Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії icon

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Скачати 61.46 Kb.
НазваУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Дата14.09.2012
Розмір61.46 Kb.
ТипДокументи
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «магістр»

спеціальність 8.03010201 «Психологія»

Автор: Марков С.Л., канд. психол. наук, доцентРОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

психології

(протокол № 9 від «7 »0.3. 2012 р.)

Завідувач кафедри ____ Сафін О. Д.Київ, 2012


Загальна психологія

Розділ 1. Психологія як система знань.

Тема 1. Предмет і завдання загальної психології. Становлення експериментальної психологічної науки.

Тема 2. Принципи і методи дослідження психіки. Характеристика сутності та етапів психологічного дослідження.

Тема 3. Еволюція та розвиток психіки. Рівні розвитку психіки. Рівні розвитку психіки і форми поведінки тварин.

Розділ 2. Основні категорії психології.

Тема 4. Особистість. Психологічна структура особистості. Мотиваційна сфера особистості. Психологічні механізми і етапи розвитку особистості.

Тема 5.Діяльність і поведінка. Психологічна характеристика основних видів діяльності.

Розділ 3. Когнітивна сфера.

Тема 6. Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги. Види і властивості уваги. Психологічні чинники управління увагою людини.

Тема 7. Поняття про відчуття. Рефлекторна природа відчуттів. Класифікація відчуттів. Властивості відчуттів.

Тема 8. Поняття про сприймання. Полімодальність сприймання. Основні характеристики сприймання.

Тема 9. Сутність поняття “пам’ять”. Фізіологічні основи пам’яті. Види пам’яті. Процеси пам’яті.

Тема 10. Поняття про мислення. Взаємозв’язок чуттєвого і логічного пізнання дійсності. Індивідуальні якості мислення. Засоби активізації мислення.

Тема 11. Уява. Засоби створення нових образів. Види уяви.

Розділ 4. Афективна та регулятивна сфери.

Тема 12. Поняття про емоції. Теорії емоцій. Класифікація емоцій. Емоції і почуття. Психічні стани.

Тема 13. Воля. Етапи вольового акту. Локус контролю. Умови розвитку волі.

Розділ 5. Індивідуально-типологічні властивості особистості

Тема 14. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Типи темпераменту і їхні характеристики.

Тема 15. Поняття про характер. Риси характеру. Структура характеру. Акцентуації характеру

Тема 16. Поняття про здібності. Здібності і задатки. Класифікація і рівні здібностей. Умови розвитку здібностей.


Вікова психологія

Тема 1. Предмет та методи вікової психології. Виникнення та розвиток вікової психології.

Тема 2. Загальне поняття про психічний розвиток. Проблема рушійних сил психічного розвитку. Закономірності психічного розвитку.

Тема 3. Психічний розвиток дитини в немовлячому віці та його значення для наступного формування особистості. Провідна діяльність в немовлячому віці. Новоутворення в немовлячому віці.

Тема 4. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку. Особливості провідної діяльності в ранньому віці. Характеристика новоутворень в ранньому дитинстві.

Тема 5. Психологія дошкільного дитинства. Соціальна ситуація розвитку дошкільника. Особливості організації інтерв’ю. Особливості розвитку психічних функцій в дошкільному віці.

Тема 6. Психологічні особливості молодшого школяра. Анатомо-фізіологічні особливості дитини молодшого шкільного віку. Загальні психологічні особливості молодших школярів. Психологічна готовність до школи.

Тема 7. Психологія особистості підлітка. Загальна характеристика підліткового віку. Соціальна ситуація розвитку підліткового віку. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці

Тема 8. Психологія ранньої юності. Соціальна ситуація розвитку в ранньому юнацькому віці. Самосвідомість і її розвиток в ранній юності. Міжособистісні стосунки в ранньому юнацькому віці.


^ Соціальна психологія

Тема 1. Предмет та завдання соціальної психології. Соціальна психологія як галузь психологічної психології. Виникнення і розвиток соціальної психології. Зв”язок соціальної психології з іншими науками.

Тема 2. Проблема особистості в соціальній психології. Співвідношення понять „особистість”, „індивід”, „індивідуальність”. Структурно-функціональний підхід до проблеми особистості та його аналіз. Статична структура особистості та її характеристика.

Тема 3. Психологія міжособистісних відносин. Міжособистісні стосунки як необхідна умова формування та розвитку особистості.

Тема 4. Психологія спілкування. Сторони, форми та функції спілкування..Структура спілкування. Характеристика основних компонентів структури.

Тема 5. Соціальна психологія груп. Поняття про групи в соціальній психології. Великі та малі групи. Головні ознаки та параметри групи, їх характеристика. Аналіз теоретичних підходів до вивчення групи.

Тема 6. Проблеми та напрямки прикладної соціальної психології.Співвідношення приладного та фундаментального знання.

Проблеми ефективності соціально-психологічних досліджень. Структура й термінологія соціально-психологічних досліджень.


ЛІТЕРАТУРА:

Загальна психологія

 1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник. - К.: ЦУЛ, 2009.

 2. Гончарук П.А. Загальна психологія. Пропедевтика / П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська За ред. П.А. Гончарук.- К.: ВНЗ Університет «КРОК», 2009.

 3. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: Навчальний посібник. - К.: Професіонал, 2007.

 4. Готтсданкер Р.Основы психологического эксперимента: Учебное пособие. - М.: Академия, 2005.

 5. Зелінська Т.М.Практикум із загальної психології: Навчальний посібник - К.: Каравела, 2009.

 6. Дружинив В.Н.Психология: Учебник. -СПб.: Питер, 2003.

 7. Еникеев М.И.Общая и социальная психология: Энциклопедия. -М.: ПРИОР, 2002.

 8. Киричук О.В.Основи психології: Підручник. - К.: Либідь, 1995.

 9. Локалова Н.П. Психология. Введение в профессию: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010.

 10. Маклаков А.Г.Общая психология. Учебное пособие. - СПб.:Питер, 2000.

 11. Максименко С. Д., Соловієнко В.О.Загальна психологія : Навчальний посібник (ел.ресурс). -К.: МАУП, 2000.

 12. Максименко С.Д.Общая психология: Учебник К.: Ваклер, 2004.

 13. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2008.

 14. Марцинковская Т.Д. История психологии. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004.

 15. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник. -К.: Вища школа, 2006.

 16. Немов Р.С. Психология. Общие основы психологии. – М.: Владос, 2002.

 17. Приходько Ю.О.Практична психологія: Введення у професію: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2010.

 18. Психологія. Підручник/ Ю.Л.Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.–Київ: Либідь, 2008.

 19. Психология: Учебник / Под ред. В.Н.Дружинина. – СПб.: Питер, 2003

 20. Рубинштейн С.Л.Основы общей психологии. -СПб.:Питер, 2000.

 21. Трофімов Ю.Л.Психологія.. Навчальний посібник. -К.: Либідь, 2001.

 22. Волошина В.В.Загальна психологія: Практикум: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2007.

 23. Семиченко В.А.Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. -К.: Миллениум, 2004.


Вікова психологія

 1. Абрамова Г. Возрастная психология. Учебное пособие. -М.: Акад..проет, 2005.

 2. Дети и подростки: пихология развития / Д.Шэффер. – 6-е изд. – СПб.: Питер. 2003.

 3. Крайг Г. Психология развития.- СПб., 2000.

 4. Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2009.

 5. Павелків Р.В. Дитяча психологія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2008.

 6. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб.:Питер, 2000.

 7. Савчин М.В. Вікова психологія: навчальний посібник. - К.: Академія, 2006.

 8. Скрипенко О.В. та інші. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2007.

 9. Фельдштейн Д.И. Хрестоматия по возрастной психологии: Учебное пособие для студентов. - М.: Междунар. Пед. академия, 1994.

 10. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2004.


Соціальна психологія

 1. Андреева Г.Социальная психология: Учебное пособие. -М.: Аспект-Пресс, 2004.

 2. Андриенко Е. Социальная психология: Учебное пособие. -М.: Академия, 2004.

 3. Ануфрієва Н.М.Соціальна психологія: Навчально-методичний посібник. - К.: Каравела, 2009.

 4. Волянська О.В.Соціальна психологія: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008.

 5. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія: Підручник. - К.: Геопринт, 2006.

 6. Майерс Д.Социальная психология: Учебное пособие. -СПб.:Питер, 2000.

 7. Поліщук В.М.Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення): Навчальний посібник Суми: Університетська книга, 2006.

 8. Практикум з соціальної психології: Навч.методич. посіб. // Під ред. Долинської Л.В. – К., 2001.

 9. Швачко О.В.Соціальна психологія: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2002.Схожі:

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета. Програма призначена для проведення вступних іспитів для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
«Магістр» зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси І кредит», «Облік І аудит» та «Банківська справа»– перевірка...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета вступного іспиту зі спеціальності 03060107 «Логістика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Правознавство» –...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» зі спеціальності «Психологія» – перевірка...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи