Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) icon

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
Скачати 459.54 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
Сторінка1/4
Дата01.06.2013
Розмір459.54 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_________ проф. Р.М.Постоловський

«____» ___________________2013 р.


ПРОГРАМА фахового випробування

для вступників

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Схвалено вченою радою педагогічного факультету

Протокол № 2 від «26» лютого 2013 р.


Голова вченої ради педагогічного факультету проф. Сілков В.В.


Укладачі: проф. Т.І.Поніманська

проф.  І.М.Дичківська

доц. Н.М.Горопаха

доц. О.А.Козлюк.


Рівне – 2013

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: Т.І.Поніманська, І.М.Дичківська, Н.М.Горопаха, О.А.Козлюк. – Рівне: РДГУ, 2013.


Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» визначає вимоги до рівня підготовки вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, зміст основних професійних компетенцій, критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою педагогіки і психології (дошкільної та корекційної), протокол №9 від 11.03.2013 р.

ЗМІСТ


Вступ

Критерії оцінювання знань вступників на фаховому випробуванні

Зміст фахового випробування

Список рекомендованої літератури

^ Вступ


Основною метою фахового випробування є виявлення рівня професійної компетентності вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у межах освітньо-професійної програми за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». Фахове випробування виявляє основні види компетенцій, які розкривають загальні здатності спеціаліста в галузі дошкільної освіти в різних сторонах педагогічного процесу: пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулюючу, оцінно-контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, громадянську, комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослідницьку компетенцію тощо.

^ Вимоги до підготовленості вступника:

Суспільно-політична позиція: світогляд та ідейна переконаність; розуміння державної політики в галузі дошкільної освіти й упровадження її в життя; готовність брати участь у суспільному житті колективу; бажання вести виховну роботу; усвідомлення суспільного обов'язку і громадської відповідальності; суспільно-політична активність.

^ Професійно-педагогічні якості: ставлення до роботи в дошкільному закладі; здатність вільно орієнтуватися в особливостях роботи з різновіковим колективом, володіння педагогічною імпровізацією; прагнення і вміння переборювати труднощі в організації навчально-виховного процесу; інтерес до роботи вихователя; наполегливість у проведенні різних заходів; наявність організаторських здібностей до проведення навчальної, оздоровчої й виховної роботи; вміння проводити наукові дослідження у галузі дошкільного виховання; товариськість, гнучкість мислення, любов до дітей.

^ Пізнавальні якості: наукова ерудованість: бажання вдосконалювати свої знання в галузі дошкільної освіти; потреба в самовихованні; прагнення до вивчення передового досвіду у навчально-виховній роботі; уміння планувати роботу; формувати колектив дітей; знання методик організації навчально-виховної роботи з дітьми; уміння формувати зміст і форми роботи з батьками й громадськістю в умовах дошкільних навчальних закладів.

^ Вольові якості, які необхідні вихователю: впевненість у своїх силах і можливостях; дисциплінованість; ініціативність; виконавча дисципліна, організованість; самостійність, зібраність: самовладання; витримка; сміливість у формі виправданого педагогічного ризику; доведення справи до кінця.

^ Емоційні якості: оптимізм; бадьорість; веселість; невразливість; необурливість; доброзичливість; стриманість; терплячість; розумна довірливість; відносне задоволення успіхами в роботі.

^ Ставлення до вихованців: любов до дітей; товариськість; вимогливість; чуйність; тактовність; зацікавлення долею дітей, виражене в педагогічній допомозі, моральній підтримці.

^ Ставлення до своїх професійних можливостей: критичний погляд на свої знання, вміння, навички, професійну майстерність; вимогливість до якості своєї професійної праці; прагнення систематично підвищувати професійний рівень; почуття відповідальності; нетерпимість до недоліків; аналіз передового педагогічного досвіду дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу; професійна самоосвіта.

Інформація щодо проведення фахового випробування:

  • допуск до фахового випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листка та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

  • фахове випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

  • фахове випробування проходить у формі усної співбесіди;

  • вступникам, які беруть участь в усному фаховому випробуванні дозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою);

  • вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань; заміна завдань е дозволяється;

  • вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань;

  • під час фахового випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

  • запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії;

  • вступники, які не з’явились на фахове випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях не допускаються; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

  • перескладання фахового випробування не дозволяється.

Фахове вступне випробування проходить у формі усної співбесіди з вступником, який має дати відповіді на питання з основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОПП освітньо-професійного рівня «Бакалавр»: дошкільної педагогіки, дитячої психології, методик дошкільної освіти (теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку, методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою, методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку, методика керівництва зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку).

Програма фахового випробування окреслює зміст основних проблем з названих вище навчальних дисциплін, які пропонуються для підготовки вступників до вступного випробування.

На основі програми фахового випробування кафедрою педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) складається комплект білетів, кожен з яких містить три питання: одне з дошкільної педагогіки, одне з дитячої психології та з однієї з фахових методик.

Всі питання сформульовані таким чином, щоб вступник міг не тільки пригадати і висвітлити відомі йому теоретичні положення психолого-педагогічної та методичної науки, але виявити рівень своєї педагогічної компетенції. Відповідь передбачає як репродуктивну, так і творчу діяльність вступника: розмірковування, доведення своєї думки, виклад матеріалу у вигляді практичних рекомендацій для педагогів, батьків тощо.

^ Критерії оцінювання знань вступників на фаховому випробуванні


Загальні критерії оцінювання

Рівень професійної компетентності вступників оцінюється за 200-бальною шкалою.

Виділені такі рівні компетентності.

I рівень – початковий. Відповіді вступника на теоретичні питання елементарні, фрагментарні, зумовлюються початковими уявленнями про сутність психолого-педагогічних та методичних категорій. У відповідях на практичні та творчі завдання вступник не виявляє самостійності, демонструє невміння аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення.

II рівень – середній. Вступник володіє певною сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, навичок, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання.

III рівень – достатній. Вступник знає істотні ознаки понять, явиш, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень.

IV рівень – високий. Передбачає глибокі знання з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти, ерудицію, вміння застосовувати знання творчо, здійснювати зворотній зв'язок у своїй роботі, самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Відповідь вступника свідчить про його уміння адекватно оцінити власні здібності, можливості, рівень домагань, психологічні особливості; вибрати найефективніший варіант поведінки в тій чи іншій ситуації; регулювати власні емоційні стани, долати критичні педагогічні ситуації тощо.


^ Таблиця відповідності

рівнів компетентності значенням 200-бальної шкали оцінювання відповідей вступників під час фахового випробування


Рівень компетентності

Шкала оцінювання 106-200 балів

12-бальна шкала

Національна шкала оцінювання

початковий

106-111,9

1

незадовільно

112-117,9

2

118-123,9

3

середній

124-133,4

4

задовільно

133,5-142,9

5

143-152,4

6

достатній

152,5-161,9

7

добре

162-171,4

8

171,5-180,9

9

високий

181-190,4

10

відмінно

190,5-199,9

11

200

12

Зміст фахового випробування
^

Дошкільна педагогіка

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
«спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: Т.І. Поніманська,...
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
«Бакалавр» з напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» / Укладачі:...
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
«спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі: Т.І. Поніманська,...
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
«Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі: Т.І. Поніманська,...
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі:...
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра педагогіки І психології дошкільної освіти та родинного виховання робоча навчальна програма сучасні системи дошкільної освіти
Лекція Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти України 2 год
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи