Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» icon

Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Скачати 122.71 Kb.
НазваПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Дата15.09.2012
Розмір122.71 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарний університету

__________проф. Р. М. Постоловський

«27» лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво»

зі спеціальності 7.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»


Рівне – 2012

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 7.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» / Укладачі: доц. О.А. Сташук, ст. викл.М.М.Йориш. – Рівне, РДГУ, 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Cпеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «<акалавр». В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані завдання посиленої складності, призначені для виявлення їх творчих здібностей. Охарактеризовані критерії оцінки завдань, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (протокол № 7 від 17.01.2012 р.).


Пояснювальна записка


Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» полягає у виконанні двох окремих етапів (завдань): теоретичного і практичного. Завдання призначені для виявлення теоретичних і практичних творчих здібностей і загальної мистецької підготовки вступників. Завдання вимагають загальних теоретичних знань з теорії, практики та історії мистецтв, достатнього практичного володіння графічною, живописною техніками, умінням компонувати, передавати форму, об’єм та простір згідно правил реалістичного зображення. Вступник повинен виявити необхідні уміння і навички композиційного, графічного і живописного відтворення натури.

Завдання першого (теоретичного) етапу включає у себе: ґрунтовну теоретичну підготовку з теорії, практики та історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, володіння мистецькою термінологією, загальним орієнтуванням у питаннях образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Завдання другого (практичного) етапу - живописне відтворення голови людини з натури. Завдання включає у себе композиційне розташування на форматі, конструктивну побудову, передачу пропорцій, відтворення матеріальності і об’єму кольором. Завдання виконується з натури.

Завдання фахового випробування (перший і другий етапи) носять творчий характер, виконання яких дає змогу виявити і оцінити загальний рівень художньої підготовки вступників.

Оцінювання результатів фахового випробування кожного етапу (завдання) здійснюється окремо за 200-бальною шкалою (див. критерії фахового випробування таблиця 1, 2).


^ Зміст фахового випробування


Завдання першого (теоретичного) етапу

Питання теоретичного завдання складені на основі матеріалу дисциплін образотворчого циклу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», таких як теорія мистецтв, історія вітчизняного мистецтва, історія зарубіжного мистецтва, інтер’єр і перспектива, пластична анатомія, кольорознавство, етнологія і фольклор, народні звичаї, свята та обряди. Запропоновані питання містять у собі матеріал як з теорії зарубіжного і вітчизняного мистецтва, так і його практичного втілення у контексті розвитку різноманітних мистецьких напрямів і стилів, окремих мистецьких явищ, творчості найбільш відомих митців різних історичних періодів. Великої уваги надається вітчизняному мистецтву, визначенню його місця і значення у системі світового мистецтва, взаємозв’язкам із зарубіжним мистецтвом тощо.


^ Перелік теоретичних питань

 1. Види образотворчого мистецтва. Значення образотворчого мистецтва в системі культурно-естетичного виховання.

 2. Розкрити питання естетичного ідеалу в культурі античності.

 3. Дати характеристику основних ордерних систем в давньогрецькій архітектурі.

 4. Дати загальну характеристику мистецтва Давнього Риму.

 5. Проаналізувати головні досягнення візантійської архітектури.

 6. Монументальний живопис Візантії. Традиції, значення.

 7. Бароко як художній стиль ХV – ХVІІ століть у європейському та вітчизняному мистецтві.

 8. Романська та готична архітектура. Ознаки, особливості.

 9. Визначити особливості середньовікового романського мистецтва.

 10. Визначити особливості середньовікового готичного мистецтва.

 11. Дати загальну характеристику мистецтва епохи Відродження.

 12. Дати загальну характеристику мистецтва епохи Просвітництва.

 13. Визначити особливості образотворчих мистецтв Західної Європи ХІХ століття.

 14. Розкрити тему: «Мистецтво ХХ століття: новий якісний стан».

 15. Визначити основні тенденції та особливості розвитку мистецтва ХХІ століття.

 16. Охарактеризувати українське пластичне мистецтво барокового стилю.

 17. Класицизм – останній «великий» стиль епохи.

 18. Дати характеристику розвитку пейзажного жанру в українському живописі ХІХ ст.

 19. Дати мистецьку оцінку живописного та графічного насліддя Т. Шевченка.

 20. Розкрити тему: « Г. Нарбут – засновник нової школи української графіки».

 21. Проаналізувати художні напрями та стилі вітчизняного мистецтва у історичному контексті.

 22. Твір образотворчого мистецтва. Ідея, зміст, форма.

 23. Художній образ у мистецтві.

 24. Колористична структура живописного твору. Колір, його особливості.

 25. Мистецтво творчого відтворення. Площинне і об'ємне зображення.

 26. Проаналізувати особливості живопису як виду образотворчого мистецтва.

 27. Проаналізувати особливості скульптури як виду образотворчого мистецтва.

 28. Композиція художнього твору. Основні композиційні закономірності.

 29. Мистецтвознавство – наука про образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.

 30. Поняття «стилізації» у мистецтві. Принципи застосування у художньому творі.

 31. Проаналізувати основні закономірності анатомічної побудови людини. Пропорції людини.

 32. Анатомічна конструкція голови людини та її пропорції. Обґрунтувати пластанатомічні особливості черепа людини.

 33. Мистецтво пластики. Види та жанри скульптури.

 34. Соціалістичний реалізм та його уроки.

 35. Романтизм у вітчизняному та європейському мистецтві.

 36. Визначити та охарактеризувати види декоративно-прикладного мистецтва в Україні у історичному контексті.

 37. Відродження в західній Європі ХV – ХVІ століть та вплив його на українське мистецтво.

 38. Національна академія мистецтв як науково-творчий центр у галузі образотворчого мистецтва у м. Києві.

 39. Національна академія мистецтв як науково-творчий центр у галузі образотворчого мистецтва у м. Львові.

 40. Роль вітчизняного мистецтва у контексті розвитку світового мистецтва кінця ІХХ – поч. ХХ століття.

 41. Основні напрямки світового мистецтва ХХ-го століття.

 42. Роль народних традицій і художніх ремесел у розвитку вітчизняної культури і мистецтва.Т а б л и ц я 1


^ Значена оцінка

Шкала оцінювання 100-200 балів

Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання першого (теоретичного) етапу


незадовільно

106 - 123

2

Вступник не володіє теоретичним матеріалом у достатній мірі, або ж володіє окремими положеннями без належного взаємозв’язку і належної систематизації.

Не достатньо орієнтується у основних мистецьких напрямах і стилях, не здатний дати основні визначення і охарактеризувати на належному рівні мистецькі положення, суттєво затрудняється у термінології, творчості окремих відомих митців.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певним рівнем теоретичних знань, але не здатний подати їх у взаємозв’язку, не може навести прикладів їх практичного застосування.

У визначенні теоретичних мистецьких понять, таких як художній образ, колористика, мистецтвознавство, композиція твору тощо допускає помилки, не може їх належно класифікувати і узагальнити.

Допускає суттєві неточності у визначенні і трактуванні основних напрямів і стилів, їх характерних особливостей у історичному контексті.


добре

152 - 180

4

Вступник володіє достатнім рівнем теоретичних знань з теорії, історії та практики образотворчих мистецтв, але допускає помилки у трактуванні окремих положень і визначень.

У поясненні характерних особливостей основних мистецьких стилів та напрямів допускає окремі неточності, затрудняється охарактеризувати розвиток різних видів мистецтв місцевих регіонів і шкіл, але матеріалом володіє у повній мірі.

Затрудняється дати повний мистецький аналіз і характеристику визначальних мистецьких взаємозв’язків у історичному контексті, основних узагальнень і висновків щодо різноманітних проблем образотворчого мистецтва.


відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє теоретичним матеріалом щодо різноманітних питань образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, впевнено і аргументовано наводить означення, вміло використовує термінологію.

Пояснення проводить з використанням прикладів, оперуючи даними з теорії та історії мистецтв, мистецтвознавства, користується узагальненнями, уміло наводить висновки.

Вільно орієнтується у різноманітних питаннях і проблемах мистецтва минулого і сучасного у їх взаємозв’язку.
^ Завдання другого (практичного) етапу.


Завдання другого (практичного) етапу вступного фахового випробування полягає у виконанні живописного замальовка портрету людини з натури. Робота етюдного характеру, виконується на форматі А-2, матеріал – олійні фарби, полотно або картон. Час виконання – чотири години. Моделлю слугує чоловік або жінка середніх літ, з конкретно вираженими рисами обличчя. Освітлення денне, розсіяне, при необхідності використовується штучне освітлення.

Вступник має обрати найбільш оптимальний варіант композиції, чітко виконати рисунок (виконується портрет у вигляді погруддя), вірно відтворити зовнішність натурника, його характерні риси і особливості, з допомогою живописних засобів і прийомів знайти найбільш вдале колористичне вирішення, а також передати об’єм, фактуру, матеріальність і глибину простору. При цьому вступник використовує знання і уміння з композиції, рисунку, живопису, пластичної анатомії, перспективи, кольорознавства.

При виконанні завдання вступник має показати певний досвід майстерності, володіти у достатній мірі живописною технікою і різноманітними прийомами живописного письма, також продемонструвати колористичні здібності (відчуття і трактування кольору) у реалістичному відтворенні портрету людини.


Т а б л и ц я 2


^ Значена оцінка

Шкала оцінювання 100-200 балів

Оцінка за 4-ьох бальною шкалою


Критерії оцінювання другого (практичного) етапунезадовільно

106 - 123

2

Вступник не може відтворити натуру зображувальними живописними засобами.

Не володіє художньою живописною грамотою на належному рівні, неправильно компонує на форматі, очевидні грубі порушення пропорцій, кольорове і тональне вирішення на дуже низькому виконавському рівні.

Допускає грубі порушення пропорцій, очевидні суттєві не доопрацювання при побудові голови людини, відсутні цілісність і узагальнення.


задовільно

124 -151

3

Вступник володіє певними навичками зображувальної живописної грамоти, здатний відтворити натуру, але при цьому допускає суттєві помилки.

Непереконливе композиційне вирішення, недостатньо впевнено володіє живописною технікою, допускає порушення пропорцій, кольорових і тональних співвідношень. Очевидні недоліки у передачі матеріальності і об’єму, допускає порушення цілісності зображення. Відсутні узагальнення і акценти.


добре

152 - 180

4

Вступник добре володіє навичками зображувальної живописної грамоти. Вірно компонує на форматі, має знання перспективи, пластичної анатомії, володіє рисунком, грамотно передає тональні і кольорові співвідношення. Допускає окремі неточності у композиційному, живописному, тональному вирішеннях.

При зображенні натури проявляє деяку невпевненість, характер передає непереконливо, має окремі недоліки і колористичне вирішення.відмінно

181 -200

5

Вступник вільно володіє зображувальною живописною грамотою з елементами власного творчого підходу.

Робота характеризується впевненою побудовою, передачею об’ємів кольором і світлотінню, чітким трактуванням деталей, виразністю і цільністю сприйняття.

Правильно і грамотно передає натуру, зображення чітке і виразне, деталі об’єднані у єдине ціле.

Крім вільного володіння художніми матеріалами і технікою демонструє набутий досвід, а також власний живописний почерк.

Робота виконується без суттєвих зауваг.Список рекомендованої літератури 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво (підручник) / Є.А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чурай, М.Є. Станкевич. – Львів, 1993. – 185 с.

 2. Басанець Л.В. Художні техніки рисунка / Л.В. Басанець. – Одеса: ОДПІ, 2002 – 128 с.

 3. Беличко Ю.В. Український живопис: Сто вибр. творів (Альбом) / Ю.В.Беличко. – К.: Мистецтво, 1989 – 191 с.

 4. Бурлака В.Г. Актуальне мистецтво на рубежі століть / В.Г. Бурлака // Пластичне мистецтво № 1. - 2008. – С. 10-17.

 5. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.1. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 364 с., - 316 іл.

 6. Запаско Я.П. Декоративно-ужиткове мистецтво. (Словник). Т.2. / Я.П.Запаско, І.В.Голод, В.І. Білик, Я.О. Кравченко, С.П. Лупій, В.Ф. Любченко, І.А. Мельник, О.О.Черновський, Р.Т. Шмагайло. – Львів: Афіша, 2000. – 400 с., - 279 іл.

 7. Жданова Н.С. Перспектива (учебное пособие) / Н.С. Жданова. – М.: Владос, 2004. – 224 с.

 8. Запаско Я.П. Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга / Я.П.Запаско. – Львів: Світ, 1995. – 480 с.

 9. Захарчук-Чугай Р. Народне декоративне мистецтво Українського Полісся. Чорнобильщина. / Р.В.Захарчук-Чугай. – Л.: Інститут народознавства НАН України. 2007. – 336 с.

 10. Захарчук-Чугай Р. Народні художні промисли УРСР (довідник) / Р.В.Захарчук-Чугай , М.І. Моздир, В.І. Свенціцька. – К. Наукова думка, 1986. – 144 с.

 11. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках "великого стилю". / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. – К.: Либідь, 2005. – 280 с.

 12. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти (навчальний посібник для студентів художньо-графічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів) / М.А. Кириченко, - К.: Вища школа, 2002. – 188 с.

 13. Кирцер Р.М. Рисунок и живопись / Р.М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 1992.- 270 с.

 14. Мельник А.М. Український живопис ХХ – ІХ ст.(альбом) / А.М. Мельник. – К.: Галерея, 2007. – 304 с.

 15. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво.(Словник-довідник). / А.М.Пасічний.

– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.

 1. Придатко Т.В. Мистецтво України 1991-2003 / Т.В. Придатко, З.В. Чегусова, Т.Ю. Скляренко. – К.: Мистецтво, 2003. – 256 с.

 2. Михайленко В.Є. Основи композиції / В.Є. Михайленко. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.

 3. Ратничин В.М. Перспектива (учебное пособие для студентов художественного института) /В.М. Ратничин. – К.: Вища школа, 1992. – 232 с.

 4. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека / Н.Н. Ростовцев. – М., 1989. – 215 с.

 5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). / М.Р.Селівачов. – К.: Редакція вісника «Ант іжин: ТОВ «Аспект – Поліграф», 2005. – ХVІ, 400 с., іл.

 6. Чегусова З.В. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен (альбом-каталог) / З.В. Чегусова. – К.: Зат «Атлант ЮЕмСІ», 2002. – 511 с.Схожі:

Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з біології для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" Пояснювальна записка
Програму з біології розроблено з урахуванням чинних програм з біології для 5—11 класів
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 03050201 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconДля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ 040101 та “спеціаліст“ 040101 Львів -2011 Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування Напрям
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Пояснювальна записка Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи