Кафедра театральної режисури “Затверджую” icon

Кафедра театральної режисури “Затверджую”
Скачати 133.7 Kb.
НазваКафедра театральної режисури “Затверджую”
Дата15.09.2012
Розмір133.7 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ


ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОЇ РЕЖИСУРИ
Затверджую”


Голова приймальної комісії

Ректор Рівненського державного

гуманітарного університету

__________проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ”

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 0202 « МИСТЕЦТВО»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02020101 “ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО”

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

«БАКАЛАВР»

Спеціалізація «Акторське мистецтво драматичного театру»


РІВНЕ -2012
Програма фахового випробування (творчого конкурсу) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 7.02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Спеціалізація «Акторське мистецтво» / Укладач: Богатирьов В.О. – Рівне, РДГУ.- 2012.


Укладач – Богатирьов В.О. – зав. кафедрою театральної режисури, доцент, кандидат педагогічних наук.


Програма фахового випробування (творчого конкурсу) призначена на допомогу вступникам на навчання за спеціальністю «Театральне мистецтво» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст » на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, вимоги до наявності певних творчих даних, запропоновано умови та завдання, які мають бути виконані в ході творчого конкурсу, навички та уміння, які має продемонструвати вступник фаховій атестаційній комісії під час фахового випробування. В програмі визначено основні критерії оцінки відповідей та виконання практичних творчих завдань вступників на фаховому випробування (творчому конкурсі), вказано рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою театральної режисури протокол № 8 від « 20» лютого 2012 року.


^ Пояснювальна записка.


Фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в РДГУ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання та уміння для подальшої самостійної творчої діяльності в галузі театрального мистецтва.

Абітурієнти, які обрали спеціалізацію “^ Акторське мистецтво драматичного театру ”, повинні мати творчі здібності, виявити відповідні фахові уміння, необхідні знання у галузі акторського мистецтва в обсязі освітньо-професійної програми бакалавра театрального мистецтва відповідної кваліфікації.

Знання:

- теорії акторської майстерності, основних положень системи К.С.Станіславського;

. історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури,

. історії написання та історії постановок драматичних творів, виконуваних абітурієнтом під час випробування,

. театральної термінології та літератури за фахом,

- теорії театрального мистецтва.

Уміння:

. професійно грамотно і виразно на належному фаховому рівні виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою драматичні твори;

. грамотно визначати жанрові особливості драматургії при втіленні монологу,

- створити сценічний образ , виразний характер дійової особи;

. співати, рухатися та танцювати під музику під час вступного випробування, ^ Наявність навичок:

. акторського перевтілення,

. темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні ролі,

. сценічно виразної органічної дії;

. м`язового звільнення;

- імпровізаційного самопочуття,

. емоційного впливу на глядача;

. досконале володіння виразними засобами актора (мови, жесту, руху, пластичної виразності тіла, тощо);


Фахове випробування складається з двох етапів:
1-й етап – виконавська майстерність.
Вступник повинен виконати драматичні твори та показати володіння вокальними та хореографічними уміннями.
Випробування проходить за програмою фахових іспитів зі спеціалізації «Акторське мистецтво драматичного театру».
2-й етап – спеціальність (співбесіда):
– вступник повинен продемонструвати певний рівень знань з теорії акторської майстерності, театрального мистецтва та володіння методами роботи над роллю відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра театрального мистецтва.

– пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу.

Перед фаховим випробуванням вступники повинні пройти попередні консультації, на яких узгоджується обраний для виконання репертуар, питання технічного забезпечення музичного супроводу виконання вокальних та хореографічних творів, обрана виконання драматургія.


Продемонстровані вступником знання та уміння оцінюються за 200- бальною шкалою відповідно до рівня володіння певними творчими даними та повноти і вичерпності, оригінальності та виправданості застосованих засобів виразності при виконанні запропонованих творчих завдань.


Таблиця

Оцінювання результатів фахового випробування вступників на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” галузі знань 0202 “Мистецтво”,

спеціальність 7.02020101 “Театральне мистецтво” за шкалою 100-200 балів


Таблиця оцінювання І етапу фахового випробування

Виконавська майстерність (Перевірка акторських даних.)


^ Оцінка за 5 бальною

шкалою

Шкала оцінювання

100-200 балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів


Незадовільно

106-123

Вступник не підготував до показу репертуар, не впевнений у виконанні тексту. Виявляє лише окремі творчі дані.

Задовільно

124-151

Вступник підготував до показу не всі обов’язкові твори, демонструє слабкий рівень майстерності виконання. Допускає порушення логіки. Має недостатні творчі дані.

Добре

152-180

Вступник добре підготував репертуар до показу. Має добрі творчі дані і певні недоліки у виконавський майстерності.

Відмінно

181-200

Вступник бездоганно виконує репертуар, демонструє блискучі творчі дані, в тому числі в інших видах мистецтва. Володіє сценічною імпровізацією.
Таблиця оцінювання ІІ етапу фахового випробування

Спеціальність (Співбесіда: пісня, танець)


^ Оцінка за 5 бальною

шкалою

Шкала оцінювання

100-200 балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів


Незадовільно

106-123

Вступник не підготував до показу репертуар, не виявив музичних і ритмічних даних. Невпевнено почувається у запропонованих обставинах етюду, дія нелогічна, виявляється м’язовий затиск. Не орієнтується в питаннях театрального мистецтва.

Задовільно

124-151

Вступник виявляє слабкі музичні та пластичні дані, демонструє зображення сценічної дії, не вірить у запропоновані обставини, має недостатні творчі дані, окремі та фрагментарні знання з театрального мистецтва. Виявляє недостатньо обізнаність у галузі інших видів мистецтва.

Добре

152-180

Вступник добре володіє тілом та голосом, має музичний слух, ритмічні дані, добре рухається під музику, підготував відповідний його даним репертуар. Має достатні знання про театральне мистецтво, впевнено володіє певною театральною термінологією, демонструє обізнаність в суміжних видах мистецтва.

Відмінно

181-200

Вступник бездоганно виконує пісню, танець. Демонструє блискучі вокальні та пластично-ритмічні дані, бездоганне володіння тілом та голосом. Акторський етюд логічний, має сюжет, точну і органічну сценічну дію, виразні пристосування і яскраві оцінки фактів. Вільно орієнтується в питаннях історії та теорії театру, демонструє розуміння особливості творчого процесу створення ролі та вистави.^ ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

Фахове випробовування(творчий конкурс) складається з двох етапів

І. Виконавська майстерність (перевірка акторських даних)

Програма фахового випробовування передбачає знання фахових дисциплін освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр театрального мистецтва».

Зміст фахового випробовування носить комплексний характер та складається з двох частин: практичної та теоретичної. Теоретична частина має за мету виявити знання з теорії акторської майстерності. Практична частина складається з виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах в публічної самотності та звернений монолог або уривку з моновистави (самостійно підготовлених абітурієнтом). Крім оцінки здатностей вступника перевіряються його зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані.

Практична частина складається з виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах в публічної самотності та звернений монолог або уривку з моно вистави (самостійно підготовлених абітурієнтом). Крім оцінки здібностей абітурієнта перевіряються його зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані.

1. Виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах публічної самотності або уривку з моновистави (самостійно підготовлених абітурієнтом). Перевірка абітурієнта на володіння психофізичним апаратом актора, володіння всіма елементами сценічної дії, перевтілення в образ, внутрішнє бачення, створення внутрішнього монологу, володіння «другим» планом у виконанні монологу, створення мовної характеристики та внутрішнього і зовнішнього характеру.


З метою більш повного вияву творчих здібностей атестаційна комісія має право давати вступникові завдання, які не виходять за межі запропонованої програми. Вступник може включити до програми вступного випробування (творчого конкурсу) інші творчі роботи, крім вказаних нижче у переліку.


ІІ. Другий етап «Спеціальність ( співбесіда - Основи теорії та історії театрального мистецтва)

передбачає: перевірку знань основ теорії акторської майстерності, вокальних та хореографічних даних.

Виконання вступником самостійно підготовленого танцю. Демонстрація вступником професійних умінь і навичок з народного сюжетного, бального або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

Виконання вокального твору за самостійним вибором вступника. Демонстрація вокальних даних, володіння голосом, наявності музичного слуху, відчуття ритму, тощо.


^ Орієнтовні питання теоретичного рівня

 1. Розкрийте основні положення одного з розділів системи К.С. Станіславського - “Робота актора над собою”.

 2. Охарактеризуйте елемент сценічної дії – пам'ять фізичних дій. Наведіть приклади вправ.

 3. Розкрийте основні етапи роботи над створенням образу у виставі.

 4. Розкрийте поняття “сценічна задача” та охарактеризуйте її елементи.

 5. Поясніть сутність методу фізичної дії К.С. Станіславського та біомеханіки Мейєрхольда.

 6. Розкрийте поняття “партитура ролі”. Поясніть її значення в роботі актора над роллю.

 7. Розкрийте сутність вчення К.С. Станіславського про сценічну дію та охарактеризуйте види сценічної дії.

 8. Охарактеризуйте елементи сценічної дії - сценічна віра та безпосередність. Наведіть приклади вправ.

 9. Надайте характеристику природи акторської гри. Поясніть єдність фізичної та психічної дії.

 10. Розкрийте значення словесної дії у творчості актора.

 11. Охарактеризуйте основні частини системи К.С. Станіславського.

 12. Поясніть сутність сценічної задачі та охарактеризуйте її елементи.

 13. Розкрийте основні положення одного з розділів системи К.С. Станіславського – “Робота актора над роллю”.

 14. Охарактеризуйте елемент сценічної дії – відчуття правди, логіка та послідовність. Наведіть приклади вправ.

 15. Розкрийте основні принципи роботи видатного українського режисера Леся Курбаса з акторами.

 16. Розкрийте поняття “акторське пристосування” та поясніть їх значення у роботі актора над роллю.

 17. Надайте характеристику акторському мистецтву України на сучасному етапі.

 18. Розкрийте поняття “сценічна правда”. Поясніть сутність органічності виконавця на сцені.

 19. Поясніть значення внутрішньої та зовнішньої характерності в роботі актора над роллю.

 20. Охарактеризуйте застільний період роботи актора над роллю та розкрийте його цілі та задачі.

 21. Розкрийте поняття “запропоновані обставини”, “магічне “якби” та їх роль над створенням образу.

 22. Поясніть сутність поняття: «актор - носій специфіки театру».

 23. Розкрийте сутність елементу сценічної дії – сценічної уваги. Наведіть приклади вправ.

 24. Розкрийте поняття “сценічні відношення” та оцінка факту. Наведіть приклади вправ на оволодіння сценічними відношеннями.

 25. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи системи К.С.Станіславського та поясніть їх важливість у роботі актора над роллю.

 26. Розкрийте поняття «сценічна уява та фантазія». Наведіть приклади вправ на оволодіння сценічною уявою та фантазією.

 27. Розкрийте сутність домашньої роботи актора над роллю.

 28. Розкрийте поняття «надзавдання та наскрізна дія ролі», шлейф та перспектива ролі. Наведіть приклади.

 29. Поясніть сутність роботи актора над роллю. Розкрийте поняття «дійовий аналіз життя ролі”.

 30. Поясніть роль тренінгу у набутті акторської майстерності та наведіть приклади вправ на тренування акторської психотехніки.

 31. Розкрийте поняття “м'язова свобода”. Наведіть приклади вправ на розвиток "внутрішнього м'язового контролера".

 32. Розкрийте поняття «внутрішня та зовнішня характерність» та зерно ролі. Наведіть приклади.

 33. Розкрийте поняття «словесна дія». Поясніть важливість виявлення підтексту в роботі актора над роллю.

 34. Розкрийте поняття «сценічна віра». Наведіть приклади вправ на оволодіння сценічною вірою.

 35. Обґрунтуйте значення внутрішнього монологу та бачення в пошуку вірної сценічної дії та акторського самопочуття.

 36. Розкрийте поняття «емоційна пам'ять». Наведіть приклади вправ на розвиток емоційної пам'яті.

 37. Розкрийте значення «акторських манків» та наведіть їх приклади.

 38. Розкрийте поняття “темпо-ритм”. Поясніть значення роботи актора над оволодінням темпо-ритмом. Наведіть приклади вправ.

 39. Поясніть основний принцип системи К.С. Станіславського – принцип перевтілення. Наведіть приклади.

 40. Поясніть значення вивчення матеріалів дійсного життя в роботі актора над роллю.


Оцінка виставляється за 200-бальною шкалою оцінювання (від 106 до 200 балів) за кожний етап творчого конкурсу: за перший етап «Виконавська майстерність» – від 106 до 200 балів; за другий етап «Спеціальність, співбесіда» – від 106 до 200 балів.


Вступники, які отримали під час творчого конкурсу хоча б за один етап менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.


П Е Р Е Л І К

рекомендованих п’єс для фахового вступного випробування з

режисури та майстерності актора.


 1. І.Котляревський “Наталка Полтавка”, “Москаль-чарівник”.

 2. І.Карпенко-Карий “Мартин Боруля”, “Сто тисяч”, “Хазяїн”, “Безталанна”.

 3. М.Старицький “За двома зайцями”, “Не судилось”.

 4. М.Кропивницький “Дай серцю волю”, “Пошились у дурні”, “По ревізії”, “Глитай або Павук”.

 5. Л.Українка “Лісова пісня”, “Камінний господар”, “Одержима”, “Бояриня”.

 6. І.Франко “Украдене щастя”.

 7. О.Олесь “Ніч на полонині”, « По дорозі в казку»

 8. В.Винниченко “Брехня”, “Закон”, “Чорна пантера і Білий ведмідь”.

 9. М.Куліш “ 97”, “Патетична соната”, “Отак загинув Гуска”, “Мина Мазайло”.

 10. І.Кочерга “Свіччине весілля”, “Ярослав Мудрий”.

 11. В.Шекспір “Ромео і Джульєтта”, “Гамлет”, “Король Лір”.

 12. Мольєр “Тартюф”, “Міщанин -шляхтич”, “Лікар мимоволі”

 13. Лопе де Вега “Собака на сіні”

 14. Бомарше “Одруження Фігаро”.

 15. Г.Ібсен “Нора”.

 16. Б.Шоу “Пігмаліон”.

 17. Г.Лорка “Криваве весілля”, “Дім Бернарди Альби”.

 18. Б.Брехт “Матінка Кураж та її діти”, “Трьохкопійчана опера”

 19. М.Гоголь “Ревізор”, “Одруження”.

 20. О.Островський “Безприданниця”, “Гроза”.

 21. А.Чехов “Чайка”, “Вишневий сад”, “Освідчення”, “Ювілей”.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. . Берсенев И. Об актерском искусстве / И. Берсенев. –М. : Искусство, 1961. – 349 с.

 2. . Брехт Б. О театре : сб. ст. / Б. Брехт. – М.: Искусство, 1960 – 363 с.

 3. . Брук П. Жодних секретів./ П.Брук . – Львів: ЛНУ, 2005.

 4. . Вахтангов Е. Материалы и статьи / Е. Вахтангов. – М.: Искусство, 1989.– 310 с.

 5. . Жуве Л. Мысли о театре / Л. Жуве. – М.: Искусство, 1960. – 298с.

 6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг/ С.В.Гиппиус.- СПб: Пройм- Еврознак, 2006.

 7. Захава В. Мастерство актера и режисера / В. Захава. – М.: Искусство, 1978. – 334 с.

 8. . Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли / М.И.Кнебель.

 9. . Корифеї українського театру : зб. ст. – К., 1982.

 10. . Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього /Н.М. Корнієнко. – К., 1998.

 11. . Корогодський З.Я. Этюд и школа / З.Я. Корогодский. – М.,1975.

 12. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского / Г.С.Кристи.- М.: ВТО, 1978.

 13. Курбас Л. Спогади / Л.Курбас. – К. : Мистецтво,1969. – 373 с.

 14. Немирович-Данченко В. О творчестве актера / В. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1984. – 623 с.

 15. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х томах / В. Мейерхольд. – М. : Искусство, 1968.

 16. Пацунов В.П. Театральна вертикаль. / В.П.Пацунов – К.: КНУКіМ, 2003.

 17. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. –М.: Искусство, 1983. – 424 с.

 18. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 1. / К.Станиславский. – М. : Искусство, 1983. – 398 с.

 19. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 2. / К.Станиславский. – М. : Искусство, 1951. – 666 с. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2-х т./ Г.А. Товстоногов – Л. : Искусство, 1984.

 20. Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені./ Р.О.Черкашин - К.,Вища школа, 1989.

 21. Чехов М. Литературное наследие. В двух томах. / М. Чехов. Т.2. (Об искусстве актера). – М.: Искусство, 1986. – 560 с.

 22. Журнали: “Український театр”, “Театр”, “Кіно і театр”.Схожі:

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020201 «Театральне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут мистецтв кафедра режисури театралізованих видовищ І свят шановні викладачі та студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-творчої конференції
Які відбудеться 5 квітня 2012 року в м. Києві на базі накккіМ (актова зала, 11. 30)
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconОснови режисури театральних форм відпочинку

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconІ.І. Мечникова сучасні “синдроми” театральної критики
move to 1064-20619
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconПерелі к рекомендованих п’єс для вступного іспиту з режисури та майстерності актора

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра режисури та хореографії Програма творчого конкурсу для абітурієнтів Галузь знань
Упродовж періоду подачі документів для абітурієнтів організовано консультації, де вони можуть з’ясувати особливості проведення творчого...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра музичного мистецтва І хореографії Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи