Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка2/4
Дата28.07.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^
18. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник – М.: Инфра, 1997. – 288 с.Типові тестові завдання з курсу

"Історія економіки та економічної думки"


1. У чому суть неолітичної революції?

1) в результаті винайдення річкового виду транспорту полегшилась міграція племен між територіями;

2) поділ праці між тваринництвом і землеробством та підвищення продуктивності праці;

3) покращення обробітку землі в результаті виробництва залізних знарядь праці;

4) зародження відтворюючого господарства і перехід племен до осілості.


2. Яка ознака не характеризує традиційний спосіб господарювання, що сформувався в країнах Стародавнього Сходу в період 7-10 тис. до н.е. – 1 тис. р. н.е.?

1) централізоване прийняття рішень;

2) провідна галузь – сільське господарство, де зайняті 75-95% працездатного населення;

3) вища мета – фізичне виживання і передання матеріальних і моральних цінностей з покоління в покоління;

4) на вершині ієрархії стоїть родова знать, частка якої близько 3%.


3. В середньовічному місті цех – це:

1) приміщення, де працювали представники однієї спеціальності;

2) політична організація міських жителів;

3) частина заводської споруди;

4) об’єднання ремісників однієї спеціальності в особливу спілку.


4. «Революція цін» в країнах Європи 15 ст. пов’язана:

1) зі створенням міжнародних торгових корпорацій;

2) з Великими географічними відкриттями;

3) з військовими діями в Європі;

4) з надлишком виробленого продукту.


5. В якій галузі розпочався промисловий переворот в Англії?

1) транспорті;

2) текстильній;

3) металургійній;

4) суднобудівній.


6. В якій країні 1790 року був прийнятий Закон «Про патенти»?

1) Англії;

2) США;

3) Франції;

4) Німеччині.


7. Яка з вказаних країн стала на поч. 20 ст. «світовим банкіром»?

1) Голландія;

2) Німеччина;

3) Англія;

4) Франція.


8. Як називається форма монополій, яка передбачає об’єднання підприємств, які втрачають комерційну самостійність, але зберігають виробничу, при цьому розподіл замовлень на купівлю сировини і реалізацію продукції здійснюється через єдину збутову контору?

1) картель;

2) трест;

3) пул;

4) синдикат.


9. У якій сфері економіки США були проведені першочергові реформи у відповідності з „новим курсом” Ф.Рузвельта щодо виходу із економічної кризи 1929-1933 рр.?

1) у сільському господарстві;

2) у важкій промисловості;

3) у фінансово-кредитній;

4) у сфері зайнятості.


10. Хто вважається засновником терміну «економіка»?

1) Ксенофонт; 3) Платон;

2) Арістотель; 4) Сократ.


11. Хто вперше в науці побачив зв'язок між поділом праці та розмірами ринку?

1) Ксенофонт; 3) Платон;

2) Арістотель; 4) Сократ.


12. Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне:

1) експортувати сировину і матеріали;

2) розширювати ринки збуту шляхом встановлення низьких цін на товари;

3) не допускати вивозу з країни золота і срібла;

4) обмежувати експорт товарів.


13 . Засновником класичної політичної економії в Англії став:

1) В.Петті; 2) П.Буагільбер 3) Д.Лоу; 4) Ф.Енгельс.


14. До рушійних сил ринкової економіки А. Сміт зараховував:

1) дію законів попиту і пропозиції;

2) повну зайнятість;

3) сильну державну владу;

4) цільові державні капіталовкладення.


15. Вперше терміни «основний» і «оборотний капітал» в науку запровадив:

1) Ф. Кене; 3) А. Сміт;

2) К. Маркс; 4) Д. Рікардо.


16. Праця А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» вперше вийшла друком у:

1)1780; 3) 1784;

2)1782; 4) 1776.


17. Хто на думку фізіократа Ф. Кене створює чистий продукт?

1) ремісник; 3) капіталіст;

2) землероб; 4) землевласник.


18. Теорія класової боротьби є центральною в:

1) марксизмі; 3) історичній школі;

2) маржиналізмі; 4) класичній школі.


19. Яка теорія є ключовою в „Капіталі” К. Маркса?

1) абсолютної земельної ренти;

2) відносної переваги у зовнішній торгівлі;

3) трудова теорія вартості;

4) граничної корисності.


20. Головною працею А. Маршалла є:

1) «Правові основи капіталізму»;

2) «Принципи економіксу»;

3) «Вартість і капітал»;

4) «Основні принципи економічної політики»


21. Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи?

1) теорія граничної корисності;

2) теорія трудової вартості;

3) теорія чинників виробництва;

4) теорія грошей.


22. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

1) акселератором; 3) мультиплікатором;

2) ціновим показником; 4) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.


23. На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

1) середніми витратами; 3) загальними;

2) граничними витратами; 4) змінними.


23. У якій країні зародилася історична школа?

1) США; 3) Франції;

2) Англії; 4) Німеччині.


25. Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж. Кейнс?

1) теорію інвестицій;

2) теорію державного регулювання економіки;

3) теорію цінних паперів;

4) теорію циклічних коливань.


26. Яка з цих книг належить перу Дж.М. Кейнса?

1) «Принципи економічної науки»;

2) Лекції з економічної теорії державного сектору;

3) «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»;

4) «Економічні цикли та національний дохід».


27. Засновником якого напряму інституціоналізму був Т. Веблен?

1) соціально-психологічного;

2) соціально-правового;

3) кон'юнктурно-статистичного;

4) індустріально-технологічного.


28. Методологія інституціоналістів найбільше спільних рис має з методологією:

1) чиказької школи; 3) класичної школи;

2) історичної школи; 4) критичної школи.


29. За монетаристами основним завданням держави є:

1) регулювати ринок;

2) регулювати торгівлю;

3) регулювати попит на гроші;

4) регулювати пропозицію грошей.


30. У якому році була заснована Нобелівська премія з економіки?

1) у 1965; 3) у 1968;

2) у 1969; 4) у 1970.


31. Хто написав працю „Що таке поступ?”:

1) І. Франко; 3) М.Туган-Барановський;

2) А. Сміт; 4) Д. Норт.


32. Кого з українських економістів В.Зомбарт назвав “батьком нової теорії криз”?

а) М. Зібера;

б) Є. Слуцького;

в) М. Туган-Барановського;

г) М. Балудянського.


33. Хто з відомих українських економістів вважається засновником науки “Праксеологія”

а) Є. Слуцький;

б) М. Балудянський;

в) П. Чомпа;

г) М. Бунге.


34. Кому з відомих українських економістів належить праця “До теорії збалансованого бюджету споживача”?

а) М. Туган-Барановському;

б) М. Зіберу;

в) Є. Слуцькому;

г) П. Чомпі.


35. Хто з відомих українських вчених на основі вчення С. Подолинського розвинув теорію про ноосферу?

а) Є. Олесницький;

б) В. Вернадський;

в) І. Франко;

г) М. Яснопольський.


36. Кому з українських економістів належить праця “Праця людини та її відношення до розподілу енергії”?

а) Є. Слуцькому;

б) В. Вернадському;

в) С. Подолинському

г) М. Туган-Барановському.


37. Хто з українських економістів вперше здійснив синтез теорії трудової вартості з теорією граничної корисності?

а) М. Туган-Барановський;

б) М. Зібер;

в) Є. Слуцький;

г) С. Подолинський.


38. Хто з українських економістів здійснив ґрунтовний аналіз промислових криз в Англії?

а) М. Туган-Барановський;

б) М. Зібер;

в) Є. Слуцький;

г) С. Подолинський.


39. Хто з українських економістів вважається засновником науки “Економетрія”

а) Є. Слуцький;

б) М. Балудянський;

в) П. Чомпа;

г) М. Бунге.


40. Кому з українських економістів належить праця “Порадник у грошових і податкових справах”?

а) Є. Слуцькому;

б) С. Подолинському;

в) П. Чомпі

г) М. Туган-Барановському.


^ Навчальна дисципліна “Макроекономіка-2”

Тема 1. Вступ до “Макроекономіки-2”

Методологія макроекономіки. Методи дослідження національної економіки. Основні постулати, припущення та закони макроекономіки. Моделювання як метод макроекономічного аналізу. Ендогенні та екзогенні змінні макроекономічних моделей. Макроекономічні показники. Номінальні і реальні змінні. Філософія макроекономіки.

Модель кругопотоку як вихідна модель макроекономічного аналізу. Двосекторна модель кругопотоку. Доходи і витрати. Заощадження та інвестиції у схемі кругопотоку. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругопотоку.

Національні рахунки як фактологічна база макро­еко­номіки. Показники обсягу націо­наль­ного виробництва. Показники рівня зайнятості. Повна зайня­тість. Природна норма безробіття. Показники рівня цін. Індекси цін. Інфлювання і дефлювання.


^ Тема 2. Сукупні видатки та рівновага на ринках товарів і послуг

Інструментарій дослідження економічної рівноваги. Сукупні видатки та їх складові. Рівно­важний ВВП. Методи визначення рівноважного ВВП: “витікання-ін”єкції” та “видатки-обсяг національного виробництва”. Роль запасів у досягненні економічної рівноваги у коротко­стро­ковому періоді.

Зміна сукупних видатків і рівноважний ВВП. Ефект мультиплікатора. Мультиплікатор ви­датків. Способи визначення мультиплікатора. Ефект акселератора. Вплив зовнішньої торгівлі на рівноважний ВВП. Вплив державного сектора на рівноважний ВВП. Мультиплікатор збалансова­ного бюджету. Повний мультиплікатор видатків.

Економічна рівновага у довгостроковому періоді та механізм її досягнення. Інфляційний і дефляційний розриви.


^ Тема 3. Грошовий ринок та монетарна політика

Гроші та їхні функції. Вимірювання кількості грошей. Грошові агрегати. Пропозиція грошей та інструментарій її регулювання. Комерційні банки і часткове резервування депозитів. Баланс комерційного банку: активи і пасиви. Створення банківських депозитів. Простий депозитний мультиплікатор. Мультиплікатор грошової бази. Модель пропозиції грошей.

Центральний банк та його місце у національній економіці. Баланс центрального банку. Застосування знарядь монетарної політики. Операції на відкритому ринку. Облікова ставка. Дисконтні позики. Норма резервування. Цілі, завдання та види монетарної політики. Політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”. Передавальний механізм монетарної політики. Нейтральність грошей у довгостроковому періоді.

Попит на гроші. Операційний попит і попит на гроші як активи. Портфельні теорії попиту на гроші. Модель оптимального управління готівкою Баумоля-Тобіна.

Взаємодія попиту і пропозиції грошей. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.


^ Тема 4. Рівновага на грошовому та товарному ринках. Модель IS-LM


Модель IS-LM для закритої економіки. Товарний ринок і крива IS. Гра­фічний та аналітичний методи виведення кривої IS. Переміщення кривої IS.

Ринок грошей і крива LM. Чинники, що впливають на переміщення кривої ^ LM. Графічний та аналітичний методи виведення кривої LM. Складові моделі IS-LM.


Тема 5. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика

Основні форми міжнародних економічних відносин. Зовнішня торгівля та її основні чинники.

Теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютної переваги. Теорія порівняльної переваги. Зовнішня торгівля в умовах зростання витрат заміщення. Теорії міжнародної спеціалізації країн Гекшера-Оліна та М.Портера. Вигоди від зовнішньої торгівлі і розподіл доходів між країнами.

Зовнішньоторговельна політика. Інструменти зовнішньоторговельної політики. Економічні наслідки запровадження мита. Економічні наслідки запровадження квоти. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.


^ Тема 6. Відкрита економіка

Міжнародні потоки товарів і капіталів. Велика і мала відкрита економіка. Взаємозв’язок між чистим експортом та чистими інвестиціями.

Платіжний баланс. Система подвійного запису у платіжному балансі. Класифікація статей платіжного балансу. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.

Валюта і валютні курси. Валюта і її види. Валютний курс. Фіксовані і плаваючі валютні курси. Номінальні і реальні валютні курси. Ефективні валютні курси. Чинники, що впливають на плаваючі валютні курси. Переваги і недоліки плаваючих валютних курсів. Переваги і слабини фіксованих валютних курсів.


^ Тема 7. Макроекономічна рівновага у відкритій економіці

Особливості макроекономічної рівноваги у відкритій економіці. Взаємозв’язок валютних курсів, зовнішньої торгівлі і платіжного балансу. Крива BP і чинники, які впливають на її переміщення. Модель Мандела-Флемінга.

Макроекономічна політика у малій відкритій економіці за плаваючого валютного курсу. Макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу. Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики.


^ Тема 8. Економічні коливання. Безробіття та інфляція.)

Економічні коливання та їхні причини. Залежність між зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття. Закон Оукена. Екстернальні та інтернальні теорії економічних коливань. Теорія реального ділового циклу. Неокейнсіанські концепції економічних коливань.

Безробіття та його види. Теорії безробіття. Негнучкість заробітної плати та її основні причини. Державна політика зниження природної норми безробіття.

Суть і види інфляції. Причини інфляції. Економічні школи про причини інфляції. Інфляція як багатофакторний процес.

Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Рання крива Філіпса. Сучасне тлу­мачення взаємозв’язку інфляції і безробіття. Довгострокова крива Філіпса.

Методи боротьби з інфляцією. Індексація та дезінфляція. Антиінфляційна стратегія.


^ Тема 9. Cукупна пропозиція і сукупний попит

Сукупна пропозиція. Крива довгострокової сукупної пропозиції та її переміщення. Крива короткострокової сукупної пропозиції та її переміщення. Теорії кривої короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції у короткостроковому періоді.

Сукупний попит і його складові. Виведення кривої сукупного попиту (^ AD) за основі моделі IS-LM. Причини від’ємного нахилу кривої AD. Нецінові чинники сукупного попиту. Переміщення кривої сукупного попиту.

Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Стагфляція. Перегріта економіка. Дискусія з приводу сукупного попиту та сукупної пропозиції.


^ Тема 10. Економічне зростання

Суть, значення та фактори економічного зростання. Виробнича функція, її види та властивості. Виробнича функція Коба-Дугласа.

Неокласична модель економічного зростання Солоу. Вихідні основи моделі Солоу. Нагро­мадження капіталу. Чинники капітало­озброєності праці. Стаціонарний обсяг капіталу. Рівень заощадження. Золоте правило обсягу капіталу.

Стаціонарний стан зі зростанням населення. Вплив науково-технічного прогресу на еконо­мічне зростання. Стаціонарний стан із врахуванням науково-технічного прогресу. Обчислення внеску факторів в економічне зростання.

Ендогенні теорії економічного зростання.


^ Тема 11. Сучасні проблеми та тенденції макроекономічної науки

Найважливіші висновки основного потоку макроекономіки. Дискусійні проблеми макроекономічної теорії. Полеміка щодо фіскальної та монетарної політики. Активна і пасивна стабілізаційна політика. Внутрішні і зовнішні лаги стабілізаційної політики. Критика Лукаса. Правило неефективності політики. Дискреційна економічна політика. Правила проведення економічної політики.

Висновки про економічне зростання у довгостроковому і короткостроковому періодах.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: у 2 кн. – / За ред. С.Панчишина і П.Островерха.   Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка – К. : Знання, 2009.   723 с.

 2. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб.  К. Центр навчальної літератури, 2005.  442 с.

 3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: європейський контекст / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.  682 с.

 4. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский Л.И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика.  СПб: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 1997. – 719 с.

 5. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1996.  814 с.

 6. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина.  К: Альтернативи, 2001. Розділи 7-17, с.118-392.

 7. Манків Г. Макроекономіка / Наук. ред. перекладу С.Панчишина.  К.: Основи, 2000. – 588 с.

 8. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.  963 с.

 9. Мікроекономіка і макроекономіка / За заг. ред. С. Будаговської.  К.: Основи, 1998. – с.212-499.

 10. Панчишин С. Макроекономіка. К.: Либідь, 2001. – 616 с.

 11. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. К.: Таксон, 2004.  348 с.

 12. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.  743 с.

 13. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1996.

 14. Селищев А.С. Макроэкономика.  СПб: Питер, 2001.  448 с.

 15. Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007.  400 с.

 16. Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Макроэкономика-2: Учебник. – М.: ТЕИС, 2006.  427 с.

 17. Barro R.J. Macroeconomics. 5th Edition. – The MIT Press, 1998. – 867 p.

 18. Romer D. Advanced Macroeconomics.  New York: McGraw Hill, 1996.  540 p.Типові тестові завдання з курсу “Макроекономіка-2”


Тести

1. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

а) знижуються реальні процентні ставки;

б) зростають темпи інфляції;

в) підвищуються темпи економічного зростання;

г) відбуваються усі названі процеси;

д) усі названі процеси не можуть збільшити активне сальдо платіжного балансу.


2. Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

а) внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;

б) уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото;

в) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

д) усі твердження неправильні.


3. Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:

а) повна демонетизація золота;

б) скасування номінального золотого паритету;

в) запровадження фіксованих валютних курсів;

г) скасування офіційної ціни на золото;

д) розширення кола резервних валют.


4. Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни:

а) експорт товарів;

б) вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна із інших країн для надання допомоги потерпілим від повеней;

в) доходи резидентів від фінансових активів за кордоном;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) враховують усі.


5. Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через:

а) позики за кордоном;

б) використання золото-валютних резервів країни;

в) девальвацію національної валюти;

г) правильні відповіді а і б;

д) усі відповіді правильні.


6. За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг національного продукту в країні з малою відкритою економікою можна збільшити за допомогою:

а) зниження норми резервування для комерційних банків;

б) купівлі центральним банком державних цінних паперів;

в) збільшення державних видатків;

г) зменшення дефіциту державного бюджету;

д) усі твердження неправильні.


7. У країні з малою відкритою економікою за плаваючого валютного курсу та стабільного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити:

а) зниженням податків;

б) збільшенням державних видатків;

в) збільшенням кількості грошей у обігу;

г) зменшенням кількості грошей у обігу;

д) правильні твердження а і в.


8. За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики:

а) така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу;

б) нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

в) вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

г) однозначної відповіді немає;

д) усі твердження неправильні.


9. В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика:

а) знижує обмінний курс національної валюти;

б) підвищує обмінний курс національної валюти;

в) не впливає на обмінний курс національної валюти;

г) немає однозначної відповіді;

д) усі твердження неправильні.


10. Багато економістів віддають перевагу плаваючим валютним курсам, бо вони:

а) дають можливість використовувати монетарну політику для досягнення інших макроекономічних цілей;

б) дають змогу урядам використовувати торговельні обмеження для регулювання поточного рахунку;

в) змушують центральний банк обмежувати пропозицію грошей;

г) підвищують результативність фіскальної політики;

д) усі твердження неправильні.


11. За плаваючих валютних курсів:

а) тільки монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

б) тільки фіскальна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

в) і фіскальна, і монетарна можуть впливати на обсяг національного виробництва;

г) ні фіскальні, ні монетарна політика не може впливати на обсяг національного виробництва;

д) усі твердження неправильні.


12. Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу:

а) збільшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

б) зменшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

в) обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва не змінюються;

г) обсяг чистого експорту зменшується, а обсяг національного виробництва збільшується;

д) обсяг чистого експорту збільшується, а обсяг національного виробництва зменшується.


13. Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела-Флемінга полягає в тому, що:

а) у моделі Мандела-Флемінга рівень цін є змінним;

б) у моделі Мандела-Флемінга економіка країни є малою відкритою економікою;

в) модель Мандела-Флемінга не використовують для оцінки впливів монетарної і фіскальної політики;

г) модель Мандела-Флемінга розглядає взаємодію ринків інакше, ніж модель ^ IS-LM;

д) усі твердження неправильні.


14. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y e) крива LM* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.


15. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y e) крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.


16. Яке твердження неправильне:

а) якщо підсумковий платіжний баланс дорівнює нулю, то платіжний баланс країни врівноважений;

б) за активного підсумкового платіжного балансу центральний банк збільшує валютні резерви;

в) підсумковий платіжний баланс дорівнює балансові офіційних розрахунків із протилежним знаком;

г) країна з додатним поточним рахунком фактично інвестує частину своїх національних заощаджень за кордон;

д) збільшення офіційних валютних резервів відображається у кредиті, а зменшення   у дебеті.


17. Бретон-Вудську валютну систему не характеризувала така ознака:

а) кожна країна – член МВФ установлювала номінальний золотий вміст своєї грошової одиниці;

б) країни – члени втратили право на необмежену кількість девальвацій;

в) кожна країна зобов’язувалася дотримуватися незмінного курсу своєї валюти щодо валют будь-якої іншої країни;

г) дефіцити платіжного балансу коригувалися шляхом переміщення золота між країнами;

д) для підтримання домовлених обмінних курсів уряди використовували валютні резерви.


18. Якої складової не містять золотовалютні резерви країни:

а) золотий запас;

б) спеціальні права запозичення;

в) резервну позицію країни в МВФ;

г) державні цінні папери;

д) вільно конвертовані валюти.


19. Що не є аргументом прихильників фіксованих валютних курсів:

а) невизначеність плаваючих валютних курсів ускладнює міжнародну торгівлю;

б) вільне плавання валют не розв’язало проблеми розбалансованості платіжних балансів;

в) мінливість плаваючих обмінних курсів існувала навіть тоді, коли фундаментальні економічні умови у відповідних країнах були стабільними;

г) за фіксованих обмінних курсів підвищується результативність монетарної політики;

д) фіксовані обмінні курси не допускають надмірного зростання пропозиції грошей.


20. Що не характеризує стан платіжного балансу зрілої нації-боржника:

а) додатне сальдо торговельного балансу;

б) пасивний баланс поточного рахунку;

в) надлишок торговельного балансу витрачається на сплату процентів за позики попередніх років;

г) сальдо балансу трансферів від’ємне;

д) експорт країни на цій стадії економічного розвитку перевищує її імпорт.


 1. Прихильники теорії раціональних сподівань твердять, що:

а) економічні суб’єкти поводяться раціонально – збирають і осмислюють інформацію, щоб правильно оцінювати наслідки економічної політики;

б) усі товарні й ресурсні ринки є конкурентними, отже, всі ціни є гнучкими;

в) на підставі своїх прогнозів економічні суб’єкти можуть заздалегідь нейтралізувати негативні впливи державної політики на рівень свого добробуту;

г) правильні твердження а і в.

д) усі твердження правильні.


 1. Більшість економістів нині вважають, що:

а) номінальні змінні не впливають на реальні змінні у короткостроковому періоді;

б) хронічна інфляція та хронічне безробіття пов’язнані між собою у довгостроковому періоді;

в) в період спаду доцільно підтримувати високу процентну ставку;

г) сподівання економічних суб’єктів помітно впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію у короткостроковому періоді;

д) монетарна політика, яку проводять відповідно до грошового правила має незаперечну перевагу над дискреційною монетарною політикою.


 1. Основний потік макроекономіки не поділяє такого положення:

а) зростання обсягу національного виробництва у довгостроковому періоді визначають кількість та якість факторів виробництва і наявна технологія, яка трансформує економічні ресурси у товари й послуги;

б) макросередовище впливає на обсяг виробленого національного продукту у короткостроковому періоді;

в) у довгостроковому періоді гроші нейтральні, тобто номінальні змінні не впливають на реальні;

г) у короткостроковому періоді зв’язку між інфляцією та безробіттям немає.

д) ціни і зарплата на значній частині ринків не є достатньо конкурентними.


 1. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей стабільна і суспільство хоче володіти такою кількістю грошей для купівлі товарів і послуг, яка відповідає:

а) обсягу інвестицій;

б) сумі споживчих видатків;

в) рівню цін;

г) номінальному ВВП;

д) усі відповіді неправильні.


 1. Якої ланки, згідно з монетаристським поглядом, не містить передавальний механізм монетарної політики:

а) зміна пропозиції грошей;

б) зміна процентної ставки та сукупних видатків;

в) зміна сукупного попиту;

г) зміна номінального ВВП;

д) містить усі ланки.


 1. Внутрішній лаг – це:

а) період часу від моменту виникнення збурення в національній економіці до моменту ухвалення відповідних заходів економічної політики;

б) період часу від моменту ухвалення заходів економічної політики до моменту їх впливу на національну економіку;

в) період часу від моменту збурення в національній економіці до моменту впливу заходів політики на економіку;

г) різниця між часом, що потрібен для приведення в дію механізму монетарної політики, і часом, що потрібен для приведення в дію механізму фіскалної політики;

д) усі твердження неправильні.


 1. Критика Лукаса грунтується на:

а) внутрішньому лагові економічної політики;

б) тій обставині, що сподівання економічних суб’єктів є раціональними;

в) взаємозв’язку інфляції і безробіття у короткостроковому періоді;

г) тій обставині, що сподівання економічних суб’єктів є адаптивними;

д) усі твердження неправильні.


 1. Монетарна політика, у проведенні якої дотримуються такого правила: темп зростання грошової маси дорівнює 3% плюс різниця між фактичним і природним рівнем безробіття буде:

а) активною дискреційною політикою;

б) пасивною дискреційною політикою;

в) активною політикою, яка грунтується на правилі;

г) пасивною політикою, яка грунтується на правилі;

д) усі твердження неправильні.


 1. Правило монетаристів для проведення монетарної політики таке:

а) усталений темп зростання пропозиції грошей, який не залежить від економічних умов;

б) темп зростання пропозиції грошей підтримує заплановані значення темпів зростання номінального ВВП;

в) темп зростання пропозиції грошей відповідає запланованим показникам зміни рівня цін;

г) темп зростання грошової маси відповідає рівню безробіття у національній економіці;

д) усі твердження неправильні.


 1. Що з переліченого є прикладом дискреційної політики:

а) закон, за яким державні видатки не мають перевищувати надходжень до державного бюджету;

б) закон, за яким грошова маса щорічно зростає на 5%;

в) зниження податку на додану вартість у роки спаду;

г) усі приклади;

д) правильні відповіді а і в.


 1. Коли зміна автономних видатків ^ А матиме вагоміший вплив на національний дохід Y, якщо рівняння кривої IS має вигляд Y=(A-bi)/(1-mpc(1-mtr)) :

1) За зростання коефіцієнта еластичності інвестицій за ставкою відсотка (b);

2) За зменшення коефіцієнта еластичності інвестицій за ставкою відсотка і збільшення граничної схильності до споживання (mpc);

3) За зростання ставки податку на доходи (mtr) і зменшення граничної схильності до споживання;

4) За зменшення ставки податку на доходи і зростання граничної схильності до споживання.


 1. Монетаристи вважають, що:

а) активна монетарна політика може допомогти стабілізувати сукупний попит;

б) темпи зростання грошової маси повинні відрізнятися упродовж ділового циклу;

в) швидкість обігу грошей мінлива й непередбачувана;

г) фактичний ВВП завжди тяжіє до природного ВВП;

д) зміна пропозиції грошей головно позначається на обсязі національного виробництва як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.


 1. Більшість економістів нині переконані, що вимога щорічно збалансованого бюджету несумісна з фіскальною діяльністю держави. Що не є аргументом цих економістів проти правила щорічно збалансованого бюджету:

а) наявність дефіциту або надлишку бюджету може допомагати стабілізувати національну економіку;

б) щорічно збалансований бюджет посилив би економічні коливання;

в) щорічно збалансований бюджет звів би нанівець дію автоматичних стабілізаторів;

г) щорічно збалансований бюджет уповільнив би темпи економічного зростання;

д) бюджетний дефіцит можна використати для переміщення частини податкового тягаря на плечі майбутніх поколінь.


 1. Що є аргументом групи економістів і політиків за щорічно збалансований бюджет:

а) бюджетні дефіцити збільшують державний борг;

б) бюджетний дефіцит зменшує роль державного сектора;

в) дефіцит бюджету спричиняє ефект витіснення;

г) дефіцит бюджету індукує інфляцію;

д) дефіцитні бюджети дають змогу політикам розвивати різні марнотратні програми, які знижують ефективність функціонування національної економіки.


 1. Що не є аргументом прихильників концепції функціональних фінансів:

а) питання про збалансування бюджету не є головним, бо мета фіскальної політики – досягнення рівноваги національної економіки, а не бюджету;

б) проблеми, пов’язані з бюджетними дефіцитами, є менш суттєвими, ніж макроекономічна стабільність;

в) у фазі піднесення податкові надходження автоматично збільшуються, що усуває дефіцит бюджету;

г) державний борг не такий обтяжливий, як уважає більшість людей, бо можливості уряду фінансувати дефіцити практично безмежні;

д) держава може зрештою відмовитись від виконання своїх зобов’зань, пов’язаних з державним боргом.


 1. Зовнішній лаг – це:

а) період часу від моменту виникнення збурення в національній економіці до моменту ухвалення відповідних заходів економічної політики;

б) період часу від моменту ухвалення заходів економічної політики до моменту, коли ці заходи вплинуть на реальні змінні;

в) проміжок часу від моменту усвідомлення потреби у фіскально-монетарних заходах до моменту, коли відповідних заходів буде вжито;

г) різниця між часом, що потрібен для приведення в дію механізму монетарної політики, і часом, що потрібен для приведення в дію фіскальної політики;

д) усі твердження неправильні.


 1. Яке твердження неправильне:

а) макроекономіка є однією із найстаріших економічних дисциплін, яку викладають в університетах;

б) основний потік макроекономіки виходить з того, що монетарна політика пов’язана з розвитком фізичної економіки – гроші впливають на динаміку реальних змінних у короткостроковому періоді;

в) стрижнем економіки філософії монетаризму є грошове правило;

г) кейнсіанці уважають, що фіскальна політика є дієвішим знаряддям стабілізації економіки порівняно з монетарною;

д) усі твердження правильні.


 1. Який із заходів найбільше сприяв би недопущенню непослідовності у проведенні монетарної політики:

а) зміна голови центрального банку у зв’язку з непослідовністю монетарної політики;

б) поправка до конституції, згідно з якою центральний банк має дотримуватися у проведенні монетарної політики грошового правила;

в) особливі вимоги при розгляді кандидатур до членів правління центрального банку;

г) підпорядкування центрального банку урядові країни;

д) ухвалення закону, згідно з яким основним завданням національного банку є недопущення високих темпів інфляції.


 1. Що є прикладом заходів дискреційної політики, які ще більше дестабілізують національну економіку:

а) у споживачів формуються песимістичні сподівання щодо їхніх майбутніх доходів, а державні мужі різко зменшують державні видатки;

б) у інвесторів формуються песимістичні сподівання, а центральний банк знижує облікову ставку;

в) у споживачів формуються песимістичні сподівання щодо їхніх доходів у майбутньому, а державні мужі знижують ставки особистих податків;

г) у підприємців формуються винятково оптимістичні сподівання щодо майбутніх доходів, а центральний банк зменшує пропозицію грошей;

д) прикладом є пункти б і г.


 1. Що не є аргументом економістів за політику, яка грунтується на правилі:

а) правило обмежує прояви некомпетентності державних мужів;

б) правило обмежує можливості державних мужів здійснювати заходи економічної політики в інтересах певних зацікавлених груп;

в) політика, яка грунтується на правилі, гнучкіша, нід дискреційна політика;

г) політика, яка грунтується на правилі, усуває проблему її непослідовності;

д) правило обмежує можливості державних мужів використовувати інструментарій макроекономічної політики для зміцнення своїх позицій на чергових виборах.


 1. Яке твердження неправильне:

а) економічна політика, яка грунтується на дотриманні правил, може бути як активною, так і пасивною;

б) основний потік макроекономіки вважає, що у короткостроковому періоді між інфляцією і безробіттям існує зв’язок, який відображає короткострокова крива Філіпса;

в) кейнсіанці вважають, що сукупний попит може помітно змінюватися під впливом зміни інвестицій, навіть якщо не відбулося зміни у пропозиції грошей;

г) згідно з монетаристським поглядом, заходи економічної політики шкідливо впливають на економіку;

д) кейсіанці виходять з того, що стабілізаційна політика не впливає на реальні економічні змінні ні в короткостроковому, ні у довгостроковому періодах.


Задачі


Задача 1

Закрита економіка описується такими рівняннями: С= 150 + 0,6 Yd; — функція споживання; ^ Т= 100 — податки, I = 100 – 40i — інвестиційна функція; G = 350 — державні видатки; Ld = 0,75у- 6і — функція попиту на гроші; М = 750 — пропозиція грошей; Р=1 — рівень цін.

а) Виведіть рівняння кривої LM та кривої IS;

б) визначте рівноважні відсоткову ставку та рівень доходу;


^ Задача 2

Попит на гроші виражається функцією Ld = 0,5у – 250i. В обігу знаходиться 500 гр. од. Інвестиційний попит описується функ­цією: I = 903   52i. Функція споживання має вигляд: С = 0,6Yd. До бю­джету держави надходить 20 % всіх доходів, а державні видатки становлять 800 гр. од.

Визначити:

а) стан державного бюджету за одночасної рівноваги ринків благ і грошей;

б) на скільки грошовий ринок стримує дію мультиплікативного ефекту при збільшенні державних витрат на 300 гр. од.?


Задача 3

Номінальна кількість грошей, що знаходиться в обігу, дорі­внює 345 гр. од., швидкість їхнього обігу дорівнює 10 обертів за рік. Попит на гроші як актив характеризується функцією Lм= 10 (30 - і). Обсяг заощаджень дорівнює 20 % реального доходу, а обсяг інвестицій визначається за функцією I= 100- 10i. Визначити:

а) який рівень цін забезпечує одночасна рівновага на ринку благ та фінансових ринках, якщо розмір ефективного попиту дорівнює 100 гр. од.;

б) як зміниться рівень цін, якщо швидкість обігу грошей подво­їться, за тієї ж величини ефективного попиту.


Задача 4

Кількість грошей, які знаходяться в обігу, дорівнює 100 грош. од., швидкість обігу — 5 обертів, а попит на гроші як актив задається функцією Lм = 40 - 4і. Крім того, відомі функція споживання С = 0,8 у + 120 і функція інвестицій I = 130   50i.

а) виведіть рівняння функції сукупного попиту;

б) визначте, як зміниться обсяг сукупного попиту і національна ста­вка відсотка при збільшенні рівня цін з 1 до 2.


Задача 5

За минулий період ціни зроли в середньому на 10 %, а об­сяг продажу зріс з 20 тис. до 25 тис. гр. од. Чому дорівнює приріст грошової пропозиції, якщо швидкість обігу грошей не змінилась?


Задача 6

Депозитні грошові ресурси комерційного банку «Бідний» збільшились на 200 тис. гр. од., норма банківських резервів — 25 %, а вилучення грошей у формі готівки відсутні.

Скільки грошей зможе створити цей банк?


Задача 7

На ринку грошей пропозиція грошей здійснюється за фор­мулою М=257 + 7і; швидкість обігу грошей дорівнює 10 обертів за період. Попит домашніх господарств на гроші за застережним мотивом дорівнює 1 % отримуваного ними доходу, а реальний попит на гроші як актив характеризується функцією Lm= 57 – 3i.

а) виведіть рівняння кривої LM;

б) визначте рівноважну процентну ставку, якщо впродовж розглянуто­го періоду створюється реальний дохід в розмірі 3500 гр. од.;


Задача 8

Споживання вітчизняних благ домашніми господарствами характеризується функцією ^ С= 10 + 0,8Y, а імпортних — М= 0,1Y. По­пит на гроші виражається функцією L= 0,6Y + 20 - 6і. Інвестиційний попит підприємців представлений функцією I = 10-i. Функція чистого експорту капіталу має вигляд: NKE= 21,25 - 2і, а експорт благ дорів­нює 20 од. В обігу знаходиться 50 гр. од. Держава економічно неактив­на. Обмінний курс валюти, закордонна ставка відсотку і рівень цін - фіксовані.

1. Визначте величину ефективного попиту і стан платіжного балансу за такого попиту.

2. Як зміниться ефективний попит, стан платіжного балансу і кількість грошей в обігу, якщо державні видатки дорівнюватимуть 10 гр. од.


Задача 9

У результаті впровадження державою політики «дорогих грошей» норма банківських резервів зросла з 0,2 до 0,3, а коефіцієнт депонування знизився з 0,4 до 0,3.

Визначте, як зміниться грошова пропозиція, якщо грошова база не змінилася.


Задача 10

У прогнозному періоді за допомогою заходів стимулювальної монетарної політики держави необхідно збільшити пропозицію грошей на 500 тис. гр. од.

На скільки необхідно збільшити грошову базу, якщо відомо, що ко­ефіцієнт депонування складає 0,25, а норма фактичного резервуван­ня—0,1.


Задача 11

Виробнича функція національної економіки має вигляд Y= 4N - 0,5N2. Інвестиційний попит представлений функцією I = 5 - і. Домашні господарства на споживчі витрати використовують 60 % поточного ре­ального доходу.

Гранична схильність до переваги грошей в якості майна дорівнює 4 гр. од. за iпіах = 5. Рівень цін на блага дорівнює 1. Швидкість обігу грошей — 10 оборотів за період створення НД. Пропозиція праці хара­ктеризується формулою NS= 3w.

За якої кількості грошей в обігу за даних умов могла б бути досяг­нута повна зайнятість? Як зміниться номінальна пропозиція грошей при підвищенні рівня цін з 1 до 2?


^ Навчальна дисципліна “ Мікроекономіка-2»”


1   2   3   4

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи