Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Скачати 141.95 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Дата01.06.2013
Розмір141.95 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарний університету

______проф. Постоловський Р. М.

«___»____________________2013 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

зі спеціальності 7.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»


Схвалено вченою радою художньо-педагогічного факультету

Протокол № 6 від «29» січня 2013 р.


Голова вченої ради художньо-педагогічного факультету проф. Вербець В.В.


Рівне – 2013


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 7.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» /

Укладач: доц. О.А. Сташук – Рівне, РДГУ, 2013.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані завдання призначені для виявлення їх творчих здібностей. Охарактеризовані критерії оцінки завдань, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (протокол № 5 від 15 .01.2013 р.).


^ ВСТУП


Мета фахового випробування та вимоги до підготовленості вступника. Метою фахового випробування є перевірка та оцінювання творчих здібностей вступника, що включає в себе виявлення рівня теоретичних та практичних умінь та навичок з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Вступник має засвідчити як теоретичну мистецьку підготовку з різноманітних питань образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, так і творчий рівень набутих умінь та навичок при практичному створенні живописного художньо-мистецького зображення.

Виконуючи запропоновані теоретичні завдання, вступник виявляє здатність аналітичного трактування мистецьких явищ та окремих творів мистецтва. Окрім того, він має пояснити сутність, особливості та значення мистецтв, орієнтуватись у складному світі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, оперувати назвами та термінами, відрізняти правдиве мистецтво від фальші.

Виконуючи практичне завдання, вступник виявляє практичні уміння та навички живописного відтворення натури, навички композиційної побудови зображення, уміння бачити та відтворювати як окремі деталі, так і узагальнювати, досягати цільності та цілісності зображення, створювати художній образ.

Виконання теоретичного та практичного завдань є необхідним підґрунтям загальної фахової підготовки вступника.


^ Порядок проведення фахового випробування.

Фахове випробування полягає у виконанні двох окремих етапів (завдань) – теоретичного і практичного. Завдання призначені для виявлення теоретичних і практичних творчих здібностей вступників, вимагають достатнього рівня як теоретичних знань з образотворчого мистецтва, так і практичним володінням певними художньо-живописними техніками, умінням передавати форму, об’єм та простір згідно правил реалістичного зображення. Вступник повинен виявити необхідні уміння і навички композиційного розташування зображення.

Фахове випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ, у визначені дні та конкретні години.

Виконання першого, теоретичного, етапу (завдання) проходить у формі співбесіди. Вступник має відповісти на запропоновані питання вступної комісії, засвідчити наявний рівень теоретичних знань з теорії та історії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Другим етапом (завданням) фахового випробування є живопис - живописне відтворення портрету людини. Завдання включає у себе композиційне розташування на форматі, конструктивну побудову, передачу пропорцій, відтворення матеріальності і об’єму кольором. Завдання виконується з натури (натурна постановка). Вступнику потрібно брати з собою необхідні для матеріали та інструменти, перелік яких рекомендовано приймальною комісією (фарби, папір, палітра тощо).

Виконання завдань першого та другого етапів фахового випробування дає змогу виявити і вірно оцінити загальний рівень фахової підготовки вступника.

Детальніше про проведення обох етапів фахового випробування див. нижче, у розділі «Зміст тем і питань програми».

Оцінювання результатів фахового випробування кожного етапу (завдання) здійснюється окремо за 200-бальною шкалою (див. критерії фахового випробування).


^ Порядок оцінювання. Оцінювання виконаних вступником завдань обох етапів здійснюється фаховою атестаційною комісією (у складі трьох осіб) по закінченні призначеного на кожне завдання часового терміну. Вступник особисто дає відповіді на теоретичні запитання, особисто здає практичну роботу (живопис) представнику предметної комісії. Оцінювання результатів фахового випробування кожного етапу (завдання) здійснюється окремо за 200-бальною шкалою, виставляється середня кількість балів. При оцінюванні першого етапу враховується загальний рівень теоретичних знань широкого кола питань з образотворчого мистецтва, виконання другого етапу – практичної роботи –оцінюється загальний рівень практичної фахової підготовки, здатність виконати завдання з живопису на достатньо високому рівні. При цьому враховуються усі необхідні для відтворення зображення частини творчого процесу, також творчі уміння та навички вступника, його загальний рівень мистецької підготовки.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Перший етап (теоретичне завдання):


Значена оцінка

Шкала оцінювання 106-200 балів

^ Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання першого (теоретичного) етапу


незадовільно

106 - 123

2

Вступник не володіє теоретичним матеріалом у достатній мірі, або ж володіє окремими положеннями без належного взаємозв’язку і належної систематизації.

Не достатньо орієнтується у основних мистецьких напрямах і стилях, не здатний дати основні визначення і охарактеризувати на належному рівні мистецькі положення, суттєво затрудняється у термінології, творчості окремих відомих митців.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певним рівнем теоретичних знань, але не здатний подати їх у взаємозв’язку, не може навести прикладів їх практичного застосування.

У визначенні теоретичних мистецьких понять, таких як художній образ, колористика, мистецтвознавство, композиція твору тощо допускає помилки, не може їх належно класифікувати і узагальнити.

Допускає суттєві неточності у визначенні і трактуванні основних напрямів і стилів, їх характерних особливостей у історичному контексті.


добре

152 - 180

4

Вступник володіє достатнім рівнем теоретичних знань з теорії, історії та практики образотворчих мистецтв, але допускає помилки у трактуванні окремих положень і визначень.

У поясненні характерних особливостей основних мистецьких стилів та напрямів допускає окремі неточності, затрудняється охарактеризувати розвиток різних видів мистецтв місцевих регіонів і шкіл, але матеріалом володіє у повній мірі.

Затрудняється дати повний мистецький аналіз і характеристику визначальних мистецьких взаємозв’язків у історичному контексті, основних узагальнень і висновків щодо різноманітних проблем образотворчого мистецтва.


відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє теоретичним матеріалом щодо різноманітних питань образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, впевнено і аргументовано наводить означення, вміло використовує термінологію.

Пояснення проводить з використанням прикладів, оперуючи даними з теорії та історії мистецтв, мистецтвознавства, користується узагальненнями, уміло наводить висновки.

Вільно орієнтується у різноманітних питаннях і проблемах мистецтва минулого і сучасного у їх взаємозв’язку.
^ Другий етап (практичне завдання):Значена оцінка

Шкала оцінювання 106-200 балів

^ Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання другого (практичного) етапунезадовільно

106 - 123

2

Вступник не може відтворити натуру зображувальними живописними засобами.

Не володіє художньою живописною грамотою на належному рівні, неправильно компонує на форматі, очевидні грубі порушення пропорцій, кольорове і тональне вирішення на дуже низькому виконавському рівні, суттєві не доопрацювання при побудові голови людини, відсутні цілісність і узагальнення.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певними навичками зображувальної живописної грамоти, здатний відтворити натуру, але при цьому допускає суттєві помилки.

Непереконливе композиційне вирішення, недостатньо впевнено володіє живописною технікою, допускає порушення пропорцій, кольорових і тональних співвідношень. Очевидні недоліки у передачі матеріальності і об’єму, допускає порушення цілісності зображення. Відсутні узагальнення і акценти.


добре

152 - 180

4

Вступник добре володіє навичками зображувальної живописної грамоти. Вірно компонує на форматі, має знання перспективи, пластичної анатомії, володіє рисунком, грамотно передає тональні і кольорові співвідношення. Допускає окремі неточності у композиційному, живописному, тональному вирішеннях.

При зображенні натури проявляє деяку невпевненість, характер передає непереконливо, окремі недоліки колористичного вирішення.відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє зображувальною живописною грамотою з елементами власного творчого підходу.

Робота характеризується впевненою побудовою, передачею об’ємів кольором і світлотінню, чітким трактуванням деталей, виразністю і цільністю сприйняття.

Правильно і грамотно передає натуру, зображення чітке і виразне, деталі об’єднані у єдине ціле.

Крім вільного володіння художніми матеріалами і технікою демонструє набутий досвід, а також власний живописний почерк.

Робота виконана без суттєвих зауваг.З^ МІСТ ТЕМ ТА ПИТАНЬ ПРОГРАМИ


Завдання першого етапу (теоретичного)

Питання першого етапу (теоретичного завдання) складені на основі теоретичного матеріалу деяких дисциплін образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», таких як теорія мистецтв, історія вітчизняного мистецтва, історія зарубіжного мистецтва, інтер’єр та перспектива, пластична анатомія, кольорознавство, етнологія і фольклор, народні звичаї, свята та обряди. Запропоновані питання містять у собі матеріал як з теорії зарубіжного і вітчизняного мистецтва, так і його практичного втілення у контексті розвитку різноманітних мистецьких напрямів та стилів, окремих мистецьких явищ, творчості найбільш відомих митців різних історичних періодів. Великої уваги надається вітчизняному мистецтву, визначенню його місця та значення у системі світового мистецтва, взаємозв’язків із зарубіжним мистецтвом тощо.


^ Перелік теоретичних питань


 1. Види образотворчого мистецтва. Значення образотворчого мистецтва в системі культурно-естетичного виховання.

 2. Розкрити питання естетичного ідеалу в культурі античності.

 3. Дати характеристику основних ордерних систем в давньогрецькій архітектурі.

 4. Дати загальну характеристику мистецтва Давнього Риму.

 5. Проаналізувати головні досягнення візантійської архітектури.

 6. Монументальний живопис Візантії. Традиції, значення.

 7. Бароко як художній стиль ХV – ХVІІ століть у європейському та вітчизняному мистецтві.

 8. Романська та готична архітектура. Ознаки, особливості.

 9. Визначити особливості середньовікового романського мистецтва.

 10. Визначити особливості середньовікового готичного мистецтва.

 11. Дати загальну характеристику мистецтва епохи Відродження.

 12. Дати загальну характеристику мистецтва епохи Просвітництва.

 13. Визначні митці західноєвропейського мистецтва ХVІІ століття.

 14. Визначити особливості образотворчих мистецтв Західної Європи ХІХ століття.

 15. Розкрити тему: «Мистецтво ХХ століття: новий якісний стан».

 16. Визначити основні тенденції та особливості розвитку мистецтва ХХІ століття.

 17. Охарактеризувати українське пластичне мистецтво барокового стилю.

 18. Класицизм – останній «великий» стиль епохи.

 19. Дати характеристику розвитку пейзажного жанру в українському живописі ХІХ ст.

 20. Дати мистецьку оцінку живописного та графічного насліддя Т. Шевченка.

 21. Розкрити тему: « Г. Нарбут – засновник нової школи української графіки».

 22. Проаналізувати художні напрями та стилі вітчизняного мистецтва у історичному контексті.

 23. Твір образотворчого мистецтва. Ідея, зміст, форма.

 24. Художній образ у мистецтві.

 25. Колористична структура живописного твору. Колір, його особливості.

 26. Мистецтво творчого відтворення. Площинне і об'ємне зображення.

 27. Графічні мистецькі техніки. Особливості, приклади застосування.

 28. Проаналізувати особливості живопису як виду образотворчого мистецтва.

 29. Проаналізувати особливості скульптури як виду образотворчого мистецтва.

 30. Композиція художнього твору. Основні композиційні закономірності.

 31. Мистецтвознавство – наука про образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.

 32. Поняття «стилізації» у мистецтві. Принципи застосування у художньому творі.

 33. Проаналізувати основні закономірності анатомічної побудови людини. Пропорції людини.

 34. Анатомічна конструкція голови людини та її пропорції. Обґрунтувати пластанатомічні особливості черепа людини.

 35. Мистецтво пластики. Види та жанри скульптури.

 36. Особливості побудови інтер’єру. Види перспективи.

 37. «Соціалістичний» реалізм та його уроки.

 38. Романтизм у вітчизняному та європейському мистецтві.

 39. Народні традиції поліської вишивки, їх використання у сучасному декоративно-прикладному мистецтві.

 40. Визначити та охарактеризувати види декоративно-прикладного мистецтва в Україні у історичному контексті.

 41. Національна академія мистецтв як науково-творчий центр у галузі образотворчого мистецтва у м. Києві.

 42. Національна академія мистецтв як науково-творчий центр у галузі образотворчого мистецтва у м. Львові.

 43. Роль вітчизняного мистецтва у контексті розвитку світового мистецтва кінця ІХХ – поч. ХХ століття.

 44. Основні напрямки світового мистецтва ХХ-го століття.

 45. Роль народних традицій і художніх ремесел у розвитку вітчизняної культури і мистецтва.

 46. Значення мистецької спадщини школи Михайла Бойчука.

 47. Особливості декоративно-прикладного мистецтва Рівненського Полісся.^ Завдання другого етапу (практичного)


Завдання другого (практичного) етапу вступного фахового випробування полягає у виконанні живописної роботи – портрету людини з натури. Робота етюдного характеру, виконується на форматі А-2, матеріал – олійні фарби, полотно або картон. Час виконання – чотири години. Моделлю слугує чоловік або жінка середніх літ, з конкретно вираженими рисами обличчя. Освітлення денне, розсіяне, при необхідності використовується штучне освітлення.

Вступник має обрати найбільш оптимальний варіант композиції, чітко виконати рисунок (виконується портрет у вигляді погруддя), вірно відтворити зовнішність натурника, його характерні риси і особливості, з допомогою живописних засобів і прийомів знайти найбільш вдале колористичне вирішення, а також передати об’єм, фактуру, матеріальність і глибину простору. При цьому вступник використовує знання і уміння з композиції, рисунку, живопису, пластичної анатомії, перспективи, кольорознавства.

При виконанні завдання вступник має показати певний досвід та загальний практичний рівень живописної майстерності, володіти у достатній мірі живописною технікою та різноманітними прийомами живописного письма, також продемонструвати колористичні здібності (відчуття кольору) у реалістичному відтворенні портрету людини.


Список рекомендованої літератури 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво (підручник) / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чурай, М.Є. Станкевич. – Львів, 1993. – 185 с.

 2. Басанець Л.В. Художні техніки рисунка / Л.В. Басанець. – Одеса: ОДПІ, 2002 – 128 с.

 3. Беличко Ю.В. Український живопис: Сто вибр. творів (Альбом) / Ю.В.Беличко. – К.: Мистецтво, 1989 – 191 с.

 4. Бурлака В.Г. Актуальне мистецтво на рубежі століть / В.Г. Бурлака // Пластичне мистецтво № 1. - 2008. – С. 10-17.

 5. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.1. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с., - 316 іл.

 6. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.2. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с., - 279 іл.

 7. Жданова Н.С. Перспектива (учебное пособие) / Н.С. Жданова. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 8. Запаско Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга / Я.П.Запаско. – Львів: Світ, 1995. – 480 с.

 9. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. / Р.В.Захарчук-Чугай. – Л.: Інститут народознавства НАН України. 2007. – 336 с.

 10. Захарчук-Чугай Р. Народні художні промисли УРСР (довідник) / Р.В.Захарчук-Чугай , М.І. Моздир, В.І. Свенціцька. – К. Наукова думка, 1986. – 144 с.

 11. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.

 12. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти (навчальний посібник для студентів художньо-графічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів) / М.А. Кириченко, - К.: Вища школа, 2002. – 188 с.

 13. Кирцер Р.М. Рисунок и живопись / Р.М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 1992.- 270 с.

 14. Мельник А.М. Український живопис ХХ – ІХ ст.(альбом) / А.М. Мельник. – К.: Галерея, 2007. – 304 с.

 15. Михайленко В.Є. Основи композиції / В.Є. Михайленко. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 16. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво.(Словник-довідник). / А.М.Пасічний.

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.

 1. Придатко Т.В. Мистецтво України 1991-2003 / Т.В. Придатко, З.В. Чегусова, Т.Ю. Скляренко. – К.: Мистецтво, 2003. – 256 с.

 2. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия: Учеб. пособие. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 128 л., ил.

 3. Ратничин В.М. Перспектива (учебное пособие для студентов художественного института) /В.М. Ратничин. – К.: Вища школа, 1992. – 232 с.

 4. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека / Н.Н. Ростовцев. – М., 1989. – 215 с.

 5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). / М.Р.Селівачов. – К.: Редакція вісника «Ант іжин: ТОВ «Аспект – Поліграф», 2005. – ХVІ, 400 с., іл.

 6. Чегусова З.В. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен (альбом-каталог) / З.В. Чегусова. – К.: Зат «Атлант ЮЕмСІ», 2002. – 511 с.

Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Усе це є необхідним підґрунтям загальної творчо-мистецької підготовки вступника
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«Мистецтво» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / Укладачі: Годовський...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи