Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Скачати 218.95 Kb.
НазваЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Дата15.09.2012
Розмір218.95 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет музичного мистецтва

Кафедра музичного мистецтва

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


________проф. Р.М.Постоловський


27” лютого 2012 р.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


^ Ректор Рівненського державного гуманітарного університету


___________проф. Р.М.Постоловський


____”________________________ 2012 р.
^ ПРОГРАМа фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

за напрямом підготовки 0202 «мистецтво»


зі спеціальності 7.02020401 „Музичне мистецтво”


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Рівне – 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття «Спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 7.02020401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладач: Смирнова Тетяна Василівна, викладач кафедри музичного мистецтва. – Рівне: РДГУ. – 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників в межах освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена на засіданні кафедри «Музичного мистецтва» (протокол № 7 від 14.02.2012 р.).


^ Пояснювальна записка


Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межа освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної музичної культури.

Програма фахового випробування включає найбільш важливий матеріал курсів «Теорія музики», «Сольфеджіо», «Історія музики», «Гармонія», «Спецінструмент» (або «Вокал»), «Диригування», «Ансамбль».

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

– глибину знань основних розділів фахових дисциплін;

– вміння формулювати та доводити свою думку;

– добре володіння професійною термінологією;

– ілюструвати свої відповіді прикладами з власного досвіду та досвіду провідних діячів музичного мистецтва;

– уміння вести науково-дослідну та експериментальну роботи;

– встановлювати між предметні зв’язки.

Вступники повинні володіти основними поняттями теорії та історії музичного мистецтва та виконавства, засобами музичної виразності, орієнтуватися у різних музичних стилях та жанрах, бути обізнаними в особливостях музичного мистецтва на сучасному етапі.

Знання і уміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань (окреслених позицій фахового випробування). При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу (або відмінне виконання музичного твору); глибоке і аргументоване доведення основних позицій; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування професійної термінології;

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при відповіді (або при виконанні музичного твору) допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях (або при виконанні музичного твору); відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

106-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмового матеріалу в цілому.


^ Зміст фахового випробування


Спеціалізація «Естрадний спів»

– вокал;

– колоквіум.


На фаховому випробуванні зі спеціальності вступник повинен:

 1. Виконати 2 різнохарактерних твори (можливі варіанти: accapella, під фонограму «мінус», з концертмейстером);

 2. Колоквіум (виявлення обізнаності вступника у питаннях теорії музики, сольфеджіо, історії та розвитку музичного мистецтва).^ Спеціалізація «Музичне мистецтво естради»

– гра на музичному інструменті;

– диригування;

– колоквіум.


На фаховому випробуванні зі спеціальності вступник повинен:

 1. Виконати 2-3 різнохарактерних твори на спец. інструменті;

 2. Продиригувати у супроводі фортепіано один оркестровий твір;

 3. Колоквіум (виявлення обізнаності вступника у питаннях теорії музики, сольфеджіо, історії та розвитку музичного мистецтва).


Спеціалізація «Комп’ютерно-електронна музика»


– творча майстерня аранжувальника;

– колоквіум.


На фаховому випробуванні зі спеціальності вступник повинен:

 1. Представити готові аудіо матеріали авторських аранжувань:

 • інструментальні твори;

 • фонограма «мінус» для супроводу вокальних творів (зведений варіант фонограма «плюс»).

 1. Колоквіум (виявлення обізнаності вступника у питаннях теорії музики, сольфеджіо, історії та розвитку музичного мистецтва, навичок музикування, тембрального мислення, усвідомлення напрямів діяльності фахівця у галузі комп’ютерно-електронної музики).


спеціалізація “Оркестрові духові та ударні інструменти”

   • гра на музичному інструменті;

   • диригування;

   • колоквіум.

На фаховому вступному випробуванні вступник повинен:

 1. Виконати програму великої форми та оригінальний твір;

2. Продиригувати в супроводі фортепіано один оркестровий твір;

3. Виявити знання з елементарної теорії музики, гармонії, методики викладання гри на музичних інструментах, методики роботи з оркестром, історії інструментального виконавства, інструментування, вивчення оркестрових інструментів;

4. Сольфеджування номерів з листа, слуховий аналіз;

5. Читка нот з аркуша;

 1. Колоквіум.

  • виявлення обізнаності вступника в галузі української та світової музичної культури;

  • дати характеристику творчості композиторів, висвітлити художній зміст твору, визначити форму, стиль, музичну термінологію творів, що виконувались на спеціальному інструменті, диригуванні.


спеціалізація «музичний фольклор»

– спів народних пісень або гра народномузичних творів;

– колоквіум.


На фаховому вступному зі спеціальності вступник повинен:

 1. Виконати 2-3 різнохарактерні твори.

 2. Представлення власних науково-творчих доробків із питань фольклористики.

 3. Відповідь на питання з теорії, методики та практики музикознавства.спеціалізація “Хорове диригування»

Вступник повинен виконати такі завдання:

 • диригування хорового твору (крупна форма, оперна сцена);

 • виконання вокальних творів (романс, арія).

 • колоквіум (згідно визначених питань)спеціалізація “Народні інструменти”

– гра на музичному інструменті;

– диригування;

– колоквіум.

На фаховому вступному випробуванні вступник повинен:

 1. Виконати програму великої форми та оригінальний твір;

2. Продиригувати в супроводі фортепіано один оркестровий твір;

3. Виявити знання з елементарної теорії музики, гармонії, методики викладання гри на музичних інструментах, методики роботи з оркестром, історії інструментального виконавства, інструментування, вивчення оркестрових інструментів;

4. Сольфеджування номерів з листа, слуховий аналіз;

5. Читка нот з аркуша;

 1. Колоквіум.

  • виявлення обізнаності вступника в галузі української та світової музичної культури;

  • дати характеристику творчості композиторів, висвітлити художній зміст твору, визначити форму, стиль, музичну термінологію творів, що виконувались на спеціальному інструменті, диригуванні.


2. Колоквіум

перелік питань для вступників:


Спеціалізації: «Естрадний спів», «Музичне мистецтво естради», «Компютерно-електронна музика»

 1. Принципи ладової організації.

 2. Нотографічна система.

 3. Повторність музичного матеріалу в контексті використання вольт.

 4. Діатонічні варіанти ладових організацій.

 5. Якісно-функційна характеристика ступенів ладу.

 6. Ладотональна організація.

 7. Система ключових знаків.

 8. Мажорні лади народної музики.

 9. Мінорні лади народної музики.

 10. Динамічні відтінки.

 11. Метро-ритмічна організація музичного матеріалу.

 12. Організація акордових структур.

 13. Темпові позначення.

 14. Характеристика стійких і нестійких ступенів ладу.

 15. Характеристика головних ступенів ладу.


спеціалізація “Оркестрові духові та ударні інструменти”

 1. Дати визначення основним принципам методики викладання фахових дисциплін у ВНЗ.

 2. Охарактеризувати основні віхи становлення та розвитку професійної майстерності музиканта-духовика.

 3. Охарактеризувати стан наукової діяльності в галузі виконавства на духових та ударних інструментах в Україні та закордоном на сучасному етапі.

 4. Дати визначення основним принципам відбору кандидатів для навчання гри на духових інструментах у ВНЗ I– II рівнів акредитації.

 5. Визначити особливості роботи губного апарату при грі на духових інструментах.

 6. Охарактеризувати основні прийоми розвитку техніки дихання при грі на духових інструментах.

 7. Охарактеризувати особливості діяльності диригента, його основні функції.

 8. Проаналізувати стан та перспективи розвитку аматорських духових оркестрів в західному регіоні України.

 9. Охарактеризувати творчу діяльність професійних духових оркестрів в Україні.

 10. Назвати видатних диригентів України на сучасному етапі.

 11. Назвати видатних виконавців на духових та ударних інструментів в Україні.

 12. Охарактеризувати специфіку проведення творчих конкурсів в Україні для виконавців, ансамблів на духових та ударних інструментах.

 13. Охарактеризувати творчий доробок композиторів України для розвитку виконавської майстерності гри на духових та ударних інструментах.

14. Проаналізувати наявність наукової, навчально-методичної та нотної літератури для спеціалізації «Оркестрові духові та ударні інструменти» на сучасному етапі.

15. Охарактеризувати перспективи розвитку музичної освіти в Україні.


спеціалізація «музичний фольклор»

 1. Поняття фольклор і фольклоризм. Розвиток музично-фольклористичних досліджень в Україні.

 2. Видатні дослідники музичного фольклору України.

 3. Друковані етномузикознавчі видання: наукова продукція та фольклорні збірники.

 4. Культуро-жанрова система музичного фольклору.

 5. Календарно-обрядові пісні.

 6. Родинно-обрядова творчість.

 7. Сезонно-трудовий цикл.

 8. Народна інструментальна культура.

 9. Необрядові пісні: звичайні та напливові.

 10. Етнографічне регіонування української етнічної території.

 11. Виконавські особливості українського музичного фольклору.

 12. Особливості розвитку багатоголосся: техніки та регіональна специфіка.

 13. Розвиток вторинного виконавства в Україні: представники.

 14. Популяризація фольклорного руху: фестивалі, конкурси та наукові заходи.

 15. Сучасний стан фольклорної традиції.спеціалізація “Хорове диригування»

 1. Назвати ім’я видатного українського композитора, основоположника української класичної музики.

 2. Дати визначення термінам: форма, фактура, хорова партитура.

 3. Назвати повільні, помірні та швидкі темпи.

 4. Назвати хорові жанри.

 5. Назвати композиторів «могучої кучки».

 6. Назвати західних українських композиторів.

 7. Назвати кантати М. Лисенка та К. Стеценка.

 8. Назвати російських композиторів ХІХ ст.

 9. Дати визначення що таке «хор».

 10. Назвіть типи та види хору.

 11. Що означає термін «аранжування».

 12. Дати визначення терміну «опера».

 13. Назвати засновників та головних диригентів Капелли «Думка», «Трембіта».

 14. Хто є автором гімну України.

 15. Скільки є основних диригентських схем.


спеціалізація “Народні інструменти”

 1. Дайте характеристику творчості авторів виконуваної вами програми.

 2. Дайте характеристику будові та конструкційним особливостям вашого інструмента.

 3. Охарактеризуйте музично-акустичні властивості вашого музичного інструмента та прийоми звукотворення.

 4. Розкрийте роль аплікатури у формуванні виконавської техніки музиканта.

 5. Дайте характеристику виконавським штрихам, які застосовуються на вашому музичному інструменті.

 6. Перелічіть та охарактеризуйте виконавські прийоми гри, які застосовуються на вашому музичному інструменті.

 7. Назвіть сучасних вітчизняних та зарубіжних композиторів, які пишуть твори для вашого інструмента.

 8. Визначіть складові та принципи постановки виконавського апарату на музичному інструменті.

 9. Окресліть складові диригентського апарату та визначіть його функції.

 10. Визначіть позиції рук диригента та їхнє застосування в диригуванні.

 11. Дайте пояснення таким поняттям як «характер диригентського жесту», «типи диригентського жесту» та «амплітуда диригентського жесту».

 12. Перелічіть та охарактеризуйте метричні схеми тактування в техніці диригування.

 13. Визначіться щодо проблеми диригування творів, написаних у повільних темпах.

 14. Окресліть технічні завдання при тактуванні довгих тривалостей, синкоп та фермат.

 15. Назвіть авторів та назви найбільш відомих посібників з техніки диригування.За співбесідою на державну форму навчання зараховуються вступник,

які закінчили мистецькі навчальні заклади 3-4 рівнів акредитації з

відзнакою.


Під час співбесіди вступник повинен виявити загальну ерудицію в питаннях музичного мистецтва та володіти музичними знаннями.


Вступники, які мають самостійні роботи з композиції, обробки, оркестровки, аранжування музичних творів можуть представити їх екзаменаційній комісії.


^ Критерії оцінювання


І. Спеціальність


Виконання музичного твору

Оцінка за 4-х

бальною шкалою

Оцінка за 200-бальною шкалою

Низький рівень навичок володіння музичним інструментом (вокалом), невизначеність у трактовці виконання творів, порушення відчуття форми, стилю, жанрових ознак. Серйозні і значні технічні помилки у відтворенні музичного матеріалу.

2


106-123

Наявність певного рівня навичок володіння музичним інструментом (вокалом), незначні текстові помилки, невпевненість у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів, відсутність професійного туше.

3


124-151

Виконання творів на музичному інструментів (спів) визначається адекватною трактовкою, динамічною градацією.

Мають місце професійні навички володіння музичним інструментом (вокалом).

4152-180

Технічна досконалість і художня виразність виконання творів

на музичному інструменті (під час співу),сценічність, образність, бачення жанрово-стильових особливостей, яскравість інтерпретації.

5181-200
Диригування
Оцінка

за 4-х

бальною шкалою

Оцінка за 200-бальною шкалою

Низький рівень навичок володіння технікою диригування, невизначеність у трактовці індивідуалізації лівої і правої руки, порушення відчуття розуміння концепції диригентської практики. Серйозні технічні помилки у відтворенні адекватності звучання музичного матеріалу до тексту.

2


106-123

Наявність певного рівня навичок володіння технікою диригування, незначні помилки у трактовці музичного матеріалу, невпевненість у координації рухів.

3


124-151

Відтворення музичного матеріалу адекватне концепції задуму, що підтверджує наявність відповідного рівня мануальної техніки диригування.

4152-180

Досконалість володіння арсеналу технічних засобів на рівні визначення диригентської майстерності, чітка координація рухів у відповідності до розмежування ролі правої і лівої руки.

5181-200

^ Вокальне виконавство
Оцінка

за 4-х

бальною шкалою

Оцінка за 200-бальною шкалою

Виконання вокальних творів має значні помилки в чистоті інтонування, порушенні музичного стилю, форми, жанрової визначеності, наявні текстові помилки.

2


106-123

Виконання вокальних творів має незначні помилки в чистоті інтонування, невпевненість у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів, випадкові текстові помилки.

3


124-151

Виконання вокальних творів визначається звуковисотною чистотою інтонування, художньою інтерпретацією, незначною невпевненістю у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів. Впевненість у жанрових особливостях та технічних можливостях виконання.

4152-180

Яскраве виконання вокальних творів, наявність навичок постановки голосу, чистота інтонації, художня інтерпретація і відчуття жанрово-стильових особливостей і формотворчих процесів.

5181-200


ІІ. колоквіум

Оцінка за 4-х

бальною шкалою

Оцінка за 200-бальною шкалою

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

2


106-123

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє недостатні знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал та виправляти помилки, серед яких є ряд суттєвих. Невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу відповіді.

3


124-151

Вступник добре володіє вивчений обсягом матеріалу та проявляє належні знання, самостійно виправляє допущені помилки. Має власний підхід до поставленого завдання. Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача.

4152-180

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ і фактів.

5181-200список Рекомендованої літератури:

1. Афонченко М. Українська хорова духовна музика: Хрестоматія з диригування. – Рівне, 1998.

2. Безбородова Л. Дирижирование. – М.: Просвещение, 1990.

3. Виховання майбутніх учителів засобами українського музичного фольклору. - Рівне, Бердянськ: Овід, 2008.

4. Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. 5 / Упоряд. В.П. Ковальчука. – Вип. V.– Рівне: Перспектива, 2005.

5. Іваницький А. Українська музична фольклористика. – Київ, 1999.

6. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – Київ: Музична Україна, 1990.

7. Колесса М. Основи техніки диригування. – К., 1974.

8. Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень. // В кн.: Музикознавчі праці. – К., 1970.

9. Колесса Ф. Шкільний співаник. – Київ: Музична Україна, 1991.

10. Колесса М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

11. Коломоєць О. Хорознавство: Навчальний посібник для вузів, - К.: Либідь, 2001.

12. Коллиер Дж. Становление джаза.– М., 1984.

13. Круль П.Ф. Східнослов”янська інструментальна культура: історичні витоки і функціонування [Текст] : монографія/П.Ф.Круль.-Івано-Франківськ,2006.

14. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке.– М., 1997.

15. Леонтович М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

16. Лисько З. Музичний словник. – К., 1994.

17. Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

18. Мархлевський Л. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К., 1986.

29. Мелодії древнього Нобеля: Науково-популярне видання / Записи, транскрипції та впоряд. Р.В. Цапун.– Рівне: Перспектива, 2003.

20. Народна музика Північної Рокитнівщини / Упоряд. Ю.П. Рибак, Л.Д. Гапон.– Львів: Сполом, 2002.

21. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод.вид.). №2/М-во освіти і науки України РДГУ.Ін-т мистецтв, каф.народних інструментів; Ред. О.Трофимчук; Редкол.:О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.-70с.

22. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод. вид.). №3 /М-во освіти і науки України РДГУ. Ін-т мистецтв, каф. народних інструментів;Ред. О.Трофимчук; Редкол.: О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.

23. Овчинников Е.В. История джаза: Учебник. Вып. 1.– М., 1994.

24. Орлова Н.П. Хорове диригування.– К.: КДУКМ. 1998.

25. Осеннева М. Самарин В. Хоровой класс и практическая работа с хором. – М.: Академия, 2005. .

26. Особливості роботи з аматорським джазовим ансамблем “Диксиленд”: Метод. рекоменації / Упоряд. О.В.Сіончук. - Рівне: РДГУ, 2004.

27. Обробки народних пісень для баяна / Упоряд. М. Різоль.– К., 1990.

28. Павлюченко С. Елементарна теорія музики:Посібник/Заг. ред. А.В.Лобанова та Н.С.Лобанової.-К.: Муз. Україна,1997.

29. Пархоменко Т.Календарні звичаї та обряди Рівненщини/Нотні транскрипції Л.Гапон, С.Іонової, О.Пех, Н.Боярської.-Рівне:видавець О.Зень, 2008.

30. Пігров К. Керування хором.– К., 1962.

31. Пісні з репертуару “Волинян” / Упоряд. Л.Д. Гапон.– Рівне, 2004.

32. Пісні поліського літа: Репертуарний збірник / Упоряд. О.М.Юзюк.– Рівне, 2004.

33. Побережна Г., Щериця Т. Загальна теорія музики: Підручник.– К., 2004.

34. Порадник для вступників на кафедру музичного фольклору: Навчально-методичний посібник / Упоряд. Р.І.Дзвінка, Ю.П.Рибак, Л.Д.Гапон.– Рівне, 2006. – 32 с.

35. Посвалюк В. Всеукраїнський брас-бюлетень: музичний журнал// Гільдія трубачів-професіоналів України. – К., № 1 – № 10, 1995-2004 р.

36. Птица К. О музыке и музыкантах.– М., 1995.

37. Сверлюк С.Я. Диригентсько-оркестрова освіта:теорія,методика,практика [Текст]: монографія/Я.В.Сверлюк; М-во культури і туризму України, Київ. нац.ун-т культури і мистецтв.-Рівне: РДГУ,2007.

38. Сапожнік О. Сучасна популярна естрадна музика: Авторська програма. – К., 2000.

39. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика.– М.: Музыка, 1987.

40. Смаглій Г.А. Основи теорії музики: Підручник для навч. заклад. освіти,культури і мистецтв/ Г.А.Смаглій, Л.В.Маловик.-4-те вид., переробл. і допов. -Х.:Факт,2007.

41. Співає український народний хор ім. Г.Верьовки. /Упоряд. А.Авдієвський. – К.: Муз. Україна, 2005.

42. Стеценко К. Кантати і хори. /Упоряд. М.Юрченко. – К.: Муз. Україна, 2008.

43. Стулова Г. Хоровой класс.– М., 1988.

44. Сохор А. О музыке серьёзной и лёгкой.– Л.: Музыка, 1994.

45. Федун М. Довідник з музичної грамоти та сольфеджіо.– Львів, 2001.

46. Цуккерман В. Анализ музыкальных прозведений.– М., 1983, 1987.

47. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке.– М, 1984.

48. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.– М., 1972.

49. Юдин С. Формирования голоса певца.– М. , 1973.

50. Юцевич Ю. Словник музичних термінів. – К., 1977.

51. Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.


Схожі:

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Гру на музичному інструменті (фортепіано, баян-акордеон, скрипка, бандура, гітара та ін.)
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма вступного випробування з
Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: А. С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Програма вступного випробовування з англійської мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи