобів підприємства.

 3. Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства.

 4. Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку.


Тема 3. Бухгалтерський баланс

 1. Призначення бухгалтерського балансу та його будова.

 2. Характеристика активу балансу.

 3. Характеристика пасиву балансу.

 4. Зміни у балансі, зумовлені господарськими операціями.


Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис

 1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх види та будова.

 2. Подвійний запис, його суть та значення.

 3. Синтетичні й аналітичні рахунки.

 4. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 5. Значення та принципи класифікації рахунків.


Тема 5. Документування господарських операцій

 1. Первинний облік. Вимоги щодо оформлення первинних документів та їх класифікація.

 2. Групування первинних документів.

 3. Інвентаризації активів і зобов’язань підприємства: види, порядок проведення та оформлення інвентаризації, виявлення її результатів і відображення їх в обліку.

 4. Організація документообігу.


Тема 6. Облікові реєстри, техніка облікової реєстрації.

Форми бухгалтерського обліку

 1. Поняття та класифікація облікових реєстрів.

 2. Помилки в бухгалтерському обліку та порядок їх виправлення.

 3. Порядок зберігання та передачі бухгалтерських документів та реєстрів до архіву. Поняття форми бухгалтерського обліку.

 4. Поняття та характеристика форм бухгалтерського обліку.


Тема 7. Облік необоротних активів

 1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка.

 2. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік необоротних активів.

 4. Облік наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

 5. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів.


Тема 8. Облік запасів

 1. Запаси, їх класифікація і оцінка.

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік виробничих запасів.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів.

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік напівфабрикатів.

 5. Первинний, аналітичний і синтетичний облік готової продукції.

 6. Первинний, аналітичний і синтетичний облік товарів.


Тема 9. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

 1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунків.

 2. Загальний порядок ведення касових операцій.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік касових операцій.

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік коштів на поточному рахунку.

 5. Первинний, аналітичний і синтетичний облік поточної дебіторської заборгованості.


Тема 10. Облік фінансових інвестицій

 1. Фінансові інвестиції: поняття та види.

 2. Визнання та оцінка фінансових інвестицій.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік фінансових інвестицій.


Тема 11. Облік власного капіталу

 1. Економічна сутність власного капіталу.

 2. Характеристика складових власного капіталу підприємства.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік власного капіталу.


Тема 12. Облік зобов’язань

 1. Визнання зобов’язань, їх класифікація та оцінка.

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік довгострокових зобов’язань.

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік поточних зобов’язань.Тема 13. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

 1. Заробітна плата: поняття, види та форми

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків за страхуванням


Тема 14. Облік витрат діяльності підприємства

 1. Економічна сутність, критерії визнання та класифікація витрат підприємства

 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік виробничих витрат і формування собівартості

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний облік операційних витрат

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік інших витрат діяльності.


Тема 15. Облік доходів і фінансових результатів

 1. Економічна сутність доходу та прибутку

 2. Визнання та класифікація доходів

 3. Первинний, аналітичний і синтетичний доходів

 4. Первинний, аналітичний і синтетичний облік фінансових результатів


^ 3.2. Перелік тем та питань з дисципліни «Фінансовий облік»


Тема 1. Фінансовий облік: сутність, призначення,

принципи, правове регулювання

 1. Поняття бухгалтерського обліку, мета, завдання, функції

 2. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

 3. Нормативні документи, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні

 4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві


Тема 2. Облік грошових коштів

 1. Сутність грошових коштів

 2. Первинні документи з обліку грошових коштів

 3. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку

 4. Облік касових операцій в національній валюті

 5. Облік розрахунків з підзвітними особами


Тема 3. Облік запасів

 1. Поняття, класифікація та оцінка виробничих запасів

 2. Первинний облік надходження і вибуття виробничих запасів

 3. Облік надходження виробничих запасів

 4. Облік вибуття виробничих запасів

 5. Облік результатів інвентаризації виробничих запасів

 6. Особливості обліку МШП


Тема 4. Облік основних засобів

 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та оцінка

 2. Облік надходження основних засобів

 3. Облік і методи нарахування амортизації (зносу) основних засобів

 4. Облік вибуття (реалізації, ліквідації) основних засобів


Тема 5. Облік дебіторської заборгованості

 1. Поняття дебіторської заборгованості

 2. Облік поточної дебіторської заборгованості за відвантажені (реалізовані) готову продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги.

 3. Облік резерву сумнівних боргів


Тема 6. Облік витрат виробництва і готової продукції

 1. Визначення та класифікація витрат

 2. Склад витрат на виробництво продукції у розрізі економічних елементів і статей калькуляції

 3. Облік витрат на виробництво продукції

 4. Облік загальновиробничих витрат

Тема 7. Облік фінансових інвестицій

 1. Облік поточних фінансових інвестицій


Тема 8. Облік власного капіталу

 1. Характеристика рахунків з обліку власного капіталу підприємства

 2. Облік формування статутного капіталу акціонерного товариства, підприємств товариства з обмеженою відповідальністю, державного та приватного підприємств

 3. Облік змін статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

 4. Облік операцій з акціями в акціонерних товариствах

 5. Облік розрахунків за нарахованими дивідендами

 6. Порядок ліквідації підприємств та облік розподілу його прибутку (збитку)


Тема 9. Облік розрахунків з оплати праці

 1. Поняття заробітної плати

 2. Склад фонду оплати праці

 3. Облік нарахування основної і додаткової заробітної плати

 4. Порядок та облік нарахування соціальних виплат

 5. Порядок і облік утримань із заробітної плати

 6. Порядок і облік нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на фонд оплати праці

 7. Облік виданої заробітної платиТема. 10. Облік поточних зобов’язань

 1. Облік короткострокових кредитів банків

 2. Поняття та облік короткострокових векселів

 3. Облік розрахунків з постачальниками


Тема 11. Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами

 1. Облік податку на додану вартість (ПДВ)

 2. Облік податку на прибуток


Тема 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

 1. Визначення, оцінка та класифікація доходів і фінансових результатів за видами діяльності

 2. Облік доходів від реалізації готової продукції

 3. Облік та порядок визначення фактичної собівартості реалізованої продукції

 4. Облік доходів від іншої операційної діяльності

 5. Облік витрат операційної діяльності.

 6. Порядок визначення фінансового результату від операційної діяльності

 7. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від фінансової діяльності

 8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від інвестиційної діяльності

 9. Облік доходів майбутніх періодів

 10. Облік використання прибутку


Тема 13. Фінансова звітність

 1. Розкриття інформації про основні об’єкти бухгалтерського обліку у формах фінансової звітності підприємства (грошові кошти, запаси, основні засоби, дебіторська заборгованість, собівартість продукції, власний капітал, доходи).
  1. Перелік тем та питань з дисципліни «Основи аудиту»


Тема 1. Суть і предмет аудиту

1. Поняття про аудит, аудиторські послуги та аудиторську діяльність.

2. Предмет, об'єкти і метод аудиту.

3. Види аудиту та його відмінності.


Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту

 1. Мета та завдання аудиту.

 2. Принципи аудиту.

 3. Договірні взаємовідносини аудиторської фірми.

 4. Планування аудиту.

 5. Стадії і процедури аудиту.


Тема 3. Аудиторський ризик

і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту

 1. Поняття ризику та характеристика аудиторського ризику

 2. Загальний ризик аудиту та методи його визначення.

 3. Характеристика складових аудиторського ризику


Тема 4. Аудиторські докази

 1. Поняття і джерела аудиторських доказів.

 2. Вимоги до аудиторських доказів.

 3. Прийнятність аудиторських доказів та процедури їх отримання.


Тема 5. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

1. Аудиторський висновок та його основні елементи.

2. Види аудиторських висновків та їх зміст.

3. Додаткова підсумкова інформація.


^ 3.4. Перелік тем та питань з дисципліни «Контроль і ревізія»


Тема 1. Суть, предмет і класифікація контролю

1. Контроль в системі управління економікою

2. Зміст і функції фінансово-господарського контролю

3. Види економічного контролю

^

Тема 2. Організація і методика контрольно-ревізійної роботи


 1. Організація і підготовка контрольно-ревізійного процесу

 2. Контрольно-ревізійні процедури

 3. Дослідження документів при ревізії

 4. Планова виїзна ревізія і особливості ії проведення

 5. Позапланова виїзна ревізія за дорученням правоохоронних органів

 6. Обов‘язки, права та відповідальність ревізора

 7. Обов‘язки, права та відповідальність посадових осіб, діяльність яких перевіряється


Тема 3. Контроль касових операцій

 1. Задачі та джерела проведення ревізії касових операцій

 2. Ревізія каси і дотримання умов, які забезпечують збереження грошових коштів

 3. Контроль за додержанням касової дисципліни

 4. Ревізія касових операцій

 5. Штрафні санкції за порушення норм у сфері готівкового обігу
^

Тема 4. Контроль операцій на рахунках в банку


 1. Задачі та джерела проведення ревізії операцій на рахунках в банках

 2. Перевірка операцій на поточних рахунках підприємства

 3. Контроль достовірності, законності та доцільності операцій на інших рахунках в банках

 4. Контроль фінансово-розрахункових операцій при різних формах розрахунків

Тема 5. Контроль розрахункових операцій

 1. Завдання та джерела ревізії розрахункових операцій та поточних зобов’язань

 2. Перевірка розрахунків з покупцями та замовниками

 3. Контроль розрахунків з різними дебіторами:

  1. з підзвітними особами

  2. за претензіями

  3. за відшкодуванням завданих збитків

 4. Порядок перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками

 5. Контроль розрахунків за податками і платежами

 6. Перевірка розрахунків з оплати праці
^

Тема 6. Контроль операцій з основними засобами та нематеріальними активами


 1. Завдання, об’єкти та джерела інформації для перевірки операцій з основними засобами та нематеріальними активами

 2. Контроль операцій з надходження, руху та вибуття об’єктів основних засобів.

 3. Порядок перевірки нематеріальних активів

 4. Контроль витрат на ремонт основних засобів

 5. Порядок організації і проведення ревізії операцій з іншими необоротними матеріальними активами


Тема 7. Контроль виробничих запасів

 1. Задачі та джерела проведення ревізії запасів

 2. Контроль за станом матеріально-технічного постачання і витратами з придбання виробничих запасів

 3. Контроль дотримання умов, які забезпечують збереження

 4. виробничих запасів

 5. Перевірка операцій з руху виробничих запасів

 6. Контроль використання запасів

 7. Контроль малоцінних та швидкозношуваних предметів

 8. Контроль витрат виробництва

 9. Контроль браку у виробництві напівфабрикатів власного виробництва

 10. Контроль готової продукції


Тема 8. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці

 1. Задачі та джерела проведення ревізії використання трудових ресурсів

 2. Перевірка вірності використання форм та систем оплати праці на підприємстві

 3. Перевірка первинного обліку персоналу, операцій з використання робочого часу та виробітку

 4. Ревізія нарахування основної і додаткової заробітної плати

 5. Перевірка вірності розрахунку утримань із заробітної плати

 6. Перевірка нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на фонд оплати праці

 7. Прийоми економічного аналізу при перевірці операцій


Тема 9. Контроль і ревізія витрат на виробництво й собівартості продукції

 1. Задачі, послідовність та джерела ревізії витрат на виробництво й собівартості продукції

 2. Контроль витрат виробництва за елементами і калькуляційними статтями

 3. Ревізія собівартості продукції


Тема 10. Контроль і ревізія власного капіталу

 1. Задачі, послідовність та джерела ревізії власного капіталу

 2. Перевірка операцій з формування статутного капіталу акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, державного та приватного підприємств

 3. Перевірка змін статутного капіталу акціонерного товариства (АТ) та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

 4. Ревізія операцій з акціями в акціонерних товариствах

 5. Перевірка розрахунків за нарахованими дивідендами

 6. Прийоми економічного аналізу при перевірці операцій

Тема 11. Контроль і ревізія довгострокових і поточних зобов'язань

 1. Задачі, послідовність та джерела ревізії довгострокових і поточних зобов'язань

 2. Перевірка документального оформлення кредитних операцій

 3. Ревізія довгострокових кредитів банку

 4. Ревізія короткострокових кредитів банку

 5. Перевірка операцій з векселями

Тема 12. Узагальнення результатів ревізії

 1. Узагальнення та систематизація матеріалів ревізії

 2. Побудова, зміст акту ревізії та вимоги, які пред'являються до нього

 3. Форми реалізації матеріалів ревізії та контроль за станом усунення порушень

 4. ^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ


Екзаменаційний білет містить 24 тестових завдання трьох рівнів складності по 8 тестів кожного рівня за вищезазначеними дисциплінами.

Письмові відповіді вступника оцінюються за такими критеріями:

 • тестові завдання І рівня складності оцінюються в 0,8 бала;

 • тестові завдання ІІ рівня складності оцінюються в 1,0 бал;

 • тестові завдання ІІІ рівня складності оцінюються в 1,2 балів;

За неправильну відповідь або її відсутність вступник отримує 0 балів.

 1. ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Основна

 1. Конституція України від 28.06.96р. № 254к/96-ВР : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. № 436- IV, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ //www.liga.net.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435- IV, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 5. Кодекс законів про працю України від 10.12.71р. № 322-VІІІ, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.99р. №996-ХІV : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3126 - XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140 - V).

 8. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 .04.99р. № 606-ХІV, зі змінами та доповненнями: [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 9. Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.95р. № 217/95-ВР, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу ://http//http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 10. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96р. № 448/96-ВР, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу ://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 11. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 .

 12. Закон України «Про лізинг» від 11.12.2003р. № 1381-IV, зі змінами та доповненнями: [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 13. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.01.2001р. № 2374-ІІІ, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу :// /http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 14. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95р. №108/95-ВР.

 15. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003р. №889-ІV.

 16. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001р. № 2346-ІП, зі змінами та доповненнями //http//www.rada.gov.ua

 17. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22, зі змінами та доповненнями: [Електронний документ] / – Режим доступу : // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 18. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу ://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 19. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. № 69, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу : // http//http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 20. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. № 492, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу : // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 21. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98р. № 59, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу : // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 22. План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291: [Електронний документ] / – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 .

  1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затв. пост. Правління НБУ від 15.12.2004 N 637: [Електронний документ] / – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 .

  2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом МФУ від 24.05.95р. №88.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами та доповненнями).

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137 (зі змінами та доповненнями).

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (зі змінами та доповненнями).

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10. 1999 р. № 242 (зі змінами та доповненнями)

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10. 1999 р. № 246 (зі змінами та доповненнями).

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (зі змінами та доповненнями).

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20 (зі змінами та доповненнями).

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердження наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (зі змінами та доповненнями).

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 (зі змінами та доповненнями).

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 (зі змінами та доповненнями).

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (зі змінами та доповненнями).

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 353 (зі змінами та доповненнями).

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 (зі змінами та доповненнями).

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205 (зі змінами та доповненнями).

 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07. 1999 р. № 163 (зі змінами та доповненнями).

 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.07.1999р. № 176 (зі змінами та доповненнями.

 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000р. № 193 (зі змінами та доповненнями)

 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147 (зі змінами та доповненнями).

 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303 (зі змінами та доповненнями).

 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344 (з змінами та доповненнями).

 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 101.

 48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601.

 49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Діяльність, що припиняється», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 (зі змінами та доповненнями).

 50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004р. № 817.

 51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412 (зі змінами та доповненнями).

 52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790.

 53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415.

 54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007р. № 779.

 55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2008р. № 1090.

 56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008р. №1577.

 57. Указ Президента «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № 1085/2010 від 23.12.2010 р. : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 58. Указ Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» № 499/2011 від 23.04. 2011р. : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 59. Порядок проведення інспектування ДКРС, затв. Постановою КМУ від 20.04.2006 р. : [Електронний документ] / – Режим доступу : //http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 60. Порядок складання звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом ДПАУ від 19.09.2003р. № 440, зі змінами та доповненнями : [Електронний документ] / – Режим доступу : // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 61. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей №116, затверджений постановою КМУ від 22.01.1997 р.

 62. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003р. № 561 : [Електронний документ] / – Режим доступу : // http//www.rada.gov.ua.

 63. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. № 356 : [Електронний документ] / – Режим доступу : // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

 64. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 9.11.2007 р. № 373 : [Електронний документ] / – Режим доступу : // http//www.rada.gov.ua.

 65. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних типових документів з обліку сировини та матеріалів" від 21.06.1996 р. № 193, із змінами та доповненнями.

 66. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 09.10.1995 р. № 253, із змінами та доповненнями.

 67. Міжнародні стандарти аудиту (надалі МСА) 200 "Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів".

 68. МСА 220 "Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації".

 69. МСА 230 «Документація з аудиту».

 70. МСА 300 «Планування аудиту фінансових звітів».

 71. МСА 310 «Знання бізнесу».

 72. МСА 315 «Розуміння суб'єкта господарювання і його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень».

 73. МСА 320 «Суттєвість в аудиті».

 74. МСА 330 «Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків».

 75. МСА 400 «Оцінка ризиків і система внутрішнього контролю».

 76. МСА 501 «Аудиторські докази; додаткові міркування щодо окремих статей».

 77. МСА 510 «Перші завдання: залишки на початок періоду».

 78. МСА 520 «Аналітичні процедури».

 79. МСА 530 «Аудиторська вибірка та інші процедури тестування».

 80. МСА 580 «Пояснення управлінського персоналу».

 81. МСА 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення».

 82. МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора».

 83. МСА 800 «Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».

 84. МСА 920 «Завдання по виконанню узгоджених процедур».


Додаткова

1.

Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В. В.Бабіч, С.В.Сагова. – [2-ге вид., б. зм.] – К. : КНЕУ, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2007. – 288 с.

2.

Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: [монографія]/ С.В. Бардаш. – К.: Київ. Нац.. торг.-екон. ун-т, 2010. – 656 с.

3.

Берсуцький Я. Г. Фінансовий облік: навч. посіб. / Я. Г.Берсуцький, Н.В.Марчак. – Донецьк : ДонУЕП, 2008. – 229 c.

4.

Бутко А.Д. Внутрішній фінансовий контроль у системі фінансового контролю держави / А.Д.Бутко, Б.М. Марченко. // Фінанси України, – 2009. – № 8. – С. 127 – 126.

5.

Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. – Житомир.: ПП «Рута», 2004 – 624с.

6.

Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія : підруч. для студ. вузів спец. 7.050106 «Облік і аудит». – [вид.2-е, доп. і перероб.] / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.

7.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2008. - 640 с.

8.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця – 7-вид., доп., і перероб. - Житомир. : ПП "Рута", 2006. – 832 с.

9.

Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищих навч. закл. / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – [8 вид., доп. і перероб.]. – Житомир: «Рута», 2009. – 912 с.

10.

Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми і методології : [монографія]/ Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 288 с.

11.

Гавриловська Л.М. Фінансовий облік-2: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л.М.Гавриловська, Т.В.Головко, А.С.Ларіонова. – К. : КНЕУ, 2008. – 280 с.

12.

Голов С.Ф. Бухгалтерский учт и финансовая отчетность за международными стандартами / С.Ф. Голов В.М. Костюченко – [2-е изд. перераб. и доп.] – К.: Фактор, 2008 – 1008 с.

13.

Головко Т.В. Фінансовий облік - 1: підруч. / Т.В. Головко. – К. : КНЕУ, 2008. – 416 с.

14.

Гольцова С.М., Плікус І.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 255с.

15.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: Навч. Посібник / Під ред..М.В. Кужельного. – 6-е вид. – К.:А.С.К., 2001. – 272с. – (Економіка. Фінанси. Право.)

16.

Гришко Н.В. Фінансовий облік: навчальний посібник / Н.В.Гришко – Алчевськ : ДонДТУ, 2009. – 266 с.

17.

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб, [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий – К.: Центр учбової літератури, – 2009. – 424 с.

18.

Даньків Й.А., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 469с.

19.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч. посіб. / Л.В. Дікань. – [2 – ге вид., перероб. і доп.]. –К.: Знання, 2007. – 327 с.

20.

Дзямба Ю. Що є результатом контролю / Ю. Дзямба, І. Волянський // Фінансовий контроль, – 2010. – №1. – С.11-17.

21.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 402 с.

22.

Дрозд І.К. Державний фінансовий контроль: навчю посіб. / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук – К.: ТОВ «Імекс – ЛТД», 2007. – 304 с.

23.

Єрмак О.І. Фінансовий облік – 1 (облік активів): навч. посіб. – [ 2-е вид., доп. і перероб.] / О.І. Єрмак – Чернігів : Деснянська правда, 2009. – 314с.

24.

Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: конспект лекцій / З.Б.Живко, В.І.Франчук, М.О. Живко. Модуль 1 і 2: навч. посіб. – К.: Алерта, 2008. – 444 с.

25.

Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: [монографія] / Т.О. Каменська. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2010. – 499 с.

26.

Коблянська О.І. Фінансовий облік: навч. посіб. – [2-е вид., випр. і доп.] / О.І. Коблянська – К. : Знання, 2007. – 471с.

27.

Корнійчук Г. Бухгалтерські помилки: класифікація та виправлення / Г.Корнійчук // Все про бухгалтерський облік, – 2011. – №8. – С.10 –15.

28.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та організація: [монографія] / Р.О. Костирко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 728 с.

29.

Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студ. вищих навч. закл./ О.В. Лишиленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

30.

Матвіїв М.Я., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствахмза різними формами: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

31.

Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Нашкерська – К. : Кондор, 2009. – 502 с.

32.

Озірний Ю. Яку відповідальність несуть ревізори за неправомірні висновки / Ю.Озірний //Фінансовий контроль, – 2010. – №7. – С. 18-23.

33.

Пантелєєв В.П. Аудит. – Навчальний посібник. – К.: „Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 400с.

34.

Пантелєєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : [монографія] / В.П. Пантелєєв ; Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К, : ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2008. – 491 с.

35.

Саприкіна О. Порядок реалізації матеріалів ревізії / О. Саприкіна // Фінансовий контроль, – 2011. – №1. – С 19-24.

36.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. навч. ек. спец. – [5-те вид., допов. і перероб.] / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2007 – 764с.

37.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-тє вид. допов. і перероб. - К.: Алерта, 2008. – 926 с.

38.

Чебанова Н.В., Єфименко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. - 704 с.

39.

Чорнуцький С. Порядок оскарження матеріалів ревізії / С. Чорнуцький // Фінансовий контроль, – 2011. – №1. – С 21-25.

40.

Шкіря Н.Л. Управління промисловим підприємством: проблемні питання обліку, аналізу і контролю / Н.Л.Шкіря, Т.Г.Нікульникова, Т.Ю.Бондаренко, І.І. Криштопа. – Кривий Ріг.: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», Діоніс (Видавець ФОП Чернявський.), 2011. – 208 c.

41.

Удовиченко М.Т. Удосконалення методики проведення ревізій у комп’ютерному середовищі / М.Т. Удовиченко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 4. – С.54-57.Схожі:

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconІ. Загальні положення Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 0-17125801
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconУгода про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування та вимоги до програми сольного виступу
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад криворізький національний університет
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» iconМіністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6244
Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» icon273 від 30. 05. 2012р. Тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6242
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи