Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Скачати 466.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Сторінка2/3
Дата26.03.2013
Розмір466.74 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
^

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ


ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. Українська мова як національна мова українського народу, форма її функціонування. Питання походження української мови та його висвітлення у працях мовознавців (П. Житецького, С. Смаль-Стоцького, О. Шахматова,Л. Булаховського, Ф. Філіна, Ю. Шевельова, Г. Півторака).

 2. Поняття державної мови. Державний статус української мови та його законодавче забезпечення. Українська мова серед інших мов світу. Основні тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

 3. Мова як суспільне явище. Поняття про літературну мову, її ознаки. Функції української літературної мови. Писемна й усна форми української літературної мови.

 4. Мова – ієрархічна система. Синтагматичні та парадигматичні відношення мовних одиниць.

 5. Сучасна українська літературна мова як об’єкт наукового вивчення.

 6. Функціональні стилі української літературної мови.

 7. Фонетичний і фонологічний аспекти вивчення звукового складу української мови (І. О. Бодуен де Куртене,Л. В. Щерба, М. С. Трубецькой). Розвиток теорії фонеми. Фонема й алофони.

 8. Поняття про фонему. Диференційні ознаки та функції фонем. Система фонем сучасної української літературної мови. Голосні фонеми, їх класифікація.

 9. Приголосні фонеми української мови і їх класифікація.

 10. Позиційні та історичні чергування голосних і приголосних фонем.

 11. Орфоепічні норми української літературної мови і культура усного мовлення. Випадки порушення норм вимови голосних і приголосних звуків.

 12. Принципи української орфографії. Принципи орфографії української мови: фонетичний, морфологічний та історичний, або традиційний. Смислові, або семантико-диференційні,написання. Сучасний український правопис.

 13. Морфеміка. Морфеміка як підсистема мови. Функціонування морфем у мові та мовленні. Морфема, аломорфи та варіоморфи. Структурно-семантична характеристика афіксальних морфем. Зміни в морфемній структурі слова.

 14. Наголос в українській мові. Норми українського наголосу.

 15. Предмет і завдання лексикології української літературної мови. Слово як основна одиниця мови, його основні ознаки й функції. Поняття лексеми.

 16. Полісемія як лексико-семантичне явище. Однозначні й багатозначні слова. Типи багатозначності в українській мові. Омонімія в сучасній українській мові. Проблема розмежування омонімії й полісемії.

 17. Синоніми, їх місце й роль у лексико-семантичній системі.

 18. Характеристика лексики української мови за походженням. Лексика української мови за походженням. Шляхи запозичень. Етапи освоєння запозичених слів і семантичні процеси, що їх супроводжують.

 19. Лексика кодифікована й некодифікована,загальнонародна й регіонально або соціально обмеженого використання. Територіально обмежена лексика (діалектизми), аспекти її вивчення. Жаргонна лексика й літературна мова. Жаргонізми, вульгаризми, арготизми, сленгові слова та їх стилістичне використання. Термінологічна лексика. Наукова та виробничо-технічна термінологія. Проблеми й перспективи української термінології. Активний і пасивний склад української мови.

 20. Склад як сегментно-надсегментна (просодична) одиниця. Типи складів. Теорії складоподілу.

 21. Предмет і завдання лексикографії. Словники як одне з джерел вивчення української лексики. Типи словників.

 22. Фразеологія української мови. Поняття фразеологічної одиниці (фразеологічного звороту). Співвідношення між лексичним значенням слова і значенням фразеологізму. Питання класифікації фразеологічних одиниць. Джерела української фразеології.

 23. Морфемний склад слова, поняття морфеми, типи морфем в українській мові.

 24. Способи словотворення в сучасній українській мові.

 25. Граматика української мови як учення про її морфологічну та синтаксичну будову. Граматичне значення слова. Граматичні форми (засоби) і способи вираження граматичних (морфологічних) значень в українській мові. Граматичні категорії як узагальнення однотипних граматичних значень.

 26. Частини мови та принципи їх виділення в українській мові.

 27. Іменник як частина мови. Лексико-граматичні та граматичні категорії іменників.

 28. Словозміна іменників. Поняття про парадигму іменників.

 29. Прикметник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Ступені порівняння якісних прикметників.

 30. Форми прикметника в українській мові: короткі, повні стягнені, повні нестягнені (історичний коментар). Парадигматика прикметників твердої і м’якої груп.

 31. Числівник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Проблема частиномовної природи числівника.

Функціональні розряди числівників: означено-кількісні, неозначено-кількісні, порядкові, їх характеристика.

 1. Займенник. Лексико-граматичні розряди займенників. Словозміна займенників.

 2. Поняття про дієслово як частину мови: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Питання про обсяг дієслівної лексеми.

 3. Дієслово. Категорії виду, особи та числа дієслова.

 4. Категорія часу та роду дієслова. Категорія способу дієслова.

 5. Дієприкметник і дієприслівник у системі дієслова. Дієслова, що не мають форм дієприкметника і дієприслівника. Форми на -но, -то. Інтерпретація дієприкметника і дієприслівника в шкільній і науковій морфології. Перехід дієприслівників у прислівники.

 6. Прислівник. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння означальних прислівників, способи їх творення. Правопис прислівників.

 7. Прийменники як службові слова. Морфологічний склад прийменників. Полісемія та синонімія прийменників.

 8. Сполучники як службові слова. Сполучники сурядності і підрядності, їх групи. Сполучні слова та їх відмінність від сполучників.

 9. Частки як службові слова. Групи часток за значенням. Правопис часток.

 10. Вигуки як слова, що виражають емоції та волевиявлення, їх роль у реченні. Правопис вигуків.

 11. Словосполучення. Типи словосполучень за стрижневим словом. Типи підрядного зв’язку слів у словосполученні.

 12. Синтаксичні відношення і зв’язки. Предикативні і непредикативні відношення. Питання про синкретичні відношення; специфіка а позитивних відношень. Типи підрядного зв’язку. Новітній синтаксис про синтаксичні зв’язки. Співвідношення між синтаксичними зв’язками і синтаксичними відношеннями.

 13. Речення як основна одиниця синтаксису. Речення як синтаксична одиниця. Сучасні аспекти вивчення речення. Ознаки речення.

 14. Головні члени двоскладного речення. Підмет, його типи й способи вираження. Присудок, його типи й способи вираження.

 15. Другорядні члени речення. Сучасні підходи до класифікації другорядних членів речення.

 16. Односкладне речення. Головний член односкладного речення як диференціатор типу речення. Теорія односкладних речень у сучасному синтаксисі. Структурно-семантичні різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення. Типи неповних речень.

 17. Особливості простого ускладненого речення. Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Однорідні та неоднорідні означення.

 18. Звертання. Вставні слова, словосполучення і речення. Система розділових знаків у простому ускладненому реченні.

 19. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення, прикладки, обставини й додатки.

 20. Вставні й вставлені слова, словосполучення і речення, їх характеристика.

 21. Складне речення як синтаксична конструкція. Проблеми дослідження складного речення. Поняття структурної схеми складного речення. Типи синтаксичного зв’язку у складному реченні. Поняття недиференційованого зв’язку (О. М. Пєшковський, І. Р. Вихованець).

 22. Способи вираження зв’язків і відношень у структурі складного речення. Принципи класифікації складних речень у синтаксичній традиції і сучасній синтаксичній теорії.

 23. Складносурядне речення в системі складного речення.

 24. Складнопідрядне речення як тип синтаксичної конструкції. Речення розчленованої і нерозчленованої структури.

 25. Складнопідрядні багатокомпонентні речення, їх типи і характеристика. Способи підпорядкування підрядних частин.

 26. Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

 27. Складні речення з сурядністю і підрядністю, їх характеристика.

 28. Складні сполучниково-безсполучникові речення, їх характеристика. Основні їх типи.

 29. Поняття про складне синтаксичне ціле як одиницю тексту. Засоби зв’язку між його компонентами. Текст.

^ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬЗ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Основні тенденції розвитку давньої української літератури Х-ХVІ ст.

 2. Перекладна література Київської Русі. Оригінальна література Київської Русі.

 3. Виникнення літописання на Русі. «Повість временних літ»: композиція та художньо-стильові особливості.

 4. «Слово о полку Ігоревім»: образи та художня специфіка.

 5. Житійна література. Княжі житія. «Києво-Печерський патерик» (ХІІІ ст.). Церковно-легендарний зміст, патріотична і дидактична спрямованість твору.

 6. Паломницька проза. «Життя й ходіння Данила, руської землі ігумена».Пізнавальне значення твору.

 7. Загальні тенденції розвитку літератури доби Ренесансу в Україні. Літературна спадщина Павла Русина, Севастяна Кленовича, Станіслава Оріховського.

 8. Полемічно-публіцистична література. Літературна спадщина Івана Вишенського в контексті епохи.

 9. Барокова поезія ХVП-ХVШ ст. «Курйозні» вірші Івана Величковського – «ехо», ракоподібні вірші, акровірші та інші «поетичні штучки» як вияв стилю бароко. Збірка «Млеко…» (1691р.) – антологія української курйозної поезії.

 10. Політичний ідеал козацьких літописів. Широта охоплення подій в «Літописі Самовидця». Патріотичний зміст літопису Григорія Граб’янки. Літопис Самійла Величка як пам’ятка барокової прози ХVШ ст.

 11. Українська шкільна драма. Тематичні цикли шкільних драм: різдвяні і великодні (містерії), драми-міраклі, драми-мораліте. Характеристика драм «Слово про збурення пекла», «Олексій, чоловік Божий», «Воскресіння мертвих» Г. Кониського. Розвиток української історичної драматургії. П’єса Феофана Прокоповича «Володимир». П’єса «Милість Божа» Інокентія Неруновича. Розвиток жанру інтермедії.

 12. Творчість мандрівних дяків в українській літературі XVIII ст. Поняття про пародії і травестії. Вірші-травестії на релігійну тематику. Бурлескний характер цих віршів. Тема шкільної науки в творах мандрівних дяків.

 13. Соціально-політичні обставини виникнення української сатири ХVШ ст. як окремого жанру. Сатирично-гумористичні віршовані оповідання, їх ідейно-художні особливості. Соціально-політична сатира. Викриття в ній недоліків соціального ладу.

 14. Григорій Сковорода –найвидатніший український поет, байкар, перекладач і філософ ХVШ ст. Г.Сковорода – автор «Саду божественних пісень». Основні мотиви збірки. Збірка «Басни Харьковскія».

 15. Г.С.Сковорода – перший український байкар, його погляди на жанр байки. Збірка «Байки Харківські» (1769 – 1774). Джерела байок, їх тематичні цикли. Ставлення письменника до явищ суспільного життя і моральних цінностей. Його погляди на навчання і виховання у притчах.

 16. Історичні, культурні та суспільні умови становлення нової української літератури, її національна самобутність. Історична співвіднесеність української літератури кінця XVIII – 60-х рр. ХІХ ст. з добою національного відродження в Україні. Відкриття людини нового часу, людини, здатної представити народ у морально-етичному, суспільному та історичному планах.

 17. Історико-літературні передумови творення нової української літератури.

 18. Творчість І. Котляревського – зачинателя нової української літератури. Джерела античної та барокової традиції у поемі «Енеїда».

 19. Романтизм в українській поезії першої половини XIX століття, його основні риси. М. Костомаров як представник Харківської школи романтиків.

 20. Літературне відродження на західноукраїнських землях в 30-40-х рр. ХІХ століття. Рецепція творчості «Руської трійці».

 21. Концептуальні принципи творчості Г. Квітки-Основ'яненка.

 22. Розмаїття художньої спадщини Т. Шевченка. Періодизація творчості, історіософські домінанти.

 23. Багатогранність творчої діяльності П. Куліша. Роман «Чорна рада» – вершинний зразок соціально-історичного роману в українській прозі.

 24. Малі та великі епічні форми у творчості І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного. Розгортання епіко-психологічної концепції.

 25. Художні пошуки Б. Грінченка – прозаїка, поета, драматурга, перекладача.

 26. «Феміністична» проза другої половини XIX ст. Особливості творчості Марка Вовчка, Олени Пчілки, Наталі Кобринської.

 27. Розвиток української реалістичної драматургії і театру в ІІ половині ХІХ століття. «Театр Корифеїв» і Миколаївщина.

 28. Багатогранність творчої діяльності Івана Франка.

 29. Творча еволюція Михайла Коцюбинського: від реалізму до модернізму.

 30. Українська література на рубежі ХІХ - ХХ століть як якісного новий етап духовного розвитку нації, як своєрідний ренесанс. Напрями, течії, стилі, школи.

 31. Неоромантична проза О. Кобилянської. «Аристократизм духу» в творах письменниці.

 32. Жанрово-тематичне розмаїття творчого доробку Лесі Українки. Новаторство драматургії.

 33. Неореалістичні тенденції у прозі та драматургії В.Винниченка. Особливості конфліктів, проблематика.

 34. «Розстріляне відродження» – умовна назва літературно-мистецької генерації 20-х – початку 30-х рр., репресованої комуністичною системою. Літературні угрупування. Літературна дискусія 1925-1928 рр.

 35. Розвиток поезії. Розмаїття стильових тенденцій (символізм, неоромантизм, «неокласика», футуризм, конструктивізм та ін.). Творчість П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, М. Бажана, М. Зерова, Є. Плужника та ін.

 36. Формування нової прози у 20-30-х рр. ХХ ст. Її проблемно-тематичний і жанрово-стильовий спектр. Творчість М. Хвильового, В. Підмогильного, Ю. Яновського, Г. Косинки, Остапа Вишні, Б. Антоненка-Давидовича, В. Домонтовича. Експериментальна проза М. Йогансена, Гео Шкурупія та ін.

 37. Розквіт української драматургії у 20-30 рр. ХХ ст. поєднання традицій та новаторства (Г. Юра, Л. Курбас). Творчість М. Куліша.

 38. «Соціалістичний реалізм» як поза естетичний «мінус-стиль» в літературі та мистецтві. Деформація естетичних категорій, надання їм політичного, вузько класового змісту. Розпуск літературних організацій. Репресії письменників.

 39. Література Західної України міжвоєнного десятиліття. Творчість Б.-І. Антонича. С. Гординського, Б. Кравціва.

 40. Літературна еміграція. «Празька школа» (Є. Маланюк, О. Теліга, Олег Ольжич, Н. Лівицька-Холодна, О.Лятуринська, Л. Мосендз та ін.).

 41. Українська література періоду другої світової війни (1939-1945 рр.) та першого повоєнного десятиліття. Діяльність МУРу та об’єднання українських письменників «Слово» (представники, особливості творчості) в еміграції.

 42. Драматична доля України в творах письменників-емігрантів (У. Самчук, І. Багряний, В. Барка).

 43. Драматична доля О.Довженка як митця. Нове посилення ідеологічного тиску на літературу в перше повоєнне десятиліття. Драматична доля творів М.Рильського, Ю.Яновського, В.Сосюри.

 44. «Хрущовська відлига» і література. «Третє цвітіння» у творчості поетів старшого покоління (М.Рильський, В.Сосюра, А.Малишко, Л.Первомайський, П.Тичина, М.Бажан).

 45. «Шістдесятництво» як суспільний і мистецький феномен.

 46. Яскраві творчі особистості в поезії (Л.Костенко, Д.Павличко, В.Симоненко, І.Драч, М.Вінграновський та ін.), прозі (Гр.Тютюнник, В.Дрозд, Є.Гуцало, Вал.Шевчук).

 47. Дисидентський рух в Україні та участь у ньому письменників. Творчість і трагічна доля В.Стуса.

 48. «В’язнична» лірика І.Світличного, І.Калинця, М.Руденка та ін.

 49. Художня практика поетів «київської школи» (М.Воробйов, В.Голобородько, М.Григорів, В.Кордун).

 50. «Тиха» поезія Л.Талалая, В.Затуливітра, П. Мовчана та ін.

 51. Особливості розвитку драматургії 1960-1970-х рр. Творчість О.Левади, О.Коломійця.

 52. Розвиток конкретно-реалістичної стильової течії в українській літературі (Гр.Тютюнник, А.Дімаров), лірико-романтичної (О.Гончар, М.Стельмах) та «химерної» (В.Земляк, В.Дрозд, Ю.Щербак, В.Міняйло та ін.).

 53. Сплеск історичної белетристики в 1960-80-ті рр. Історична проза П.Загребельного, Р.Іваничука, Р.Федоріва, Ю.Мушкетика та ін.

 54. Здобутки емігрантської літератури. Творчість письменників Нью-Йоркської групи (Б.Рубчак, Ю.Тарнавський, Віра Вовк, Емма Андієвська, Б.Бойчук).

 55. Криза «соціалістичного реалізму». Свіжі віяння у творчості поетів-«вісімдесятників» (В.Герасим’юк, І.Римарук, П.Гірник, І.Малкович)

 56. Оновлення літератури кінця 1980-1990-х рр. Виникнення нових літературних організацій і угрупувань письменників (Асоціація українських письменників, «Бу-Ба-Бу», Лу-Го-Сад, «Геракліт», «Пропала Грамота» та ін.).

 57. Творчість представників літгурту 90-х років «Нова дегенерація» – зразок елітного, герметичного письма (С.Процюк, І.Андрусяк, І.Ципердюк).

 58. Необарокова традиція українського постмодерну. Творчість Юрія Андруховича в контексті літературного угрупування «Бу-Ба-Бу».

 59. Феміністичний дискурс в українській літературі другої пол. ХХ ст.: концепції, представники, особливості творчості (О.Забужко, Є.Кононенко та ін).

 60. Новаторство української драматургії 1980-1990-х рр. «Нова хвиля і «новітня хвиля» в драматургії. Творчі доробки Я.Стельмаха, Я.Верещака, О.Ірванця, Неди Нежданої.^ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬЗ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1. Мета і завдання шкільного курсу мови. Його місце серед інших дисциплін. Освітньо-виховні цілі і завдання вивчення української мови в школі.

 2. Загальнодидактичні та власне методичні принципи навчання мови.

 3. Актуальні проблеми сучасної методичної науки. Новаторство та перспективний досвід у викладанні української мови.

 4. Характеристика основних методів навчання мови.

 5. Вимоги до сучасного уроку української мови. Його структура. Методичні вимоги до окремих компонентів уроків різних типів.

 6. Проблема типології уроків: загальнодидактична типологія та типи уроків з урахуванням специфіки предмета. Типи уроків за метою проведення.

 7. Особливості технології уроку вивчення нового матеріалу з української мови.

 8. Особливості технології уроку закріплення знань, умінь і навичок з української мови.

 9. Особливості технології уроків розвитку зв’язного мовлення.

 10. Опитування на уроках української мови, його завдання та види.

 11. Зміст і структура чинних програм з української мови. Змістові лінії програми, їх суть і принципи реалізації.

 12. Принципи побудови підручників з української мови. Проаналізуйте структуру підручника з української мови для одного з класів (за вибором).

 13. Основні форми організації позакласної роботи з української мови (систематичні та епізодичні). Методика їх проведення.

 14. Засоби навчання мови. Дидактичний матеріал для занять з української мови та вимоги до нього. Наочність і технічні засоби навчання, їх види та методика використання.

 15. Проблемне навчання мови: способи створення проблемних ситуацій, постановка проблемних питань, керування пізнавальною діяльністю учнів.

 16. Методика вивчення фонетики й орфоепії (основні поняття фонетики та методика їх засвоєння; основні методи і прийоми вивчення фонетики й орфоепії, види вправ).

 17. Методика вивчення лексики та фразеології української мови (основні поняття, методика їх опрацювання, методи і прийоми, система тренувальних вправ).

 18. Словникова робота у зв’язку з вивченням інших розділів шкільного курсу української мови (збагачення словникового запасу учнів, лексична робота в системі занять з розвитку мовлення).

 19. Методика опрацювання будови слова та словотвору (значення, завдання, принципи вивчення, зміст та прийоми навчання).

 20. Значення, завдання та принципи вивчення морфології (зокрема вивчення морфології на синтаксичній основі).

 21. Методика формування поняття «частина мови». Специфіка вивчення самостійних та службових частин мови.

 22. Значення, завданнята принципи вивчення орфографії у школі. Місце орфографії у шкільному курсі мови, зв’язок орфографії з іншими розділами.

 23. Види орфографічних вправ (списування, диктанти тощо).

 24. Зміст роботи з орфографії у школі. Поняття про орфограму. Класифікація орфограм.

 25. Значення, завдання, зміст та принципи вивчення синтаксису (з опорою на морфологію). Методика ознайомлення з поняттями словосполучення та речення.

 26. Шляхи подолання труднощів у вивченні головних та другорядних членів речення, відокремлених та однорідних членів речення тощо.

 27. Методична проблема вивчення складного синтаксичного цілого, тексту та його актуального членування.

 28. Значення та завдання української пунктуації та її основи. Місце пунктуації у шкільному курсі мови.

 29. Поняття про пунктограму. Пунктуаційні правила, їх класифікація, методика вивчення.

 30. Типи пунктуаційних помилок, їх облік та класифікація. Причини пунктуаційних помилок та шляхи їх попередження.

 31. Розвиток зв’язного усного мовлення учнів. Основні форми роботи, методика їх проведення.

 32. Основні відомості про текст, типи мовлення та методика їх опрацювання (з аналізом програм).

 33. Перекази, їх види та місце в системі роботи з розвитку зв’язного мовлення.

 34. Твори, їх види та місце в системі роботи з розвитку зв’язного мовлення.

 35. Формування комунікативних умінь у процесі роботи над творами.

 36. Методика опрацювання стилістичних понять на уроках з мови (зміст, завдання, види вправ).

 37. Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку і класифікації помилок.

 38. Спецкурси та факультативні заняття з української мови (завдання, значення, особливості організації й планування роботи, програми факультативних курсів).

 39. Методична робота вчителя-словесника: значення й форми методичної роботи.

 40. Загальні питання методики вивчення граматики у шкільному курсі української мови (значення, завдання, короткий огляд основних напрямків методики викладання граматики, методи і прийоми вивчення).


^ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬЗ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Державні документи про літературнуосвіту в Україні.

 2. Порівняльний аналіз навчальних програм із української літератури в загальноосвітній школі.

 3. Проблеми планувальної діяльності вчителя літератури.

 4. Проблеми сучасного уроку української літератури.Специфіка осягнення учнями художнього твору.

 5. Проблема типології уроків української літератури.„Нестандартні” уроки літератури.

 6. Проблема класифікації методівнавчання української літератури. Інноваційні методи вивчення літератури в школі.

 7. Удосконаленняпроблемного вивчення української літератури в школі.

 8. Проблеми вивчення художнього твору в школі.

 9. Підготовчий етап вивчення художнього твору: традиційні й інноваційні засоби реалізації в основній і старшій школі.

 10. Первинне читання художнього твору: традиційні й інноваційні засоби реалізації в основній і старшій школі.

 11. Проблема принципів аналізу художнього твору в школі.

 12. Підсумковий етап вивчення художнього твору: традиційні й інноваційні засоби реалізації.

 13. Удосконалення вивчення оглядових тем із літератури.

 14. Удосконалення вивчення біографічних відомостей про письменника в основній і старшій школі.

 15. Проблема типології шляхів аналізу художнього твору в школі.

 16. Подієвий аналіз твору: традиційні й інноваційні засоби реалізації.

 17. Пообразний аналіз твору: традиційні й інноваційні засоби реалізації.

 18. Проблемно-тематичнийаналіз твору:традиційні й інноваційні засоби реалізації.

 19. Комбінований аналіз твору: традиційні й інноваційні засоби реалізації.

 20. Удосконалення вивчення епічних творіву школі.

 21. Удосконалення вивчення ліричних творів у школі.

 22. Удосконалення вивчення драматичних творіву школі.

 23. Удосконалення вивчення фольклорних творіву школі.

 24. Проблеми організації й проведення гурткової роботи з української літератури.

 25. Проблеми організації й проведення факультативних занять ізукраїнської літератури.

 26. Проблемививчення критичних праць із літератури.

 27. Проблемививчення теоретико-літературних понять в основній і старшій школі.

 28. Проблеми використання обладнання йшкільного кабінету літератури.

 29. Удосконаленняуроків про позакласне читання та літературу рідного краю в основній і старшій школі.

 30. Удосконаленняуроків з розвитку мовлення учнівв основній і старшій школі.

 31. Проблемививчення індивідуального стилю письменника в загальноосвітній школі.

 32. Проблемивстановлення міжпредметних зв’язків на уроках української літератури.

 33. Удосконалення виховання учнів засобами літератури.

 34. Проблеми профільного вивчення української літератури в школі.

 35. Проблемивикористання наочності на уроках української літератури.

 36. Фахові видання для вчителя української літератури.

 37. Проблеми навчання учнів з різним рівнем літературного розвитку.

 38. Професійні якості вчителя літератури.

 39. Проблеми методичної роботи вчителя літератури.

 40. Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів із української літератури.1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Хомутовська І.І. Програму складено на основі матеріалу шкільного курсу історії України 7-9 класи І включає найважливіші питання з...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Ю. В. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української (рідної)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет
Розробник програми к ф н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства Бабій Ю. Б
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Шифр. Спеціальность: 020303 «філологія мова І література (англійська,німецька)*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи