Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Скачати 466.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Сторінка3/3
Дата26.03.2013
Розмір466.74 Kb.
ТипПрограма
1   2   3
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Максимальна кількість балів, що їх може набрати претендент на навчання, становить 200 балів. Відповідіна запропоновані при співбесіді запитання оцінюються так:

Запитання

Максимальна кількість балів

Запитання з української мови

70

Запитання з української літератури

70

Запитання з методики навчання української мови або методики навчання української літератури

60

Всього

200

«Відмінно» – (180-200 б.)

Відповіді на запитання впевнені, аргументовані. Глибока обґрунтованість, логічність, переконливість викладу матеріалу, мова літературна, чітка і виразна.

«Дуже добре» – (160-179 б.)

Відповіді на запитання впевнені, аргументовані, але з деякими неточностями в другорядному матеріалі, які претендент на навчання сам виправляє. Незначне порушення послідовності викладу матеріалу, мова правильна і виразна.

«Добре» – (139-159 б.)

Відповіді на запитання свідчать про свідоме і повне засвоєння матеріалу, але з деякими неточностями, які претендент на навчання сам виправляє. Достатня обґрунтованість, незначне порушення послідовності викладу, недостатня переконливість.

«Задовільно» – (110-138б.)

Відповіді на запитання свідчать про свідоме засвоєння теоретичного матеріалу з незначними помилками, які претендент на навчання виправляє з допомогою викладача – члена Атестаційної комісії. Деякі порушення логічності, послідовності. Допускає окремі мовленнєві огріхи.

«Достатньо» – (100-109 б.)

Відповіді на запитання свідчать, що претендент на навчання володіє певним обсягом матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань і вмінь для формулювання висновків, допускає непослідовність при викладі матеріалу, мовленнєві помилки.

«Незадовільно» – (0-99 б.)

Відповіді на запитання свідчать про несвідоме, механічне засвоєння матеріалу з великою кількістю помилок і прогалин,необґрунтованість суджень, недостатньо розвинену самостійність мислення.

^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


 1. Авксентьєв Л. Г., Ужченко В. Д. Українська фразеологія: Навч. посібник. / Л. Г. Авксентьєв, В. Д. Ужченко. – Х.: Основа, 1999. – 197 с.

 2. Арполенко Г. П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові / Г. П. Арполенко, В П. Забєліна. – К.: Наук. думка, 1982. – 132 с.

 3. Арполенко Г. П. Числівник української мови / Г. П. Арполенко, К. Г. Городенська, Г. Х. Щербатюк. – К.: Наукова думка, 1980. – 242 с.

 4. Бевзенко, С. П. Сучасна українська мова: Синтаксис : навч. посіб. для студ. вузів філол. спец. / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К. : Вища шк., 2005. – 270 с.

 5. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови: Морфологія. – К..: Либідь, 1993. – 320 с. .

 6. Бондар О. І. Сучасна українська мова . Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія. Навчальний посібник / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – 367 с.

 7. Булаховський Л. А. Питання походження української мови // Булаховський Л. А. Вибрані праці в 5-ти томах / Л. А. Булаховський. – К. : Наук. думка, 1997. – Т.2. – 632 с.

 8. Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / За ред. І. Вихованця. – Київ: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

 9. Вихованець І.Р. Граматика української мови / І. Р.Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Грищенко. – К. : Рад. школа, 1982. – 208 с.

 10. Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис / І.Р. Вихованець. – К.:Либідь, 1993. – 368 с.

 11. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець. – К.: Наук, думка, 1992. – 222 с.

 12. Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К.: Наук. думка, 1983. – 219 с. 

 13. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1988. – 256 с.

 14. Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір / О. Т. Волох. – К.: Вища шк., 1986. – 334 с.

 15. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О. Т. Волох, М. Т. Чемерисов, Є. І. Чернов. – К.: Вища шк., 1976. – 375 с.

 16. Горпинич В. О. Морфологія української мови / В. О. Горпинич. – К.: Академія, 2004. – 335 с.

 17. Горпинич В. О. Українська словотвірна дериватологія: навч. посіб. / В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ, 1998. – 189 с.

 18. Горпинич В. О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Навч. посіб. / В. О. Горпинич. – К.: Вища школа., 1999. – 207 с.

 19. Етимологічний словник української мови. У 7-ми т. / Укл. Г. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць, А. П. Критенко та ін.; Редкол.: О. С. Мельничук (гол. ред.) та ін. – К.: Наук. думка. Т.І. – 1982. – 631 с., Т.ІІ. – 1985. – 570 с., Т.ІІІ. – 1989. – 550 с., – Т.ІV. – 2003. – 550 с.

 20. Єрмоленко С. Я. Лінгвісти про походження української мови // Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності: (стилістика та культура мови) / С. Я. Єрмоленко. – К.:Довіра, 1999. – С. 369-382.

 21. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – К.: Вища шк., 1972. – Ч. 1. – 401 с.

 22. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова / М. А. Жовтобрюх. – К.: Наук. думка, 1984. – 255 с.

 23. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Морфологія / А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – 435 с.

 24. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонДУ, 2001. – 662 с.

 25. Іваницька Н. Л. Синтаксис простого речення : складні випадки аналізу / Н. Л. Іваницька. – К.: Вища школа, 1989. – 64 с.

 26. Кадомцева Л. О. Українська мова: Синтаксис простого речення: навч. посіб. для студ. філолог. фак. ун-тів / Л. О. Кадомцева. – К.: Вища школа, 1985. – 126 с.

 27. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови: навч. посіб. для студ. вузів / М. У. Каранська. – К.: Либідь, 1995. – 312 с.

 28. Клименко Н. Ф. Основи морфеміки сучасної української мови / Н. Ф. Клименко. – К., 1988. – 182 с.

 29. Клименко Н. Ф. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська – К.: Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, 1998. – 161 с.

 30. Ковалик І. І. Питання слов’янського словотвору. – Львів: Вид-во Львів,

ун-ту, 1958. – Ч. 1. – 153 с.

 1. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – Ч. 1. – К.: Вид-во Київ, унту, 1961. – 172 с.

 2. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – Ч. 2. – К.: Вид-во Київ, ун-ту, 1964. – 160 с.

 3. Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова / М. В. Леонова. – К.: Вища шк., 1983. – 264 с.

 4. Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична структура слова / Л. А. Лисиченко. – Харків: Харк. ун-т, 1977. – 114 с.

 5. Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення: навчальний посібник / О. М. Пазяк, Г. Г. Кисіль. – К.: Вища шк., 1995. – 239 с.

 6. Плющ М. Я.Граматика української мови: У 2 ч.: Ч. 1. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: Підручник. – К.: Вища шк., 2005. – 286 с

 7. Синтаксис словосполучення і простого речення: синтаксичні категорії і зв'язки / редкол.: М. А. Жовтобрюх та ін. – К.: Наукова думка, 1975. – 221 с.

 8. Синтаксис української мови. – К.: Академія, 2004. – 406 с.

 9. Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 666 с.

 10. Спанатій Л. С., Тимченко М. П. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка й орфографія : навч. посіб. / М. П. Тимченко, Л. С. Спанатій. – Миколаїв: МДУ, 2004. – 112 с.

 11. Сучасна українська літературна мова: Вступ. Фонетика / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969. – 583с.; Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969. – 583 с.; Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1972. – 515с.; Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 588с.; Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 440 с.

 12. Сучасна українська мова. Довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко; за ред. О. Д. Пономарева. – К.: Либідь, 1993. – 320 с.

 13. Сучасна українська літературна мова: підруч. / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; за ред. А. П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1993. – 366 с.

 14. Сучасна українська літературна мова: підруч. /М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – 414 с.

 15. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. – К.: Вища школа, 2005. – 265 с.

 16. Сучасна українська мова: підруч. / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2001. – 312 с.

 17. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. – К.: Пульсари, 2004. – 400 с.

 18. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика,орфографія графіка, орфографія / Н. І. Тоцька. – К.: Вища шк., 1981. – 184 с.

 19. Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: В 2-х томах. – К.: Вид-во АН України, 1984. – Т. 1. – 304 с.; Т. 2. – 384 с.

 20. Український правопис. – 4-е вид., випр. і доп. – К., 1993.

 21. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / К. Ф. Шульжук. – 2-е вид., допов. – К.: Академія, 2010. – 408 с. – (Альма-матер).

 22. Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. – К.: Освіта, 1994. – 239 с.


^ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Агеєва В. Українська імпресіоністична проза / В. Агеєва. — К. : Віпол, 1994. — 138 с.

 2. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки : монографія / А.Біла. — К. : Смолоскип, 2006. —463 с.

 3. Білоус П. Зародження української літератури / П. Білоус. — Житомир, 2001. — 95 с.

 4. Бовсунівська Т. Феномен українського романтизму / Т. Бовсунівська. — К. : Київський ін-т «Слов'янський ун-т», 1997. — 109 с.

 5. Гроно нездоланих співців: Літературні портрети українських письменників ХХ століття, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм. — К. : Укр. письменник, 1997. — 285 с.

 6. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. — К. : Критика, 1995.— 265 с.

 7. Давня українська література: Хрестоматія / упоряд. М.М.Сулима. — К. : Освіта, 1991.— 656 с.

 8. Єфремов С. Історія українського письменства. — К. : Феміна, 1995. — 688 с.

 9. Жулинський М. Із забуття — у безсмертя: Сторінки призабутої спадщини. — К. : Дніпро, 1990. — 466 с.

 10. Історія української літератури ХІХ століття: у 3-х кн. / за ред. М.Яценка. — Кн. 1, 2. — К. : Дніпро, 1995—1997.

 11. Історія української літератури ХIХ ст.: У 2 кн. Кн. 1: підруч. / за ред. акад. М.Г.Жулинського. — К. : Либідь, 2005. — 656 с.

 12. Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-і роки): у 2-х кн. / за ред. О.Д. Гнідан— К.: Вища шк., 2002.

 13. Історія української літератури ХХ ст. У двох книгах / за ред. В.Дончика. — К.: Либідь, 1998.

 14. Історія української літератури: перші десятиріччя ХІХ століття / за ред. П.П.Хропка. — К.: Либідь, 1992. — 514 с.

 15. Ковалів Ю. «Празька школа»: на крутосхилах «філософії чину» :навч. посіб. / Ю. Ковалів. — К.: Бібліотека українця, 2001. — 120 с.

 16. Ковалів Ю. Письменство «розстріляного відродження»: від літературних угрупувань до літературної дискусії / Ю.Ковалів. — К.: Бібліотека українця , 2004.— 136 с.

 17. Матвіїшин В. Український літературний європеїзм / В. Матвіїшин. — К. : Академія, 2009. — 264 с.

 18. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років Х1Х ст. / Є.Нахлік.— К.: Наук. думка, 1988. — 320 с.

 19. Павлишин М. Канон та іконостас / М.Павлишин. — К.: Час, 1997. — 446 с.

 20. Пелешенко Ю. Українська література пізнього Середньовіччя (друга пол. ХІІІ — ХV ст.): Джерела. Система жанрів, духовні інтенції / Ю. Пелешенко. — К.: Фоліант, 2004. — 304 с.

 21. Поліщук Я. Література як геокультурний проект / Я. Поліщук. — К.: Академвидав, 2008. — 304 с.

 22. Просалова В. Поезія «празької школи» / В. Просалова. — Донецьк: Веда, 2000.— 80 с.

 23. Розстріляне відродження: Антологія. 1917-1933. Поезія — проза — драма —есей / упоряд. Ю.Лавріненка. — К.: Наук. думка, 2002.— 984 с.

 24. Семенюк Г. Українська драматургія 20-х років / Г.Семенюк. — К.: Київський університет, 2004.— 322 с.

 25. Сліпушко О. Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х — ХІІІ ст.) / О.Сліпушко.— К.: Аконіт, 2002. — 399 с.

 26. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво. Профілі на тлі покоління / Л.Тарнашинська. — К. : Смолоскип, 2010. — 632 с.

 27. Українськалітература у портретах і довідках. Давня література — література ХIХ ст. / ред. кол. С.П.Денисюк та ін. — К.: Либідь, 2000. — 360 с.

 28. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: у 4 кн. — К. : Аконіт, 1994—1995.

 29. Харчук Р. Б. Сучаснаукраїнська проза. Постмодернийперіод / Р.Б.Харчук. — К.: Академія, 2008. — 248 с.

 30. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література ХІІІ — ХVІІІ ст. : у 2-х кн. / В. Шевчук.— Кіровоград, 1994.


^ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. Білоусенко П. Проблемно-ситуативні завдання на уроках рідної мови / П. Білоусенко, В. Явір. — К. : Освіта, 1990. — 128 с.

 2. Біляєв О. М. Концепція мовної освіти в Україні / О.М. Біляєв, М. С. Вашуленко, В. М. Плахотник // Рідна школа. — 1994. — № 9. — С.71—73.

 3. Грипас Н. Робота над текстом на уроках мови в 4—6 класах / Н. Грипас. —К. : Рад. школа, 1989. — 111 с.

 4. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь «Мови і літератури» // Дивослово. —2012. —№ 4. — С. 76—81.

 5. Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови / Т. К. Донченко. —К.: Фундацiя iм. О. Ольжича, 1995. — 263 с.

 6. Єрмоленко С., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови / С. Єрмоленко //Дивослово. — 1994. — № 7. —С. 28—33.

 7. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії :навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / С. Караман. —К. : Ленвіт, 2000. — 270 с.

 8. Концепція навчання державної мови в школах України / О. Біляєв, Л. Скуратівський, Л. Симоненкова та ін. // Дивослово. — 1996. — № 1. — С. 16—21.

 9. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : підручник для студентів-філологів / за ред. М. Л. Пентилюк. — К. : Ленвіт, 2000. — 264 с.

 10. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / М. І. Пентилюк, C. O. Караман, О. В. Караман та ін.; за ред. М. І. Пентилюк. — К. : Ленвіт, 2004. —400 с.

 11. Методика навчання рідної мови в середній школі / І. Олійник, В. Іваненко, Л. Рожило, О. Скорик. —К. : Вища школа, 1989. — 437 с.

 12. Мамот Л. М. Проблемно-пошукові методи навчання в школі / Л. М. Мамот. — К. : Рад.шк.,1985. — 63 с.

 13. Мельничайко В. Творчі роботи на уроках рідної мови / В. Мельничайко. —К. : Рад. школа, 1984. — 224 с.

 14. Міжпредметні зв'язки в навчанні мови: посібник для вчителів / О. Біляєв, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін. — К. : Перун, 1987.—С.62—77.

 15. Освітні технології / за заг. ред. О. М. Пєхоти. — К. : А.С.К., 2001. — 255 с.

 16. Павлов В. А. Работанад лингвистическими терминами в 4—6 классах как средство развития речи учащихся / В. А. Павлов. — Рязань, 1987. — 88 с.

 17. Пентилюк М. Л. Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навчальний посібник / М.Л. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. — К. : Ленвіт, 2006. — 134 с.

 18. Пентилюк М. І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич. —Xарків : Основа, 2007. — 176 с.

 19. Пентилюк М. І. Вивчення української мови в школах з російською мовою навчання / М. І. Пентилюк. —К. : Рута, 2000. — 128 с.

 20. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. —К. : А.С.К., 2004. — 192 с.

 21. Практикум з методики навчання української мови у загальноосвітніх закладах :посібник для студентів пед. ун-тів та інститутів. —К. : Ленвіт, 2003. — 302 с.

 22. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5— 12 класи. —К. : Ірпінь, 2005. — 176 с.

 23. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5—11 класи. —К. : Ленвіт, 2003. — 302 с.

 24. Скуратівський Л. Пізнавальні завдання з рідної мови / Л. Скуратівський. —К. : Рад. школа, 1987. — 144 с.

 25. Словник-довідник з української лінгводидактики / за заг. ред. М. Пентилюк. — К. : Ленвіт, 2003. — 149 с.

 26. Технологія сучасного уроку мови/за ред. Н. Остапенко. — Черкаси, 1999.— 128 с.

 27. Українська мова і література. Програми факультативних та спеціальних курсів : 7—11 класи. — К. : Дивослово, 2007. — 252 с.

 28. Шкільник М.М. Проблемний підхід до вивчення частин мови /М.М.Шкільник. —К. : Рад. шк., 1986. — 135 с.


^ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Волошина Н. Й. Уроки позакласного читання в старших класах/Н. Й. Волошина. – К.: Рад. школа, 1988. – 174 с.

 2. Гладишев В. В. Теорія і практика вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури: монографія/ В. В Гладишев. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 372 с.

 3. Градовський А. В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: монографія/А. В. Градовський. – Черкаси : Брама, 2003. – 292 с.

 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Проект // Дивослово. – 2011. – № 8. – С. 20–27.

 5. Жила С. О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: монографія/С. О. Жила.– Чернігів: Деснянська правда, 2004. – 360 с.

 6. Івічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору: посіб. для вчителя / [В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко та ін.]; відп. ред. В. П. Марко. – К.: Рад. школа, 1990. – 205 с.

 7. Кан-Калик В. А. Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе/В. А. Кан-Калик,  В. И. Хазан. – М.: Просвещение, 1988. – 255 с.

 8. Капська А. Й. Виразне читання на уроках літератури в 4–7-х класах / А. Й. Капська. – К: Рад. школа, 1980. – 120 с.

 9. Клочек Г. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет українська література). Коментований варіант / Григорій Клочек // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 4–16.

 10. Концепція літературної освіти // http: // osvita. ua / legislation / ser_osv // 13508.

 11. Кудряшев Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы:пособ. для учителя/Н. И. Кудряшев. – М.: Просвещение, 1981. – 190 с.

 12. Ломонос Є. О. Позакласне читання у 4–7-х класах/Є. О. Ломонос. – К. : Рад. школа, 1983. – 133 с.

 13. Маранцман В. Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе/В. Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. – М.: Просвещение, 1977. – 206 с.

 14. Марко В. П. Стежки до таїни слова: літературознавчі й методичні студії: навч. посіб. для студ. філол. спеціальностей/В. П. Марко. – Кіровоград: Степ, 2007. – 264 с.

 15. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах :підручник /Л. Ф. Мірошниченко – К.: Слово, 2010. – 432 с.

 16. Мхитарян О. Д. Методична модель розвитку навчальних досягнень в учнів з низьким рівнем літературних знань і вмінь / О. Д. Мхитарян // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 7–13.

 17. Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посіб. / за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

 18. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті: проект. – К.: Шкільний світ, 2001. – Липень. – 16 с.

 19. Падалка Н. І.Вивчення драматичних творів: посіб. для вчителів/ Н. І. Падалка,В. І. Цимбалюк. –К.: Рад. школа, 1984. – 160 с.

 20. Пасічник Є. А.Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти/Є. А. Пасічник. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.

 21. Поташник М. М. Требования к современному уроку:метод. пособ./М. М. Поташник. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 272 с.

 22. Рыбникова М. А. Очеркипо методике литературного чтения:пособ. для учителей/М. А. Рыбникова. – Изд.3-е. – М.: Просвещение, 1963. – 314 с.

 23. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : монографія / А. Л. Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2004. – 304 с.

 24. Ситченко А. Л. Аналіз епічного твору в 5-у класі: посіб. для вчителів / А. Л. Ситченко, Н. М. Огренич. – К.: Ленвіт, 2007. – 96 с.

 25. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури : термінологічний словник / А. Л. Ситченко, В. І. Шуляр, В. В. Гладишев ; за ред. проф. А. Л. Ситченка. – К. : Ін Юре, 2008. – 132 с.

 26. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі / Б. І. Степанишин. – К. : Проза, 1995. – 256 с.

 27. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція/Г. Л. Токмань. – К.: Міленіум, 2002. – 320 с.

 28. Українська література. 5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / уклад. Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська; керівник проекту М. Г. Жулинський; за заг. ред. Р. В. Мовчан. – К.; Ірпінь :Перун, 2005. – 201 с.

 29. Українська література. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний рівень. Профільний рівень / уклад. М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк – керівники авторського колективу ; Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк ;за заг. ред. Р. В. Мовчан. – К. : Грамота, 2011. – 112 с.

 30. Цимбалюк В. І.Учнівський твір у середній школі : книжка для вчителя /В. І. Цимбалюк. – К. : Освіта, 1997. – 207 с.


1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Хомутовська І.І. Програму складено на основі матеріалу шкільного курсу історії України 7-9 класи І включає найважливіші питання з...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського
Затверджено на засіданні кафедри української літератури і методики навчання (протокол №4 від 27 листопада 2012 р.)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Ю. В. Програма вступного тестування розроблена на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з української (рідної)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського Коледж мну імені В. О. Сухомлинського
Розробник: викладач математики вищої категорії циклової комісії з прикладної математики Карамалак Н.І. Програма вступного тестування...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра української мови та лінгводидактики
Корнієнко І. А., канд філол наук, доцент кафедри української мови та лінгводидактики
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Миколаївський національний університет
Розробник програми к ф н., доцент кафедри загального та прикладного мовознавства Бабій Ю. Б
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет імені в. О. Сухомлинського iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни миколаївський національний університет
Шифр. Спеціальность: 020303 «філологія мова І література (англійська,німецька)*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи