Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» icon

Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Скачати 374.76 Kb.
НазваПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Сторінка1/4
Дата01.06.2013
Розмір374.76 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

______проф. Постоловський Р.М.

«_____»_________________2013 р.


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Магістр»

зі спеціальностей 8.01010101 «Дошкільна освіта», 8.01010201 «Початкова освіта», 8.02030201 «Історія*», 8.04020101 «Математика*», 8.04030101 «Прикладна математика», 8.04030201 «Інформатика*», 8.02030301 «Українська мова і література*», 8.04020301 «Фізика*», 8.01010301 «Технологічна освіта», 8.02010101 «Культурологія», 8.03010401 «Політологія», 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища*», 8.04010605 «Радіоекологія», 8.02020401 «Музичне мистецтво», 8.02020401 «Музичне мистецтво*», 8.02020201 «Хореографія*», 8.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність», 8.03010201 «Психологія*»

на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» / «Спеціаліст»


Схвалено вченою радою університету

Протокол № 2 від «22» лютого 2013 р.


Голова вченої ради університету

проф. Постоловськтй Р.М.____________


Укладачі: проф. Мороз Л.В.

доц. Бігунова С.А.

доц. Верьовкіна О.Є.

доц. Палій В.П.


Рівне 2013


Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» / Укладачі: Мороз Л.В., Бігунова С.А., Верьовкіна О.Є., Палій В.П. – Рівне: РДГУ, 2013. – 51 с.


Програма вступного екзамену з іноземної мови призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра / спеціаліста, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою іноземних мов (протокол № 2 від 7.02.13р.)


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………….….4

Зміст тем і питань програми………………………………………………7

Список рекомендованої літератури……………………………………….45

Електронний ресурс………………………………………………………..49


ВСТУП


Основною метою вступного екзамену з іноземної мови є перевірка знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра / спеціаліста, виявлення рівня їх лінгвістичної культури.

Ураховуючи результати національної реформи викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ВНЗ, програма Іноземна мова професійного спрямування (ІМПС) констатує, що мінімально прийнятим рівнем володіння мовою для бакалавра / спеціаліста є рівень В2 (Незалежний користувач). Критерії для цього рівня Типової програми ІМПС базуються на:

 • дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2001р.);

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України;

 • конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені підприємствами, організаціями, інститутами;

 • результатах допроектного дослідження викладання ІМПС (2004р.) та опитування фахівців, викладачів і студентів ВНЗ.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних випробувань на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра внесено вступний екзамен з іноземної мови.

Вимоги вступного екзамену з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра / спеціаліста і є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають уміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню незалежного користувача.

Структура білету вступного екзамену з іноземної мови немовних спеціальностей передбачає володіння вступниками наступними мовленнєвими та мовними вміннями та навичками.


1. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією.

 • вміти аргументувати висловлювання щодо актуальних тем академічного та професійного життя (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);

 • володіти мовленнєвим етикетом спілкування, застосовуючи мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

б) Монологічне мовлення

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

 • вміти висловлюватися за запропонованою тематикою, передбаченою університетськими навчальними програмами вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.


2. Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, популярних та спеціалізованих журналів та джерел мережі Інтернет;

 • розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;

 • розуміти інструкції з використання обладнання;

 • розуміти графіки, діаграми та рисунки;

 • передбачати основну інформацію тексту за його заголовком та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання);

 • здійснювати ознайомлювальне читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;

 • накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

 • здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (листи, факси, електронні повідомлення тощо);

 • розуміти інформацію рекламних матеріалів.

Мовна компетенція

Вступники повинні знати:

 • граматичні структури, необхідні для володіння відповідними мовленнєвими функціями, а також для розуміння текстів академічного та професійного спрямування;

 • правила синтаксису, щоб мати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • мовні форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів.

Монологічне та діалогічне мовлення за даною темою (бесіда з екзаменатором ).


^ Критерії оцінки виконання завдань вступного екзамену з іноземної мови до магістратури

Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції вступників.

Оцінювання завдань здійснюється у відповідності до європейських стандартів за такою шкалою:


«А» – «відмінно» – 100% - 90% правильно виконаних завдань

«B» – «дуже добре» – 89% - 80% правильно виконаних завдань

«С» – «добре» – 79% - 70% правильно виконаних завдань

«D» – «задовільно» – 69% - 60% правильно виконаних завдань

«Е» – «зараховано» – 59% - 50% правильно виконаних завдань

«F» – «незадовільно» – менш ніж 50% правильно виконаних завдань

Максимальна кількість балів – 200, відповідно шкала оцінювання загальних результатів буде такою:

^ 181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; вільне володіння іноземною мовою.

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності непринципового характеру.

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у висловленні думки; характеризується поверховістю та фрагментарністю.

106-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмового матеріалу в цілому.


^ ЗМІСТ ТЕМ І ПИТАНЬ ПРОГРАМИ


Англійська мова


Розмовні теми для кваліфікаційного іспиту з англійської мови


Спеціальність 8.01010101 «Дошкільна освіта»

Спеціальність 8.01010201 «Початкова освіта»


 1. Our university.

 2. Education in Ukraine.

 3. Teacher’s profession.

 4. The British educational system.

 5. Schools in Britain.

 6. An educated man and computer.

 7. English as a means of international communication.

 8. Higher education in Great Britain.

 9. Famous pedagogues of Ukraine.

 10. Education in the USA.

 11. Outstanding pedagogues of the world.

 12. Problems of up-bringing children in Ukraine.

 13. Internet.

 14. Research work at university.

 15. Primary and secondary schools in Ukraine.


Спеціальність 8.02030201 «Історія»


 1. Our university.

 2. English as a means of international communication.

 3. Research work at university.

 4. My future profession.

 5. An educated man and computer.

 6. Outstanding historians of Ukraine.

 7. Outstanding historians of the world.

 8. British monarchy.

 9. Political system of Ukraine.

 10. Political system of Great Britain.

 11. Political system of the USA.

 12. Episodes from the history of Ukraine.

 13. Episodes from the history of Great Britain.

 14. World War I.

 15. World War II.


Спеціальність 8.04020101 «Математика*»

Спеціальність 8.04030101 «Прикладна математика»

Спеціальність 8.04030201 «Інформатика*»


 1. Mathematics as a subject.

 2. Arithmetic.

 3. Signs of operation used in Arithmetic.

 4. The fundamental operations.

 5. Fractions.

 6. Percentage.

 7. Algebra.

 8. Geometry.

 9. The importance of formulas.

 10. Primitive counting.

 11. Using letters in Algebra.

 12. My future speciality.

 13. The educated man and computer.

 14. English as a means of international communication.

 15. Mathematical Sciences in Ukraine.


Спеціальність 8.02030301 «Українська мова і література*»


 1. English as a means of international communication.

 2. Our university.

 3. My future profession.

 4. Ukrainian Literature.

 5. The development of Ukrainian Literature.

 6. About books and libraries. At the library.

 7. T. Shevchenko. T. Shevchenko in English translation.

 8. English Literature.

 9. American Literature.

 10. My favourite Ukrainian writer.

 11. My favourite poet.

 12. From the history of English Literature.

 13. Outstanding English writers and poets.

 14. Ukrainian holidays, traditions and customs.

 15. Research work.


Спеціальність 8.04020301 «Фізика*»

Спеціальність 8.01010301 «Технологічна освіта»


 1. English as a means of international communication.

 2. Our university.

 3. Science in Ukraine.

 4. An educated man and computer.

 5. Internet.

 6. Outstanding English and American scientists.

 7. Inventions of the 20th century.

 8. Research work at universities.

 9. Physical properties of gases, liquids and solids.

 10. My speciality.

 11. Basic facts of nuclear physics.

 12. Energy.

 13. The world of microelectronics.

 14. Scientific and technological progress.

 15. Economic-technological development and ecology problems.Спеціальність 8.02010101 «Культурологія»


 1. Our university.

 2. English as a means of international communication.

 3. Computer in the modern life.

 4. The Internet as a powerful tool.

 5. Culture in Ukraine.

 6. Entertainments.

 7. Rest and leisure.

 8. At the theatre.

 9. The cinema.

 10. Social, cultural and sport life of Ukraine.

 11. Social, cultural and sport life of British universities.

 12. Famous Ukrainian artists.

 13. From the history of art.

 14. Famous foreign artists.

 15. My future profession.Спеціальність 8.0300401 «Політологія»


 1. Political Science. What does it study?

 2. Outstanding politicians of Ukraine.

 3. Outstanding politicians of Great Britain.

 4. Outstanding politicians of the USA.

 5. M. Hrushevsky – the first president of Ukraine.

 6. Elections in Ukraine.

 7. Elections in Great Britain.

 8. Elections in the USA.

 9. European Union.

 10. Genocide in Ukraine 1932-33.

 11. An educated man and computer.

 12. My future profession.

 13. English as a means of international communication.

 14. Corruption.

 15. If I were a president I would...Спеціальність 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища*»


 1. What is environment?

 2. Land problem.

 3. Pollution.

 4. Air pollution.

 5. Water pollution.

 6. Energy and environment.

 7. Community, Ecology and money.

 8. Green spaces.

 9. Endangered spices.

 10. Environmental protection in Ukraine.

 11. Environmental protection in Great Britain.

 12. An educated man and computer.

 13. My future profession.

 14. English as a means of international communication.

 15. Green peace.


Спеціальність 8.04010605 «Радіоекологія»


 1. What is environment?

 2. Land problem.

 3. Pollution.

 4. Air pollution.

 5. Water pollution.

 6. Energy and environment.

 7. Community, Ecology and money.

 8. Green spaces.

 9. Endangered spices.

 10. Environmental protection in Ukraine.

 11. Environmental protection in Great Britain.

 12. An educated man and computer.

 13. My future profession.

 14. English as a means of international communication.

 15. Green peace.


Спеціальність 8.02020401 «Музичне мистецтво», 8.02020401 «Музичне мистецтво*»


 1. Music in our life.

 2. Types of music.

 3. On the history of Ukrainian music.

 4. Ukrainian folk music.

 5. Popular music.

 6. Classical music.

 7. A visit to a concert.

 8. Musical culture in Great Britain.

 9. Musical instruments.

 10. My future profession.

 11. An educated man and computer.

 12. English as a means of international communication.

 13. My favourite singer.

 14. My favourite band.

 15. My favourite composer.Спеціальність 8.02020201 «Хореографія*»


     1. Ballet as art.

     2. Opera and Ballet houses.

     3. Art in your life.

     4. My last visit to the concert.

     5. My favourite dancer.

     6. English as a means of international communication.

     7. Types of music.

     8. Music in my life.

     9. My future profession.

     10. Outstanding dancers.

     11. From the history of art.

     12. My favourite type of music.

     13. Famous foreign performers.

     14. My favourite composer.

     15. Popular music.Спеціальність 8.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»


 1. The main types of libraries.

 2. Books in our life.

 3. About books and libraries.

 4. Our future profession.

 5. Outstanding people in the field of libraries.

 6. Books and their structure.

 7. London libraries.

 8. American libraries.

 9. World’s well-known libraries.

 10. Use of the modern technologies in the libraries.

 11. Is it noble to be a librarian nowadays?

 12. Is reading still necessary nowadays?

 13. A famous British / American writer.

 14. A famous Ukrainian writer.

 15. Rules of behaviour in the library.


Спеціальність 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»


 1. Management is more art than science.

 2. Our future profession.

 3. Office work: is it dull or interesting?

 4. Peculiarities of office work.

 5. “White collars”: what are they?

 6. Advantages and disadvantages of the clerical work.

 7. Use of the computers in the office.

 8. New technologies in your future work.

 9. Using the Internet in the office work.

 10. Can clerks be substituted by robots?

 11. Business letters.

 12. Different types of business correspondence.

 13. Business telephone etiquette.

 14. Computer applications.

 15. Internet software.


Спеціальність 8.03010201 «Психологія*»


 1. What is psychology?

 2. The friend’s influence.

 3. Family problems.

 4. Careers in psychology.

 5. What type of psychologist would you like to be?

 6. English as a means of international communications.

 7. What is the difference between a psychologist and a psychiatrist?

 8. An educated man and computer.

 9. Classification of mental disorders.

 10. Biography of Sigmund Freud.

 11. Psychoanalysis as a theory and therapy.

 12. History of Behaviorism.

 13. Cognitive movement in psychological thought of the 20-th century.

 14. Humanistic approach and psychology of Carl Rogers.

 15. Maslow’s hierarchy of needs.


Зразок екзаменаційного білету з англійської мови


Завдання 1.

Read the text and answer the questions.

^ BASIC FACTS OF NUCLEAR PHYSICS

In recent years tremendous advances have been made in the development of various, branches of physics.

The most remarkable researchers of the twentieth century have substantiated two ideas about the nature of the matter which the Greek philosophers formulated twenty centuries ago. One is the theory that the many thousands of substances which exist in the world are formed out of a small number of simpler substances or elements (molecules). The other theory is that matter is constructed out of tiny particles or units, the so-called atoms of matter.

The modern scientist is convinced of the existence of molecules and atoms. Everything in and on the earth, the moon, the sun, and all other stars, is made of atoms. Billions of atoms together make everything that exists. Take a handful of air, and you will hold billions of atoms.

Look at your handful of atoms. You can't see a single one, no matter how hard you look, for every atom is too small to be seen even with a powerful microscope.

The atoms which form the molecules are, of course, smaller than the molecules, while the electrons of which the atoms are composed are yet smaller. From various experiments scientists concluded that the diameter of the average molecule is about one 125,000,000 of an inch. Since atoms compose molecules, they must be still smaller. If each atom in an orange measured one inch in diameter, the orange would be as large as the earth.

 1. What are the advances of physics in our days?

 2. What latest achievements in the field of physics have you heard about?

 3. What ideas about the nature of the matter have the researchers of the 20th century substantiated?

 4. What do you know about the atomic theory of matter?

 5. What do you know about the structure of the molecule?


Граматичний тест ( 15 речень )

Завдання 2.

Choose the correct answer.

Test

1. Cutting tools … of carbon steel last month.

a) were made

b) has been made

c) is making

2. R. Diesel … his engine in 1892.

a) is patenting

b) patented

c) is patented

3. Progress in steam-boiler development … rapid lately.

a) has been

b) have

c) is being

4. Crystals … into six systems.

a) are grouping

b) are grouped

c) grouped

5. A chemical reaction … place in 2 minutes.

a) is being

b) will take

c) has taken

6. Our engineers … many new devices recently.

a) developed

b) develops

c) have developed

7. The application of electronics … the entire life of people nowadays.

a) changes

b) will changes

c) changed

8. Our engineers … and construct new thermal power stations in a year.

a) design

b) will design

c) would design

9. A new phenomenon of electricity … by Edison.

a) discovered

b) will have discovered

c) was discovered

10. Elements … in their chemical and physical properties.

a) differ

b) differs

c) differed

11. What methods are used to … solids from liquids.

a) mix

b) divide

c) separate

12. Our engineers developed many new … .

a) devices

b) elements

c) functions

13. A device for converting mechanical energy into electric energy is called a … .

a) computer

b) generator

c) steam engine

14. Different new elements are produced … .

a) artificially

b) peacefully

c) powerfully

15. Atomic nuclei consist of two types of elementary particles: protons and … .

a) molecules

b) electrons

c) neutrons


Усна відповідь:

 • Монологічне мовлення за темою білета

 • Діалогічне мовлення за даною темою (бесіда з екзаменатором ). Завдання 3.

Speak on the topic.

Іспанська мова

  1   2   3   4

Схожі:

Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з іноземної мови (німецької). /...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма вступного випробування з німецької мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з німецької мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова О. О.,...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconЗатверджую голова приймальної комісії пнпу імені В. Г. Короленка проф. М.І. Степаненко 23 лютого 2013 року програма вступного випробування з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма
Програма співбесіди з іноземної (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» iconПрограма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2012 програма
Програма співбесіди з іноземної (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи