Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Сторінка4/4
Дата26.03.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
^ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / А. М. Алексюк. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Рад. школа, 1981. — 206 с.

 1. Бугайко Т. Ф. Навчання і виховання засобами літератури / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — К. : Рад. школа, 1973. — 176 с.

 2. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект) / Ю. В. Васьков. — Харків : „Скорпіон”, 2000. — 120 с.

 3. Вивчення прозових творів української літератури в середній школі : посіб. для вчителів 8—10-х класів / упоряд. і відп. ред. к. філол. н. Н. І. Падалка. — К. : Рад. школа, 1958. — 276 с.

 4. Водовозов В. И. Избранные педагогические сочинения / В. И. Водовозов ; сост. В. С. Аранский. — М. : Педагогика, 1986. — 480 с.

 5. Волинський П. К. Методика литературного читання в 5—7-х классах / П. К. Волинський, Л. П. Снєжкова. — К. : Рад. школа, 1940. — 176 с.

 6. Волошина Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури / Н. Й. Волошина. — К. : Рад. школа, 1985. — 102 с.

 7. Волошина Н. Й. Уроки позакласного читання в старших класах / Н. Й. Волошина. — К. : Рад. школа, 1988. — 174 с.

 8. Волощук Е. ТЕХНЭ МАЙЕВТИКЭ: Теория и практика анализа литературного произведения / Е. Волощук, Б. Бегун Снєжкова // Тема. — 1997. — № 1—2. — 248 с.

 9. Галич О. Теорія літератури : підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв ; за наук. ред. Олександра Галича. — К. : Либідь, 2001. — 488 с.

 10. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века : учеб. пос. для самообразования / Б. С. Гершунский. — М. : Педагогическое общество России, 2002. — 512 с.

 11. Гиршман М. М. Литературное произведение : теория и практика анализа / М. М. Гиршман. — М. : Высшая школа, 1991. — 160 с.

 12. Гладишев В. В. Теорія і практика вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури : монографія / В. В Гладишев. — Миколаїв : Іліон, 2006. — 372 с.

 13. Голубков В. Методика преподавания литературы / В. Голубков. — М. : Учпедгиз, 1962. — 495 с.

 14. Гончаренко С. Методика як наука / С. Гончаренко // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. — 2001. — Вип. 1. — С. 86—95.

 15. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. — К. : Либідь, 1997. — 376 с.

 16. Градовський А. В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури : методологія та методика : монографія / А. В. Градовський. — Черкаси : Брама, 2003. — 292 с.

 17. Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию / А. К. Громцева. — М. : Просвещение, 1983. — 144 с.

 18. Гуковский Г. А. Изучение литературного произведения в школе : Методологические очерки о методике / Г. А. Гуковский. — Тула : Автограф, 2000. — 224 с.

 19. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Проект // Дивослово. — 2011. — № 8. — С. 20—27.

 20. Жила С. О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи : монографія / С. О. Жила. — Чернігів : Деснянська правда, 2004. — 360 с.

 21. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство : посіб. / Н. В. Зборовська.— К. : Академвидав, 2003.—392 с.

 22. І вічна таїна слова : Аналіз великого епічного твору : посіб. для вчителя / [В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко та ін.] ; відп. ред. В. П. Марко. — К. : Рад. школа, 1990. — 205 с.

 23. Ильин Е. Н. Герой нашего урока / Е. Н. Ильин. — М. : Педагогика, 1991. — 288 с.

 24. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : монографія / О. О. Ісаєва. — К : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. — 380 с.

 25. Кан-Калик В. А. Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе / В. А. Кан-Калик,  В. И. Хазан. — М. : Просвещение, 1988. — 255 с.

 26. Капська А. Й. Виразне читання на уроках літератури в 4-7-х класах / А. Й. Капська. — К : Рад. школа, 1980. — 120 с.

 27. Кларин М. Н. Инновации в мировой педагогике : обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) / М. Н. Кларин. — Рига : НПЦ „Эксперимент”, 1998. — 180 с.

 28. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи : монографія / Ж. В. Клименко. — К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2006. — 340 с.

 29. Клочек Г. Сучасна шкільна мовно-літературна освіта, спроба системного аналізу / Г. Клочек // Дивослово. — 2002. — № 4. — С. 26—32.

 30. Клочек Г. Литературная классика как вызов [Електронний ресурс] / Г. Клочек // Зеркало недели. — 2008. — 6—12 сентября. — № 33 (712). — Режим доступу : http://www.zn.ua.

 31. Ковбасенко Ю. І. Від програм „змісту” до програм „змісту і результату” (Про теоретико-методологічні засади вивчення зарубіжної літератури у 12-річній школі) / Ю. І. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2005.— № 7. — С. 8-13.

 32. Колыванова С. В. Конструирование урока литературы с использованием компьютерных технологий / С. В. Колыванова // Мир образования — образование в мире : научно-методический журнал. — Воронеж: Воронеж. — 2004. — № 2. — С. 196—201.

 33. Коменский Я. А. Педагогическое наследие / Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци ; сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. — М. : Педагогика, 1988. — 416 с.

 34. Концепція літературної освіти // http: // osvita. ua / legislation / ser_osv // 13508.

 35. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; під ред. Л. М. Проколієнко ; упоряд. В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, О. Т. Губко, О. В. Проскура. — К. : Рад. школа, 1989. — 608 с.

 36. Краснова Л В. Интерпретация художественного произведения / Л. В. Краснова // Русский язык и литература в учебных заведениях. — 2001. — № 4. — С. 17—19. — № 5. — С. 10—14.

 37. Критерії оцінювання навчальних здобутків учнів / уклад. Н. Й. Волошина, Є. В. Волощук, Н. Г. Дорофєєва, Н. І. Шинкарук // Українська література в загальноосвітній школі. — 2001. — № 4. — С. 5—6.

 38. Кудряшев Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы : пособ. для учителя / Н. И. Кудряшев. — М. : Просвещение, 1981. — 190 с.

 39. Ладоня І. О. Позакласне читання в 5—8 класах / І. О. Ладоня, Й. С. Злотник. — К. : Рад. школа, 1966. — 148 с.

 40. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. М. Левина. — М. : Академия, 2001. — 272 с.

 41. Лернер И. Я. Внимание технологии обучения / И. Я. Лернер // Сов. педагогика. — 1990. — № 3. — С. 139—141.

 42. Лісовський А. Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі / А. Лісовський. — Житомир : Полісся, 2004. — 130 с.

 43. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К. : Академія, 1997. — 752 с.

 44. Ломонос Є. О. Позакласне читання у 4-7-х класах / Є. О. Ломонос. — К. : Рад. школа, 1983. — 133 с.

 45. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти : навч. посіб. / В. С. Лутай. — К. : Центр „Магістр-S” Творчої спілки вчителів України, 1996. — 256 с.

 46. Мазуркевич О. Р. Нариси з історії методики викладання української літератури / О. Р. Мазуркевич. — К. : Рад. школа, 1962. — 375 с.

 47. Маймин Е. А. Теория и практика литературного анализа : пособ. для студ. пед. ин-тов / Е. А. Маймин, Э. В. Слинина. — М. : Просвещение, 1984. — 160 с.

 48. Маранцман В. Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе / В. Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. — М. : Просвещение, 1977. — 206 с.

 49. Марко В. Основи аналізу літературного твору  навч.-метод. посіб. для студ. і вчителів / В. Марко. — Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 2003. — 32 с.

 50. Марко В. П. Стежки до таїни слова : літературознавчі й методичні студії : навч. посіб. для студ. філол. спеціальностей / В. П. Марко. — Кіровоград : Степ, 2007. — 264 с.

 51. Миропольська Н. Є. Мистецтво слова в структурі художньої культури учня : теорія і практика / Н. Є. Миропольська. — К. : Парламентське вид-во, 2002. — 204 с.

 52. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник / Л. Ф. Мірошниченко — К. : Слово, 2010. — 432 с.

 53. Молдавская Н. Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения / Н. Д. Молдавская. — М. : Педагогика, 1976. — 224 с.

 54. Мхитарян О. Діагностика літературного розвитку учнів з низьким рівнем навчальних досягнень / О. Мхитарян // Українська література в загальноосвітній школі. — 2008. — № 1. — С. 14—17.

 55. Мхитарян О. Д. Ефективність експериментального навчання учнів 5-6 класів з низьким рівнем успішності / О. Д. Мхитарян // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 3. — С. 8—11.

 56. Мхитарян О. Д. Методична модель розвитку навчальних досягнень в учнів з низьким рівнем літературних знань і вмінь / О. Д. Мхитарян // Українська література в загальноосвітній школі. — 2010. — № 11. — С. 7—13.

 57. Мхитарян О. Проблема розвитку навчальних досягнень учнів у методиці літератури / О. Мхитарян // Науковий вісник Миколаївського державного університету : зб. наук. праць. — Миколаїв : МДУ, 2007. — Вип. 19. — С. 197—209.

 58. Мхитарян О. Провідні принципи формування літературних знань і вмінь в учнів з низьким рівнем навчальних досягнень / О. Мхитарян // Українська література в загальноосвітній школі. — 2009. — № 4. — С. 11—15.

 59. Наєнко М. К. Інтим письменницької праці : З лекцій про специфіку художньої творчості / М. К. Наєнко. — К. : Педагогічна преса, 2003.— 280 с.

 60. Наєнко М. Українське літературознавство : школи, напрями, тенденції / М. Наєнко. — К. : Академія, 1997. — 320 с.

 61. Наукові основи методики літератури : навч.-метод. посіб. / за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України Н. Й. Волошиної. — К. : Ленвіт, 2002. — 344 с.

 62. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті : проект. — К. : Шкільний світ, 2001. — Липень. — 16 с.

 63. Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В. Я. Неділько. — К. : Вища школа, 1978. — 248 с.

 64. Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы / О. И. Никифорова. — М. : Книга, 1972. — 152 с.

 65. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; под ред. Е. С. Полат. — М. : Академия, 2002. — 272 с.

 66. Нові імена в програмі з української літератури : посіб для вчителя / упоряд. В. Я. Неділько. — К. : Освіта, 1993. — 351 с.

 67. Онищук В. О. Функції і структура методів формування в учнів навичок і вмінь / В. О. Онищук. — К. : Рад. школа, 1978. — 159 с.

 68. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любрська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. — К. : А.С.К., 2001. — 256 с.

 69. Острогорский А. Н. О влиянии умственного развития на нравственное воспитание / А. Н. Острогорский // Избр. пед. соч. / сост. М. Г. Данильченко. — М. : Педагогика, 1985. — С. 18—41.

 70. Падалка Н. І. Вивчення драматичних творів : посіб. для вчителів / Н. І. Падалка, В. І. Цимбалюк. — К. : Рад. школа, 1984. — 160 с.

 71. Паламарчук В. Ф. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів) : посіб. для вчителів / В. Ф. Паламарчук. — К., 1999. — 92 с.

 72. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала : посіб. для вчителів і керівників шкіл / В. Ф. Паламарчук. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000. — 152 с.

 73. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти / Є. А. Пасічник. — К. : Ленвіт, 2000. — 384 с.

 74. Пастушенко Н. М. Діагностування навченості. Гуманітарні дисципліни / Н. М. Пастушенко, Р. Я. Пастушенко. — Львів : ВНТЛ, 2000. — 130 с.

 75. Пахаренко В. Аналіз художнього твору / В. Пахаренко // Українська мова і література в школі. — 1999. — № 3. — С. 28—30.

 76. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., доповн. і переробл. — К. : СПД Богданова А. М., 2008. — 376 с.

 77. Підласий П. І. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч. посіб. / П. І. Підласий. — К. : Україна, 1998. — 343 с.

 78. Плигин А. А. Личностно-ориентированное образование : история и практика : монография / А. А. Плигин. — М. : КСП+, 2003. — 432 с.

 79. Поташник М. М. Требования к современному уроку : метод. пособ. / М. М. Поташник. — М. : Центр педагогического образования, 2008. — 272 с.

 80. Потебня О. Думка й мова (фрагменти) / О. Потебня ; пер. Марії Зубрицької // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. — 2-ге вид., доповн. — Львів : Літопис, 2001. — С. 34—52.

 81. „Прагнемо виховати людину-творця” (Ексклюзивне інтерв’ю доктора педагогічних наук, професора, члена-коресподента АПН України Н. Й. Волошиної) / [Н. Й. Волошина] // Українська література в загальноосвітній школі. — 2007. — № 5. — С. 4—6.

 82. Психологія : підр. для пед. вузів / за ред. проф. Г. С. Костюка — 3-є вид., доп. — К. : Рад. школа, 1968. — 572 с.

 83. Рева Г. С. Вивчення прози в середній школі : посіб. для вчителів / Г. С. Рева. — К. : Рад. школа, 1965. — 101 с.

 84. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості . — К. : ІЗМН, 1996. — 236 с.

 85. Рыбак Л. А. Образное мышление и урок литературы / Л. А. Рыбак. — М. : Просвещение, 1966. — 203 с.

 86. Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения : пособ. для учителей / М. А. Рыбникова. — Изд. 3-е. — М. : Просвещение, 1963. — 314 с.

 87. Сафонова А. М. Воспитание читательских навыков : пособ. для учителя / А. М. Сафонова. — К. : Рад. школа, 1983. — 167 с.

 88. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. пособ. / Г. К. Селевко. — М. : Народное образование, 1998. — 256 с.

 89. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія / О. М. Семеног. — Суми : Мрія-1 ТОВ, 2005. —  404 с.

 90. Сисоєва С. Вектор розвитку особистості у постіндустріальному суспільстві / С. Сисоєва // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. — 2001. — Вип. 1. — С. 32—39.

 91. Ситченко А. Л. Від героя до автора : посіб. для вчителів / А. Л. Ситченко. — Тернопіль : Збруч, 1993. — 192 с.

 92. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : монографія / А. Л. Ситченко. — Київ : Ленвіт, 2004. — 304 с.

 93. Ситченко А. Л. Аналіз епічного твору в 5-у класі : посіб. для вчителів / А. Л. Ситченко, Н. М. Огренич. — К. : Ленвіт, 2007. — 96 с.

 94. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури : термінологічний словник / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр, В. В. Гладишев ; за ред. проф. А. Л. Ситченка. — К. : Ін Юре, 2008. — 132 с.

 95. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі / Б. І. Степанишин. — К. : Проза, 1995. — 256 с.

 96. Сторчак К. М. Основи методики літератури / К. М. Сторчак. — К. : Рад. школа, 1965. — 418 с.

 97. Стоюнин В. Я. Избранные педагогические сочинения / В. Я. Стоюнин ; сост. Г. Г. Савенок. — М. : Педагогика, 1991. — 368 с.

 98. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори. В 5 т. Т.1. — К. : Рад. школа, 1977. — С. 62—207.

 99. Сухомлинський В. О. Про розумове виховання / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори. В 5 т. Т. 4. — К. : Рад. школа, 1977. — С. 206—300.

 100. Талызина Н. Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий и проблема развития мышления / Н. Ф. Талызина // Сов. педагогика — 1967. — № 1. — С. 28—32.

 101. Тесля О. Ф. Як навчити учнів писати твори / О. Ф. Тесля. — К. : Рад. школа, 1968. — 141 с.

 102. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі : екзистенціально-діалогічна концепція / Г. Л. Токмань. — К. : Міленіум, 2002. — 320 с.

 103. Українська література. Імена і долі письменників : Метод. поради. В 3-х ч. — 2-е вид., доп. і перероб. — К. : Бібліотека українця, 2000. — 344 с.

 104. Українська література. 5—12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / уклад. Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська; керівник проекту М. Г. Жулинський; за заг. ред. Р. В. Мовчан. — К. ; Ірпінь : Перун, 2005. — 201 с.

 105. Українська література. 10—11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль — іноземна філологія). Академічний рівень / уклад. М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк — керівники авторського колективу ; Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк ; за заг. ред. Р. В. Мовчан. — К. : Грамота, 2011. — 112 с.

 106. Українська література. 10—11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / уклад. М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк — керівники авторського колективу; Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк. — К. : Грамота, 2011. — 112 с.

 107. Фролова К. П. Аналіз художнього твору. Деякі методи вивчення тексту художнього твору: посіб. для вчителів / К. П. Фролова. — К. : Рад. школа, 1975. — 175 с.

 108. Хуторской А. В. Современная дидактика : учеб. для вузов / А. В. Хуторской. — СПб : Питер, 2001. — 544 с.

 109. Цимбалюк В. І. Учнівський твір у середній школі : книжка для вчителя / В. І. Цимбалюк. — К. : Освіта, 1997. — 207 с.

 110. Шевченко С. Д. Школьный урок : как научить каждого / С. Д. Шевченко. — М. : Просвещение, 1991. — 175 с.

 111. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе / И. С. Якиманская. — М. : Сентябрь, 2000. — 176 с.


1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Хомутовська І.І. Програму складено на основі матеріалу шкільного курсу історії України 7-9 класи І включає найважливіші питання з...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Ю. В. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української (рідної)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет
Розробник програми к ф н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства Бабій Ю. Б
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Шифр. Спеціальность: 020303 «філологія мова І література (англійська,німецька)*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи