Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Сторінка3/4
Дата26.03.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Максимальна кількість балів, що їх може набрати претендент на навчання, становить 200 балів. Відповіді на запропоновані при співбесіді запитання оцінюються так:

Запитання

Максимальна кількість балів

Запитання з української мови

70

Запитання з української літератури

70

Запитання з методики навчання української мови або методики навчання української літератури

60

Всього

200

«Відмінно» – (180-200 б.)

Відповіді на запитання впевнені, аргументовані. Глибока обґрунтованість, логічність, переконливість викладу матеріалу, мова правильна (літературна) і виразна.

«Дуже добре» – (160-179 б.)

Відповіді на запитання впевнені, аргунментовані, але з деякими неточностями в другорядному матеріалі, які претендент на навчання сам виправляє. Незначне порушення послідовності викладу матеріалу, мова правильна і виразна.

«Добре» – (139-159 б.)

Відповіді на запитання свідчать про свідоме і повне засвоєння матеріалу, але з деякими неточностями, які претендент на навчання сам виправляє. Достатня обґрунтованість, незначне порушення послідовності викладу, недостатня переконливість.

«Задовільно» – (110-138 б.)

Відповіді на запитання свідчать про свідоме засвоєння теоретичного матеріалу з незначними помилками, які претендент на навчання виправляє з допомогою викладача – члена Атестаційної комісії. Деякі порушення логічності, послідовності.

«Достатньо» – (100-109 б.)

Відповіді на запитання свідчать, що претендент на навчання володіє певним обсягом матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань і вмінь для формулювання висновків, допускає мовленнєві помилки.

«Незадовільно» – (0-99 б.)

Відповіді на запитання свідчать про несвідоме, механічне засвоєння матеріалу з великою кількістю помилок і прогалин, необґрунтованість суджень, недостатньо розвинена самостійність мислення.

^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 1. Бондар О.І. Сучасна українська мова . Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. Навчальний посібник / О.І.Бондар, Ю.О.Карпенко, М.Л.Микитин-Дружинець. — К. : Академія, 2006. — 367 с.

 2. Булаховський Л. А. Питання походження української мови // Булаховський Л.А. Вибрані праці в 5-ти томах / Л.А. Булаховський. — К. : Наук. думка, 1997. — Т.2. — 632 с.

 3. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, А.П. Грищенко. — К. : Рад. школа, 1982. — 208 с.

 4. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лек­сикографія. Словотвір / О.Т.Волох. — К. : Вища шк., 1986. — 334 с.

 5. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т. Волох, М.Т.Чемерисов, Є.І. Чернов. — К. : Вища шк., 1976. — 375 с.

 6. Горпинич В.О. Морфологія української мови / В.О. Горпинич. — К. : Академія, 2004. — 335 с.

 7. Горпинич В.О. Українська словотвірна дериватологія : навч. посіб. / В.О. Горпинич. — Дніпропетровськ, 1998. — 189 с.

 8. Єрмоленко С.Я. Лінгвісти про походження української мови // Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови) / С. Я.Єрмоленко. — К. : Довіра, 1999. — С.369—382.

 9. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови / М.А. Жовтобрюх, Б.М.Кулик. — К. : Вища шк., 1972. — 401с.

 10. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. — К. : Наук. думка, 1984. — 255с.

 11. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови / Н.Ф.Клименко. — К., 1988.

 12. Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова / М.В.Леонова. — К. : Вища шк., 1983. — 264 с.

 13. Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення: навчальний посібник / О.М. Пазяк, Г.Г.Кисіль. — К. : Вища шк., 1995. — 239с.

 14. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : зб. вправ : навч. посіб. / М.Я.Плющ, О.І.Леута, Н.П.Гальона. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : Вища шк., 2003. — 287 с.

 15. Слинько І.І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / І.І.Слинько, Н.В.Гуйванюк, М.Ф.Кобилянська. — К. : Вища шк., 1994. — 666 с.

 16. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. — К. : Наук. думка, 1969. — 583с. ; Морфологія. — К. : Наук. думка, 1969. — 583 с. ; Синтаксис. — К. : Наук. думка, 1972. — 515 с. ; Стилістика. — К. : Наук. думка, 1973. — 588 с. ; Лексика і фразеологія. — К. : Наук. думка, 1973. — 440 с.

 17. Сучасна українська літературна мова : підруч. / А.П. Грищенко, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ та ін. ; за ред. А.П.Грищенка. — К. : Вища шк., 1993. — 366 с.

 18. Сучасна українська літературна мова : підруч. /М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. — К. : Вища шк., 1994. — 414 с.

 19. Сучасна українська мова : підруч. / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. — К. : Либідь, 2001. — 312 с.

 20. Тимченко М.П. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка й орфографія : навч. посіб. / М.П.Тимченко, Л.С. Спанатій— Миколаїв : МДУ, 2004. — 112 с.

 21. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова : фонетика,орфографія графіка, орфографія / Н.І. Тоцька. — К. : Вища шк., 1981. — 184 с.

 22. Тоцька Н.І. Вправи з сучасної української літературної мови / Н. І.Тоцька. — К. : Вища шк., 1969. — 144 с.

 23. Синтаксис української мови. — К. : Академія, 2004. — 406 с.

 24. Ющук І.П. Українська мова / І.П.Ющук. — К. : Освіта, 1994. — 239 с. • ^ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза / В. Агеєва. — К. : Віпол, 1994. — 138 с.

 2. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки : монографія / А.Бла. — К. : Смолоскип, 2006. — 463 с.

 3. Білоус П. Зародження української літератури / П. Білоус. — Житомир, 2001. — 95 с.

 4. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму / Т. Бовсунівська. — К. : Київський ін-т «Слов'янський ун-т», 1997. — 109 с.

 5. Гнатюк М. Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу / М. Гнатюк. — Львів : Каменяр, 1999. — 183 с.

 6. Голобородько Я. поетична меритократія: Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк. — К.: Факт, 2005. — 108 с.

 7. Гроно нездоланих співців : Літературні портрети українських письменників ХХ століття, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм. — К. : Укр. письменник, 1997. — 285 с.

 8. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. — К. : Критика, 1995. — 265 с.

 9. Давня українська література : Хрестоматія / упоряд. М.М.Сулима. — К. : Освіта, 1991. — 656 с.

 10. Даниленко В. Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес / Даниленко В. — К. : Академвидав, 2008. — 352 с.

 11. Дзюба І. Тарас Шевченко : Життя і творчість. — Вид. 2. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 718 с.

 12. Єфремов С. Історія українського письменства. — К. : Феміна, 1995. — 688 с.

 13. Жулинський М. Із забуття — у безсмертя : Сторінки призабутої спадщини. — К. : Дніпро, 1990. — 466 с.

 14. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Зборовська Н. — Львів : Літопис, 1999. — 336 с.

 15. Зеров М. Твори : у 2-х т. / М. Зеров. — К. : Дніпро, 1990.

 16. Івашків В. Українська романтична драма 30-80-х років Х1Х ст. — К.: Наук. думка, 1990. — 144 с.

 17. Історія української літератури ХІХ століття : у 3-х кн. / за ред. М.Яценка. — Кн. 1, 2. — К. : Дніпро, 1995—1997.

 18. Історія української літератури ХIХ ст. : У 2 кн. Кн. 1: підруч. / за ред. акад. М.Г.Жулинського. — К. : Либідь, 2005. — 656 с.

 19. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-і роки) : у 2-х кн. / за ред. О.Д. Гнідан— К. : Вища шк., 2002.

 20. Історія української літератури ХХ ст. Книга друга. Ч. перша, Ч. друга / за ред. В.Дончика. — К. : Либідь, 1995.

 21. Історія української літератури: перші десятиріччя ХІХ століття / за ред. П.П.Хропка. — К. : Либідь, 1992. — 514 с.

 22. Ковалів Ю. «Празька школа»: на крутосхилах «філософії чину» : навч. посіб. / Ю. Ковалів. — К. : Бібліотека українця, 2001. — 120 с.

 23. Ковалів Ю. Письменство «розстріляного відродження» : від літературних угрупувань до літературної дискусії / Ю.Ковалів. — К. : Бібліотека українця , 2004. — 136 с.

 24. Комаринець Т. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (Проблема національного й інтернаціонального) / Т.Комаринець. — К. : Вища шк., 1983. — 222 с.

 25. Коновець О. Просвітницький рух в Україні ( Х1Х — перша третина ХХ ст.) / О.Коновалець. — К. : Хрещатик, 1992. — 120 с.

 26. Кононенко П. Українська література. Проблеми розвитку / П. Кононенко. — К. : Либідь, 1994. — 336 с.

 27. Корогодський Р. У пошуках внутрішньої людини / Р.Корогодський. — К. : Стилос, 2002. — 208 с.

 28. Кузнецов Ю. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю. Кузнецов. — К. : Наук. думка, 1989. — 272 с.

 29. Матвіїшин В. Український літературний європеїзм / В. Матвіїшин. — К. : Академія, 2009. — 264 с.

 30. Моринець В. Слово, що випало з мовчання філософів / В. Моринець // Григорів М. Сади Марії / М.Григорів. — К. : Світовид, 1997. — С. 1—16 с.

 31. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років Х1Х ст. / Є.Нахлік. — К. : Наук. думка, 1988. — 320 с.

 32. Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919 — 1939 рр.) / Р. Олійник-Рахманний. — К. : Четверта хвиля, 1999. — 240 с.

 33. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. — К. : Либідь, 1999. — 447 с.

 34. Павлишин М. Канон та іконостас / М.Павлишин. — К. : Час, 1997. — 446 с.

 35. Пелешко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга пол. ХІІІ — ХV ст.): Джерела. Система жанрів, духовні інтенції / Ю. Пелешенко. — К. : Фоліант, 2004. — 304 с.

 36. Підопригора С. В. «Вогненні стовпи» Романа Іваничука: правда, схована за «художнім камуфляжем» : монографія / С.Підопригора. — Миколаїв: Іліон, 2012. — 211 с.

 37. Поліщук В. Художня проза М. Старицького: Проблематика й особливості поетики романів і повістей письменника. / В.Поліщук. — Черкаси, 2003. — 376 с.

 38. Поліщук Я. Література як геокультурний проект / Я. Поліщук. — К. : Академвидав, 2008. — 304 с.

 39. Просалова В. Поезія «празької школи» / В.Просалова. — Донецьк : Веда, 2000. — 80 с.

 40. Рисак О. У вимірах самітності і спокуси владою: Три драматичні поеми Лесі Українки — «У пущі», «Кассандра», «Камінний господар» / О.Рисак. — Луцьк : Вежа, 1999. — 402 с.

 41. Розстріляне відродження: Антологія. 1917-1933. Поезія — проза — драма — есей / упоряд. Ю.Лавріненка. — К. : Наук. думка, 2002. — 984 с.

 42. Семенюк Г. Українська драматургія 20-х років / Г.Семенюк. — К. : Київський університет, 2004. — 322 с.

 43. Скоць А. Поеми І.Франка / А. Скоць. — Львів, 2000. — 254 с.

 44. Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х — ХІІІ ст.) / О.Сліпушко. — К.: Аконіт, 2002. — 399 с.

 45. Стефановська Л. Антонич. Антиномії / Л.Стефановська. — К. : Критика, 2006. — 312 с.

 46. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво. Профілі на тлі покоління / Л.Тарнашинська. — К. : Смолоскип, 2010. — 632 с.

 47. Ткачук М.П. Жанрова структура прози Івана Франка (Бориславський цикл та роман з життя інтелігенції) / М.П.Ткачук ; наук. ред. Р.Гром’як. — Тернопіль, 2003. — 382 с.

 48. Українська література у портретах і довідках. Давня література — література ХIХ ст. / ред. кол. С.П.Денисюк та ін. — К. : Либідь, 2000. — 360 с.

 49. Українське слово : Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: у 4 кн. — К. : Аконіт, 1994—1995.

 50. Філатова О. Український роман 20—30-х років ХХ століття: типологія авторської свідомості : монографія / О.Філатова. — Миколаїв : Іліон, 2010. — 485 с.

 51. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період / Р.Б.Харчук. — К. : Академія, 2008. — 248 с.

 52. Хропко П. Становлення нової української літератури / П.Хропко. — К. : Рад. школа, 1988. — 191 с.

 53. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХІІІ — ХVІІІ ст. : у 2-х кн. / В. Шевчук. — Кіровоград, 1994.

 54. Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецттво. Ідеологія: У 3 т. / Ю.Шерех. — Харків : Фоліо, 1998.
 • ^ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1. Білоусенко П. Проблемно-ситуативні завдання на уроках рідної мови / П. Білоусенко, В. Явір. — К. : Освіта, 1990. — 128 с.

 2. Білоусенко П. Мовознавчі студії в школі / П. Білоусенко. — Запоріжжя : Хортиця, 2000. — 40 с.

 3. Біляєв О. Концепція інтенсивного навчання мови / О. Біляєв // Українська мова і література в школі. — 1991. — № 6. — С. 26—30.

 4. Біляєв О. Проблема методів у навчанні мови / О. Біляєв // Українська мова і література в школі. — 1980. — № 10. — С. 57—67.

 5. Біляєв О. М. Концепція мовної освіти в Україні / О.М. Біляєв, М. С. Вашуленко, В. М. Плахотник // Рідна школа. — 1994. — № 9. — С.71—73.

 6. Біляєв О. Сучасний урок української мови / О. Біляєв. — К. : Рад. школа, 1981. — 176 с.

 7. Бугайчук Ф. Диференційоване навчання як ефективний спосіб активізації пізнавальної діяльності (3 практики роботи) / Ф. Бугайчук // УМЛШ. — 2000. — № 6. — С.14.

 8. Буслаев Ф. Преподавание отечественного языка / Ф. Буслаев. — М. : Просве­щение, 1992. — 312 с.

 9. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. — К. : Рад. школа, 1976. — 269 с.

 10. Глухова Г. А. Позакласна робота як засіб піднесення ефективності уроку / Г. А. Глухова. — К. : Рад. шк., 1983. — 130 с.

 11. Грибан Г. Практикум з методики викладання української мови / Г. Грибан, О. Кучерук. — К. : Кондор, 2003. — 160 с.

 12. Грипас Н. Робота над текстом на уроках мови в 4—6 класах / Н. Грипас. — К. : Рад. школа, 1989. — 111 с.

 13. Гурло І. Види розбору на уроках мови у 5—11 кл. / І. Гурло // Урок української мови. — 1999. — № 7—8.

 14. Державна національна програма «Освіта XXI століття». — К. : Райдуга, 1994. — 62 с.

 15. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь «Мови і літератури» // Дивослово. — 2012. — № 4. — С. 76— 81.

 16. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів / І. М. Дичківська. — К. : Академ. видав., 2004. — 352 с.

 17. Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови / Т. К. Донченко. — К. : Фундацiя iм.О.Ольжича, 1995. — 263 с.

 18. Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української мови / В. Дороз // Дивослово. — 2005. — № 10.

 19. Дубравська Д. М. Основи психології : навчальний посібник / Д. М. Дубравська. — Львів : Світ, 2001. — 280 с.

 20. Духовна М. М. Технічні засоби навчання / М. М. Духовна. — К. : Рад. шк., 1982.— 239 с.

 21. Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови / С. Єрмоленко // Дивослово. — 1994. — № 7. — С. 28—33.

 22. Житник Б. Методичний порадник : форми і методи навчання / Б. Житник. — К. : Основа, 2005. — 124 с.

 23. Зельманова Л. М. Наглядность в преподавании рус. языка / Л. М. Зельманова. — М. : Просвещение, 1984. — 177 с.

 24. Златів Л. М. Уроки рідної мови. 5 клас / Л. М. Златів, Т. М. Бондарчук. — Книга для вчителя. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. — 192 с.

 25. Капинос В. Оценка речевых умений / В. Капинос // Русский язык в школе. — 1988. — № 1. — С. 29—38.

 26. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / С. Караман. —К. : Ленвіт, 2000. — 270 с.

 27. Концепція навчання державної мови в школах України / О. Біляєв, Л. Скуратівський, Л. Симоненкова та ін. // Дивослово. — 1996. — № 1. — С. 16—21.

 28. Копитіна І. В. Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах / І. В. Копитіна. — Xарків : Ранок, 2002. — 112 с.

 29. Кочан І.Н. Словник-довідник з методики викладання української мови / І.Н. Кочан, Н.М.Захлюпана. — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. — 249 с.

 30. Кулінська Л. П. Екранна і звукова наочність на уроках української мови / Л. П. Кулінська. — К. : Рад шк., 1986. — 120 с.

 31. Кучеренко Н. Дидактичний матеріал з рідної мови. Морфологія : посібник для вчителя / Н. Кучеренко. — К. : Освіта, 1992. — 288 с.

 32. Львов М. Словарь-справочник по методике русского языка / М. Львов. — М. : Просвещение, 1988. — 240 с.

 33. Лернер И. Дидактическая система методов обучения / И. Лернер. — М. : Знание, 1976. — 64 с.

 34. Лернер И. Дидактические основы методов обучения / И. Лернер. — М. : Педагогика, 1981. — 185 с.

 35. Методика преподавания русского языка / М. Баранов, Т. Ладыженская, Н. Ипполитова, Т. Ивченков. — М. : Просвещение, 1990. — 240 с.

 36. Методика преподавания русского языка в школе: учебник для студентов высших учебных заведений / М. Т. Баранов, Н. А. Ипполитова, Т. А. Лады-женская, М. Р. Львов; под ред. М. Т. Баранова. — М. : Академия, 2000. — 368 с.

 37. Методика вивчення української мови в школі / О. М. Беляев, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк та ін. — К. : Рад. школа, 1987. — 246 с.

 38. Методика викладання української мови в середній школі / за ред. І. С. Олійника. — К. : Вища школа, 1989. — 439 с.

 39. Методика вив­чення української мови : посібник для вчителів / О. Біляєв, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін. — К. : Освіта, 1987. — 246 с.

 40. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : підручник для студентів-філологів / за ред. М. Л. Пентилюк. — К. : Ленвіт, 2000. — 264 с.

 41. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / М. І. Пентилюк, C. O. Караман, О. В. Караман та ін.; за ред. М. І. Пентелюк. — К. : Ленвіт, 2004. — 400 с.

 42. Методика навчання рідної мови в середній школі / І. Олійник, В. Іваненко, Л. Рожило, О. Скорик. — К. : Вища школа, 1989. — 437 с.

 43. Мамот Л. М. Проблемно-пошукові методи навчання в школі / Л. М. Мамот. — К. : Рад. шк., 1985. — 63 с.

 44. Маркова А. Психология усвоения языка как средства общения / А. Маркова. — М. : Педагогика, 1974. — 240 с.

 45. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учебное пособие / В. А. Маслова. — Минск : Тетрасистемс, 2005. — 256 с.

 46. Матюшкин А. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. Матюшкин. — М. : Просвещение, 1972. — 143 с.

 47. Махмутов М. Современный урок / М. Махмутов. — М. : Педагогика, 1985. — 243 с.

 48. Махмудов М. И. Проблемное обучение / М. И. Махмудов. — М. : Педагогика, 1975. — 374 с.

 49. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Е. И. Машбиц. — К. : Вища шк. , 1984. — 223 с.

 50. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В. Мельничайко та ін. — К. : Рад. школа, 1982. — 160 с.

 51. Мельничайко В. Лінгвістика тексту в шкільному курсі рідної мови / В. Мельничайко. — К. : Рад. школа, 1986. — 139 с.

 52. Мельничайко В. Творчі роботи на уроках рідної мови / В. Мельничайко. — К. : Рад. школа, 1984. — 224 с.

 53. Менчинская М. А. Психология усвоения понятий / М. А. Менчинская. — М. : Известия АПН РСРСР. — Т. 28., 1950. — С. 3—16.

 54. Міжпредметні зв'язки в навчанні мови: посібник для вчителів / О. Біляєв, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін. — К. : Перун, 1987. — С. 62—77.

 55. Навчання української мови в. 10-11 класах : посібник для вчителя / О. Біляєв , Л. Симоненкова, Л. Скуратівський та ін. — К. : Освіта, 1998. — 143 с.

 56. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. : проект // Освіта України. — 2001. — № 29. — С. 4—6.

 57. Національна система виховання : концепція. — К. : Либідь, 1991.

 58. Наумчук М. М. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови / М. М. Наумчук, Л. П. Лушпинська. — Тернопіль : Астон, 2003. — 132 с.

 59. Нестандартні уроки з української мови та літератури / упорядн. О. М. Чхайло. — Xарків : Основа, 2007. — 208 с.

 60. Онкович Г. Українознавство і лінгводидактика / Г. Онкович. — К. : Логос, 1997. — 108 с.

 61. Освітні технології / за заг. ред. О. М. Пєхоти. — К. : А.С.К., 2001. — 255 с.

 62. Островерхова Н. М. Аналіз уроку : концепції, методики, технології / Н. М. Островерхова. — К. : Інкос, 2003. — 352 с.

 63. Павлов В. А. Работа над лингвистическими терминами в 4—6 классах как средство развития речи учащихся / В. А. Павлов. — Рязань, 1987. — 88 с.

 64. Палей И. Р. Применение определений, правил и терминов в школьном преподавании грамматики / И. Р. Палей // Очерки по методике русского языка. — М. : Просвещение, 1965. — С. 157—177.

 65. Пашковская П. Лингводидактические методы обучения русскому языку : пособие для учителя / П. Пашковская. — К. : Рад. школа, 1996. — 192 с.

 66. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / под ред. Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской. — Изд. 2-е. — М. : Флинта, Наука, 1998. — 312 с.

 67. Пентилюк М. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання : методичний посібник для вчителя / М. Пентилюк. — К. : Рута, 2000.

 68. Пентилюк М. Л. Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навчальний посібник / М.Л. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. — К. : Ленвіт, 2006. — 134 с.

 69. Пентилюк М. І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич. — Xарків : Основа, 2007. — 176 с.

 70. Пентилюк М. І. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання / М. І. Пентилюк. — К. : Рута, 2000. — 128 с.

 71. Передрій Г. Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови / Г. Передрій. — К., 2003.

 72. Петруня М. Дидактичний матеріал з мови (5—11 класи) / М. Петруня // Дивослово. — 1998. — № 3-4.

 73. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. — К. : А.С.К., 2004. — 192 с.

 74. Потапенко О. І. Методика викладання української мови. Практикум : навч. посібник / О. І. Потапенко, Г. І. Потапенко. — К. : Вища школа, 1992. — 126 с.

 75. Поташник М. М. Требования к современному уроку : методи­ческое пособие / М. М. Поташник. — М. : ЦПО, 2008. — 272 с.

 76. Потиха 3. Лингвистические словари и работа с ними в школе : пособие для учителя / З. Потиха, Д. Розенталь. — М. : Просвещение, 1987. — 128 с.

 77. Практикум з методики навчання української мови у загальноосвітніх закладах : посібник для студентів пед. ун-тів та інститутів. — К. : Ленвіт, 2003. — 302 с.

 78. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5— 12 класи. — К. : Ірпінь, 2005. — 176 с.

 79. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5—11 класи. — К. : Ленвіт, 2003. — 302 с.

 80. Сердобинцев Н. Л. Лингвистические термины и изучение их в школе / Н. Л. Сердобинцев // Исследования по лексике и фразеологии русского языка и методике их изучения. — Саратов, 1965. — С. 3-7.

 81. Сиротенко Г. О. Сучасний урок : інтеракгивні технології навчання / Г. О. Сиротенко. — Харків : Основа, 2003. — 80 с.

 82. Скуратівський Л. Пізнавальні завдання з рідної мови / Л. Скуратівський. — К. : Рад. школа, 1987. — 144 с.

 83. Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики рідної мови / М. Стельмахович // Українська мова і література в школі. — 1993. — № 5-6. — С. 19-23.

 84. Словник-довідник з української лінгводидактики / за заг. ред. М. Пентилюк. — К. : Ленвіт, 2003. — 149 с.

 85. Стріха А. Д. Цікава граматика / А. Д. Стріха, А. Ю. Гуревич — К. : Рад. школа, 1991. — 121 с.

 86. Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів / Л. В. Струганець. — Тернопіль : Богдан, 2000. — 88 с.

 87. Текучев А. Методика русского языка в средней школе / А. Текучев. — М. : Просвещение, 1980. — 414 с.

 88. Технологія сучасного уроку мови / за ред. Н. Остапенко. — Черкаси, 1999. — 128 с.

 89. Турло І. Види розбору на уроках мови у 5-11 кл. / І. Турло // Урок української. — 1999. — № 7-8.

 90. Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів : 7—11 класи. — К. : Дивослово, 2007. — 252 с.

 91. Цимбалюк В. І. Літературно-мовний кабінет у школі / В. І. Цимбалюк. — К. : Рад. шк., 1976. — 103 с.

 92. Шанский Н. М. Русская лингводидактика и языкознание / Н. М. Шанский // Русский язык в школе. — 1976. — № 6.

 93. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. Шейко, Н. М Кушнаренко. — 2-ге вид., перероб і доп. — К. : Знання-Пресс, 2002. — 73 с.

 94. Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частин мови /М.М. Шкільник. — К. : Рад. шк., 1986. — 135 с.

 95. Яворська С. Т. Становлення і розвиток методики навчання україн­ської мови в середній школі : книга І (XVI ст. — 20-ті роки XX ст.) / за ред. А.П. Загнітка. — Слов'янськ : Канцлер, 2004. — 250 с.

 96. Яворська С. Т. Становлення і розвиток методики навчання української мови в середній школі : книга II (30-90—ті роки XX ст.) / за ред. А.П. Загнітка. — Слов'янськ : Канцлер, 2004. — 187 с.
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Хомутовська І.І. Програму складено на основі матеріалу шкільного курсу історії України 7-9 класи І включає найважливіші питання з...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Ю. В. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української (рідної)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет
Розробник програми к ф н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства Бабій Ю. Б
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Шифр. Спеціальность: 020303 «філологія мова І література (англійська,німецька)*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи