Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» icon

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Скачати 59.57 Kb.
НазваУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Дата14.09.2012
Розмір59.57 Kb.
ТипДокументиВищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»; «спеціаліст»

спеціальність «Маркетинг»

Автор: Хмурковський Г.В., кандидат економічних наук^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту та маркетингу

(протокол № 8 від « 28» лютого2012 р.)

Завідувач кафедри Петрова І.Л.Київ, 2012


Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня під­готовленості вступників, виявлення їх реальних знань, умінь і навичок як фахівців бакалаврського рівня.

^ Вимоги до рівня освіти вступників. На навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) приймаються особи, які мають базову вищу освіту за однойменною або спорідненою спеціальністю.

^ Характеристика змісту програми. Програму вступних іспитів скомпоновано в шість модулів, які утворені згідно з ключовими аспектами дисциплін підготовки фахівця освіт­ньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг»

^ МОДУЛЬ 1. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Ринкова класифікація товарів та послуг. Номенклатура і асортимент товарного пропонування. Система показників якості продукції. Управління якістю продукції – «петля якості». Маркетингове розуміння конкурентоспроможності товару. Оцінювання конкурентоспроможності товару.

Структура маркетингової товарної політики. Стратегії диверсифікації товарної політики. Модифікація та модернізація товару. Концепція життєвого циклу товару. Види життєвих циклів товарів. Етапи традиційної кривої життєвого циклу товару. Основні напрямки реагування виробників на зміни в життєвому циклі товару. Етапи планування нової продукції.

Призначення та види ідентифікування продукції. Призначення та функції упаковки.


^ МОДУЛЬ 2. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Система чинників, що впливають на процес формування ціни на підприємстві. Класифікація цін.

Сутність та види маркетингової цінової політики. Роль маркетингової цінової політики на ринках різних типів: чистої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії, монополії. Характеристика цілей ціноутворення. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.

Цінові політики (стратегії), що використовуються в процесі управління цінами.

Прямі та непрямі методи ціноутворення.

Пряме та непряме державне регулювання цін.


^ МОДУЛЬ 3. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

Процес маркетингових комунікацій та сутність його складових. Класифікація маркетингових комунікацій. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій.

Основні та синтетичні засоби маркетингових комунікацій. Розподіл заходів маркетингових комунікацій на ATL і BTL групи. Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій.

Сутність та завдання реклами. Класифікація реклами. Етапи розробки ефективної реклами. Переваги та недоліки основних носіїв реклами.

Сутність, цілі та цільові аудиторії стимулювання збуту. Засоби стимулювання збуту для споживачів, збутового персоналу та сфери торгівлі.

Сутність та завдання персонального продажу. Характеристика етапів персонального продажу. Сутність та особливості застосування багаторівневого продажу (мережевого маркетингу).

Зв’язки з громадськістю: сутність, принципи, функції. Характеристика напрямів зв’язків з громадськістю: пабліситі, спонсорства, антикризового ПР.

Сутність та особливості прямого маркетингу. Інформаційні засоби прямого маркетингу, їх переваги та недоліки.

Характеристика синтетичних засобів маркетингових комунікацій.


^ МОДУЛЬ 4. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛЕННЯ

Поняття розподілення товарів та послуг, сутність маркетингової політики розподілення. Сутність, функції каналів розподілення. Прямі та опосередковані канали розподілення, доцільність їх застосування. Поняття рівнів, довжини і ширини каналу розподілення. Типи суб’єктів каналу розподілення.

Типи щільності розподілення товарів підприємства, умови їх використання. Етапи процесу формування каналів розподілення.

Фактори, які впливають на структуру каналу розподілення. Порівняльна характеристика прямих, коротких і довгих каналів розподілення. Комбіновані та множинні канали розподілення.

Аудит діяльності суб’єктів каналу розподілення.

Горизонтальні та вертикальні конфлікти в каналах розподілення. Сутність та типи вертикальних маркетингових систем.


^ МОДУЛЬ 5. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сутність, роль, мета, предмет та об’єкт маркетингових досліджень. Структура та алгоритм процесу маркетингових досліджень. Види маркетингових досліджень: кабінетні, польові, методи пробних продаж, ділових контактів, фокус груп, панельні дослідження.

Організаційні форми маркетингових досліджень (власні форми підприємства, спеціалізовані дослідницькі організації). Чинники, які визначають раціональність власних та спеціалізованих організаційних форм проведення маркетингових досліджень.

Переваги та недоліки вторинної і первинної маркетингової інформації. Методи збору первинної інформації, їх сутність, переваги й недоліки. Правила розробки опитувальних листків (анкет).

Маркетингове розуміння понять — потенційний, доступний, кваліфіковано доступний, цільовий ринок та ринок проникнення. Реальна і потенційна місткість ринку, методи їх визначення. Процес сегментування ринку. Вимоги до ефективної методики сегментування ринку.

Прогнозні дослідження збуту: сутність, чинники, некількісні та кількісні методи досліджень.

Аналіз конкурентного середовища шляхом вивчення дії його п’ятьох сил (за М. Портером).

Моделі поведінки споживачів. Процес прийняття рішення про купівлю, його основні етапи та варіанти.


^ МОДУЛЬ 6. ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ

Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в ринковій економіці. Елементи та функції інфраструктури товарного ринку.

Сутність та місце оптової торгівлі в ринкових процесах. Функції оптової торгівлі. Характеристика основних видів оптової торгівлі. Організація оптової закупівлі товарів. Оптовий продаж товарів. Послуги підприємств оптової торгівлі.

Сутність, ознаки та форми роздрібної торгівлі. Функції та послуги суб’єктів роздрібної торгівлі.

Сутність та види торговельно-посередницької діяльності. Характеристика різновидів торговельно-посередницьких структур. Зміст посередницької діяльності. Характеристика різновидів посередників.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Біловодська, О. А. Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник / О. А. Біловодська. - К.: Знання, 2011. – 495 с.

 2. Васюткіна, Н. В. Маркетинг: навчальний посібник / Європейський університет. - 2-ге вид., виправ. и доп. - К.: Видавництво Європейського університету, 2011. - 248 с.

 3. Войчак, А. В. Маркетингові дослідження: підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко. - К.: КНЕУ, 2007. - 408 с.

 4. Гаркавенко, С. С. Маркетинг: підручник / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2002. – 712 с.

 5. Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / С.І. Дугіна. - К.: КНЕУ, 2005. - 393 с.

 6. Кардаш, В. Я. Маркетингова товарна політика: підручник / В. Я. Кардаш. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.

 7. Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.

 8. Маркетинг: підручник / За ред А.Ф. Павленка. - К.: КНЕУ, 2008. - 600 с.

 9. Огієнко, В. Г. Маркетингова політика комунікацій: посібник для самостійної роботи студентів / В.Г. Огієнко. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. – 146 с.

 10. Огієнко, В. Г. Маркетингова політика розподілення: посібник для самостійної роботи студентів / В. Г. Огієнко, С. В. Щербина. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 56 с.

 11. Огієнко, В. Г. Маркетингові дослідження: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.Г. Огієнко. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. – 120 с.

 12. Павленко, А. Ф. Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. - К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.

 13. Примак, Т. О. Маркетингова політика комунікацій: навчальний посібник / Т. О. Примак. - К. : Атіка ; К. : Ельга-Н, 2009. - 328 с.

 14. Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку: навчальний посібник / А.С. Савощенко. - К. : КНЕУ, 2005. - 336 с.

 15. Черненко, В. М. Інфраструктура товарного ринку: навчальний посібник / В.М. Черненко. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 232 с.

Схожі:

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь І навичок,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета. Програма призначена для проведення вступних іспитів для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Усний екзамен з фаху проводиться зі студентами, котрі бажають поступити на 2, 3 курси навчання І мають на це право відповідно до...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Тема Предмет І завдання загальної психології. Становлення експериментальної психологічної науки
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Автори: к ек н., доцент Бабій Л. В., ст викладач Ніколаєв Д. Г., ст викладач Сукурова Н. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи