Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» icon

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Скачати 332.66 Kb.
НазваУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст»
Дата14.09.2012
Розмір332.66 Kb.
ТипДокументи
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права “КРОК”


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Приймальної комісії

О.М. Шикова

______ _______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на ОКР «спеціаліст»

спеціальність «Правознавство»

Автор: Бортняк В.А., кандидат юридичних наукРОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

цивільно-правових дичциплін

протокол № 8 від «13» січня 2012 р.)

Завідувач кафедри Стефанчук Р.О.
Київ, 2012

ВСТУП

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисципліни «Цивільне право».


^ Тема 1. Загальні положення Цивільного права України

Поняття, предмет, метод та функції цивільного права. Принципи та система цивільного права. Поняття та структура цивільного законодавства. Поняття та види цивільних правовідносин. Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право, як приватне право. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства. Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії. Загальна характеристика елементів цивільно-правових відносин.


^ Тема 2. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільного права

Фізичні особи як суб’єкти цивільного права (правоздатність та дієздатність).

Поняття та ознаки юридичної особи. Правоздатність фізичних осіб. Виникнення та припинення правоздатності. Зміст правоздатності фізичних осіб. Рівність та невід'ємність правоздатності. Співвідношення правоздатності та суб'єктивного права. Правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства. Визначить особливості правового статусу фізичної особи – підприємця. Визначить різницю між опікою і піклуванням по суб’єктному складі, підставах виникнення та припинення, повноваженнях опікуна та піклувальника. Поняття та ознаки юридичної особи. Розвиток вчення про юридичні особи в науці цивільного права. Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб. Органи юридичних осіб. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення. Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи. Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації. Види юридичних осіб: співвідношення Цивільного і Господарського кодексів.


^ Тема 3. Об’єкти цивільного права

Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об'єктів цивільних правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна. Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей. Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та основні види цінних паперів. Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин. Особисті немайнові блага.


^ Тема 4. Правочини, угоди та представництво

Поняття і види правочинів.Умови дійсності правочинів. Сторони у правочині. Зміст правочину. Форма правочину. Недійсність правочину та її види. Правові наслідки недійсності правочину. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів.Єдність (відповідність) волі і волевиявлення сторін правочину.Нікчемні та оспорювані правочини.Фіктивні та удавані правочини.Правові наслідки недійсності частини правочину. Поняття представництва. Види представництва. Сторони правовідносин з представництва. Повноваження представника. Наслідки укладення угоди особою, не уповноваженою на це, або з перевищенням повноважень. Довіреність. Форма та строк дії довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності.


^ Тема 5. Строки, терміни та позовна давність

Поняття строків в цивільному праві. Види строків. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків. Порядок обчислення строків. Поняття і значення строку позовної давності. Застосування позовної давності. Види строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення, перерва і поновлення строків позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності. Випадки захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності


^ Тема 6. Особисті немайнові права фізичних осіб

Поняття та ознаки особистих немайнових прав, не пов’язаних з майновими. Поняття та ознаки особистих немайнових відносин. Нематеріальні блага як особлива категорія об’єктів цивільного права. Особливості суб’єктного складу. Загальні та спеціальні суб’єкти особистих немайнових відносин. Абсолютність особистих немайнових відносин. Підстави виникнення особистих немайнових прав фізичної особи. Здійснення та гарантії забезпечення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав.


^ Тема 7. Право власності

Поняття речових прав в системі цивільних прав. Ознаки речових прав. Власність і право власності: співвідношення. Зміст права власності. Форми і види права власності за законодавством України. Право власності Українського народу. Речові права в системі цивільних прав. Ознаки речових прав. Власність і право власності: співвідношення. Зміст права власності. Форми і види права власності за законодавством України. Підстави виникнення та припинення права власності та інших речових прав. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Юридичні гарантії здійснення права власності. Реєстрація речових прав: порядок та правове значення. Підстави виникнення прав власності та їх класифікація. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі або псування речі. Юридичні гарантії здійснення права власності. Припинення права власності. Поняття та ознаки права приватної власності. Місце приватної власності серед інших форм власності.  Особливості підстав виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб. Суб'єкти права приватної власності фізичних осіб. Об'єкти права приватної власності фізичних осіб. Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб. Поняття права спільної власності та її види. Поняття спільної часткової власності. Права та обов'язки учасників спільної часткової власності. Право переважної купівлі частки в спільній власності. Право спільної сумісної власності. Право спільної власності подружжя. Право власності осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство. Загальні положення про речові права та види речових прав. Право володіння та користування чужим майном. Поняття та види сервітутів. Припинення сервітутів. Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Право користування чужою землею для забудови (суперфіцій). Поняття та види обмежених речових прав. Загальна характеристика володіння чужим майном. Земельні сервітути. Особисті сервітути.  


^ Тема 8. Право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Джерела правового регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників. Правова охорона результатів літературної діяльності та науково-технічної творчості. Поняття, види та особливості правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Поняття та види особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності. Авторське та патентне право: спільне і відмінність у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов’язаних з творчою діяльністю. Захист права інтелектуальної власності судом. Авторське право у суб’єктивному та об’єктивному розумінні. Джерела авторського права. Види об’єктів, що охороняються авторським правом. Поняття та види співавторства. Поняття та види особистих немайнових прав автора: право авторства, право на недоторканість твору. Види майнових прав інтелектуальної власності на твір: право на авторську винагороду, право на частку від суми продажу оригіналу твору. Поняття та джерела правового регулювання суміжних прав. Види та строк чинності суміжних майнових прав Види порушень та способи цивільно-правового захисту авторського та суміжного права. Право промислової власності у суб’єктивному та об’єктивному розумінні. Джерела права промислової власності. Поняття та умови охороноздатності винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Суб’єкти прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Заявка на реєстрацію винаходу, корисної моделі та промислового зразку, її склад та процедура подання. Формула винаходу та корисної моделі.Поняття конвенційного та національного пріоритету. Формальна та кваліфікована експертиза заявки. Патент як форма правової охорони об’єктів права промислової власності: умови та порядок видання. Поняття деклараційного патенту. Строк чинності майнових прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Підстави припинення чинності патенту та визнання його недійсним. Поняття та умови правової охорони комерційної таємниці. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Поняття та види засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Джерела правового регулювання. Поняття та умови правової охорони комерційних найменувань. Підстави виникнення та зміст, особливості передачі майнових прав на комерційне найменування. Поняття та види торговельних марок. Функції торговельних марок. Умови правової охорони торговельних марок. Позначення, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки.


^ Тема 9. Загальні положення про зобов’язання

Зобов’язальне право як підгалузь цивільного права. Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання. Принципи добросовісності, розумності, справедливості. Суб’єкти зобов’язальних правовідносин. Треті особи в зобов’язанні. Множинність осіб в зобов’язанні. Матеріальний та юридичний об’єкт зобов’язання. Зміст зобов’язальних правовідносин. Види цивільно-правових зобов’язань. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. Поняття виконання зобов’язання. Принцип реального виконання та принцип належного виконання зобов’язання. Суб’єкти виконання зобов’язання: сторони та треті особи. Виконання зобов’язання третій особі. Покладення виконання зобов’язання на користь третьої особи. Уступка права вимоги та перевід боргу як способи заміни сторін у зобов’язанні. Предмет виконання зобов’язання. Альтернативне та факультативне зобов’язання. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання. Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язання. Види способів забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка, її види та форми. Функції неустойки. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Функції завдатку. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого завдатком. Відмінність завдатку від авансу. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки. Гарантія за ЦК України. Загальні положення про заставу як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Притримання. Основні риси притримання як способу забезпечення виконання зобов’язання. Інші способи забезпечення виконання зобов’язання. Поняття цивільно-правової відповідальності. Функції, форми та види цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата завдатку як види цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов’язань. Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності. Протиправність поведінки особи. Умови, що виключають протиправність поведінки особи. Поняття шкоди та збитків. Склад збитків. Поняття та форми вини в цивільному праві. Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.


^ Тема 10. Способи забезпечення виконання зобов’язань

Поняття та види неустойки. Предмет та розмір неустойки. Підстави виникнення права на неустойку. Правові наслідки сплати (передання) неустойки. Договір поруки. Правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого порукою. Права та обов’язки поручителя у разі пред’явлення до нього вимоги. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Оплата послуг поручителя. Припинення поруки. Поняття права та обов’язків поручителя. Повідомлення поручителя про виконання зобов’язання боржником. Цесія як одна з підстав передачі території однією державою іншій на підставі публічно-правового міжнародного договору. Поняття цесії у римському праві. Поняття гарантії, строк її дії. Правові наслідки порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора. Обов’язок гаранта. Припинення гарантії. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника. Оплата послуг гаранта. Поняття завдатку. Правові наслідки порушення і припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком. Поняття застави, забезпечення майбутньої вимоги заставою. Підстави виникнення застави. Види застави, іпотека, заклад. Предмет застави. Страхування предмета застави. Оцінка предмета застави. Сторони у договорі застави. Зміст договору застави. Форма договору застави. Обов’язки володільця предмета застави. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Звернення стягнення на предмет застави. Реалізація предмета застави. Дострокове виконання зобов’язання, забезпеченого заставою.


^ Тема 11. Загальні положення договору купівля-продаж

 Поняття, функції та види цивільно-правового договору. Зміст договору як юридичного факту. Види умов договору. Форма цивільно-правового договору. Зміна та розірвання цивільно-правового договору: підстави та правові наслідки. Поняття та загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сторони договору купівлі-продажу. Їх права та обов’язки сторін в договорі купівлі-продажу. Зміст договору купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу. Правові наслідки порушення договору купівлі-продажу товару. Договір міни (бартеру). Поняття та значення договору поставки.Порядок і способи укладання договорів поставки. Зміст договору поставки. Виконання договору поставки. Правові наслідки порушення договору поставки.Договір постачання енергоресурсами. Договори про реалізацію сільськогосподарської продукції. Загальні положення договору ренти.


^ Тема 12. Договори дарування та довічного утримання

Договір дарування: поняття та ознаки. Предмет, форма та сторони договору. Договір довічного утримання (догляду): поняття, форма, сторони та особливості укладання. Обов’язок обнародуваного на користь третьої особи. Договір пожертви. Пожертва та права пожертвувача.


^ Теми 13. Договір найму (оренди)

Загальні положення про оренду. Об’єкт оренди та предмет договору. Сторони договору оренди нерухомого майна. Істотні умови договору оренди нерухомого майна. Права та обов’язки сторін договору оренди нерухомого майна. Практичні рекомендації щодо укладання договору оренди нерухомого майна. Припинення та розірвання договору оренди нерухомості. Загальна характеристика найму житлового приміщення. Сторони договору найму житлового приміщення. Форма і предмет договору найму житлового приміщення. Обов’язки сторін договору найму житлового приміщення.


^ Тема 14. Договір підряду

Поняття та значення договору підряду. Права та обов’язки сторін договору підряду. Відповідальність сторін договору підряду. Догові побутового замовлення. Загальна характеристика договору підряду на капітальне будівництво. Сторони договору підряду на капітальне будівництво. будівництво, здача та відповідність об’єкту проектно-кошторисної документації. Передача будівельного майданчику, оплата та прийняття роботи. Державні приймальні та робочі комісії виробничого призначення.


^ Тема 15. Транспортні договори. Їх система та правове регулювання

загальна характеристика транспортних договорів. Зміст, укладення та оформлення договорів про перевезення вантажів. Поняття та види договору перевезення. Його правове регулювання. Виконання договорів про перевезення вантажів. Договір про перевезення пасажира та багажу. Договори про експлуатацію під’їзних колій, подачу та забирання вагонів. Договір про буксирування. Договори про транспортне експедирування. Правове регулювання претензій та позовів при різних перевезеннях.


^ Тема 16. Зобов’язання зі страхування

Страхове право в системі Цивільного права. Призначення страхування. Правове забезпечення страхування. Обов’язкове та добровільне страхування. страхове зобов’язання як основа страхової послуги. Страхове зобов’язання на користь третіх осіб. Договір добровільного страхування. Основні положення при укладанні договору добровільного страхування. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова сума; страхова премія; франшиза; суброгація. Поняття та підстави виникнення страхових зобов’язань. Порядок укладання та форма договору страхування. Зміст договору страхування. Припинення дії та недійсність договору страхування. Окремі види зобов’язань з особистого страхування. Деякі види зобов’язань з майнового страхування.


^ Тема 17. Фінансово-кредитні договори

Загальна характеристика договору позики.  Укладання та форма договору позики. Зміст договору позики. Права та обов’язки сторін; наслідки порушення договору. Кредитний договір. Предмет та форма договору позики. Обов'язки сторін. Оспорювання договору позики. Правове регулювання кредитних відносин. Принципи кредитування. Види та форми кредиту. Порядок оформлення кредитного договору. Умови кредитного договору. Відповідальність сторін. Відмова від надання або одержання кредиту. Загальні положення договору банківського вкладу. Форма договору банківського вкладу та види вкладів. Встановлення відсотків на депозит. Договір банківського вкладу (депозит) на користь третіх осіб.


^ Тема 18. Комісія, доручення та договір управління майном

 Загальна характеристика договору доручення. Зміст, строк та основні положення договору доручення. Обов’язки сторін договору доручення. Припинення договору доручення та наслідки припинення. Загальна характеристика положень договору комісії. Виконання договору комісії. Права та обов’язки сторін договору комісії. Поняття договору комісії. Комісія і суміжні правові конструкції. Елементи договору комісії. Зміст договору комісії. Припинення договору комісії. Особливості договору консигнації. Правова природа договору доручення. Сторони, форма і зміст договору доручення. Співвідношення договору доручення і довіреності. Зміст доручення та умови його виконання. Підстави припинення договору доручення. Загальні положення договору управління майном. Сторони у договорі управління майном, їх права та обов’язки. Здійснення управління майном. Істотні умови та строк договору управління майном.


^ Тема 19. Договір комерційної концесії

Юридична природа договору комерційної концесії. Форма та сторони договору комерційної концесії. Субконцесія та обов’язки сторін. Особливі умови та відповідальність право володільця за договором комерційної концесії. Зміна та припинення договору комерційної концесії.


^ Тема 20. Договори факторингу та розрахунків

Загальні положення договору факторингу. Права, обов’язки та відповідальність сторін. Загальне положення про розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовим дорученням. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.


^ Тема 21. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

 Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензійний договір та його умови. Договори про створення та продажу прав на інтелектуальної власності та їх державна реєстрація. Авторський договір: поняття та види. Правові питання складання авторських договорів. Зміст авторських договорів. Обов’язки автора та особи, яка використовує твір.


^ Тема 22. Спільна діяльність та договір простого товариства

 Загальні положення про спільну діяльність. Форма та умови договору.  Договір простого товариства. Спільне майно, витрати, збитки учасників договору простого товариства. Розподіл прибутку та виділ частки учасника на вимогу його кредитора.Відповідальність учасників та припинення договору простого товариства.


^ Тема 23. Зобов’язання з відшкодуванням шкоди

 Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи. Підстави відповідальності за завдання моральної та майнової шкоди. Деліктна відповідальність: поняття, зміст, підстави. підстави звільнення від відповідальності за завдання шкоди. Окремі (спеціальні) випадки від відповідальності за завдання шкоди. Поняття та ознаки зобов’язань з безпідставного придбання або збереження майна (безпідставне збагачення).  Поняття та ознаки зобов’язання із дій, вчинених особою без відповідних повноважень. Зобов’язання, пов’язані з рятуванням колективного та державного майна.

^ Контрольні завдання для проведення усного екзамену з фаху

Теоретичні проблемні питання для екзаменаційних білетів:

 1. Визначення та система Цивільного права

 2. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу (загальна характеристика)

 3. Загальна характеристика договору простого товариства

 4. Укладення договору (форма договору, момент укладення, пропозиція та її прийняття)

 5. Співвідношення галузевого і комплексного законодавства та застосування його за аналогією

 6. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної особи або юридичної особи

 7. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

 8. Зміст договору та його типові умови

 9. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

 10. Загальні положення про договір

 11. Контрактація сільськогосподарської продукції (загальна характеристика)

 12. Відповідальність за порушення зобов’язання

 13. Договір міни (загальна характеристика)

 14. Правові наслідки порушення зобов’язання

 15. Захист Цивільних прав та інтересів судом

 16. Ведення спільних справ учасників договору простого товариства

 17. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін та за спрощенням боргу

 18. Загальні положення договору про спільну діяльність

 19. Припинення зобов’язання зарахуванням та недопустимість зарахування зустрічних вимог

 20. Поняття та характеристика франшизи у договорі франчайзингу

 21. Припинення зобов’язання виконанням та переданням відступного

 22. Франчайзинговий пакет та франчайзингова система

 23. Права та обов’язки сторін у договорі ренти

 24. Визнання фізичної особи не дієздатною

 25. Форма, розмір та строки виплати ренти у договорі ренти

 26. Посвідчення договору довічного утримання

 27. Права, обов’язки та відповідальність сторін у договорі довічного утримання

 28. Поняття та характеристика ліцензій

 29. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

 30. Форма та предмет договору найму житла

 31. Проведення розрахунків за інкасовими дорученнями

 32. Майно та грошові кошти, як об’єкти Цивільного права

 33. Ціна та кошторис у договорі підряду

 34. Процедура укладення та виконання ліцензійних договорів на винаходи, корисні

 35. моделі, сорти рослин та знаки для товарів і послуг

 36. Юридична природа договору комерційної концесії

 37. Юридичне оформлення договору франчайзингу

 38. Предмет притримання: не майнові блага, предмети матеріального світу, результати робіт

 39. Поняття та види франчайзингу

 40. Сторони у договорі довічного утримання (правовий статус)

 41. Характеристика правоздатності фізичної особи

 42. Ознаки ренти та їх характеристика

 43. Самозахист Цивільних прав

 44. Розірвання договору дарування (підстави та аналіз)

 45. Захист Цивільних прав Президентом, органами державної влади, влади АРК , органами місцевого самоврядування

 46. Правовий статус сторін у договорі дарування

 47. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи або ліквідацією юридичної особи

 48. Захист Цивільних прав та інтересів

 49. Ведення спільних справ учасників договору простого товариства

 50. Здійснення Цивільних прав

 51. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

 52. Дія норм Цивільного законодавства

 53. Договір поставки (загальна характеристика)

 54. Загальні положення Цивільного законодавства

 55. Поняття та загальна характеристика договору роздрібної купівлі – продажу

 56. Оплата та страхування товару у договорі купівлі – продажу

 57. Особливі умови попереднього договору та договору на користь третьої особи

 58. Поняття, предмет та методи Цивільного права

 59. Відповідальність сторін за договором перевезення

 60. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

 61. Поняття та види зобов’язання, виконання зобов’язання

 62. Права та обов’язки сторін у договорі купівлі – продажу

 63. Предмет неустойки

 64. Особливості зміни та розірвання договору

 65. Поняття та характеристика договору купівлі – продажу

 66. Зміст договору купівлі – продажу

 67. Строк та ціна, як особливі умови у договорі

 68. Цивільне право, як наука

 69. Факторингові операції за цивільним та господарським законодавством

 70. Функції та принципи Цивільного права

 71. Правові наслідки порушення умов договору купівлі – продажу

 72. Поняття та підстави виникнення Цивільних прав та обов’язків

 73. Відповідальність учасників та припинення договору простого товариства

 74. Виконання Цивільних обов’язків

 75. Договір міни (загальна характеристика)

 76. Поняття та загальна характеристика договору дарування

 77. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі та припинення зобов’язання неможливістю його виконання

 78. Право власності обдарованого на дарунок

 79. Захист Цивільних прав нотаріусом

 80. Поняття та загальна характеристика договору ренти

 81. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

 82. Загальна характеристика договору довічного утримання

 83. Цивільна дієздатність фізичної особи

 84. Поняття та підстави припинення зобов’язань

 85. Моделі та види договору комерційної концесії

 86. Права та обов’язки сторін

 87. Поняття притримання та право на його виникнення

 88. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

 89. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільно-правових відносин

 90. Сторони, їх права та обов’язки за договором найму житла

 91. Поняття та види строків і термінів в Цивільному праві УкраїниПерелік рекомендованих джерел, підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів


Законодавчі акти


 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

 4. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – Ст. 573.

 5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27

 6. Кодекс торгівельного мореплавства від 23.05.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47. – Ст. 349.

 7. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38. – Ст. 288.

 8. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 46. – Ст. 1881.

 9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.

 10. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135.

 11. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 12. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40, / 40-42. – Ст. 492.

 13. Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради України. − 1994. − № 13. – Ст. 64.

 14. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 46. – Ст. 292.

 15. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

 16. Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249. (Втратив чинність)

 17. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 18. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст.9.

 19. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради України. –1991. – № 30. – Ст.379.

 20. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 21. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст.646.

 22. Закон України «Про концесії» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

 23. Закон України «Про лізинг» // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 16. – Ст. 68.

 24. Закон України «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 27. – Ст. 212. (Втратив чинність)

 25. Закон України «Про обіг векселів в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.

 26. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 32. – Ст.255.

 27. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

 28. Закон України «Про оренду землі» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46. – Ст. 280.

 29. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Відомості Верховної Ради України. − 1994. − № 7. − Ст. 32.

 30. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» // Відомості Верховної Ради України. − 1999. − № 32. − Ст. 264.

 31. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

 32. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

 33. Закон України «Про охорону прав на топографію інтегральних мікросхем» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

 34. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 169.

 35. Закон України «Про підприємства в Україні» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 24.

 36. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 524.

 37. Закон України «Про приватизацію державного майна» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –№ 24. – Ст. 348.

 38. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5. – Ст. 44.

 39. Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

 40. Закон України «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

 41. Закон України «Про транспорт» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.

 42. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 508.

 43. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.

 44. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємства» // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Стор. 1.

 45. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням» від 15.02.2002 № 247-р // Офіційний вісник України. − 2002. − № 20. − Стор. 85. − Ст. 989.

 46. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=629-95-%EF&new=1&p=1321801869261032.

 47. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» від 10.09.2003 № 1433 // Офіційний вісник України. − 2003. − № 37. − Стор. 53. − Ст. 1989.

 48. Постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – Стор. 53. – Ст. 1818.

 49. Постанова Кабінету Міністрів Країни «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» // Урядовий кур’єр вiд 14.09.1996.

 50. Постанова Кабінету Міністрів Країни «Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам» // Офіційний вісник України. – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.

 51. Постанова Кабінету Міністрів Країни «Про затвердження Правила побутового обслуговування населення» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=313-94-%EF&new=1&p=1321801869261032.

 52. Постановою Ради Міністрів СРСР «Про затвердження Правила про договори підряду на капітальне будівництво» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1550400-86&new=1&p=1321801869261032.

 53. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» від 04.03.2004 р. № 253 // Офіційний вісник України. − 2004. − № 10. − Стор. 77. − Ст. 586.

 54. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом» від 23 грудня 2009 р. № 1588-р // Офіційний вісник України − 2009. − № 100. − Стор. 55. − Ст. 3482.

 55. Постанова Кабінету Міністрів Країни «Про затвердження Статуту залізниць України» // Офіційний вісник України. – 1998. – № 14. – Стор. 150.

 56. Постанова Правління Національного банку України «Положення Національного банку України «Про кредитування» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0246500-95&new=1&p=1326642250279530. (Втратила чинність)

 57. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=622-93-%EF&new=1&p=1321801869261032.

 58. Постанова Ради Міністрів СРСР «Про затвердження Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання та основних умов регулювання договірних відносин при здійсненні експортно-імпортних операцій» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0888400-88&new=1&p=1321801869261032.

 59. Постанова Держаного арбітражу при Раді Міністрів СРСР «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va006400-65&new=1&p=1321801869261032.

 60. Постанова Держаного арбітражу при Раді Міністрів СРСР «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=va007400-66&new=1&p=1321801869261032.

 61. Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_075&new=1&p=1321801869261032.

 62. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій» // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40, / № 42, 2009. – Стор. 134 (ДІ) /, Стор. 45. – Ст. 1353.

 63. Наказ Міністерство з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян» // Офіційний вісник України. – 2010. – № 8. – Стор. 205. – Ст. 403.

 64. Постанова Ради Міністрів УРСР «Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uazakon.com/document/tpart19/isx19398.htm.

 65. Наказ Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України «Про затвердження Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0079-95&p=1321801869261032.

 66. Наказ Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) // Офіційний вісник України. – 2001. – № 39. – Стор. 158. – Ст. 1784.

 67. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» № 197 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – Ст. 887.

 68. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок» № 198 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 773.

 69. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» № 22 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 386.

 70. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Правил складання і подання заявки на промисловий зразок» № 110 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 4. – Ст. 328.

 71. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми» № 260 // Офіційний вісник України. — 2002. – № 19. – Ст. 966.

 72. Наказ Держпатенту України «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» № 116 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95/print1328601601428155#top


Спеціальна література

 1. Бойко М.Д. Відшкодування шкоди: Правовий аспект : навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 328 с.

 2. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди / Упоряд. В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 383 с. – (Бюлетень законодавства та юридичної практики України ; 2008, №5).

 3. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 399 с. – (Бюлетень законодавства та юридичної практики України ; 2004, №5).

 4. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України ; За ред. д. е. н. М.К. Галянтича. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 624 с.

 5. Договірне право України: Загальна частина : навчальний посібник / За ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

 6. Договірне право України: Особлива частина : навчальний посібник / За ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

 7. Доліненко Л.О. Цивільне право України : навчальний посібник / Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. – К. : Кондор, 2006. – 356 с.

 8. Енциклопедія цивільного права України : енциклопедія / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; відп. ред. Я.М. Шевченко. – К. : ВД «Ін Юре», 2009. – 952 с.

 9. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : в 4 т. – К. : А.С.К., 2004 – Т.1 : Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Права власності та інші речові права / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К. : А.С.К., 2004. – 928 с.

 10. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : в 4 т. – К. : А.С.К., 2004 – Т.2 : Право інтелектуальної власності. зобов’язальне право / А.Г. Ярема, В.В. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К. : А.С.К., 2004. – 864 с.

 11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. Т. 1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 832 с.

 12. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. Т. 2 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 1088 с.

 13. Отраднова О.О. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України : навчальний посібник / О.О. Отраднова. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 240 с.

 14. Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика) / В.Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 432 с.

 15. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : монографія / В.Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

 16. Соловйова А.М. Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань : монографія / А.М. Соловйова. – К. : КНТ, 2007. – 176 с.

 17. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / Р.О. Стефанчук ; Національна Академія наук України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К : КНТ, 2008. – 626 с.

 18. Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.В. Старцев. – Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Істина, 2007. – 816 с.

 19. Харитонов Є.О. Добровільне представництво у цивільному праві України : навчальний посібник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, А.І. Дрішлюк. – К. : Істина, 2007. – 176 с.

 20. Харитонов Є.О. Цивільне право України : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, О.В. Старцев. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Істина, 2009. – 816 с.

 21. Цивільне право : навчальний посібник / О.Г. Братель, В.П. Мироненко, Н.В. Павловська [та ін.]. – К. : Текст, 2008. – 256 с.

 22. Цивільне право : у 2-х т. підручник / За ред. проф. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011 – Т. 1 / ред.: В.І. Борисов, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – 656 с.

 23. Цивільне право : у 2-х т. підручник / За ред. проф. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011 – Т. 2 / ред.: В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва, В.Л. Яроцький. – 816 с.

 24. Цивільне право України : навчальний посібник / за ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої. – К. : Істина, 2009. – 280 с.

 25. Цивільне право України : навчальний посібник / Ю.В. Білоусов [та інші] ; за заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 536 с.

 26. Цивільне право України : підручник: У 2т. / За ред. Л.М. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2007 – Т. 1. – 2007. – 480 с.

 27. Цивільне право України : підручник: У 2 т. / За заг. ред В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2007 – Т. 2 . – 2007. – 552 с

 28. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. – К. : Знання, 2010. – 631 с.

 29. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

 30. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 1176 с.

 31. Цивільне право України: Академічний курс : підручник: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. – К. : ВД «Ін Юре», 2006 – Т. 1 : Загальна частина. – 696 с.

 32. Цивільне право України: Академічний курс : підручник: У 2-х т. / За ред. Я.М. Шевченко. – К. : ВД «Ін Юре», 2006 – Т. 2 : Особлива частина. – 520 с.

 33. Цивільне право України: Практикум : навчальний посібник / За ред. Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзери. – К. : Правова єдність, 2008. – 624 с.

 34. Шимон С.І. Цивільне право України : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: У 2 ч. / С.І. Шимон. – К. : КНЕУ, 2006 – Ч. 1. – 304 с.

 35. Шимон С.І. Цивільне право України : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: У 2 ч. / С.І. Шимон. – К. : КНЕУ, 2006 – Ч. 2. – 312 с.

 36. Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навчальний посібник / О.С. Яворська. – К. : Атіка, 2008. – 256 с.^

Додаткова література


 1. Бирюков И.А., Заика Ю.А. Гражданское право в вопросах и ответах (для участковых инспекторов милиции): учеб. пособ. – Ч. 1. – К.: УАВС, 1992. – 100 с.

 2. Банківське право України: Навчальний посібник / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 3. Брагинский М.И. Договор аренды. – М.: Статут, 2000.

 4. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М.: Статут, 1999. – 254 с.

 5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. – М. : «Статут», 2000. – 800 с.

 6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М. : «Статут», 2002. – 1038 с.

 7. Витрянский В.В.Договор купли-продажи и его отдельные виды. – М.: Статут, 1999. – 284 с.

 8. Галянтич М.К., Коваленко Г.І. Житлове право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 480 с.

 9. Господарське законодавство: Навчальний посібник / М.М. Мандриковський. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 240 с.

 10. Господарське право України: Навчальний посібник / С.Й. Кравчук. – К.: Кондор, 2007. – 264 с.

 11. Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий. – Харьков: Одиссей, 1999. – 847 с.

 12. Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації / Н.С. Демченко. – К. : Оріяни, 2000. – 180 с.

 13. Екологічне право України: Навчальний посібник / Н.Р. Кобецька. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

 14. Загальне документознавство: Навчальний посібник / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – К.: Ліра-К, 2008. – 395 с.

 15. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Харьков: «Консум». 1996. – 78 с.

 16. Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.

 17. Зобов'язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць та інші; За ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.

 18. Інформаційне право: доступ до інформації: Навчальний посібник/ А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.

 19. Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. Саратов : Изд-во Саратов, ун-та, 1976. – 268 с.

 20. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К.: Наукова думка, 1993. – 160 с.

 21. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник / Г.М. Драпак, М. Є. Скиба. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

 22. Основи правознавства: Навчальний посібник. У 2-х ч. Ч. 2 / За ред. В.І. Горевого, Ю.В. Бордюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 253 с.

 23. Правознавство: Модульний курс: Навчальний посібник / В.М. Кириченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

 24. Сарбаш С.В. Договор банковского счета. – М.: Статут, 2001. –151 с.

 25. Словник термінів і понять ,що вживаються у чинних нормативно-правових актах України / Відпов. ред. В.Ф. Сіренко,С.Р. Станік. – К.: Оріяни, 2001. – 502 с.

 26. Словник юридичних термінів (Російсько-український) / Уклад.: Ф. Андерш, В. Вінник. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 322 с.

 27. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кол. авторів: Я.М. Шевченко, О.М. Молявко, Г.В. Єрьоменко та ін.; Кер. авт. колективу, наук. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

 28. Транспортне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 29. Транспортне право України: Навчальний посібник / За ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. – К.: Атіка, 2008. – 292 с.

 30. Трудове право України: Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2007. – 312 с.

 31. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник/ Е.С. Дмитренко. – К.: Алерта, 2007. – 613 с.

 32. Фінансове право України: стан та перспективи розвитку: Монографія / А.Т. Ковальчук. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – 488 с.

 33. Фінансове право: Навчальний посібник / О.А. Музика-Стефанчук. – К.: Атіка, 2007. – 264 с.

 34. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины: Учебник Харьков: Одиссей, 2004. – 960 с.

 35. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 1. – 736 с.;

 36. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 2. – 640 с.

 37. Цивільний процес України: Підручник/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2007. – 392 с.

 38. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. .Бірюков та ін. ; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 840с.

 39. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : науково-практичне видання. В 4-х т. / О.Д. Святоцкий . − К. : ВД «Ін Юре», 1999 − Т.1 : Право інтелектуальної власності / За ред. В.М. Литвина. − К. : ВД «Ін Юре». − 500 с.

 40. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / за ред. Ю.Л. Бошицького. − К. : Вид-во Європейського університету, 2009. − 260 с.

 41. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. − К. : Парламентське видавництво, 2006. – 432 с.

 42. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник / В.Д. Базилевич. − К. : Знання, 2006. – 431 с.

 43. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання : монографія / С.Г. Гордієнко. − К. : Видавничий дім «Скіф», 2008. − 248 с.

 44. Дроб'язко В.С. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник / В.С. Дроб'язко, Р.В. Дроб'язко. − К. : Юрінком Інтер, 2004. − 512 с.

 45. Інтелектуальна власність: теорія та практика інноваційної діяльності : підручник / За ред. М.В. Вачевського. − К. : ВД «Професіонал», 2005. − 448 с.

 46. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / за ред. Ю.Л. Бошицького. − К. : Вид-во Європейського університету, 2009. − 260 с.

 47. Основи інтелектуальної власності / Всесвітня організація інтелектуальної власності. − К. : ВД «Ін Юре», 1999. − 578 с.

 48. Охорона інтелектуальної власності в Україні: монографія / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук. − К. : Форум, 2002. − 319 с.

 49. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності України : навчальний посібник / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. − К. : Юрінком Інтер, 1998. − 333 с.

 50. Право інтелектуальної власності: підручник / За ред. О.А. Підопригори ; О.Д. Святоцького. − К. : ВД «Ін Юре», 2002. − 624 с.

 51. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / Орлюк О.П., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. та ін. ; За ред. Орлюк О.П., Святоцького О.Д. − К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2007. − 696 с.

 52. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. − К. : Парламентське видавництво, 2006. − 432 с.

 53. Рекомендації щодо забезпечення правомірності використання комп’ютерних програм вільного користування (за інф. www.sdip.gov.ua) // Інтелектуальна власність. − 2010. − № 11. − С. 20-25.

 54. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / Г.В. Черевко. − К. : Знання, 2008. − 412 с.

 55. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 2007 / ред. В.І. Борисова, ред. І.В. Спасибо-Фатєєва, ред. В.Л. Яроцький. – 2007. – 552 с.

 56. Цивільне право України: Підручник: У 2т. / За ред. Л.М. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007 – 2007 / ред. В.І. Борисова, ред. І.В. Спасибо-Фатєєва, ред. В.Л. Яроцький. –2007. – 480 с.

 57. Юридична енциклопедія : В 6 т./ За ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія. – 2006. –Т.1. : А-Г. – 2006. – 672 с.

 58. Юридична енциклопедія : В 6 т. / За ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія. – 2006. – Т.2 : Д-Й. – 1999. – 744 с.

 59. Юридична енциклопедія : В 6 т. / За ред. Ю.С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія. – 2006. – Т.3 : К-М. – 2001. – 792 с.Схожі:

Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Об`єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом І розміщенням, за джерелами утворення І цільовим призначенням. Характеристика...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь І навичок,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconЗатверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Економіка підприємства», проводиться за результатами фахових вступних випробувань з дисциплін...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Мета. Програма призначена для проведення вступних іспитів для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconО. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «бакалавр»
Усний екзамен з фаху проводиться зі студентами, котрі бажають поступити на 2, 3 курси навчання І мають на це право відповідно до...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Тема Предмет І завдання загальної психології. Становлення експериментальної психологічної науки
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«магістр» та «спеціаліст» за спеціальністю «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисципліни...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії
Прийом абітурієнтів, які мають диплом спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»,...
Університет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «спеціаліст» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи