О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» icon

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Скачати 333.76 Kb.
НазваО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Дата14.09.2012
Розмір333.76 Kb.
ТипДокументи
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”

факультет міжнародних відносин

кафедра міжнародної економіки та бізнесу


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови

Приймальної комісії

____________О.М. Шикова

______ __________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»; «спеціаліст»

спеціальність «Міжнародна економіка»

Автори: к.ек.н., доцент Бабій Л.В., ст. викладач Ніколаєв Д.Г., ст. викладач Сукурова Н.М.


^ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

міжнародної економіки та бізнесу

(протокол № 7

від «19» січня 2012 р.)

Завідувач кафедри

В.В.Рокоча


Київ 2012


ВСТУП

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю “Міжнародна економіка”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної підготовки: “Міжнародний маркетинг”, «Міжнародна економіка» та «Міжнародні фінанси».


^ Модуль 1: «Міжнародний маркетинг».


Тема 1. Теоретичні засади міжнародного маркетингу.

Умови та чинники виникнення концепції міжнародного маркетингу. Етапи інтернаціоналізації діяльності фірми. «Місцева» та «глобальна» економіки.

Суб’єкти міжнародного маркетингу: транснаціональні корпорації, глобальні компанії, експортери, імпортери.

Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети міжнародного маркетингу.


^ Тема 2. Форми міжнародного маркетингу.

Типи маркетингу: внутрішній, міжнародний. Форми міжнародного маркетингу: експортний, зовнішньоекономічний, транснаціональний, мультиреґіональний, глобальний.

Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу.


^ Тема 3. Міжнародне маркетингове середовище: економічний аспект

Сутність та цілі вивчення міжнародного бізнес-середовища. Види міжнародного середовища: за межами дослідження та впливом чинників (національне, множинно-національне, регіональне, глобальне); за складністю (статичне, динамічне, турбулентне); за рівнем контрольованості з боку фірми (макросередовище, мікросередовище). Склад та послідовність PEST- та SLEPT-аналізу.

Сутність та структура міжнародного економічного середовища. Міжнародна торгівля. Показники і процеси, які характеризують етап та розвиток світової торгівлі. Особливості сучасного етапу розвитку міжнародної торгівлі.

Протекціонізм та торговельні обмеження. Неопротекціонізм. Методи та інструменти регулювання міжнародної торгівлі на національному рівні.

Міжнародна інвестиційна діяльність. Зарубіжні, іноземні, міжнародні інвестиції. Форми міжнародних інвестицій. Суб’єкти та об’єкти міжнародного інвестування. Контрактні та інвестиційні форми міжнародного бізнесу. Фактори міжнародного інвестування.

Міжнародні організації із стимулювання світової економічної і валютної стабільності: склад, форми діяльності.

Міжнародна економічна інтеграція: сутність, форми, вплив на розвиток країн-учасниць інтеграційних угруповань.


^ Тема 4. Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу

Визначення та основні елементи культури. Склад елементів соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу.

Вплив соціально-культурного середовища на маркетинг: соціально-культурні фактори, імпульси культур, процес прийняття рішення споживачем, поведінка споживача.

Маркетингова характеристика основних елементів культури: мова, релігія, освіта, сім’я, робота та дозвілля, референтні групи. Адаптація до різноманітних культур.


^ Тема 5. Політико-правове середовище міжнародного маркетингу

Логіко-структурна схема дослідження політико-правового середовища.

Політичні сили країни, що досліджуються: політичний клімат, уряди, національний суверенітет, національна безпека, національний добробут, престиж, групи тиску (лоббі).

Можливі дії урядів країн, що досліджуються: неформальне втручання в бізнес, обмеження типу «купуй у своїх», нетарифні бар’єри, субсидії, умови діяльності, бойкоти, конфіскації. Взаємозв’язок цілей уряду досліджуваної країни та можливих політичних дій.

Методи визначення рівня політичного ризику. Стратегії зменшення політичного ризику: до інвестування (укладення контракту), після інвестування (укладення контракту), внутрішні (самостійні) дії, зовнішня підтримка. Ринкова влада, як сучасна стратегія зменшення політичних ризиків ТНК.

Матричний підхід до аналізу політико-правового середовища. Класифікація можливих партнерів за ступенем політичної нестабільності та обмежень у бізнесі.


^ Тема 6. Міжнародні маркетингові дослідження.

Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень.

Стадії процесу міжнародного маркетингового дослідження: визначення вимог до інформації, збір даних, аналіз, впровадження.

Типи міжнародних досліджень ринку: попереднє, поглиблене, спеціальне, тестування. Алгоритм попереднього міжнародного дослідження. Структура поглибленого міжнародного маркетингового дослідження.

Основні правила Міжнародного кодексу з практики маркетингових та соціальних досліджень (International Code of Marketing and Social Research Practice, ICC/ESOMAR).


^ Тема 7. Стратегії сегментації та позиціювання в міжнародному маркетингу.

Поняття сегменту міжнародного ринку. Міжнародна сегментація ринку. Цілі сегментації. Умови ефективної міжнародної сегментації.

Критерії сегментації світового ринку. Підходи до міжнародної сегментації: ідентифікація груп країн з попитом на схожі товари; ідентифікація сегментів, існуючих в усіх або в багатьох країнах; вихід з одним і тим же товаром на різні сегменти в різних країнах.

Стратегії маркетингу та сегментація ринків залежно від цілей на зовнішньому ринку.

Позиціонування товару на зарубіжному ринку: типи та технологія.


^ Тема 8. Вибір закордонних ринків.

Підходи до вибору зарубіжного ринку: суб’єктивний, дискретний, комплексний.

Сутність суб’єктивного підходу, найбільш поширені причини та умови його використання.

Сутність дискретного підходу. Показники та критерії, що найчастіше використовуються для обґрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку при дискретному підході. Дискретно-матричний підхід, матриця визначення найбільш ефективного ринку. Критерії оцінки привабливості ринку та критерії оцінки власних конкурентних переваг.

Сутність комплексного підходу. Модель «чотирьох фільтрів» відбору зарубіжних ринків. Побудова таблиці для визначення найбільш привабливого для фірми ринку.

Специфіка вибору зарубіжних ринків на різних стадіях інтернаціоналізації діяльності фірми: домінанта регіональної стратегії, варіативність мети вибору ринку, різноманітність елементів контролю при виборі ринку.


^ Тема 9. Моделі виходу фірм на зовнішній ринок.

Типи моделей виходу фірм на зовнішній ринок: експортування, спільне підприємництво, пряме інвестування (володіння).

Експорт: прямий і непрямий. Переваги та недоліки, умови застосування стратегії експортування.

Спільне підприємництво: ліцензування, підрядне виробництво, управління за контрактом, спільне володіння. Переваги та недоліки, умови застосування.

Пряме інвестування: збіркові підприємства, виробничі підприємства. Переваги та недоліки, умови застосування.

Порівняльна характеристика моделей виходу на зовнішній ринок за критеріями: контроль ринку, ресурсні вимоги, ризик, гнучкість, причетність до міжнародного маркетингу. Типові переваги та недоліки моделей виходу фірми на зовнішній ринок.

Внутрішні та зовнішні чинники вибору моделі виходу фірми на зовнішній ринок.


^ Тема 10. Міжнародний маркетинговий комплекс: товарна політика.

Сутність та типи міжнародного маркетингового комплексу. Стадії стандартизації міжнародного комплексу маркетингу.

Товар на світовому ринку. Експортний, піонерний товар, товар ринкової новини.

Елементи товару в міжнародному маркетингу: власне продукт; товар, що сприймається; повний товар. Зв’язок елементів товару з його конкурентоспроможністю на світових ринках.

Міжнародна товарна політика. Види товарної політики: концентрична, горизонтальна, конгломератна.

Міжнародна товарна стратегія. Типи товарних стратегій: незмінність товару, адаптація, новий товар. Види міжнародних товарних стратегій. Теорія життєвого циклу товару в міжнародному маркетингу. Типи адаптації товару до зарубіжного ринку. Етапи розробки нового товару.


^ Тема 11. Міжнародні канали розподілу.

Сутність, цілі та завдання міжнародної системи розподілу товарів/послуг. Характеристика учасників міжнародних каналів розподілу: національний виробник або продавець, національний оптовик, експортер, імпортер, зарубіжний агент або оптовик, зарубіжний роздрібний торговець, зарубіжний споживач.

Альтернативи міжнародних каналів розподілу. Типові конфігурації міжнародних каналів розподілу для товарів народного споживання, виробничо-технічної продукції та послуг.

Міжнародна стратегія розподілу. Фактори вибору учасників каналу розподілення.


^ Тема 12. Міжнародні маркетингові комунікації.

Міжнародний комунікаційний процес: поняття, учасники, схема процесу. Типи перешкод при комунікації. Поле спільного цивілізаційного досвіду. Зворотний зв’язок у маркетингових комунікаціях.

Класифікації методів міжнародної маркетингової комунікації: безпосередні та опосередковані, BTL — ATL, ФОССТИС (російський підхід) – формування попиту (спроса) та стимулювання збуту (сбыта); комплекс просування (американський підхід).

Методи міжнародної маркетингової комунікації: безпосередні, опосередковані.

Безпосередні методи міжнародної маркетингової комунікації: участь у міжнародних виставках, ярмарках; зарубіжні відрядження; презентація; переговори.

Опосередковані методи міжнародних маркетингових комунікацій: реклама, персональні продажі, стимулювання продажів, паблісіті. Порівняльна характеристика каналів розповсюдження інформації (телебачення, радіо, газети, журнали, рекламні дошки тощо) в міжнародному маркетингу.


^ Тема 13. Міжнародна цінова політика.

Систематизація видів світових цін. Характеристика цінових ситуацій залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності фірми (експорт, зарубіжне виробництво, транснаціональна корпорація) та завдань ціноутворення (встановлення ціни на товар); зміна ціни на товар; ціноутворення при виробництві компонентів (деталей, вузлів тощо).

Послідовність маркетингових дій в міжнародному ціноутворенні: визначення цілей ціноутворення; формування загальної політики ціноутворення; розробка цінової стратегії; реалізація цінової стратегії та пристосування цін.

Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку. Цінові стратегії стосовно показників «ціна – якість».


^ Тема 14. Сучасні проблеми та тенденції розвитку міжнародного маркетингу.

Основні етапи стратегічної ревізії міжнародного маркетингу. Сумісність стратегії і організаційної структури. Розвиток ринкової орієнтації. Оцінка і контроль. Огляд діяльності, пов’язаної з процесом оцінки. Стратегічна ревізія маркетингу. Критерії ефективності та інформаційні потреби. Встановлення критеріїв і показників оцінки ефективності. Збір і аналіз інформації. Оцінка ефективності та здійснення практичних заходів.

Функціональна оцінка економічної ефективності маркетингової діяльності. Реалізація інвестиційних маркетингових проектів та їх ефективність. Антикризове управління в системі міжнародного маркетингу.

Особливості стратегічної сегментації міжнародних ринків в умовах розвитку інформаційних технологій. Сучасні виклики формуванню та реалізації комплексу міжнародного маркетингу. Особливості управління міжнародною маркетинговою діяльністю.


^ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


 1. Поняття міжнародного маркетингу та його форми.

 2. Рушійні сили міжнародної експансії та типи інтернаціоналізації в міжнародному економічному середовищі

 3. Економічне середовище та його вплив на прийняття рішень суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

 4. Міжнародне політико-правове середовище: мета та алгоритм дослідження, вплив на прийняття рішень у міжнародному маркетингу

 5. Соціокультурне середовище та його вплив на адаптаційні стратегії у міжнародному маркетингу

 6. Поняття міжнародних маркетингових досліджень та їх сфера

 7. Міжнародні маркетингові дослідження як процес. Етапи міжнародного маркетингового дослідження

 8. Розробка стратегії міжнародного маркетингу:необхідність та доцільність

 9. Сегментація міжнародних ринків: макро- та мікросегментація, стратегії сегментації

 10. Міжнародний маркетинг: вибір міжнародного сегменту та підходи до вибору міжнародного ринку

 11. Стратегії позиціонування у міжнародному маркетингу

 12. Моделі виходу компаній на закордонні ринки: переваги та недоліки

 13. Товар на світовому ринку, міжнародна конкурентоспроможність товару

 14. Міжнародний маркетинг: рішення щодо виробництва товару (стандартизація та рівні адаптації)

 15. Особливості життєвого циклу товару у міжнародному маркетингу

 16. Концепція «3 С» та «6 С»в міжнародному маркетингу щодо критеріїв залучення торгових посередників

 17. Передумови вибору міжнародного каналу розподілу в міжнародному маркетингу

 18. Характеристика учасників міжнародних каналів розподілу в міжнародному маркетингу

 19. Міжнародна логістика як складова міжнародного маркетингу

 20. Міжнародний маркетинг: сучасні проблеми міжнародного розподілу. Паралельний імпорт: характеристика, проблеми та засоби боротьби

 21. Порівняльна характеристика елементів міжнародного комплексу просування в міжнародному маркетингу

 22. Міжнародний комунікаційний процес у міжнародному маркетингу

 23. Особливості реалізації рекламних стратегій виробника у міжнародному маркетингу

 24. Паблісіті та зв’язки з громадськістю на зарубіжному ринку

 25. Адаптація засобів стимулювання збуту у міжнародному маркетингу

 26. Безпосередні методи міжнародних маркетингових комунікацій

 27. Класифікація цін у міжнародному маркетингу. Фактори, що впливають на рівень цін на світовому ринку

 28. Цінові стратегії: види, порівняльний аналіз переваг та недоліків.

 29. Ціноутворення на основі базисних умов поставок: характеристика та особливості застосування

 30. Цінова політика в комплексі міжнародного маркетингу та алгоритм її запровадженняМодуль 2: «Міжнародна економіка».


Тема 1. Міжнародна економічна система

Світове господарство як система. Інтернаціоналізація господарського життя. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародне виробниче кооперування. Фактори міжнародного поділу праці. Форми міжнародних економічних відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Суб’єкти міжнародних економічних відносин. Середовище міжнародних економічних відносин. Політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище. Ресурси та інфраструктура. Міжнародний транспорт та зв’язок.


^ Тема 2. Національні економіки та їх взаємодія

Систематизація країн світу. Систематизація країн за регіональною ознакою. Систематизація країн за організаційною ознакою. Систематизація країн за рівнем економічного розвитку. Економічно розвинені країни світу. Країни з перехідною економікою. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни. Країни із середнім рівнем розвитку. Систематизація країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Механізми взаємодії національних економік країн світу. Принципи міжнародних економічних відносин. Принципи міжнародних економічних відносин України.


^ Тема 3. Міжнародна економічна діяльність

Сутність міжнародної економічної діяльності. Форми та види міжнародної економічної діяльності. Експорт та імпорт товарів і послуг. Контрактні коопераційні угоди. Господарська діяльність за кордоном. Іноземна інвестиційна діяльність. Міжнародна економічна діяльність України.


^ Тема 4. Теорія міжнародної торгівлі

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Теорія абсолютних переваг А.Сміта. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. Теорія порівняльної наділеності факторами Е.Хекшера – Б.Оліна. Парадокс В.Леонтьєва. Теорія життєвого циклу товару. Теорія подібності країн. Неотехнологічні теорії. Теорія конкурентних переваг М.Портера.


^ Тема 5. Світовий ринок товарів і послуг

Світовий ринок як поняття. Сучасні тенденції розвитку світового ринку. Показники міжнародної торгівлі. Сучасна структура світового ринку. Види міжнародної торгівлі. Зустрічна торгівля. Географічна структура світового ринку. Товарна структура світового ринку. Міжнародні комерційні операції. Міжнародні комерційні контракти. Зовнішня торгівля України: географічна та товарна структура.


^ Тема 6. Міжнародний науково-технологічний обмін

Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його форми. Патентна угода. Ліцензійна угода. Форми платежів за ліцензійними угодами. Особливості купівлі-продажу «ноу-хау». Види та особливості торгівлі інжиніринговими послугами.


^ Тема 7. Міжнародна торгова політика

Методи міжнародної торгівлі. Торгівля напряму. Міжнародна біржова торгівля. Види біржових угод. Аукціонна торгівля. Міжнародні торги (тендери). Електронна торгівля. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Множинність цін. Базові умови постачання. Демпінг. Регулювання зовнішньоторговельних відносин на рівні підприємства. Державна політика зовнішньої торгівлі. Протекціонізм: сутність та його види. Тарифне регулювання. Мито та його види. Нетарифне регулювання. Роль СОТ (ГАТТ) в регулюванні міжнародних торговельних відносин.


^ Тема 8. Світовий фінансовий ринок

Причини і суть міжнародного руху капіталу. Показники руху капіталу. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу. Експорт підприємницького капіталу та його види. Міжнародна офіційна допомога розвитку. Фінансові ресурси. Депозити.

Джерела зовнішнього фінансування країн. Функції світового фінансового ринку. Світовий фінансовий ринок, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура. Основні світові фінансові центри. Передумови формування фінансових центрів. Офшорні зони та компанії. Транснаціональні банки. Світові фінансові кризи. Зв‘язок міжнародного фінансового ринку з іншими ресурсними ринками. Боротьба з відмиванням «брудних грошей».


^ Тема 9. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності. Донори та реципієнти інвестицій. Інвестиційні інтереси. Форми іноземних інвестицій. Спільні підприємства. Транснаціональні корпорації. Вільні економічні зони. Стратегічні альянси. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі. Контрактні форми іноземних інвестицій.

Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях. Формування сприятливого інвестиційного клімату. Мотивація та стратегія залучення іноземних інвестицій у глобальному середовищі. Приватизація як інструмент залучення інвестицій до трансформаційної економіки. Інвестиційний проект. Аналіз інвестиційних проектів.

Виробнича кооперація в міжнародному бізнесі. Форми виробничої кооперації. Міжнародні прямі інвестиції в Україні. Міжнародна інвестиційна діяльність українських суб‘єктів.


^ Тема 10. Міжнародне портфельне інвестування

Ринок цінних паперів та його інструменти. Інвестиційні та кредитні цінні папери. Євро цінні папери. Учасники ринку цінних паперів (емітенти, інвестори, банки, реєстратори, зберігачі, депозитарії). Організатори торгівлі цінними паперами (біржі та торговельно-інформаційні системи). Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів. Рейтингування емітентів та їх цінних паперів. Аудит в інвестиційному процесі.

Теорії портфельного інвестування. Переваги та недоліки портфельних інвестицій. Структура портфельних інвестицій. Основні портфельні інвестори (інвестиційні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії, ТНК, банки). Міжнародні портфельні інвестиції в Україні.


^ Тема 11. Міжнародний кредит

Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Теорії кредиту. Принципи міжнародного кредиту. Фактори розвитку міжнародного кредитних відносин. Форми міжнародного кредитування. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг.

Кредитні інструменти фондового ринку (Єврооблігації. Іноземні облігації. Сек'юрітизація кредитів). Вексель. Кредитний рейтинг. Кредитна історія боржника.

Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність. Внутрішньо­­корпоративне кредитування. Проблема зовнішньої заборгованості та шляхи її розв‘язання. Державний борг. Лондонський клуб кредиторів. Паризький клуб кредиторів. Україна в міжнародних кредитних відносинах.


^ Тема 12. Світовий ринок праці

Міжнародна міграція робочої сили як форма МЕВ. Сутність і види міжнародної трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції трудових ресурсів. Напрямки міграції робочої сили. Світові центри тяжіння робочої сили. Світові хвилі міграцій. Попит та пропозиція на робочу силу на світовому ринку. Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Україна в світових міграційних процесах. Хвилі міграцій українців.


^ Тема 13. Міжнародна трудова міграція

Види міграції. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції. Причини та наслідки міжнародної міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн донорів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів. Дво- та багатостороннє регулювання міграції. Роль та місце міжнародних організацій в регулюванні світового ринку праці. Біженці.

Демографічна ситуація. Боротьба з торгівлею людьми. Нелегальна міграція. Відплив умів. Управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях та ТНК. Особливості зайнятості в міжнародних організаціях.


^ Тема 14. Теорії валютних курсів

Поняття валюти та її види. Валютний курс. Основні теоретичні підходи до валютного курсу. Модель твердої ціни (гіперреакції валютного курсу) Р. Дорнбуша. Модель фіксованої ціни Мандела-Флемінга. Монетарна модель гнучкої ціни. Модель рівноваги А. Стокмена і Р. Лукаса. Модель портфельного балансу.

Конвертованість валюти. Валютний паритет. Котирування валют та їх види. Режим валютного курсу. Фактори, що впливають на валютний курс. Прогнозування валютного курсу. Резервні валюти.

Валютно-курсові проблеми монетарної політики в сучасних умовах.


^ Тема 15. Світовий валютний ринок

Сутність та функції світового валютного ринку. Учасники валютного ринку. Структура валютного ринку. Основні валютні операції. Ринок похідних валютних інструментів (деривативів). Ринок євровалют: сутність, основні сегменти, особливості.

Дилінгові системи. Лондонська міжбанківська ставка LIBOR. Основні центри торгівлі валютою. Валютні спекуляції. Валютний арбітраж. Міжнародна валютна ліквідність. Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль.

Рівновага на світовому валютному ринку. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку. Валютний ринок України.


^ Тема 16. Світова валютна система

Поняття валютної системи та її структура. Світова, регіональна та національна валютні системи. Суб’єкти міжнародних валютних відносин. Основні елементи національної та світової валютної системи.

Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Бреттон- Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейська валютна система.

Роль МВФ. Реформування світової валютної системи: причини та напрями. Валютна система України.


^ Тема 17. Міжнародні розрахунки

Поняття та суб’єкти міжнародних розрахунків. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. Механізм міжнародних розрахунків, можливість ризиків.

Роль світових фінансових центрів у міжнародних розрахунках.


^ Тема 18. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага

Сутність та структура платіжного балансу. Методологія складання платіжного балансу.

Регулювання платіжного балансу. Фактори впливу на стан платіжного балансу. Економічна рівновага платіжного балансу. Вплив стану платіжного балансу на валютний курс і валютну політику держави. Платіжний баланс України: стан, структура, динаміка.


^ Тема 19. Міжнародна регіональна інтеграція

Типи регіональних торговельних угод: зона преференційної угоди, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, валютний союз. Стимулювання політики регіоналізму. Ефекти регіональних торговельних угод. Динамічні та статичні ефекти економічної інтеграції. Основні інтеграційні угруповання: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, Азіатсько-тихоокеанське економічне співробітництво, СНД. Проблеми формування ЄЕП.


^ Тема 20. Європейська економічна інтеграція

Позиції сучасного ЄС в глобальній економіці. Процес європейської інтеграції та його витоки. Структурна модель Європейського Союзу. Органи та інституції ЄС. Цілі, принципи та повноваження ЄС. Європейський внутрішній ринок. Європейські політики. «Спільний доробок» ЄС. Етапи розширення ЄС. Особливості розширення Євросоюзу 2004 та 2007 років.


^ Тема 21. Глобалізація економічного розвитку

Глобалізація світової економіки. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні та негативні наслідки. Фінансова глобалізація, її основні напрямки, характеристики та наслідки.

Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їх загострення. Демографічні проблеми. Продовольчі проблеми. Екологічні проблеми. Військові проблеми та їх загострення на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин. Проблеми нерівності розвитку країн світу. Проблеми освоєння людством океану та космосу.

Економічні виміри глобалізації. Глобалізм і національна економіка. Виміри переваг глобалізації. Вибір країнами оптимальних стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації. Інноваційні, інформаційно-технологічні, фінансово-економічні, інституціональні й соціальні засади трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації. Регіоналізація як реакція на виклики глобалізації. Проблеми вибору стратегії економічного розвитку в світлі цивілізаційних викликів: синтез і цивілізаційна ідентичність.

Міждержавне регулювання глобальних проблем. Роль глобальних регуляторів міжнародної економічної діяльності (Організація Об’єднаних Націй та її спеціалізовані установи, СОТ, МВФ, Світовий Банк) у вирішенні глобальних проблем людства.


^ Тема 22. Інтеграція України в світову економіку

Транзитивні національні економіки в глобальному середовищі. Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному контексті. Україна і стратегії регіоналізації. Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій. Економічні системи домінуючих і перехідних економік: порівняльний аналіз. Вашингтонський консенсус: стратегії відкритості - проблеми і наслідки.

Антикризові стратегії перехідних економік. Стратегічні напрями трансформування пострадянського простору. Ринкові реформи в Україні в контексті світового досвіду. Проблеми формування стратегії економічного розвитку в Україні.

Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України.

Україна в процесах європейської економічної інтеграції. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу. Інтеграційний вибір України. Україна – ЄС та Україна – ЄЕП у контексті світових економічних стратегій.

Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях: Організація Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, Єдиний економічний простір, ГУАМ. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації.


Питання з дисципліни „Міжнародна економіка”


 1. Інтернаціоналізація економічного розвитку та відкритість національних економік

 2. Сутність та показники міжнародної торгівлі.

 3. Методи міжнародної торгівлі.

 4. Еволюція теорій міжнародної торгівлі

 5. Міжнародна торговельна політика: суть, рівні та види.

 6. Митний тариф як головний інструмент торговельної політики.

 7. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі: загальна характеристика.

 8. СОТ та її роль у регулюванні міжнародних торговельних відносин.

 9. Міжнародний рух капіталу: сутність та форми.

 10. Прямі іноземні інвестиції: причини й ефекти.

 11. Міжнародні корпорації як суб'єкти закордонного інвестування.

 12. Портфельні іноземні інвестиції.

 13. Міжнародні запозичення і кредитування: сутність, причини й умови.

 14. Міжнародна міграція робочої сили: сутність, види та основні напрямки.

 15. Ефекти міжнародної міграції для країни-експортера та країни-імпортера робочої сили.

 16. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 17. Сутність міжнародного науково-технологічного обміну та його форми.

 18. Платіжний баланс: зміст і основні принципи його складання.

 19. Стандартні компоненти платіжного балансу та їхня структура.

 20. Регулювання рівноваги платіжного балансу.

 21. Сутність та функції світового валютного ринку.

 22. Валютний курс: сутність і види.

 23. Види операцій на світовому валютному ринку.

 24. Міжнародні валютно-фінансові організації та їх роль.

 25. Світова, регіональна та національна валютні системи.

 26. Типи і види міжнародних розрахунків.

 27. Сутність і фактори розвитку міжнародної регіональної інтеграції.

 28. Глобалізаційні процеси у світовій економіці.

 29. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні та негативні наслідки.

 30. Оцінка рівня інтернаціоналізації економіки УкраїниМодуль 3: «Міжнародні фінанси».


^ ТЕМА 1. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Сутність та функції міжнародних фінансів. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу. Міжнародні фінансові потоки та їх види. Класифікація міжнародних фінансових операцій. Міжнародні фінансові активи та їх властивості. Характеристика суб’єктів міжнародних фінансів.

Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів. Започаткування міжнародних фінансових відносин на території сучасної України. Міжнародні фінансові відносини індустріальної цивілізації. Особливості міжнародних фінансів на рубежі ХХІ ст. Глобалізація фінансового ринку. Чинники та наслідки глобалізації світових фінансів.


^ Тема 2. СВІТОВЕ ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Світове фінансове середовище та основні його компоненти. Світовий фінансовий ринок: суть та характерні риси. Структурні елементи світового фінансового ринку. Фінанси ТНК, як компонент світових фінансів. Ключові властивості фінансової системи ТНК. Міжнародна банківська справа. Транснаціональні банки (ТНБ) як основні суб’єкти міжнародної банківської справи. Універсалізація банківської справи. Основні операції ТНБ. Міжнародні портфельні інвестиції, як елемент світового фінансового середовища. Чинники зростання міжнародних портфельних інвестицій.

Міжнародні фінансової центри. Стадії розвитку міжнародних фінансових центрів. Основні елементи та умови існування міжнародного фінансового центру. Офшорні фінансової центри та їх основні види.

Міжнародний ринок дорогоцінних металів. Ціна золота та чинники, що її визначають.


^ Тема 3. СВІТОВА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

Історичні приклади світових валютних систем. Система золотого стандарту. Бретон-Вудська угода і система фіксованих валютних курсів. Європейська валютна система. Сучасні валютні системи. Світовий валютний порядок після розпаду Бретон-Вудської валютної системи. Валютна система керованого плавання. Основні елементи світової валютної системи.

^

Тема 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ


Світовий валютний ринок (СВР). Об’єкти і суб’єкти СВР. Типи валютних ринків. Поняття валютного курсу. Реальний та ефективний обмінний курс. Угоди на валютному ринку. Касові операції і операції на ринку на строк. Хеджування і спекуляція на ВР. Арбітраж на валютному ринку. Валютний та процентний арбітраж.

Термінологія з валютних операцій: спред, котирування (пряме і зворотнє, бід і офер), довга і коротка позиція, ліквідність.

Поняття і зміст валютних операцій «спот». Поняття форвардних і ф'ючерсних операцій на валютному ринку. Валютні форварди: відмітні особливості і методи котирування форвардного курсу. Особливості розрахунку форвардних пунктів. Зв’язок між спот- та форвардними угодами.

Поняття валютного опціону. Класифікація опціонів.

Поняття валютного свопу і його відмітні особливості. Основні цілі використання свопів на валютному ринку.


^ Тема 5. РИНОК ЄВРОВАЛЮТ

Євроринок як важливий компонент світового фінансового ринку. Євровалюта. Причини виникнення ринку євродолара. Ринок євровалют та його особливі ознаки. Євродепозит. Механізм формування євродепозитів. Євродепозитні сертифікати: види та характеристики.

Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої позики. Недоліки синдикованих єврокредитів. Роловерні єврокредити.

Сучасні кредитні інструменти на ринку євровалют (євроноти, єврокомерційні папери, поновлювані кредити, кредитні лінії, тощо).

Порівняльний аналіз ціноутворення на ринку євровалют і на національному грошовому ринку. Трансакційні витрати (пов’язані із нагромадженням депозитів та обслуговуванням кредитів) на оншорному та офшорному грошовому ринку. Роль євроринку у міжнародних валютно-кредитних відносинах.


^ Тема 6. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОБЛІГАЦІЙ


Міжнародний ринок цінних паперів. Поняття та структурні елементи міжнародного ринку цінних паперів. Основні напрямки розвитку міжнародного ринку цінних паперів. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти.

Ринок міжнародних облігацій. Суб’єкти міжнародного ринку облігацій. Інституційні інвестори, приватні інвестори.

Іноземні облігації. Особливості функціонування ринку іноземних облігацій.

Види іноземних облігацій.

Оцінка кредитного ризику і рейтинг на міжнародному ринку облігацій. Види кредитних рейтингів: країнні рейтинги, рейтинги цінних парерів, рейтинги компаній емітентів. Довгострокові та короткострові рейтинги. Інвестиційні цінні папери (investment-grade) та спекулятивні (junk-grade) цінні папери.

Особливості ринків іноземних облігацій Швейцарії, США, Японії.


^ Тема 7. РИНОК ЄВРООБЛІГАЦІЙ

Еволюція ринку єврооблігацій. Інституційні характеристики ринку єврооблігацій.

Ціноутворення на ринку єврооблігацій. Основні інструменти ринку єврооблігацій: прості („ванільні”: „callable bonds, non callable bonds” ), з плаваючою процентною ставкою, конвертовані, єврооблігації з варантом, єврооблігації зі змінним спредом. Первинний ринок єврооблігацій. Особливості розміщення єврооблігацій. Андеррайтинг.

Розвиток вторинного ринку єврооблігацій. Торгівля єврооблігаціями. Депозитоарно-клірингова інраструкутра (CEDEL, CLEARSTREAM BANKING) та професійні організації ринку єврооблігацій (IPMA, ISMA, ICMA). Глобальні облігації.


^ Тема 8. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК АКЦІЙ


Еволюція міжнародного ринку акцій. Класифікація ринків цінних паперів: mature market і emerging market. Показники інтернаціоналізації фондових ринків насиченості господарського обороту цінними паперами. Показники капіталізації ринку акцій/ВВП для країн із розвиненим фондовим ринком та країн із фондовими ринками, що формуються. Вплив глобальних та інтеграційних процесів на розвиток фондового ринку в Україні. Динаміка рівня ринкової капіталізації фондового ринку до ВВП України.

Ринок іноземних акцій. Чинники розвитку ринку іноземних акцій. Особливості розвитку європейського ринку іноземних акцій та ринків іноземних акцій Великої Британії та США. Створення єдиного інтегрованого пан`європейського ринку цінних паперів. NYSE EURONEXT. Перспективи запровадження ефективної системи контрою та нагляду на фінансовому ринку ЄС: створення ESRB (Європейської Ради системного ризику) і ESFS (Європейської системи фінансового нагляду).

Загальна характеристика депозитарних розписок. Типи програм депозитарних розписок. Переваги фінансування та інвестування через механізм депозитарних розписок.
^

Тема 9. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ РИНКИ


Міжнародний кредит як економічна категорія. Роль міжнародного кредиту в господарському житті. Форми міжнародного кредиту. суб’єкти та інструменти міжнародного ринку банківських кредитів. Ціна активу на міжнародному ринку банківських кредитів. Вставновлення ціни кредиту на основі ставки LIBOR.

Процес організації міжнародного кредиту. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту. Класифікація міжнародного кредиту за цільовим призначенням. Міжнародний лізинг. Факторинг. Форфейтинг. Сек`юритизація міжнародних кредитів.

Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному кредитуванні. Кредитний рейтинг.

Двостронні кредити. Багатосторонні кредити. Цільові позики. Синдиковані кредити. Дефолт за державними зобов’язаннями.

Заборгованість у системі міжнародних фінансів, світовий борг і світова економіка. Криза світової заборгованості. Показники зовнішнього боргу. Боргові стратегії країн. Методи управління зовнішнім боргом. Шляхи реструктуризації боргових зобов`язань. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Характеристика Лондонського та Паризького клубів. Арбітраж в управлінні зовнішнім боргом. Зовнішній борг України та його структура.


^ Тема 10. ФІНАНСИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ


ТНК та їхні фінанси. Фінансова політика ТНК. Пряме зарубіжне інвестування ТНК. Мотиви здійснення прямого іноземного інвестування ТНК.

Внутрішньофірмові фінансові трансакції. Форми, джерела та параметри фінансування зарубіжних підрозділів ТНК. Трансферні ціни. Прискорення та затримування платежів („leads and lags”). Трансфери дивідендів. Внутрішньокорпораційні кредити. Взаємовідносини філій ТНК із головною фірмою. Фінансові зв’язки системи ТНК.

Міжнародне короткострокове фінансування ТНК. Довгострокове фінансування міжнародних операцій. Зовнішні та внутрішні джерела міжнародного довгострокового фінансування.

Управління грошовими переказами ТНК. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій. Стратегії та механізми підвищення ефектив­ності, контрою і регулювання грошових операцій.

Оподаткування міжнародної діяльності ТНК.


^ Тема 11. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади. Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Валютні кліринги та їх форми. Ризики при міжнародних розрахунках.

Баланси міжнародних розрахунків. Види балансів міжнародних розрахунків.

Поняття платіжного балансу і основні принципи його складання.

Стандартні компоненти платіжного балансу та їх структура. Методи регулювання стану платіжного балансу.


Питання

 1. Що таке міжнародні фінанси? Які функції міжнародних фінансів Ви знаєте? У чому полягає їх практична реалізація?

 2. Назвіть основних суб’єктів міжнародних фінансів і дайте їм характеристику.

 3. Які явища лежать в основі глобалізації фінансової системи? В чому зміст, переваги та недоліки фінансової глобалізації?

 4. Що таке світова валютна система? Назвіть її основні елементи.

 5. У чому відмінність Європейської валютної системи від Ямайської? Назвіть та порівняйте структурні принципи обох валютних систем.

 6. Що таке резервна валюта? Назвіть валюти, що виконують роль резервних в Паризькій, Генуезькій, Бретон-вудській і Ямайській валютних системах.

 7. Які є види валютних курсів? У чому їх практична цінність? Для чого розраховується реальний обмінний курс національної валюти?

 8. Закон єдиної ціни на світовому фінансовому ринку і його значення для розуміння динаміки валютних курсів.

 9. Які фактори впливають на рух міжнародних фінансових потоків?

 10. Що розуміється під валютним ринком? Які види валютних ринків Ви знаєте?

 11. Які операції на валютному ринку називаються своп-угодами? Які інші види операцій на валютному ринку Вам відомі?

 12. Як класифікуються основні форми міжнародного кредиту?

 13. Які способи міжнародного торгового кредитування відносяться до традиційних, а які до нетрадиційних?

 14. Види міжнародних інвестицій. Які основні групи перепон виникають на шляху здійснення міжнародного інвестування?

 15. Що таке американські депозитарні розписки? Для чого і коли вони використовуються?Які є види американських депозитарних розписок?

 16. Розкрийте сутність міжнародної диверсифікації портфелів. Опишіть основні моделі управління портфелем.

 17. Поняття та види міжнародних облігацій. Чим єврооблігації відрізняються від іноземних облігацій?

 18. Що таке євроринок? Охарактеризуйте структуру євроринку.

 19. Фінансова структура ТНК.

 20. Основні мотиви здійснення прямих зарубіжних інвестицій ТНК.

 21. Способи міжнародного фінансування ТНК.

 22. Форми міжнародних розрахунків та їх характеристика.

 23. Що таке платіжний баланс? Які фази розвитку платіжного балансу вам знайомі? Охарактеризуйте їх.

 24. Поняття та види балансів міжнародних розрахунків.

 25. Які є форми валютної політики?

 26. Цілі і форми валютних обмежень.

 27. Що таке «криза міжнародної заборгованості»? Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку кризи міжнародної заборгованості.

 28. Які є механізми реструктуризації зовнішнього боргу країни?

 29. Чим відрізняються Паризький і Лондонський клуби міжнародних кредиторів?

 30. МВФ: історія його виникнення, мета діяльності, механізми фінансування.

Основна література

 1. Боднар І. Р. Міжнародна економіка : навч. посіб. для самост. вивчення курсу / І. Р. Боднар ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. - 336 с.

 2. Козик В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум / В.В. Козик. - К.: Вікар, 2003. - 368 с. - (Вища освіта XXI століття)

 3. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - К.: Знання, 2004. - 406 с. - (Вища освіта XXI століття)

 4. Международные экономические отношения: учебник/ Под ред. Н.Н. Ливенцева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 648 с

 5. Герасимчук В. Г. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. - К. : Знання, 2009. - 302 с.

 6. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник/ За ред. К.І. Ржепішевського. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 676с

 7. Міжнародна економіка : навч. посіб. / О. В. Носова [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Носової ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : ХДУХТ, 2010. - 322 с.

 8. Міжнародна економіка: Навчальний посібник /За ред. К.І. Ржепішевського. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с

 9. Міжнародна економіка : навч. посіб. / Білоцерківець В. В. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Задої та д-ра екон. наук, проф. В. М. Тарасевича ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. - Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. - 339 с.

 10. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича . - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с

 11. Міжнародна економіка: Підручник / А.П.Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча; За ред. А.П.Румянцева,. - 3-тє вид., перероблене і доповнене. - К.: Знання, 2006. - 479 с

 12. Міжнародна економіка: Підручник/ За ред. А.П. Румянцева; Г.Н. Климко, В.В. Рокоча. - К.: Знання-Прес, 2003. - 2003 с. - (Вища освіта XXI століття)

 13. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник/ В.Є. Новицький. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с)

 14. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник: у 2 кн. Кн.1: Міжнародна торгівля: теорія та політика - К.: Таксон, 2000.

 15. Рокоча В.В. Міжнародна економіка. Монетарна теорія міжнародної економіки: Навчальний посібник: У 2-х кн. Кн.2 / В.В. Рокоча. - К.: Таксон, 2003. - 302 сДодаткова література

 1. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник. В 2-х ч. Часть 2/ Под ред. Р.И. Хасбулатова. - М.: Гардарики, 2006. - 718 с

 2. Економічний глобалізм : розвиток та зростання: Монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

 3. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и практика. Учебное пособие для вузов. Пер с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова.- М.: Эконом. ф-т МГУ., ЮНИТИ, 1997.

 4. Липов В. В. Міжнародна економіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. В. Липов ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. - 408 с.

 5. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина, - М.: КНОРУС, 2005. – 656с.Мочерний С.В. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, С.В. Фомішин. - К.: Ніка-Центр, 2006. - 200 с

 6. Рут Френклін Р., Філіпенко А. Міжнарона торгівля та інвестиції/ пер. з англ. К.: Основи, 1998.

 7. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. Підручник - Тернопіль: Економічна думка, 2001Оновна література

 1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. — 5-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 582с.

 2. Международное внешнее финансирование в современной экономике: монография / Е. А. Звонова. - М. : Экономика, 2000. - 324 с.

 3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576 с.

 4. Міжнародна інвестиційні діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В, Губський, О. М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

 5. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / М.І. Савлук (ред.). — К.: Видавництво КНЕУ, 2002. — 390с.

 6. Міжнародні фінанси: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю.Г. Козак (ред.). — Вид. 3-тє, перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 639с.

 7. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. — К.: КНЕУ, 2005. – 558 с.

 8. Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с.

 9. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. — К: ЦУЛ, 2003. — 616 с.

 10. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

 11. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002. — 470 с.


Додаткова література

 1. Борисов С.М. Мировой рынок золота на современном этапе. М., ИМЭМО РАН, 2005, 156 с.

 2. Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих. - 2-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2009. - 344 с.

 3. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Інститут економіки та прогнозування НАН України. — К.: Фенікс, 2006. — 536с.

 4. Золото в структурі світового фінансового ринку : монографія / В. В. Михальський. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 252 с.

 5. Кузнецов В. С. Международный валютный фонд и мирохозяйственные связи. —М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001 г. – 432 с.

 6. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. – Київ.: Видавництво “ДрУк” – 2002. – 320с.

 7. Международные финансы : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика" / Л. Н. Федякина. - СПб. [и др.] : Питер, 2005. - 560 с.

 8. Международный валютный фонд в мировых финансово-экономических отношениях: монография / Е. А. Звонова. - М. : Рос. экон. акад. им.Г.В.Плеханова, 2000. - 201 с.

 9. Международный финансовый менеджмент в условиях глобального финансового рынка : монография / А. О. Мамедов ; ред. В. А. Слепов. - М. : Магистр, 2007. - 284 с.

 10. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И. С. Королева. — М.: Юристъ, 2003. — 604 с.

 11. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис / Игорь Бураковский, Алексей Плотников. - Х. : Фолио, 2010. - 417 с.

 12. Мировая экономика: глобальный финансовый кризис / И/ Бураковский, А. Плотников. - Х. : Фолио, 2010. - 417 с.

 13. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / Н. М. Чиж, Т. В. Божидарнік. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. - 435 с.

 14. Офшорний сектор світової економіки. Короткий опис / І. М. Удачина, В. А. Новицький, Н. М. Борейко. - Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. - 148 с.

 15. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Монографія. – К.: вид-во "Україна", 1997. – 237 с.

 16. Регулирование мирового финансового рынка: теория, практика, инструменты / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 384 с.

 17. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике: сб. ст. авт. / В. А. Кондратенко. - К. : [б.и.], 2009. - 120 с.

 18. Стиглиц Джозеф. Глобализация: тревожные тенденции / Г.Г. Пирогов (пер.с англ.). — М.: Национальный общественно-научный фонд, 2003. — 304с.

 19. Транснаціональні корпорації: підручн. / О. Рогач. - К. : Київ.ун-т, 2008. - 400 с.

 20. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З. О. Луцишин. - К. : Видавничий центр "ДрУк", 2002. - 320 с.

 21. Чугаєв О. А. Валютні кризи на межі ХХ-ХХІ століть: монографія. — К.: [МП Леся], 2007. — 415с.

 22. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы : пер. с англ. / А. Гринспен. - М. : Альпина Бизнес Букс ; М. : Сколково, 2008. - 495с.Схожі:

О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь І навичок,...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр» спеціальність «Міжнародний бізнес»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Усний екзамен з фаху проводиться зі студентами, котрі бажають поступити на 2, 3 курси навчання І мають на це право відповідно до...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Мета вступного іспиту — відбір до навчання осіб, які продемон­стрували найвищий рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими...
О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» ( на старші...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи