О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» icon

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Скачати 76.06 Kb.
НазваО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Дата14.09.2012
Розмір76.06 Kb.
ТипДокументиВищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «бакалавр»,

які здобули освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

напрям підготовки «Комп’ютерні науки»

Автор: Терзян Т.К., к.т.н.^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

комп’ютерних наук

(протокол № 8 від «12» січня 2012 р.)

Завідувач кафедри Кравченко Ю.В..Київ, 2012

^ Навчальна програма

усного екзамену з фаху для вступників на 2-3 курс

напряму „Комп’ютерні науки”


Вступ

Усний екзамен з фаху проводиться зі студентами, котрі бажають поступити на 2, 3 курси навчання і мають на це право відповідно до Правил прийому до Університету економіки і права „КРОК”.


^ Метою усного екзамену з фаху є виявлення:

 • наявності фундаментальних знань з фахових дисциплін напряму підготовки „комп’ютерні науки” за попередні курси;

 • рівня оволодіння різними методами та прийомами алгоритмізації і програмування;

 • знання й розуміння змістовних основ розробки програмних інформаційних систем;

 • здібностей творчого мислення, здатності до самостійних пошуків рішень.

Студенти, які складають екзамен , повинні демонструвати достатній рівень підготовки з програмування, загальну і професійну культуру, мати знання напрямків своєї майбутньої професійної діяльності.


^ Структура і зміст усного екзамену з фаху.

Співбесіди проводяться комісією, котра складається з викладачів ННІ інформаційних і комунікаційних технологій. Співбесіди включають перевірку знань з основних професійних дисциплін, які передбачені навчальним планом спеціальності. Це, загальні питання з професійної орієнтації, а також:

 • для вступників на 2-й курс: алгоритмізація і програмування;

 • для вступників на 3-й курс: алгоритмізація і об’єктно-орієнтоване програмування.

Екзамен проводиться в усній формі. Якщо запитання потребує складання алгоритму або програми, воно має бути підготовлено письмово як ілюстрація до усної відповіді.

Перелік типових питань для складання завдання додається.


Теми, за якими проводиться підготовка до усного екзамену з фаху.
 1. ^

  Загальні питання


  1. Напрями робіт фахівця за напрямом „Комп’ютерні науки”;

  2. Структура знань, якими має володіти фахівець за напрямом „Комп’ютерні науки”;

  3. Вміння, які потрібні для вирішення завдань з галузі розробки та експлуатації інформаційних систем;

  4. Особисті якості, які сприяють успішній роботі над проектами.

  5. Ступінь володіння мовами програмування;

  6. Напрями власних інтересів в галузі розробки програмних систем.
 2. Алгоритмізація


  1. Види обчислювальних процесів, їх аналіз і алгоритмізація;

  2. Роль даних у обчислювальних процесах. Обрання структури даних відповідно предметної галузі завдання.

  3. Форми запису алгоритмів, їх використання, переваги і недоліки;

  4. Алгоритмізація класичних завдань: піднесення до ступеню, пошуки екстремумів функцій, обчислення поліномів тощо;

  5. Алгоритмізація логічних і розрахункових завдань за їх словесним описом;
 3. ^

  Основи програмування


  1. Дані в мовах програмування. Стандартні типи даних. Масиви та множини. Структури. Створення власних типів даних;

  2. Програмування і обчислення математичних та логічних виразів;

  3. Структура програми. Виокремлення процедур і функцій при розробці програми. Структурне програмування.

  4. Засоби мов програмування для керування послідовністю виконання операторів;

  5. Види операторів розгалуження та особливості їх застосування;

  6. Види операторів циклу та особливості їх застосування;

  7. Використання процедур і функцій. Особливості передачі даних і повернення результатів при застосуванні процедур і функцій. Рекурсія;

  8. Програмування класичних алгоритмів: генерація і обробка числових рядів, обробка текстових рядків, розрахунки над матрицями, пошуки нулів та екстремумів функцій.
 4. ^

  Об’єкно-орієнтоване програмування


  1. Парадигми об’єктно-орієнтованого програмування;

  2. Технологія об’єктно-орієнтованого програмування;

  3. Поняття „Об’єкт”. Об’єктна модель предметної галузі;

  4. Поняття „Клас”. Структура класів. Ієрархія класів; Конструктори та деструктори.

  5. Відносини між об’єктами. Відносини між класами; Операції привласнення та копіювання об’єктів;

  6. Принцип інкапсуляції. Керування видимістю членів класу;

  7. Успадкування. Ієрархія класів. Віртуальні методи;

  8. Поліморфізм. Сумісність об’єктів різних класів. Перетворення типів об’єктів;

  9. Подійно-орієнтоване програмування; Принципи розробки подійно-орієнтованих застосувань.


Додаток
^

Питання і задачі для усного екзамену з фаху для вступників на 2-3 курс на напрям підготовки „Комп’ютерні науки”
 1. Загальні питання


  1. Як Ви уявляєте свою майбутню роботу за фахом „Комп’ютерні науки”?;

  2. Які напрями робіт за фахом „Комп’ютерні науки” Вам відомі і за якими з них Ви бажаєте працювати в майбутньому?;

  3. Як Ви вважаєте, чи є вміння програмувати необхідним для фахівця з комп’ютерних наук?

  4. Як Ви вважаєте, чи є вміння програмувати достатнім для фахівця з комп’ютерних наук?

  5. Як Ви вважаєте, чи потрібні фахівцю з комп’ютерних наук знання математики? Якщо так, то для чого він може ними користуватися?

  6. Як Ви вважаєте, чи потрібні фахівцю з комп’ютерних наук знання фізики? Якщо так, то для чого він може ними користуватися?

  7. Як Ви вважаєте, чи потрібні фахівцю з комп’ютерних наук знання психології? Якщо так, то для чого він може ними користуватися?

  8. Як Ви вважаєте, що для успішної праці в галузі комп’ютерних наук більш потрібно – багата уява, аналітичне мислення чи вміння методично працювати над проектами?

  9. Якими мовами програмування Ви володієте і в якій мірі застосовували їх на практиці?

  10. Програми з якої галузі Вам більш подобається складати? Чи маєте власні розробки, доведені до логічного завершення?
 2. Алгоритмізація


  1. Які форми запису алгоритмів Вам відомі?

  2. Які переваги графічних форм подання алгоритмів перед текстовими, які недоліки?

  3. Які алгоритми розрахунку цілого ступеню довільного числа Вам відомі? Опишіть один з них, поясніть його переваги і недоліки перед іншими.

  4. Які алгоритми розрахунку значення поліному довільного ступеню Вам відомі? Опишіть один з них, поясніть його переваги і недоліки перед іншими.

  5. Які алгоритми пошуку екстремумів функції Вам відомі? Опишіть один з них, поясніть його переваги і недоліки перед іншими.

  6. Які алгоритми пошуку нулів функції Вам відомі? Опишіть один з них, поясніть його переваги і недоліки перед іншими.

  7. Опишіть алгоритм розрахунку поточної (з початку року) середньомісячної заробітної платні виходячи з того, що вона нараховується наприкінці місяця відповідно погодинної ставки і кількості відпрацьованих за місяць годин. Якщо наприкінці кварталу нараховується премія, то вона складає 15% від суми за поточний квартал.

  8. Транспортний робот має перевозити контейнери і складати їх у штабель, в один ряд в довжину і декілька рядів вгору. Опишіть алгоритм пересування такого роботу і складання штабелю. Всі контейнери мають однакові габарити, котрі задаються перед початком роботи. Також задається обмеження на максимальну кількість контейнерів, що можуть бути встановлені один на одного. Для робота відома максимальна висота підйому платформи, на якій утримується контейнер при транспортуванні.

  9. Піраміда складається з круглих кам’яних циліндрів. Кожний наступний циліндр має діаметр на 20% менший, а висоту на 35% більшу за того, на котрому його встановлено. Складіть алгоритм розрахунку ваги піраміди, якщо задається вага циліндра в основі піраміди і кількість її ярусів.

  10. Піраміда складається з круглих кам’яних циліндрів. Кожний наступний циліндр має діаметр на 10% менший, а висоту на 25% більшу за того, на котрому його встановлено. Складіть алгоритм розрахунку максимально можливої ваги піраміди, якщо задається вага і висота циліндра в основі піраміди, а також обмеження на її висоту.
 3. ^

  Основи програмування


  1. Як програміст може створювати власні типи даних? З якою метою це робиться? Наведіть приклади використання власних типів даних на будь-якій відомій Вам мові програмування.

  2. Які конструкції розгалуження будь-якої мови програмування Вам відомі? Наведіть приклади їх використання.

  3. Які циклічні конструкції будь-якої мови програмування Вам відомі? Наведіть приклади їх використання.

  4. Для чого існують процедури і функції? Наведіть приклади їх ефективного застосування.

  5. Порівняйте ітерацію і рекурсію. За яких умов кожна з них має переваги перед іншою?

  6. Порівняйте структури даних масив і множина. За яких умов кожна з них має переваги перед іншою?

  7. Охарактеризуйте технологію структурного програмування. Яки властивості притаманні мовам структурного програмування?

  8. Складіть програму розрахунку середнього арифметичного для чисел, що вводяться з клавіатури. Результат виводиться на екран після введення кожного наступного числа;

  9. Складіть функцію розрахунку значення поліному будь-якого ступеню. Значення ступеню поліному, його коефіцієнтів і змінної функція отримує тільки через власні аргументи;

  10. Складіть підпрограму транспонування матриці довільного розміру. Розмір матриці і значення її елементів підпрограма отримує тільки через власні параметри, і результат повертає також через них.
 4. ^

  Об’єкно-орієнтоване програмування


  1. Назвіть парадигми об’єктно-орієнтованого програмування. В чому вони втілюються на практиці?

  2. Яким попереднім технологіям успадковує об’єктно-орієнтоване програмування? Що вона у них запозичила і як розвинула?

  3. Що символізує поняття „Об’єкт”. Чим характеризуються об’єкти і для чого вони використовуються?

  4. Що символізує поняття „Клас”. Чим характеризуються класи і для чого вони використовуються?

  5. Які відносини можуть існувати між об’єктами? Як такі відносини програмуються?

  6. Які відносини можуть існувати між класами? Як такі відносини програмуються?

  7. Як реалізується принцип інкапсуляції? Наведіть міркування, за якими обмежується доступ до елементів класу. Які програмні засоби для цього використовуються?

  8. Як реалізується принцип успадкування? Які програмні засоби для цього використовуються? З якою метою будується ієрархія класів?

  9. Як реалізується принцип поліморфізму? Які програмні засоби для цього використовуються? З якою метою використовуються віртуальні методи?

  10. Як виконується подіє-орієнтоване програмування? Які програмні засоби для цього використовуються? Як це впливає на розробку проекту?

Схожі:

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
«бакалавр» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін циклу...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» ( на старші...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Автори: к ек н., доцент Бабій Л. В., ст викладач Ніколаєв Д. Г., ст викладач Сукурова Н. М
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр» iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи