Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М icon

Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М
Скачати 142.73 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М
Дата01.06.2013
Розмір142.73 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ


Затверджую”

Голова приймальної

комісії РДГУ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

проф. Постоловський Р.М.


„––––”­­­­­­­­­ –––––––––––2013 р.


Програма фахового вступного випробування на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

Магістр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр

зі спеціальності 8.02010201

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія"


Схвалено вченою радоюфакультету документальних комунікацій та менеджменту протокол № 7 від­­­­ 28 лютого 2013 р.

Голова вченої ради факультету ДКМ проф.Крайчук О.В.


Рівне — 2013


Зміст


Вступ

Зміст тем і питань програм:

«Бібліотечне фондознавство»

«Організація і методика бібліографічної роботи»

«Бібліотечно-інформаційне обслуговування»

^ Список рекомендованої літератури


Вступ


Програма фахового випробування розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Програма фахового випробування охоплює коло питань, які у сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, яка бажає навчатися в РДГУ з метою одержання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Програму розроблено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії і державних вимог до властивостей і якостей особи, котра здобула освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

^ Мета і завдання вступного випробування.

 1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам програми.

2. Оцінити ступінь підготовки випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» для подальшого навчання у вищих навчальних закладах на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” зі спеціальності 8.02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

^ Вимоги до підготовленості вступників.

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь бакалавра з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії.

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що виносяться на вступне випробування. Повинен оперувати основними дефініціями та критеріями теорії і практики бібліотечної справи. Має знати методи, форми, напрями організації роботи бібліотеки, методичний інструментарій розробки та реалізації завдань управління діяльністю бібліотеки, аналізу та планування окремих показників її діяльності. Уміти здійснювати вибір відповідних методик використання інформаційних ресурсів бібліотеки; розробляти і відпрацьовувати дані процедури в практичних завданнях; застосовувати методичний апарат та інструментарій для аналізу ресурсів, процесів і результатів діяльності бібліотеки. Повинен продемонструвати вміння творчого, критичного погляду на бібліотечну діяльність і розробляти обгрунтовані пропозиції щодо її удосконалення.

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

На іспит виносяться питання з навчальних програм дисциплін:„Бібліотечнефондознавство”, „Організація і методикабібліографічної роботи”, „Бібліотечно-інформаційне обслуговування”.


^ Порядок проведення вступного випробування

 • доступ до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо)

 • вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

 • вступникам дозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою);

 • вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань, заміна завдань не дозволяється;

 • вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань;

 • під час вступного випробування не дозволяється порушувати тишу,спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

 • запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членівекзаменаційної комісії;

 • випускники, які не з’явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших

 • випробуваннях та в конкурсі не допускаються; за наявності поважнихпричин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного, вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань, перескладання вступних випробувань не дозволяється.

^ Порядок оцінювання результатів вступного випробування: оцінювання відповіді вступників на вступному випробуванні здійснюється членами екзаменаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою оцінок від 106 до 200 балів. Підставою для формування оцінки є правильність, логічність, глибина відповіді, уміння аналізувати проблеми, які стосуються змісту відповіді, виробляти самостійні оцінки та рішення щодо розв’язання таких проблем

^ Критеріїоцінюваннязнаньта умінь вступниківКритеріїоцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання на 106-200 балів

Значенняоцінка

Вступник виявляєособливіздібності, вмієсамостійноузагальнюватизнання, без допомогивикладачазнаходить та опрацьовуєнеобхіднуінформацію, вмієвикористовуватинабутізнання для прийняттярішень у нестандартнихситуаціях, переконливоаргументуєвідповіді, володієтермінологією, самостійнорозкриваєвласну думку щодорозкриттяісторичнихявищфактів.

5

181-200

Відмінно

Вступниквільноволодієвивченимобсягомматеріалу та проявляєзнання у стандартнихситуаціях, самостійновиправляєдопущеніпомилки, маєвласнийпідхід до поставленогозавдання.

Допускаютьсянезначніпомилки і неточності по всіхпунктах.

4

152-180

Дообре

Вступниквмієзіставляти, узагальнювати, систематизуватиінформаціюпідкерівництвомвикладача; в ціломусамостійнозастосовуватиїї на практиці; контролювативласнудіяльність; виправлятипомилки, добиратиаргументи для підтвердження думок та вмінь.

Наявність однієї істотної помилки по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів і понять, неповний виклад матеріалу одного із питань.

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих: наявність двох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад двох питань.


3

124-151

Задовільно

Вступникволодієнавчальнимматеріалом на рівні, вищому за початковий, значнучастинуйоговідтворює на репродуктивному рівні.

Наявність трьох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу по всіх трьох питаннях.


Вступникволодієнавчальнимматеріалом на рівніокремихфрагментів, елементарногорозпізнання та відтворення

явищ ,фактів, обєктів, щостановлятьнезначнучастинунавчальногоматеріалу.

Маєуявлення про питання але не можевідтворитипослідовністьісторичнихподій, плутається в спеціальнійтермінології.

2

106-123

Незадовільно


Зміст тем і питань програми

Бібліотечнефондознавство”

 1. Теорія формування бібліотечного фонду.

 • Бібліотечний фонд як наукове поняття та підсистема бібліотеки.

 • Теоретичні основи формування бібліотечного фонду.

 • Теорія відбору документів.

 • Поняття і зміст бібліотечного фонду.

 • Функції бібліотечного фонду.

 • Структура бібліотечного фонду.

 • Ознаки бібліотечного фонду.

 • Класифікація бібліотечних фондів.

 • Повнота бібліотечного фонду.

 • Бібліотечний фонд як система.

 • Критерії формування бібліотечного фонду.

 • Властивості бібліотечного фонду.

 1. Технологія формування бібліотечного фонду

– Технологічний цикл формування бібліотечного фонду.

– Моделювання бібліотечного фонду.

– Комплектування бібліотечного фонду.

– Облік і обробка бібліотечного фонду.

– Розміщення бібліотечного фонду. Доставка документів.

– Зберігання бібліотечного фонду.

– Вивчення і планування розвитку бібліотечного фонду.

 • Управління бібліотечним фондом: структура, функції, технологія.

 1. ^ Сучасний стан формування бібліотечних фондів різних типів і видів бібліотек.

– Завдання створення бібліотечних фондів в українській державі.

– Державний бібліотечний фонд України: формування та використання.

– Особливості формування фондів наукових і публічних бібліотек для дорослих.

 • Особливості формування фондів дитячих і юнацьких бібліотек.Організація і методика бібліографічної роботи”


 1. Організація та управління бібліографічною роботою

Основні напрямки бібліографічної роботи.

– Планування та облік бібліографічної роботи бібліотек, звітність про неї.

– Зміст бібліографічної роботи в бібліографічному відділі ОУНБ.

– Значення та види обліку бібліографічної роботи, звітність про неї.

– Значення та види планів бібліографічної роботи.


2. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

– Довідково-бібліографічний апарат бібліотек: структура, функції, основні вимоги до організації.

– Система каталогів та картотек як частина довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки.

– Довідково-бібліографічний фонд та його місце у ДБА бібліотеки.

– Систематична картотека статей, методика ведення.

– Спеціальні картотеки, їх призначення, методика ведення.

– Тематичні картотеки, методика ведення.

– Основні вимоги до ДБА.

– Довідково-бібліографічні видання.

– Фонд виконаних довідок: склад, організація, зберігання.

– Структура довідково-бібліографічного фонду, його значення.

^ 3.Методика бібліографування

– Підготовчий та аналітичний етап підготовки бібліографічних посібників.

– Синтетичний та заключний етап підготовки бібліографічних посібників.

– Основні вимоги до анотацій.

 1. Бібліографічне обслуговування та бібліографічне навчання читачів в

бібліотеках.

 • Бібліографічне інформування споживачів (БІС) у бібліотеці: організація,

види, форми.

– Бібліографічне навчання читачів (БНЧ) у бібліотеці: зміст та форми.

 • Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) читачів у бібліотеці: організація та методика виконання довідок.

 • Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (РБО) читачів у бібліотеці: зміст, організація, форми.

 • Складання довідкового апарату до бібліографічних покажчиків, як частина заключного етапу бібліографування.


Бібліотечно-інформаційне обслуговування”


1. Користувачі в системі бібліотечного обслуговування

– Інформаційні потреби читачів. Сутність та формування інформаційних потреб читачів.

– Бібліотекар і користувач бібліотеки як суб’єкти обслуговування, їх взаємодія.

 • Типологія читачів в бібліотеці.

 • Вивчення читачів в бібліотеці: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

 • Характеристика користувачів бібліотечно-інформаційних систем.

 • Класифікація читацьких інтересів.

^ 2. Система, форми і методи бібліотечного обслуговування користувачів

 • Сутність бібліотечного обслуговування як система: загальна

 • характеристика.

 • Бібліотечна послуга. Особливості даних послуг, їх класифікація.

 • Ресурси та технологія бібліотечного обслуговування.

 • Поняття про бібліотечне середовище. Взаємовплив зовнішнього середовища і бібліотечного обслуговування.

 • Загальна характеристика управління системою бібліотечного обслуговування.

 • Формування культури читання в бібліотеці.

 • Теоретичні основи бібліотечної психології.

 • Професійнабібліотечнаетика та етикет.

 • Комплексніформипопуляризаціїдокументів та інформації в бібліотеці.

 • Специфіка масової роботи з користувачами бібліотеки.

– Усні методи масової роботи бібліотеки. Методика їх організації.

– Робота бібліотек по формуванню культури читання різних груп читачів.

– Поняття про бібліотечні послуги. Їх класифікація.

– Платні послуги у бібліотеці, методика їх організації.

– Наочна популяризація книги, інформації в бібліотеці.

 • Структура спілкування бібліотекаря з користувачем бібліотеки. Психолого-педагогічні основи спілкування.

– Технологія індивідуального обслуговування користувачів.

Організація роботи читацьких об’єднань в бібліотеці.

– Методика бібліотечного обслуговування дітей.


Список рекомендованої літератури

Бібліотечне фондознавство

 1. Баркова О. Організація фонду онлайнових документів / О.Баркова // Бібл. планета. – 2003. - № 3. – С. 1 – 8.

 2. Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів/ Н.Білоус// Вісн. Кн.палати . – 2010. - № 1. – С.28–32.

3. Воскобойникова-Гузеєва О. Формування фонду наукової літератури універсальних та спеціальних бібліотек / О.Воскобойникова-Гузеєва // Бібл. вісник. – 2000. - № 1. – С. 6 – 10.

4. Карпенко Л. Збереження бібліотечних фондів: проблеми і завдання номер один/Л.Карпенко// Світ. дит.б-к. – 2010. – № 3. – С.15–16.

5. Польовик С. Облікдокументнихфондівбібліотек: історія, сучасний стан, проблеми / С.Половик // Бібл. планета.- 2004. № 1. – С. 22 – 24.

6. Столяров Ю.Н. Документный ресурс:учеб.пособое / Ю.Н.Столяров. – М.: Либерия, 2004. – 156 с.

7.Терешин В.Н. Библиотечный фонд: учеб.пособие /Терешин В.Н. – М., 2001. – 176 с.

8.Терешин В.Н. Информационныефонды:учеб.пособие / Терешин В.Н. – М., 2003. – 58 с.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування

1. Бородина В.А. Библиотечное обслуживание: учеб.-метод.пособие / Бородина В.А. – М., 2004. – 168 с.

2. Виноградова О. Організація діяльності бібліотеки як навчальна дисципліна: історія, перспективи викладання / Виноградова О. // Бібл. планета. – 2002. - № 1. – С. 14 – 15.

3. Добко Т. Інновації в системі бібліотечного сервісу / Т.Добко // Бібл.вісн. - 2003. - № 6. – С. 13 – 17.

4. Коваль Т.М. Українське читачезнавство у першій третині ХХ ст. / Т.М.Коваль // Бібл. планета. – 2003. - № 2. – С. 25 – 27.

5. Петрова Л. Г. Інформаційно-бібліотечні продукти і послуги в контексті взаємодії бібліотеки і користувача / Л.Г.Петрова // Інформ-аналіт. вип. Інформцентру з питань культури і мистецтва НПБ України. – К., 2001. – С. 12.

6. Самохіна Н. Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування / Н.Самохіна // Бібл. вісн. – 2003. - № 2. – С. 27 – 29.

7.Свобода А. Особливості організації інформаційного обслуговування читачів універсальної наукової бібліотеки у новому інформаційному середовищі / А.Свобода // Бібл. вісн. – 2003. - № 4. – С. 2 – 7.

8.Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.- аналіт. бюл. / НПБ України. – К., 1998 – 2006. – Вип. 22 – 30.

Організація і методика бібліографічної роботи


 1. Коготков Д.Я. Библиографическаядеятельностьбиблиотеки: организация,

технология, управление: учебник / Д.Я.Коготков. – СПб., 2003. – 304 с.

 1. Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці: навч.-метод.

матеріали для спеціальності 7.020102 “Бібліотекознавство і бібліографія” /

РДГУ ; уклад. І.В.Мілясевич. – Рівне, 2002. – 60 с.

 1. Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у ДБО / Т.Добко // Вісн. Кн. палати. – 2003. - № 6. – С. 25 – 28.

 2. Долматова, Е. Хорошоорганизованный СБА – залог успешной работы / Е.Долматова // Библиогр. – 2002. - № 5. – С.31 – 33.

 3. Коваль Т. Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку / Т.Коваль // Бібл. вісн. – 2002. - № 1. – С. 7 – 8.

6.Ситник С. Библиографический поиск: реальность и виртуальность / С.Ситник // Библиогр. – 2001. - № 4. – С. 26 – 29.

 1. Сіра В.Технологія і організація бібліотечно- інформаційного обслуговування /В.Сіра , В.Паровий // Бібл. вісн. – 2002. - № 1. – С 8 – 11.

 2. Салій В.О. Довідковий апарат бібліотеки. Робота з довідковою літературою: бібл. урок/ В.О.Салій// Шк. б-ка. – 2009. – № 2. – С.64.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­
Схвалено вченою радою факультету документальнихкомунікацій та менеджменту протокол №7 від­­­­ 28 лютого 2013 р
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної
Програма фахового випробування розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 020102...
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М icon«затверджую» Голова приймальної комісії рдгу проф. Постоловський Р. М
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Гру на музичному інструменті (фортепіано, баян-акордеон, скрипка, бандура, гітара та ін.)
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: А. С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки...
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М iconГолова приймальної комісії проф. Р. М. Постоловський “ ” липня 2011 р

Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М iconГолова приймальної комісії проф. Р. М. Постоловський “ ” липня 2011 р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи