Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії icon

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Скачати 176.44 Kb.
НазваУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Дата14.09.2012
Розмір176.44 Kb.
ТипДокументи
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»

спеціальність «Логістика»

Автори: В.І.Терехов, докт. екон. наук, проф.

В.Г. Алькема, докт. екон. наук, проф.;

О.І. Попов, канд. екон. наук, доц.;

С.А.Філатов, канд. екон. наук, доц.^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики

(протокол № 8 від «12» січня 2012 р.)

Завідувач кафедри _____________ Терехов В.І. (підпис)Київ, 2012

Зміст


ВСТУП…………………………………………………………………………………………...3

ПРОГРАМА…………………………………………………………………………...………...4

Модуль 1. Логістика як інструмент розвинутої ринкової економіки………………….4

1.1. Основні задачі логістики .…………………………………………………………………..4

1.2. Логістичні системи і ланцюги……………………………………………………………...4

Модуль 2. Технологічні процеси, управління матеріальними потоками в логістиці..4

2.1. Різноманітність форм логістичних утворень………………………………………………4

2.2. Поняття матеріального потоку……………………………………………………………..4

Модуль 3. Заготівельна та розподільча логістика……………………………………….5

3.1. Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність………………….5

3.2. Організація взаємодії з постачальниками…………………………………………….........5

3.3. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу…………………5

МОДУЛЬ 4. Внутрішньовиробнича та транспортна логістика…………………………...5

4.1. Мета, завдання та функції виробничої логістики………………………………………….5

4.2. Системи та принципи доставки……………………………………………………………..6

4.3. Оцінка надійності способи доставки……………………………………………………….6

МОДУЛЬ 5. Логістика посередництва та складування…………………………………….6

5.1. Класифікація логістичних посередників…………………………………………………...6

5.2. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу………………………..6

5.3. Організація логістичного процесу на складі……………………………………………….6

МОДУЛЬ 6. Логістика зовнішньоекономічної діяльності…………………………………6

6.1. Управління матеріальними запасами в зовнішньоекономічній діяльності………………6

6.2. Специфіка логістичного забезпечення зовнішньоекономічних операцій в Україні…….7

МОДУЛЬ 7. Забезпечення охорони праці та техніка безпеки……………….…………….7

7.1. Покращення умов праці………………………………………………………….…………7

7.2. Запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму ……….………8

Структура екзаменаційного білета ….………………………………………………………9

Рекомендована література……………………………………………………………..…….10


ВСТУП


Мета вступного іспиту зі спеціальності 8.03060107 «Логістика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 0306 — «Менеджмент і адміністрування».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у магістратурі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з менеджменту, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 0306 — «Менеджмент і адміністрування». Разом з тим програма передбачає і певні знання із циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, передусім з економічної теорії, статистики, економічного аналізу та безпеки життєдіяльності.

Програма побудована за функціональними модулями і має між предметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з напряму 0306 — «Менеджмент і адміністрування». Згідно з чинною Освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: планова, організаційна, мотиваційна, контрольна та координаційна.

У кожному модулі інтегровано матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріали операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, аналітичне мислення, методи обґрунтувань і розрахун­ків за окремими функціями менеджменту та функціонування організацій.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»


ПРОГРАМА

Модуль 1. Логістика як інструмент розвинутої

ринкової економіки

  1. ^

   Основні задачі логістикиЛогістика новий напрям в організації руху товару у сфері виробництва, обігу, інформації. Визначення логістики. Мета, завдання та функції логістики. Види логістики, характеристика макрологістики та мікрологістики. Вплив логістики на ефективність виробництва за рахунок зменшення витрат на матеріально-технічне постачання і транспорт. Основні задачі логістики.

Методи управління матеріально-технічними ресурсами. Поняття і визначення сутності логістики. Етапи розвитку логістики. Сучасна концепція логістики.


  1. ^ Логістичні системи та ланцюги


Сутність і види логістичних систем. Головна мета логістичної системи. Класифікація логістичних систем за ознаками. Типи логістичних систем за принципом просторового обмеження. Планування та управління виробництвом. Умови та фактори функціонування логістичної системи. Функції та критерії оцінок логістичної системи. Характеристика гнучких та ешелованих логістичних систем.

Передумови утворення комплексних логістичних систем, що охоплюють функціональні задачі. Основні логістичні показники.

Основні підсистеми логістичної системи. Основні властивості логістичних систем. Необхідність системного підходу до визначення логістичного ланцюга. Зв’язки та межі логістичних систем. Види логістичних ланцюгів. Визначення логістичного ланцюга та логістичного каналу. Інтегративність та інерційність - властивості логістичної системи. Мета логістичної системи. Поняття фізичної і умовної ринкової меж логістичної системи.


Модуль 2. Технологічні процеси й управління матеріальними потоками в логістиці


2.1. Різноманітність форм логістичних утворень


Поняття про логістичний ланцюжок. Схеми утворення вантажопотоків. Основні ланки, що беруть участь у товарному та інформаційному потоці. Компоненти логістичного ланцюга. Розробка логістичних ланцюгів. Основні логістичні концепції: мінімізація загальних витрат, планування потреб в ресурсах (MRP), точнов термін (just in time), повільного виробництва (lean production), загального управління якістю (TQM), швидкого реагування на попит (SRP). Об’єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують. Логістичні операції та функції з матеріальними потоками. Інтегровані логістичні потоки.


^ 2.2. Поняття матеріального потоку


Матеріальний потік і його характеристики. Основні показники, які характеризують матеріальні потоки. Фактори, що впливають на стан матеріальних потоків. Види матеріальних потоків. Управління матеріальними потоками. Одиниці виміру матеріального потоку. Логістичні операції за характером виконання робіт. Логістичні операції.


Модуль 3. Заготівельна та розподільча логістика


^ 3.1. Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність


Сутність, завдання і функції закупівельної логістики. Завдання «зробити або купити». Процес придбання матеріалів. Планування і забезпечення виробництва матеріалами. Характеристика найважливіших критеріїв відбору та оцінки постачальників. Сутність детермінованих методів розрахунку потреби матеріалів. Розрахунок оптимального обсягу замовлення. Зовнішня оцінка результатів діяльності логістичної системи. Внутрішня оцінка результатів діяльності логістичної системи.


^ 3.2. Організація взаємодії з постачальниками


Пошук потенційних постачальників. Аналіз потенційних постачальників. Критерії оцінки і відбору генераторів матеріальних потоків. Вибір постачальника. Фактори, які впливають на вибір постачальника. Планування та забезпечення перевозки вантажу. Визначення економічного розміру замовлення. Система постачань «точно у термін» в закупівельній логістиці. Оцінка результатів роботи з постачальниками. Метод експертних оцінок для ранжування критеріїв оцінки постачальників. Розрахунок рейтингу постачальника. АВС-аналіз даних про постачальників. Розвиток постачальника.


^ 3.3. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу


Сутність розподільчої логістики. Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістика і маркетинг. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Канали розподілу товарів та форм доведення товарів до споживача. Логістичні посередники у каналах розподілу. Роль розподільчих центрів у логістичних ланцюгах. Типи посередників в каналах розподілу.

Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Проектування дистрибутивних систем. Штовхаючі і тягнучі логістичні системи збуту продукції. Принципова відмінність розподілу від збуту. Сутність розподільчої мережі. Функції розподільчого центру. Переваги і недоліки централізованої та децентралізованої розподільчої системи. Особливості системи побудови каналів розподілу.


Модуль 4. Внутрішньовиробнича та транспортна логістика


^ 4.1. Мета, завдання та функції виробничої логістики


Логістична концепція організація виробництва та її порівняння з традиційною. Завдання і функції виробничої логістики. Основи управління матеріальними потоками у виробництві. Загальна модель логістичної підсистеми «Організація та управління основним виробничим процесом». Порівняльна характеристика систем управління матеріальним потоком у процесі виробництва.

Об'єкти вивчення виробничої логістики. Організація матеріальних потоків в системи управління матеріальними потоками у виробництві. Циклом виконання замовлення. Форми організації руху матеріальних потоків. Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП-2, ОПТ. Їх характеристика та порівняльний аналіз. Штовхаючі та тянучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Приклади використання принципів виробничої логістики на українських підприємствах.


^ 4.2. Системи та принципи доставки


Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати. Системи доставки: юнімодальні, мультимодальні. Інтермодальні, термінальні. Принципи доставки «від дверей до дверей» і «точно в термін». Вибір оптимального способу транспортування. Вибір оптимального перевізника. Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способи доставки. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. Управління доставкою в режимі реального часу. Ризики та організація страхування вантажів.


^ 4.3. Оцінка надійності способи доставки

Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту. Основні переваги і недоліки залізничного, водного, автомобільного, повітряного і трубопровідного транспорту. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту.


Модуль 5. Логістика посередництва та складування


^ 5.1. Класифікація логістичних посередників


Логістика посередництва та фактори, що впливають на її ефективність. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація та функції. Координація та інтеграція дій логістичних посередників.


^ 5.2. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу


Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та функції складів в логістичній системі. Класифікація складів за формою власності, функціональним призначеням, спеціалізацією, технічною оснащеністю, наявністю під’їзних шляхів тощо. Особливості функціонування складів в різних функціональних областях логістики: постачанні, виробництві, збуті. Вибір між власним складом і складом загального користування. Визначення кількості та розміщення складської мережі. Вибір системи складування. Організація логістичного процесу на складі. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат. Розрахунок інтенсивності вантажопотоків та обсяг вантажопереробки на складі. Оптимізація потоків та складів.


^ 5.3. Організація логістичного процесу на складі


Функціонування складових логістичного процесу. Внутрішньоскладське транспортування. Складування і зберігання. Комплектація замовлень і відвантаження. Транспортування й експедиція замовлень. Збір і доставка порожніх товароносіїв. Інформаційне обслуговування складу. Забезпечення обслуговування клієнтів. Технологічна карта. Технологічні графіки.


Модуль 6. Логістика зовнішньоекономічної діяльності


^ 6.1. Управління матеріальними запасами в зовнішньоекономічній діяльності


Визначення обсягів матеріальних запасів для здійснення зовнішньоекономічних операцій. Контроль руху матеріальних запасів при виконанні зовнішньоекономічних угод. Основні види складування та складів зовнішньоекономічної сфери. Митний склад. Логістичні операції на митному складі. Логістичне управління складської діяльності в зовнішньоекономічній сфері.


^ 6.2. Специфіка логістичного забезпечення зовнішньоекономічних операцій в Україні


Правові аспекти реалізації концепції логістики зовнішньоекономічних операцій в Україні. Структурно-економічні умови побудови зовнішньоекономічних логістичних ланцюгів в Україні. Інфраструктрно-технологічні умови побудови зовнішньоекономічних логістичних ланцюгів в Україні. Проблеми інтеграції українських систем матеріально-технічного забезпечення до міжнародних логістичних каналів та систем.


Модуль 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


^ 7.1. Безпека життєдіяльності


Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історії її розвитку. Концепція ООН про сталий розвиток людства - основа БЖД. Концепція БЖД.

Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття, її суть, взаємозв’язки та взаємозалежності. багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем в системі «людина – середовище – діяльність». Принципи забезпечення життєдіяльності.

Основні питання та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та інші фактори. Поняття небезпеки, безпеки та їх взаємозв’язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Сучасні проблеми життєдіяльності.

Ризик. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція ризику. Теорія ризику. Оцінка рівня ризику. Визначення та вимірювання ризику. Методи визначення ризику.

Роль своєчасного наданої та правильно проведеної першої медичної допомоги в урятуванні життя і здоров’я потерпілого. Візуальна діагностика стану потерпілого.

Медична аптечка. Використання підручних матеріалів при наданні першої медичної допомоги.

Порядок проведення реанімаційних заходів. Термін, послідовність та методика проведення штучного дихання та непрямого масажу серця. Діагностика відновлення життєдіяльності організму.

Перша медична допомога при зовнішніх та внутрішніх кровотечах. Особливості тимчасової зупинки артеріальної, венозної, капілярної та внутрішньої кровотеч.

Види отруєнь. Перша медична допомога при укусах отруйних комах чи тварин, отруєнні через органи дихання, шкіру та кишково-шлунковий тракт.

Перша медична допомога при переломах та вивихах. Основні способи іммобілізації та евакуації потерпілого при різних видах ушкоджень. Особливості транспортування потерпілого при переломах хребта, шиї, травмах голови.

Перша медична допомога при опіках, електротравмах та обмороженнях. Види опіків. Обмороження, переохолодження організму.

Перша медична допомога при серцевому нападі, задусі, судомах, непритомності тощо.

Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. Класифікація середовищ життєдіяльності, їх характеристика. Сутність поняття техногенної, соціальної та природної небезпеки за видами діяльності людини. Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища.

Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема. Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визнають умови життєдіяльності людини. Екологічна характеристика життєдіяльності. Ноосфера як наступний етап розвитку людства. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу.

Глобальні небезпеки. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки.

Соціальні, екологічні та економічні глобальні проблеми. Поширення руйнівних ідей, гонка озброєнь. Важелі світової економічної війни, її негативні наслідки. Загальнопланетарна стратегія розвитку людства на Землі, узгоджена із законами Всесвіту. Забруднення атмосфери та гідросфери, руйнування і забруднення літосфери, енергетичне забруднення довкілля для людини. Шляхи подолання екологічної кризи. Економічні втрати від наслідків надзвичайних подій у світі.


^ 7.2. Основи охорони праці


Законодавчі акти про охорону праці. Правове поле. Основні положення законодавства про працю та охорону праці.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.

Види відповідальності за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду з організації роботи щодо поліпшення умов та безпеки праці.

Сутність державного управління охороною праці та організації охорони праці (СУОП) на об’єкті господарювання.

Органи державного регулювання охороною праці. Компетенція і повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції, права, відповідальність.

Державний нагляд за охороною праці. Багатоступеневий адміністративно - громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Профспілки, уповноважені трудових колективів, їх обов’язки і права у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в конструкцію обладнання.

Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини, матеріалів, безпечності технологічних схем та операцій, організації технологічного процесу. Впровадження стандартизації та сертифікації для забезпечення безпеки технологічного обладнання та технологічних процесів.

Безпека при експлуатації систем під тиском, вантажно-розвантажувальних роботах. Підготовка працівників.

Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж. Вимоги пожежної безпеки. Засоби виявлення пожеж.

Види горіння. Пожеже небезпечні властивості матеріалів і речовин. Категорії об’єктів за пожеже - та вибухонебезпечністю. Види горіння і способи припинення його.

Системи попередження пожеж та пожежного захисту. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Класифікація приміщень з пожежної безпеки. Методи запобігання виникнення в горючому середовищі джерела підпалювання. Система пожежного захисту. Попередження розповсюдження та розвитку пожежі.

Дії персоналу під час виникнення пожежі. Евакуація людей із будівель і приміщень. Розміри, кількість, розміщення, виконання та утримання шляхів евакуації. План евакуації людей з виробничих приміщень. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТАЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_______


1 завдання. Сутність і види логістичних систем.

2 завдання. Основні показники, які характеризують матеріальні потоки.

3 завдання. Особливості системи побудови каналів розподілу.

4 завдання. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.

^


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алькема, В. Г. Логістика. Теорія та практика [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Алькема, О.М. Сумець. - К.: ВД «Професіонал», 2008. - 272 с.

 2. Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень [Текст] : монографія / Вищий навчальний заклад "Університет економіки і права «КРОК» ; Науково-дослідний інститут проблем національної безпеки України. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 378 с.

 3. Алькема В.Г. Міжнародні перевезення [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Університет економіки та права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 314 с.

 4. Алькема В.Г. Методичні рекомендації до виконання завдань програми комплексної практики з фаху для студентів спеціальності «Логістика» [Текст] / В.Г. Алькема. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 56 с.

 5. Гаджинский А.М. Практикум по логистике [Текст] : практикум / А.М. Гаджинский. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. - 284 с.

 6. Григорьев М.Н. Логистика [Текст] : учебное пособие / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. - М. : Гардарики, 2006. - 463 с.

 7. Економіка підприємства [Текст] : підручник / За ред. Г.О. Швиданенко. - 4-те, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2009. - 816 с.

 8. Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади [Текст] : підручник / За ред. О.О. Шубіна. - К. : Знання, 2009. - 379 с.

 9. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень [Текст] : навчальний посібник / В.Р. Кігель. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.

 10. Крикавський Є. Логістичне управління : [підручник] / Є. Крикавський. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

 11. Логистика на предприятии : [учеб.-метод. пособие] / Чеслав Сковронек, Здислав Сариуш-Вольский. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 400 с.

 12. Міжнародні відносини у глобалізованому світі [Текст] : матеріали науково-практичної студентської конференції факультету міжнародних відносин 8 квітня 2009 року / Університет економіки і права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 378 с.

 13. Окландер М.А. Логістика [Текст] : підручник / М.А. Окландер. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.

 14. Пєліхов Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навчально-методичний і практичний посібник / Є.Ф. Пєліхов, О.А. Іванова, О.М. Сумець. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с.

 15. Проблеми управління у сфері підприємництва [Текст] : матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 24 квітня 2008 р. Книга 1.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 146 с.

 16. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

 17. Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки [Текст] : монографія / За ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка ; Лаптєв С.М., Захаров О.І., Кабанов В.Г., Ваганов К.Г., Паращенко Л.І., Пригунов П.Я., Кім Ю.Г., Університет економіки та права «КРОК». - К. : ТОВ «Дорадо-друк», 2009. - 719 с.

 18. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навчальний посібник / За ред. І.І. Дахна. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

 19. Смирнов, І. Г. Транспортна логістика [Текст] : навчальний посібник / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.

 20. Сумец А.М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания [Текст] : учебное пособие / А.М. Сумец. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 320 с.

 21. Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств. Друга науково-практична конференція студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (м. Київ, 25 грудня 2008 року) [Текст] / ред. В.В. Крутов, В.С. Сідак. - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2009. - 592 с.

 22. Тридід О.М. Логістика [Текст] : навчальний посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К. : ВД «Професіонал», 2008. - 176 с.

 23. Тридід О.М. Логістика: навчальний посібник. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 24. Філатов С.А. Логістика зовнішньоторговельних операцій [Текст] : навчально-методичний комплекс дисциплін / Університет економіки і права «КРОК». - К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 35 с.


Схожі:

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Тема Предмет І завдання загальної психології. Становлення експериментальної психологічної науки
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета. Програма призначена для проведення вступних іспитів для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
«Магістр» зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси І кредит», «Облік І аудит» та «Банківська справа»– перевірка...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Правознавство» –...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Психологія» – перевірка...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи