Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії icon

Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
НазваУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра фінансів та банківського бізнесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

_____________ О.М. Шикова

ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»; «спеціаліст»

спеціальність «Фінанси і кредит»

Автори: к.ек.н., доцент Румик І.І., к.ек.н., доцент Тулуш Л.Д.,

к.ек.н., доцент Скулиш Ю.І., ст.викл., доцент Сова О.Ю.


^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

фінансів та банківського бізнесу

(протокол № 9 від «07» лютого 2012 р.)

Завідувач кафедри __________ Грушко В.І.Київ - 2012


Вступ

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси і кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни циклу професійної підготовки: «Бюджетна система», «Податкова система», «Страхові послуги» та «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».


^ Модуль 1: «Бюджетна система»


Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету

Сутність і роль бюджету. Функції держави – визначальний чинник формування бюджету. Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподільних відносинах у суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом.

Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її реформування в Україні.

Бюджетне право і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу. Бюджетний кодекс України.


^ Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

Державний бюджет України, його призначення, склад і структура доходів і видатків. Роль Державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура доходної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної та міжнародної політики держави. Поточний бюджет і бюджет розвитку.

^ Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Бюджетний дефіцит як основний чинник державного кредиту. Роль і місце державного кредиту в покритті дефіциту бюджету.

Передумови державного кредиту: наявність кредиторів, в яких є вільні кошти; довіра з боку кредиторів до держави; зацікавленість у наданні позик.

Платоспроможність держави у погашенні боргів і виплаті доходу.


^ Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

Бюджетний устрій і бюджетна система. Основи бюджетного устрою: види бюджетів, принципи побудови бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між бюджетами, взаємовідносини між бюджетами.

Склад і структура бюджетної системи України. Альтернативні принципи встановлення взаємозв'язку між централізованими і децентралізованими бюджетами: єдність бюджетної системи та автономність кожного бюджету.

Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності бюджетів, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна передумова ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади й управління.


^ Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Фінансове вирівнювання. Бюджетне регулювання.

Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Порядок виділення та використання окремих видів субсидій.

Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.

^ Тема 6. Система доходів бюджету

Методи, джерела і принципи формування доходів. Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. Емісійний доход держави. Співвідношення між методами формування доходів бюджету.

Джерела формування доходів бюджету. ВВП як основа доходної бази бюджету. Причини та умови використання національного багатства для формування доходів бюджету.

Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація. Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинутих країн.


^ Тема 7. Система видатків бюджету

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально – економічного розвитку.

Наукова класифікація видатків бюджету, її ознаки. Процесуальна класифікація бюджетних видатків: функціональна, відомча та економічна. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії.


^ Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування. Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Форми державного впливу на розвиток економіки. Регуляторна політика і бюджетні інструменти фінансового регулювання економічного циклу. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки.

Бюджетні інвестиції, їх види. Бюджетні кредити, порядок їх видачі і погашення.

Галузева структура видатків бюджету України на економічну діяльність. Операційні витрати, їх склад і призначення.

Видатки бюджету на науку, засади та методологічні основи їх фінансування. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Академії наук України, у відомчих наукових закладах і вищих закладах освіти. Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм.


^ Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення та соціальну сферу

Соціальні видатки бюджету як відображення соціальної політики держави. Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетного фінансування соціальних видатків. Склад соціальних видатків: видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення і соціальну сферу. Соціальне й медичне страхування, їх вплив на обсяги бюджетного фінансування. Методологічні основи планування і фінансування соціальних видатків.

Форми і методи фінансового забезпечення установ соціальної сфери. Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його організація, основи їх кошторисного фінансування.

Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура. Бюджетні заклади охорони здоров'я, організація їх фінансової діяльності. Складання і перевірка кошторису медичних установ. Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров'я в умовах бюджетно–страхової медицини.

Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад видатків бюджету на культуру. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно – освітніх закладів. Фінансування преси, видавництва, радіомовлення, телебачення.

Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху. Склад видатків на фізичну культуру і спорт, порядок їх планування і фінансування.

Видатки бюджету на молодіжну політику.


^ Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади фінансування. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання фінансових, фіскальних і митних органів. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.


^ Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик: за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; за формою виплати доходів; за термінами погашення; за методами розміщення. Види цінних паперів з державних позик: облігації та казначейські зобов'язання (векселі).

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг. Проблеми державного боргу, його межі і порядок обслуговування. Економічні та соціальні наслідки державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання. Політика реструктуризації державного боргу.


^ Перелік запитань для проведення УСНОГО ЕКЗАМЕНУ

 1. Соціально – економічний зміст, значення та функції державного бюджету.

 2. Бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення.

 3. Ознаки та функції бюджету, їх коротка характеристика.

 4. Суть державного бюджету як основного фінансового плану держави.

 5. Розгляд та прийняття державного бюджету.

 6. Порядок оприлюднення інформації про Державний бюджет.

 7. Економічна сутність дефіциту державного бюджету.

 8. Фінансування дефіциту бюджету.

 9. Причини виникнення, соціально-економічні наслідки дефіциту бюджету.

 10. Правова та організаційна основа бюджетної системи.

 11. Принципи побудови бюджетної системи Уктаїни, їх коротка характеристика.

 12. Управління бюджетною системою України.

 13. Міжбюджетні відносини і фінансове вирівнювання.

 14. Міжбюджетні трансферти як форма взаємовідносин між бюджетами.

 15. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

 16. Класифікація доходів бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України.

 17. Офіційні трансферти у доходах бюджету держави.

 18. Податкові надходження в доходах державного бюджету.

 19. Функціональна класифікація видатків бюджету.

 20. Відомча класифікація видатків бюджету.

 21. Економічна класифікація видатків бюджету.

 22. Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку.

 23. Роль та склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу.

 24. Видатки бюджету на національну оборону та управління.

 25. Економічна суть та форми державного кредиту.

 26. Класифікація державних позик, їх характеристика.

 27. Право на здійснення запозичень. Граничний обсяг боргу.

 28. Класифікація державного боргу відповідно до Бюджетного кодексу України.

 29. Способи управління державним боргом, їх характеристика.

 30. Вплив бюджетно-податкової політики на макроекономічну збалансованість.^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

Нормативні документи

    1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Феміна, 1996. – 64 с.

    2. Бюджетний кодекс України. – Відомості ВРУ, 2010, N 50-51, ст.572 ) //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2456-17

    3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18.

    4. Податковий кодекс України від 02.12.2010. – К.: Видавництво «Преса України», 2010.

    5. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вiд 08.07.2010 № 2464-VI. // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17

    6. Бюджетне законодавство України / уклад. І.С. Тимощук. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 372 с.


Підручники, монографії

    1. Азаренкова Г.М. Фінанси: практикум: Навчальний посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279 с.

    2. Алєксєєв І.В. Бюджетна система: навчальний посібник / І.В. Алєксєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько. – К.: Хай-Тек Прес, 2007. – 376 с.

    3. Бюджетна система: навчальний посібник / Н.Д.Чала, Л.В.Лазоренко. - К.: Знання, 2010. – 223 с.

    4. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / І.С. Волохова. – Одеса: Атлант, 2010. – 234 с.

    5. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: монографія / за заг. ред. Ю.Л.Бощицького. – К.: Юридична думка, 2009. – 536 с.

    6. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

    7. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 312 с.

    8. Фещенко Л.В. Бюджетна система України: навчальний посібник / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. - К.: Кондор, 2008. - 440 с.

    9. Фінанси: навчальний посібник / І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 314 с.

    10. Фінансове право України: навчальний посібник / За заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.


Додаткова література

Підручники, монографії

    1. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / За заг. ред. Л.О. Коваленко. – К.: Слово, 2011. – 416 с.

    2. Василик О.Д. Бюджетна система України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

    3. Карлін М.І. Державні фінанси України. Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

    4. Луніна І.А. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія / І.А. Луніна. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.

    5. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. — К., НДФІ, 2006. — 584 с.

    6. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

    7. Фінанси: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.В. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 392 с.

    8. Фінанси: навчальний посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 274 с.

    9. Фінанси: навчальний посібник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

    10. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

    11. Фінансове право України: навчальний посібник / За заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

    12. Форкун І.В. Основи казначейської справи: навчальний посібник / І.В. Форкун. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 516 с.

    13. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / Л.А. Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435 с.


Інтернет – джерела:

    1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

    2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

    3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua

    4. Офіційний сайт Рахункової палати України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.uaМодуль 2: «ПОДАТКОВА система»


^ ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ

Сутність податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки та інші форми платежів до бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Визначення податків, їх характерні ознаки.

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрями податкового регулювання. Співвідношення функцій у різних видів податків.

Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, об’єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка і квота.

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за економічним змістом. Класифікація податків за економічною ознакою об’єкта оподаткування. Класифікація за ознакою органів державної влади, які їх встановлюють. Класифікація податків залежно від способів їх справляння.


^ ТЕМА 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи.

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу ВВП. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість. Податки як інструмент фінансового регулювання розвитку суспільства. Рівноцінність в оподаткуванні різних суб'єктів.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Аксіоми і принципи податкової політики. Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової системи.


^ ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Правове регламентування діяльності податкових органів, інструктивне забезпечення податкового процесу. Контролюючі органи, їх характеристика, правове регулювання діяльності.

Податкова служба держави, склад податкової служби України. Організаційна структура та функції державної податкової адміністрації.

Облік платників і надходжень податків. Етапи податкового процесу, їх характеристика. Способи утримання податків. Податкові перевірки, їх суть, види, особливості застосування.

Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання декларацій.

Податкове адміністрування. Забезпечення надходження нарахованих сум податків до бюджету. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань. Податкова застава, арешт активів платників податків.


^ ТЕМА 4. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Передумови впровадження ПДВ в Україні.

Платники і ставки податку. Порядок реєстрації платником ПДВ. Об'єкт оподаткування, особливості визначення у різних галузях. Пільги по ПДВ.

Порядок обчислення податку на додану вартість. Методи обчислення ПДВ: нетто-податок і сальдовий, їх характеристика і використання. Податкові зобов'язання та податковий кредит при обчисленні ПДВ. Особливості визначення податкового зобов'язання та кредиту.

Декларація з ПДВ, її зміст, порядок складання. Строки подання декларацій. Оподаткування сільськогосподарської діяльності. Особливості оподаткування підприємств малого бізнесу за спрощеною системою оподаткування. Особливості обчислення та сплати податку платниками різних галузей по різних видах операцій та угод.

^ ТЕМА 5. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Поняття акцизу. Суб’єкти та об’єкти акцизного податку. Платники акцизного збору, об’єкт оподаткування.

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Порядок включення акцизного податку у ціну товарів. Пільги по податку.

Специфіка оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливості оподаткування акцизним податком транспортних засобів. Специфіка оподаткування нафтопродуктів.

Звітність по акцизному податку. Особливості маркування підакцизних товарів. Строки сплати акцизного податку та подання декларації. Штрафні санкції за порушення нарахування і сплати акцизного податку.


^ ТЕМА 6. МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Митна територія та митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, митна декларація і декларанти. Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Ввізне та вивізне мито.

Митне оформлення. Визначення місця митного оформлення. Порядок митного оформлення. Митний брокер, його права та повноваження. Митне декларування. Митна декларація, порядок її подання.

Контроль митних органів за сплатою митних платежів юридичними особами. Види мита. Визначення товарної позиції. Визначення країни походження товарів. Визначення митної вартості, її достовірності. Методи визначення митної вартості товарів.

Порядок обчислення суми мита. Контроль за своєчасність перерахування суми мита до бюджету. Порядок нарахування ПДВ на товари, що імпортуються. Особливості контролю митних органів за сплатою податкових платежів з товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами. Товари що не підлягають оподаткуванню.

^ ТЕМА 7. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Варіанти прибуткового оподаткування підприємств та організацій: податок на дохід і податок на прибуток. Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об’єкта оподаткування, його економічний зміст і кількісна визначеність.

Порядок формування доходів для цілей оподаткування. Структура доходів окремих категорій платників. Витрати підприємств для визначення прибутку, їх склад. Амортизаційні відрахування як специфічні витрати. Оподаткування прибутком операцій особливого виду. Оподаткування товарно-бартерних операцій, операцій пов’язаним особам. Оподаткування страхової діяльності. Оподаткування податком на прибуток банківської діяльності. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції.

Пільги з податку на прибуток, види пільг. Особливості прибуткового оподаткування платників різних галузей, окремих видів доходів.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Декларація з податку на прибуток, її характеристика, порядок заповнення та подання.


^ ТЕМА 8. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Оподаткування доходів фізичних осіб як форма індивідуального оподаткування. Характеристика платників податку та об'єктів оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Характеристика податкового кредиту при оподаткування доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги порядок їх надання фізичним особам . Ставки податку на доходи фізичних осіб.

Порядок нарахування, утримання , сплати та перерахування податку до бюджету.

Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності за наявності та відсутності прав юридичної особи. Оподатковуваний дохід. Порядок обчислення податку за прогнозними розрахунками оподатковуваного доходу.

^ ТЕМА 9. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ

Порядок визначення кола суб’єктів спрощеної системи оподаткування з числа юридичних та фізичних осіб. База оподаткування за спрощеною системою. Ставки спрощеної системи оподаткування. Особливості сплати інших податків суб’єктами спеціального режиму оподаткування.

Порядок оподаткування суб'єктів малого бізнесу за спрощеною системою при застосування різних ставок оподаткування. Порядок нарахування та перерахування податку. Порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку. Штрафні санкції за порушення порядку нарахування та сплати єдиного податку.

Умови переходу суб'єктів малого бізнесу на спрощену систему оподаткування. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Своєчасність подання розрахунку. Документальна перевірка платників єдиного податку. Порядок ведення книги обліку доходів і витрат.

Фіксований сільськогосподарський податок. Умови переходу на сплату податку, критерії визнання сільськогосподарським товаровиробником. Перевірка дотримання критеріїв, за якого дозволяється перебувати на спеціальному режимі оподаткування. Ставки податку та розподіл сплати протягом року. Особливості податкового планування з використанням платників фіксованого сільськогосподарського податку.


^ ТЕМА 10. РЕСУРСНЕ ТА МАЙНОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ

Основи ресурсного оподаткування. Принципи встановлення плати за ресурси. Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів. Види платежів за ресурси, особливості формування ставок та визначення платників.

Лісовий дохід, його сутність і призначення. Види лісового доходу.

Плата за воду, що забирається із водогосподарських систем, її платники. Строк сплати за воду та звітність платників.

Плата за розробку корисних копалин (мінеральні ресурси), її платники. Ставки плати, порядок обчислення та сплати, звітність платників.

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угод і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати за землю: орендна плата та земельний податок.

Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт оподаткування, ставки. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. Порядок встановлення ставок податку. Декларація по земельному податку, її характеристика.

Суть майнового оподаткування та характеристика його основних форм. Майнове оподаткування і його значення в сучасних умовах. Види майнового оподаткування. Податок на нерухоме майно. Платники, об'єкт оподаткування, ставки податку, терміни сплати і порядок зарахування до бюджету. Порядок надання пільг.

Оцінка нерухомості для цілей справляння податку на нерухоме майно. Особливості формування механізму справляння податку на нерухоме майно.

Порядок справляння туристичного збору, зборів за паркування автомобілів та за провадження окремих видів господарської діяльності.


^ ТЕМА 11. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Корпоративний податковий менеджмент. Перспективне та поточне податкове планування. Форми податкового планування. Вибір організаційно-правової форми оподаткування, вибір місця реєстрації, використання спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку. Аналіз режимів оподаткування. Формування податкової складової облікової політики підприємства.

Оцінка ефективності податкового планування. Формування системи показників, що характеризують ефективність розроблених методів податкового планування.

Перелік запитань для проведення контролю знань

 1. Класифікація податків.

 2. Елементи оподаткування підприємств, їх характеристика.

 3. Податкова політика, принципи її проведення, критерії ефективності.

 4. Податкова система: складові та принципи побудови.

 5. Податкове регулювання: суть та форми.

 6. Система податкових органів, їх структура, завдання та функції.

 7. Суть і види перевірок контролюючих органів, їх характеристика.

 8. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.

 9. Порядок визначення доходів при оподаткуванні прибутку.

 10. Характеристика витрат при оподаткуванні прибутку.

 11. Амортизація при оподаткуванні прибутку підприємств.

 12. Особливості оподаткування страхових операцій.

 13. Особливості оподаткування лізингових операцій.

 14. Особливості оподаткування неприбуткових організацій.

 15. Особливості оподаткування банківських установ.

 16. Порядок сплати податку на прибуток, ведення податкового обліку.

 17. Звітність з податку на прибуток, характеристика податкової декларації.

 18. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість.

 19. Бюджетне відшкодування з ПДВ, особливості отримання.

 20. Податковий кредит з ПДВ.

 21. Характеристика податкової декларації з ПДВ та додатків до неї.

 22. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб.

 23. Характеристика податкової соціальної пільги при справлянні ПДФО.

 24. Специфічний акциз: економічна суть, порядок нарахування і сплати.

 25. Порядок нарахування та сплати мита.

 26. Механізм справляння єдиного податку з фізичних осіб - СПД.

 27. Порядок сплати єдиного податку юридичними особами.

 28. Плата за землю: суть, платники, об’єкти, ставки, пільги.

 29. Порядок справляння місцевих зборів.

 30. Податкове планування на підприємствах.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

Нормативно-правові акти

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

 2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92 - IV.

 3. Бюджетний кодекс України вiд 8 липня 2010 № 2456-VI.

 4. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV.

 5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV.

 6. Наказ ДПАУ від 28.02.2011 № 115 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво».

 7. Наказ ДПАУ від 28.02.11 № 114 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства ».

 8. Наказ ДПАУ від 21.02.11 № 97 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика».

 9. Наказ ДПАУ від 24.01.11 № 36 «Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток».

 10. Наказ ДПАУ від 31.01.11 № 56 «Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій».

 11. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)».

 12. Наказ ДПАУ від 31.01.11 № 58 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб».

 13. Наказ ДПАУ від 25.02.11 № 41 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».

 14. Наказ ДПАУ від 24.12.10 № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення».

 15. Наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» 24.12.2010 № 1015.

 16. Наказ ДПАУ «Про затвердження Порядку роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах» від 11.01.2011 № 14.

 17. Наказ ДПАУ від 24.12.10 № 1030 «Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку» 24.12.2010 № 1030.

 18. Наказ ДПАУ «Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку та звіту про використання марок акцизного податку» від 24.12.2010 № 1021.


Підручники, посібники, монографії

 1. Авер'янова Є. Спрощена система оподаткування (єдиний податок): практ. керівництво / Є. Авер'янова, Л. Артем'єва, Н. Вовк, Н. Діброва, І. Єгорова - Д. : "Баланс-Клуб", 2008. - 176с.

 2. Азаров М. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету / М. Азаров , Ф. Ярошенко, Т. Єфименко, В. Андрущенко, Н. Бабіч / НДФІ при Міністерстві фінансів України - К.: НДФІ, 2004. - 712с.

 3. Андрущенко В. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем / В. Андрущенко, В. Мельник, Ю. Ляшенко, Т. Коляда, Л. Новосад / ДПАУ; Нац. ун-т ПСУ. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2006. – 210 с.

 4. Буряк С. Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання: навч. посіб. / С.В. Буряк, П.В. Мельник, Н.І. Рубан, О.М. Пасенюк, Ф.О. Ярошенко, З.С. Варналій / ДПАУ; Національний ун-т ДПС України / С.В. Буряк (заг.ред.). - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 800с.

 5. Васильев А. Механизмы налогового менеджмента / А. Васильев, Д. Жерлицын, С. Мищенко / Донецкий нац. ун-т. - Донецк : Юго-Восток, 2005. - 248с.

 6. Гавриленко Н.В. Податкова система: Навчальний посібник/ Н. В. Гавриленко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 328 с.

 7. Гавриленко Н.В. Податкова система: Практикум: Навчальний посібник/ Н.В. Гавриленко. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 352 с.

 8. Єфименко Т. Податок на прибуток: концепція визначення об'єкта оподаткування / Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська, Ф.О. Ярошенко / НДФІ при Міністерстві фінансів України. - К. : НДФІ, 2007. – 322 с.

 9. Загорський В.С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика / Національна академія державної податкової служби України. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. - 304с.

 10. Иванов Ю. Налоговый менеджмент: Учеб. пособие / Ю. Иванов, В. Карпова, Л. Карпов / Харьковский нац. экон. ун-т. — Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. - 488с.

 11. Іванов Ю. Альтернативні системи оподаткування: Навч. посібник / Ю. Іванов, К. Петросянц / Харківський нац. екон. ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. — 272с.

 12. Іванов Ю. Податкова система: Підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк / МОН України. - К. : Атіка, 2006. – 920 c.

 13. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова - К. : Знання, 2008. – 525 с.

 14. Іванов Ю.Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування / Ю.Б. Іванов, О. М. Тищенко, Г.М. Дорожкіна, О.Г. Зима, В.В. Карпова / НДЦ індустріальних проблем розвитку НАНУ - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. - 448c.

 15. Іванов Ю. Корпоративний податковий менеджмент / Ю. Іванов, М. Дороніна, Т. Клебанова, О. Тищенко, О. Бандурка - Х. : ХНЕУ, 2005. – 336 с.

 16. Іванов Ю. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект / Ю. Іванов, О. Єськов / НАНУ; НДЦ індустріальних проблем розвитку. – Х.: «Інжек», 2007. – 328с.

 17. Іванов Ю., Карпов Л., Петросянц К. Адміністрування податків: Навч. посіб. / Ю. Іванов, Л. Карпов, К. Петросянц / Харківський нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2005. — 276с.

 18. Костицький В.В. Податкове право (Податкова система України): навч. посіб. / В.В. Костицький, А.М. Новицький. – К. : Вид-во Нац.. Ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 400 с

 19. Крисоватий А., Кізима А. Податковий менеджмент: Навч. посіб. / А. Крисоватий, А. Кізима /ТАНГ, Ін-т фінансів. – Т. : Карт-бланш, 2004. – 308с.

 20. Кучерявенко М.П. Податкове право України. Академічний курс: підручник. – К. : «Правова єдність», 2008. – 699с.

 21. Мельник В. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. Посіб. / В.М. Мельник, В. М., І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина – К. : Кондор, 2005. – 160 с.

 22. Мельник П. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій, Д.В. Кушнарець / ДПАУ; Нац. ун-т ДПС України. НДЦ з проблем оподаткування / З.С. Варналій (ред.). – К. : Знання України, 2008. – 675c.

 23. Мельник П. Податковий потенціал регіонів України: теорія, методологія, оцінка: монографія / П.В. Мельник, З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул, І.О. Горленко / ДПАУкраїни; Національний ун-т держ. Податкової служби України / П.В. Мельник. – Ірпінь, 2008. – 234с.

 24. Платник єдиного податку – юридична особа / Ред. Я. Канторєва. – 7-е вид., переробл. і доп. – Х.: Фактор, 2009. – 528 с.

 25. Планування податкових надходжень в Україні: теорія і практика : [монографія] / за ред. Л.Л. Тарангул. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 339 с.

 26. Податкова політика України: навчальний посібник / П.В. Мельник, З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул та ін.; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання України, 2011.- 505 с.

 27. Попович В. Актуальні проблеми реформування податкової системи України: навч. посібник / В.М. Попович, В.І. Антипов, О.А. Долгий, В.А. Дедекаєв, Н.Б. Новицька / ДПАУ; НДЦ з проблем оподаткування. - Ірпінь, 2007. - 414 с.

 28. Сучасний стан та перспективи розвитку оподаткування в країнах ЄС: зб. наук.-методол. матеріалів / ДПАУ; Національний ун-т ДПС України / З.С. Варналій (редкол.) - Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2009. – 150 с.


Додаткова література

 1. Акчурина Е. Налоговая проверка и ее последствия: Налоговый контроль: Учеб.-практ. пособие - М. : Экзамен, 2006. - 142с.

 2. Бечко П.К. Податкова система: Навчальний посібник/ П.К. Бечко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.

 3. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі: Навчальний посібник/ І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, Л.В. Рибалко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с

 4. Вітлінський В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України. –2007. - №5. – С. 12-19.

 5. Герасим П.М. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навчальний посібник/ П.М. Герасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 736 с

 6. Горина Г. Единый налог на вмененный доход как специальный налоговый режим // "Финансы" 2007. - №12. – С. 46-51.

 7. Даниленко А.І. Проблеми фінансової політики України й розвитку фінансово-монетарних важелів її реалізації // Фінанси України. – 2007. - №9. – С. 12-19.

 8. Данілов О.Д. Податкова служба та вдосконалення її діяльності: Монографія / О.Д. Данілов, В.В. Гриценко, Т.О. Проценко та ін.; Нац. акад. держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 150 с.

 9. Демиденко Л.М. Податкова система: Навчальний посібник/ Л.М. Демиденко, Ю. Л. Субботович. - К.: ЦУЛ, 2007.-184 с.

 10. Десятнюк О.М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика: монографія. — Т. : ТНЕУ, 2009. - 309с.

 11. Єфименко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні // Фінанси України. – 2008. - №9. – С. 3-12.

 12. Єфименко Т.І. Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільної злагоди // Фінанси України. – 2007. - №5. – С. 3-13.

 13. Іванов Ю. Малий бізнес: управління податками: монографія / Ю. Б. Іванов, К.В. Петросянц / Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку; НАН України. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - 352с.

 14. Іванов Ю. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискіба, В.В.Карпова, Л.М. Карпов, І.А Сєрова; Ю.Б. Іванов (заг.ред.). - Х. : ХНЕУ, 2008. - 240с.

 15. Криницький І.Є. Теоретичні проблеми податкового процесу: монографія / НДІ фінансового права; Полтавський ін-т бізнесу МНТУ ім. Ю.Бугая. - Х. : Право, 2009. - 320с

 16. Крисоватий А.І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні. - Т.: Карт-бланш, 2005. - 372 с.

 17. Лютий І.О. Податки на споживання в економіці України: Монографія/ І.О. Лютий, А.Б. Дрига, М.О. Петренко.- К.: Знання, 2005.- 335с

 18. Мединська Т.В. Податкова система: навчальний посібник/ Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 276 с.

 19. Мельник В. Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії / В.М. Мельник, Г.Л. Пенякова // Фінанси України. – 2009. - №5. – С. 78-86.

 20. Мельник В.М. Управління податковими платежами суб’єктів малого бізнесу в Україні // Фінанси України. - 2009. - №4. - С. 118–119.

 21. Налоговая система: Хрестоматия. Сборник систематического законодательства. – К.: 2008, 242 с.

 22. Никифоров А.Є., Диба В.М., Парнюк В.О. Податкове стимулювання інноваційної діяльності // Фінанси України. - 2009. - №5. - С. 78–86.

 23. Педь І. Податкова конкуренція: Монографія/ І. Педь. - К.: Експерт-Консалтинг, 2009. - 416 с

 24. Педь І.В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: Навчальний посібник/ І. В. Педь. - К.: Знання, 2007. - 191 с

 25. Пришва Н.Ю. Податкове права: Навчальний посібник/ Н.Ю. Пришва. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 368

 26. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи 6 монографія / П.В. Мельник, Л.Л. тарангул, З.С. Варналій та ін.; за ред. З.С. Варналія. – К. Знання України, 2008. – 675 с.

 27. Пріб К.А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень: Навчальний посібник/ К.А. Пріб, В.І. Федько. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

 28. Соколовська А.М. Основи теорії податків: Навчальний посібник/ А.М. Соколовська. - К.: Кондор, 2010. - 326 с.

 29. Соколовська А.М. Податкові пільги в Україні: міфи та реальність // Вісник НБУ. – 2008. - №9. – С. 7-11.

 30. Соколовська А.М., Єфименко Т.І., Луніна І.О. та ін. Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / НДФІ при Міністерстві фінансів України / К. : НДФІ, 2006. - 320с

 31. Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України. – 2008. - №4. – С. 55-62.

 32. Тулуш Л. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку / Л.Д. Тулуш, В.І. Проніна, Н.В. Сеперович / Інститут розвитку аграрних ринків. - К., 2009. - 295с.

 33. Тулуш Л.Д. Функціонування податку на додану варість у сфері агропромислового виробництва / Л.Д. Тулуш, О.Т. Прокопчук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 280 с.

 34. Турбулентность налоговых реформ: монография/ С.И. Юрий [и др.]. - К.: Знання, 2011. - 382 с.

 35. Чугунов І., Ігнатенко А. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання. – Фінанси України. – 2008. - № 4. – С. 3-12.

 36. Ярема Б.П. Податковий менеджмент: Навчальний посібник/ Б.П. Ярема, В.П. Маринець. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 224 с.


Інтернет – джерела:

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 2. Офіційний сайт Державної податкової служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.sta.gov.ua

 3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

 4. Офіційний сайт Рахункової палати України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/

 5. Офіційний сайт Державної митної служби України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.castom.gov.ua

 6. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua


^ Модуль 3: «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»


Тема 1. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг та розширення їх асортименту.

Вивчення та формування попиту на страхові послуги. Система продажу страхових послуг. Безпосередній продаж. Продаж через посередників. Права і обов'язки страхових посередників. Вимоги до страхових посередників згідно з чинним законодавством України.

Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами та вимоги до неї. Контроль за реалізацією страхових послуг.


^ Тема 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг; укладання договору страхування; врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків.

Заява про страхування: форма подання, зміст, значення. Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття ризику на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття, франшизи, тарифних ставок та інших умов страхування. Укладення договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового полісу. Його зв'язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. Страховий сертифікат.

Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт аварійний сертифікат. Виплата відшкодування. Виключення.

^ Тема 3. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ

Необхідність і значення страхування життя і пенсій громадян. Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування.

Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення та сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам.

Страхування дітей до повноліття та вступу в шлюб. Довічне страхування. Страхування пенсій.

  1   2   3

Схожі:

Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Тема Предмет І завдання загальної психології. Становлення експериментальної психологічної науки
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета. Програма призначена для проведення вступних іспитів для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права "крок" Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародної економіки та бізнесу

Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
«Магістр» зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси І кредит», «Облік І аудит» та «Банківська справа»– перевірка...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета вступного іспиту зі спеціальності 03060107 «Логістика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань,...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Психологія» – перевірка...
Університет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Правознавство» –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи