Вищий навчальний заклад icon

Вищий навчальний заклад
Скачати 441.35 Kb.
НазваВищий навчальний заклад
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір441.35 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра фінансів та банківського бізнесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

_____________ О.М. Шикова

ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»; «спеціаліст»

спеціальність «Банківська справа»

Автори: к.ек.н., доцент Румик І.І., к.ек.н., доцент Тулуш Л.Д.,

к.ек.н., доцент Скулиш Ю.І., ст.викл., доцент Сова О.Ю.


^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

фінансів та банківського бізнесу

(протокол № 9 від «07» лютого 2012 р.)

Завідувач кафедри __________ Грушко В.І.Київ - 2012


Вступ

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Банківська справа», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни циклу професійної підготовки: «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Страхові послуги» та «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».


^ Модуль 1: «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»


Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

Класифікація комерційних банків за формами власності, за видами здійснюваних операцій, за належністю статутного капіталу, за територіальним рівнем, за величиною активів. Механізм створення та реєстрації комерційного банку. Порядок отримання ліцензії НБУ на здійснення банківської діяльності. Порядок отримання ліцензій та письмових дозволів на здійснення додаткових банківських операцій. Обмеження щодо діяльності банків. Обов`язки банків щодо збереження банківської таємниці.


^ Тема 2. Організація діяльності банку

Організаційна структура комерційного банку. Склад, функції та повноваження органів управління. Порядок роботи загальних зборів акціонерів, спостережної ради, ревізійної комісії. Функції постійно діючих комітетів банку. Порядок роботи ради директорів (правління) банку. Склад та функції підрозділів та служб банку. Способи реорганізації банків.


^ Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу

Склад та структура ресурсів комерційного банку. Функції капіталу банку. Способи розрахунку і структура власного капіталу банку. Балансовий та регулятивний капітал. Капітал першого та другого рівня, його складові. Нормативи капіталу. Достатність капіталу банку. Операції по формуванню капіталу банку. Капіталізація дивідендів та індексація акцій. Операції з купівлі, продажу та викупу акцій банку.


^ Тема 4. Операції банків із залучення коштів

Структура залучених ресурсів комерційного банку. Класифікація депозитних операцій банку. Особливості окремих видів депозитів. Основні умови договору банківського вкладу. Ощадний (депозитний) сертифікат та його особливості. Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями. Особливості використання депозитних рахунків. Способи розрахунку та сплати процентів за депозит. Депозитна політика комерційного банку. Основні засади діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


^ Тема 5. Операції банків із запозичення коштів

Структура запозичених ресурсів комерційного банку. Рефінансування НБУ комерційних банків. Операції НБУ на відкритому ринку. Ломбардне кредитування комерційних банків. Суть та види операцій РЕПО. Кредитні аукціони. Умови надання стабілізаційної позики комерційному банку. Суть та види міжбанківських кредитів. Процес міжбанківського кредитування. Структура міжбанківського ринку. Облігаційні позики банків.


^ Тема 6. Операції банків із обслуговування платіжного обороту

Характеристика платіжного обороту та його форми. Значення та основні принципи безготівкових розрахунків. Система банківських рахунків та їх характеристика. Порядок відкриття банками поточних рахунків фізичним та юридичним особам. Режим використання банківських рахунків. Форми безготівкових розрахунків. Схеми розрахунку за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, акредитивів. Сфера застосування, переваги та недоліки кожної форми розрахунку. Види акредитивів. Меморіальний ордер. Застосування клірингу при взаємних розрахунках підприємств.

Системи дистанційного обслуговування банками клієнтів. Особливості розрахунку в системі «клієнт-банк». Міжбанківські розрахунки та їх форми. Основні функції та принципи організації СЕП НБУ. Схема функціонування СЕП НБУ.


^ Тема 7. Операції банків з готівкою

Особливості готівкового обігу. Основні функції територіальних управлінь НБУ та комерційних банків у сфері готівкового обігу. Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів комерційними банками. Організація роботи з готівкового обігу установами комерційних банків. Касові операції банків. Види та порядок роботи операційних кас. Основні вимоги до організації готівкових розрахунків між підприємствами при посередництві комерційних банків. Порядок оформлення касових операцій. Порядок приймання банками готівки від підприємств. Порядок видачі банками готівки підприємствам. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою на підприємствах та в банках.


^ Тема 8. Операції банків з пластиковими картками

Суть та класифікація пластикових карток. Банківські (платіжні) картки та їх види. Розвиток ринку пластикових карток в Україні. Умови вступу українських банків до міжнародних платіжних систем. Правила Національної системи масових електронних платежів. Учасники платіжної системи. Порядок здійснення розрахунків з використанням платіжних карток.


^ Тема 9. Кредитні операції банків

Поняття кредитного портфеля банку та його структура. Класифікація банківських кредитів за строками, за забезпеченням, за ступенем ризику, за способами надання та погашення, за призначенням, за кількістю кредиторів. Основні форми кредиту. Цільовий характер використання кредиту. Обмеження НБУ на кредитну діяльність банків. Доходи банків від кредитних операцій. Методи формування кредитних ставок. Характеристика та порівняння переваг і недоліків основних форм забезпечення кредитів. Особливості різних видів позичкових рахунків. Кредитна політика комерційного банку.


^ Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

Організація кредитної роботи в банку. Розподіл повноважень щодо кредитування між різними структурними підрозділами банку. Етапи процесу кредитування. Кредитна документація. Техніко-економічне обґрунтування кредиту. Аналіз фінансового стану позичальника – підприємства. Фінансові коефіцієнти, методика обчислення та оцінки. Особливості споживчого кредитування. Методика рейтингової оцінки якості кредитів. Класифікація позичальника за його фінансовим станом. Суттєві умови кредитної угоди. Формування кредитної справи позичальника. Визначення категорії ризику за кредитною операцією. Оцінка стану обслуговування боргу. Формування банком резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Особливі види кредиту: лізинг, факторинг.

Основні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальників закордонними банками. Кредитний ризик-менеджмент. Структура кредитного ризику та методи управління ним.


^ Тема 11. Операції банків з векселями

Сутність векселя та його особливості як цінного паперу. Види векселів. Схема обігу простого та переказного векселя. Передача векселя за індосаментом. Види операцій банків з векселями: кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні та довірчі. Врахування векселів. Надання кредиту під заставу векселів. Інкасування та доміциляція векселів. Авалювання векселів. Порядок опротестування векселів. Порядок заповнення вексельних бланків.


^ Тема 12. Операції банків з цінними паперами

Поняття цінних паперів та їх класифікація. Характеристика основних видів цінних паперів. Фондовий ринок та його учасники. Порядок роботи фондової біржі. Індекс ПФТС. Банківські операції з цінними паперами: емісійні, інвестиційні та посередницькі. Нормативи інвестування НБУ. Економічна характеристика портфелів цінних паперів банку. Андеррайтинг. Порядок розрахунку та формування резерву під операції банків з цінними паперами. Поняття справедливої вартості цінного папера.


^ Тема 13. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банківських операцій в іноземній валюті

Система валютного регулювання та валютний контроль в Україні. Валютні цінності та валютні операції. Класифікатор іноземних валют. Поняття резидента та нерезидента. Валютний ринок, його функції та учасники. Класифікація валютних ринків.

Індивідуальні та генеральні ліцензії комерційних банків. Уповноважені банки. Класифікація валютних операцій банків. Відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті резидентів та нерезидентів. Валютна позиція банку.


^ Тема 14. Торгівельні операції банків в іноземній валюті

Економічні основи міжнародних розрахунків. Принципи здійснення розрахунків у системі SWIFT. Основні форми міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо та документарний акредитив. Порівняння особливостей кожної з форм розрахунків. Види акредитивів, що застосовуються у міжнародній практиці.


^ Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Обмінні операції банків з готівковою іноземною валютою. Крос-курс валют. Операції фізичних осіб з іменними та дорожніми чеками, що номіновані в іноземній валюті. Перекази валюти фізичними особами.

Кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Види міжнародного кредиту. Порівняльна характеристика факторингових та форфейтингових операцій.


^ Тема 16. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Конверсійні операції комерційних банків. Котирування валюти. Суть та особливості угод з негайною поставкою, форвардних, ф`ючерсних, опціонних та угод своп. Порядок роботи валютної біржі. Функції клірингової та розрахункової палат. Позабіржовий міжбанківський валютний ринок.


^ Тема 17. Операції з надання банківських послуг

Відмінність банківських послуг від операцій. Різні погляди науковців-економістів на суть поняття «банківська послуга». Суть та характеристика послуг з розрахунково-касового обслуговування, трастових, інформаційних, консультаційних, посередницьких, гарантійних. Банківські гарантії. Брокерська та дилерська діяльність комерційних банків. Андеррайтинг. Банк як зберігач цінних паперів. Інкасування та доміциліація векселів.


^ Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Поняття фінансової стійкості банку. Ліквідність банку та ліквідність балансу банку. Нормативи ліквідності НБУ. Управління активами і пасивами банку. Класифікація банківських ризиків та методи управління ними. Створення банком резервів під активні операції. Хеджування ризиків у банку. Менеджмент кредитного портфеля та портфеля цінних паперів банку. Прибутковість комерційного банку. Рейтинг комерційного банку.

Перелік запитань для проведення контролю знань

 1. Сутність і структура банківської системи України.

 2. Порядок створення та ліцензування комерційних банків.

 3. Організаційна структура банку. Повноваження підрозділів.

 4. Способи розрахунку і структура власного капіталу банку.

 5. Достатність капіталу банку. Нормативи капіталу.

 6. Нормативи ліквідності, суть та порядок обчислення.

 7. Депозитні операції банку та їх класифікація.

 8. Рефінансування НБУ комерційних банків.

 9. Суть та види міжбанківських кредитів.

 10. Основні принципи безготівкових розрахунків в Україні.

 11. Система банківських рахунків та їх характеристика.

 12. Інструменти безготівкових розрахунків.

 13. Міжбанківські розрахунки. Характеристика СЕП НБУ.

 14. Операції банків з готівкою.

 15. Суть та класифікація пластикових карток.

 16. Операції банків з пластиковими картками.

 17. Класифікація банківських кредитів.

 18. Банківське кредитування підприємств.

 19. Нормативи кредитного ризику банку.

 20. Види забезпечення кредиту та їх характеристика.

 21. Класифікація позичальника за його фінансовим станом.

 22. Кредитна політика комерційного банку.

 23. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики.

 24. Операції банків з векселями.

 25. Фондовий ринок та його учасники.

 26. Банківські операції з цінними паперами.

 27. Нормативи інвестування, порядок розрахунку та значення.

 28. Валютні цінності та валютний ринок.

 29. Класифікація валютних операцій комерційних банків.

 30. Лізингові операції банків.


^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

Нормативні документи

    1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Феміна, 1996. – 64 с.

    2. Бюджетний кодекс України. – Відомості ВРУ, 2010, N 50-51, ст.572 ) //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2456-17

    3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18.

    4. Податковий кодекс України від 02.12.2010. – К.: Видавництво «Преса України», 2010.

    5. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вiд 08.07.2010 № 2464-VI. // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2464-17

    6. Бюджетне законодавство України / уклад. І.С. Тимощук. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 372 с.


Підручники, монографії

    1. Азаренкова Г.М. Фінанси: практикум: Навчальний посібник / Г.М. Азаренкова, І.І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279 с.

    2. Алєксєєв І.В. Бюджетна система: навчальний посібник / І.В. Алєксєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак-Голобородько. – К.: Хай-Тек Прес, 2007. – 376 с.

    3. Бюджетна система: навчальний посібник / Н.Д.Чала, Л.В.Лазоренко. - К.: Знання, 2010. – 223 с.

    4. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / І.С. Волохова. – Одеса: Атлант, 2010. – 234 с.

    5. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: монографія / за заг. ред. Ю.Л.Бощицького. – К.: Юридична думка, 2009. – 536 с.

    6. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

    7. Романенко О.Р. Фінанси: підручник / О.Р. Романенко. – 4-те вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 312 с.

    8. Фещенко Л.В. Бюджетна система України: навчальний посібник / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук. - К.: Кондор, 2008. - 440 с.

    9. Фінанси: навчальний посібник / І.Г.Благун, Р.С.Сорока, І.В.Єлейко. – Львів: Магнолія 2006, 2008. – 314 с.

    10. Фінансове право України: навчальний посібник / За заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.


Додаткова література

Підручники, монографії

    1. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / За заг. ред. Л.О. Коваленко. – К.: Слово, 2011. – 416 с.

    2. Василик О.Д. Бюджетна система України: підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

    3. Карлін М.І. Державні фінанси України. Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 348 с.

    4. Луніна І.А. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: монографія / І.А. Луніна. – К.: Наукова думка, 2006. – 432 с.

    5. Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: Монографія. — К., НДФІ, 2006. — 584 с.

    6. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

    7. Фінанси: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.В. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 392 с.

    8. Фінанси: навчальний посібник / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун І.Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2008. – 274 с.

    9. Фінанси: навчальний посібник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – К.: Знання, 2007. – 235 с.

    10. Фінанси: підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

    11. Фінансове право України: навчальний посібник / За заг. ред. Л.К. Воронової. – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

    12. Форкун І.В. Основи казначейської справи: навчальний посібник / І.В. Форкун. – Львів: Новий світ-2000, 2006. – 516 с.

    13. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: навчальний посібник / Л.А. Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435 с.


Інтернет – джерела:

    1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

    2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

    3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua

    4. Офіційний сайт Рахункової палати України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.ua^ Модуль 2: «АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


Тема 1. Загальні принципи побудови банківських моделей

Мета та завдання аналізу діяльності банків. Предмет, суб’єкти та об’єкти аналізу. Загальні та специфічні завдання аналізу. Завдання аналізу з позиції різних суб’єктів аналізу. Місце та значення аналізу банківської діяльності в системі економічних дисциплін.

Методи аналізу та його методичні прийоми. Основні принципи аналізу. Класифікація методичних прийомів. Абстрактно-логічні (якісні) прийоми дослідження. Кількісні (описові та аналітичні) прийоми дослідження: середні та відносні величини, структурні та аналітичні групування, графічний прийом, ряди динаміки, прийоми елімінування, кореляційно-регресійний метод, прийоми лінійного програмування.

Класифікація видів аналізу, що застосовуються в банках. Види аналізу за аспектами, методами та інформаційними джерелами. Види аналізу залежно від періодичності проведення. Види аналізу залежно від спектру та обсягу питань, що аналізуються. Види аналізу за суб’єктами аналізу.


^ Тема 2. Аналіз пасивів банку

Значення власного капіталу банку та його основні функції. Основні завдання та підходи до аналізу власного капіталу банку. Поняття «власних коштів-нетто». Методика розрахунку власного капіталу банку згідно з чинною інструкцією НБУ. Поняття регулятивного капіталу та порядок його розрахунку. Основні нормативи, що регулюють достатність капіталу.

Загальна схема аналізу зобов’язань банку. Класифікація залучених коштів. Аналіз структури зобов’язань банку.

Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні запозичених коштів. Розрахунок рівня залежності ресурсної бази банку від залучених МБК. Стратегічний аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів із позицій стабільності та витратності.

^ Тема 3. Аналіз активів банку

Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку. Аналіз динаміки (темпів зростання, приросту) складу і структури активів. Аналіз активів банку за допомогою системи коефіцієнтів. Групування статей активу балансу за суттю банківських операцій, принципами ліквідності, дохідності, ризику.

Основні завдання аналізу кредитних операцій банку, його інформаційна база. Аналіз руху кредитів. Розрахунок коефіцієнтів надання та погашення кредиту. Аналіз ефективності кредитних операцій банку. Розрахунок показників прибутковості кредитних операцій.

Основні завдання аналізу операцій банку з цінними паперами, його інформаційна база. Аналіз масштабів операцій банку з цінними паперами в порівнянні з даними попередніх періодів та інших банків. Аналіз структури й динаміки операцій банку з цінними паперами. Аналіз відповідності структури джерел придбання цінних паперів напрямкам вкладень у цінні папери. Методика формування резерву від знецінення цінних паперів та його достатності. Аналіз дохідності операцій банку з цінними паперами. Система показників дохідності операцій з цінними паперами.


^ Тема 4. Аналіз валютних операцій банку

Завдання аналізу валютних операцій банку, його інформаційна база.

Види валютних операцій, що здійснюють банки. Аналіз структури й динаміки валютних операцій банку. Аналіз форвардних та ф’ючерсних операцій з іноземною валютою. Аналіз закритої й відкритої валютних позицій, довгої та короткої відкритих валютних позицій. Аналіз дотримання основних нормативів відкритої валютної позиції банку.

Аналіз структури валютних доходів та витрат банку. Аналіз прибутку від валютних операцій. Аналіз неторговельних валютних операцій. Методика розрахунку коефіцієнта ефективності роботи пункту обміну валюти. Факторний аналіз доходів обмінного пункту.

^ Тема 5. Аналіз ліквідності банку

Значення, мета та завдання й інформаційні джерела аналізу. Поняття «ліквідність» та «платоспроможність» банку. Оцінка ліквідності з позиції «запасу» та з позиції «потоку».

Коефіцієнтний аналіз ліквідної позиції банку. Основні нормативи, що регулюють ліквідність банків другого рівня. Методика розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (Н4). Норматив поточної ліквідності (Н5). Норматив короткострокової ліквідності (Н6). Додаткові коефіцієнти, що характеризують статичну ліквідність банку.

Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності. Аналіз структури активів та пасивів та їх ув’язка з позиції ліквідності. Нетто-ліквідна позиція банку. Відповідність джерел коштів напрямам їх розміщення з позиції ліквідності.

Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку. Групування активів за строками їх погашення та групування зобов’язань відповідно до строків їх виконання. Вплив обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в НБУ на рівень ліквідності банку.

Аналіз потреби банку в ліквідних засобах. Прогноз мінімального резервного залишку на коррахунку.


^ Тема 6. Аналіз прибутковості банку

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку й рентабельності. Складові балансового прибутку та модель формування чистого прибутку. Аналіз динаміки абсолютного розміру прибутку та розрахунок темпів його зростання. Порівняння темпів зростання прибутку з темпами інфляції. Аналіз структури прибутку, факторів та причин зміни балансового прибутку. Стратегічний аналіз фінансових результатів діяльності банку. Методика розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку. Ситуаційний аналіз рівня прибутку банку та визначення необхідного рівня умовно-постійних та умовно-змінних витрат.

^ Тема 7. Аналіз банківських ризиків

Визначення ризику та їх класифікація. Система основних показників ризику. Зовнішні та внутрішні ризики банку. Поняття портфельних балансових ризиків: кредитні ризики, процентні ризики, ризик незбалансованої ліквідності, ризик недостатньої диверсифікації операцій.

Аналіз і оцінка кредитного ризику. Аналіз і оцінка валютного ризику. Різновиди валютних ризиків: операційний валютний ризик, трансляційний валютний ризик, економічний валютний ризик. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. Аналіз і оцінка процентного ризику. Сутність GAP-менеджменту. Методика обчислення показника GAP (як різниці чутливих активів та величини чутливих зобов’язань), коефіцієнта GAP (як відношення чутливих активів до чутливих зобов’язань), індексу процентного ризику.


^ Тема 8. Аналіз фінансової стійкості та надійності банку

Аналіз фінансової стійкості банку. Методика розрахунку та економічний зміст основних коефіцієнтів оцінки фінансової стійкості

Аналіз ділової активності. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність залучення коштів. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність банку з розміщення ресурсів.

Аналіз ефективності управління. Коефіцієнтний метод оцінки ефективності управління за допомогою відносних показників прибутковості, дохідності, витратності, продуктивності праці. Аналіз ефективності управління за абсолютними показниками.

Рейтингові системи оцінки фінансового стану банків. Поняття номерного, бального та індексного рейтингів. Рейтингова система «CAMELS». Методика визначення сукупного рейтингу комерційного банку.

Відкриті рейтингові системи оцінки банків. Система рейтингових показників за методикою В.С. Кромонова. Система рейтингових показників за методикою О.Б. Ширінської. Інші відкриті рейтингові системи.

Перелік запитань для проведення контролю знань

 1. Види аналізу діяльності банку та їх класифікація.

 2. Метод та прийоми економічного аналізу.

 3. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку.

 4. Організація аналітичної роботи в комерційному банку.

 5. Аналіз власного капіталу банку.

 6. Аналіз залучених коштів банку.

 7. Аналіз запозичених коштів банку.

 8. Цілі та інформаційне забезпечення активів банку.

 9. Аналіз структури та динаміки активів банку.

 10. Аналіз кредитного портфеля банку.

 11. Аналіз інвестиційного портфеля банку.

 12. Задачі аналізу валютних операцій.

 13. Аналіз динаміки та структури валютних операцій.

 14. Аналіз валютних доходів та витрат.

 15. Аналіз валютної позиції банку.

 16. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності.

 17. Показники ліквідності банку.

 18. Аналіз розривів ліквідності банку.

 19. Інформаційне забезпечення аналізу прибутковості банку.

 20. Аналіз структури доходів та витрат банку.

 21. Показники прибутковості банку.

 22. Основні види ризиків банку, завдання та інформаційна база їх аналізу.

 23. Аналіз і оцінка валютного ризику банку.

 24. Аналіз ризику ліквідності банку.

 25. Аналіз процентного ризику банку.

 26. Завдання та інформаційна база аналізу фінансової стійкості та надійності банку.

 27. Система показників фінансової стійкості та надійності банку.

 28. Рейтинг банку та методи його визначення.

 29. Рейтингова оцінка діяльності комерційного банку «CAMELS».

 30. Аналіз факторингових операцій банку.

^ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

 1. Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.00.

 2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р., № 279.

 3. Положення про застосування НБУ до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затверджено постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р., № 215.

 4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р., № 368.

 5. Аналіз діяльності комерційного банку: Підручник / [А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, В.М. Кочетков, Л.О. Примостка та ін.] ; за заг. ред. А.М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

 6. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Національний банк України ; за заг. ред. У. Я. Грудзевич. – К.: НБУ, 2007. - 224 с.

 7. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Т. Д. Косова. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 486 с.

 8. Кириленко В.Б. Організація обліку, контролю та аналізу депозитних операцій банку: монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 257 с.

 9. Лисенок О.В. Практикум з курсу "Аналіз банківської діяльності": навч. посібник / О.В. Лисенок ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2010. - 306 с.


Додаткова література

 1. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка / А.Ю. Петров, В.И. Петрова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 560 с.

 2. Мануйленко В.В. Международные стандарты финансовой отчетности в коммерческом банке :учеб.-практ. пособие / В.В. Мануйленко. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 512 с.

 3. Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: монографія. – К.: КНЕУ, 2007 р. – 358 с.

 4. Рутгайзер В.М. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка: методические разработки / В. М. Рутгайзер, А. Е. Будицкий. - М.: Маросейка, 2007. - 224 с.

 5. Щербакова Г.Н.Анализ и оценка банковской деятельности на основе отчетности, составляемой по российским и международнім стандартам. – М.: Вершина, 2007. – 464 с.

 6. Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності: навч. Посіб. 2-ге вид. стер. – К.:Знання, 2007. – 311с.


Модуль 3: «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»


Тема 1. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Страхова послуга як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг та розширення їх асортименту.

Вивчення та формування попиту на страхові послуги. Система продажу страхових послуг. Безпосередній продаж. Продаж через посередників. Права і обов'язки страхових посередників. Вимоги до страхових посередників згідно з чинним законодавством України.

Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами та вимоги до неї. Контроль за реалізацією страхових послуг.


^ Тема 2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг; укладання договору страхування; врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків.

Заява про страхування: форма подання, зміст, значення. Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття ризику на страхування; визначення термінів, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття, франшизи, тарифних ставок та інших умов страхування. Укладення договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового полісу. Його зв'язок з правилами страхування. Структура страхового полісу. Страховий сертифікат.

Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт аварійний сертифікат. Виплата відшкодування. Виключення.

^ Тема 3. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ

Необхідність і значення страхування життя і пенсій громадян. Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування.

Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення та сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам.

Страхування дітей до повноліття та вступу в шлюб. Довічне страхування. Страхування пенсій.

  1   2   3

Схожі:

Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад iconЩодо подання довідки про вищий навчальний заклад
З метою моніторингу діяльності вищих навчальних закладів, підпорядкованих мон, забезпечення ефективного виконання оперативних завдань,...
Вищий навчальний заклад iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Вищий навчальний заклад iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Вищий навчальний заклад iconПоложення про державний вищий навчальний заклад
У постанові та Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках І числі замінено словами "навчальний
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи