Музично-педагогічний факультет icon

Музично-педагогічний факультет
Скачати 59.84 Kb.
НазваМузично-педагогічний факультет
Дата15.09.2012
Розмір59.84 Kb.
ТипДокументиМУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Напрям підготовки 6.020204 “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”


Напрям підготовки 6.020204 “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО *”


Факультет здійснює набір студентів:на 4 роки навчання за державною та платною формами навчання (денна, екстернатна, заочна) випускників загальноосвітніх навчальних закладів


Вступники беруть участь у творчому конкурсі, що включає:


  1. Елементарну теорія музики та слуховий аналіз (усна відповідь);

  2. Гру на музичному інструменті (фортепіано, баян-акордеон, скрипка, бандура, гітара та ін.);

  3. Виконання пісні.Зміст творчого конкурсу


1. Знання основ теорії музики (усна відповідь):

 • музичний звук і його властивості;

 • нотний запис: складові елементи;

 • поняття ладу, різновидність ладів;

 • поняття інтервалу, класифікація інтервалів;

 • поняття акорду, типи акордів;

 • мелодія, види мелодичного руху, мелізми;

 • елементи будови музичної мови, секвенція, транспозиція;

 • інтервали в ладових системах: діатонічні і хроматичні;

 • поняття про темперацію, енгармонізм, хроматичні та діатонічні півтони.

Також вступник повинен продемонструвати рівень сформованості елементарних слухових навичок, визначаючи на слух послідовності інтервалів та акордів, лади народної музики.


^ Критерії оцінювання


Шкала

оцінювання 100- 200

балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів100 – 123

Вступник демонструє володіння знаннями з теорії музики на початковому рівні, обмежено користується музичною термінологією, переважно не розуміє зміст передбачених програмою музичних понять. Виявляє відсутність вміння використовувати отримані знання на практиці. Переважно невірно визначає на слух інтервали, акорди, лади.

124 -151

Вступник має задовільний рівень володіння знаннями з теорії музики, обмежено користується музичною термінологією, епізодично розуміє зміст передбачених програмою музичних понять. Ситуативно демонструє вміння використання отриманих знань на практиці. Більшість відповідей неточні, невпевнені, потребують додаткових питань. В процесі елементарного слухового аналізу допускаються помилки, точно визначається 50% запропонованого матеріалу. Потребує неодноразового повторного програвання музичних елементів.

152-180

Вступник має хороший рівень володіння знаннями з теорії музики, адекватно користується музичною термінологією, в цілому розуміє зміст передбачених програмою музичних понять. Демонструє вміння використання отриманих знань на практиці, допускаючи неточності. Більшість відповідей правильні, впевнені, іноді вимагають уточнюючих питань. В процесі елементарного слухового аналізу допускаються неточності, які ліквідовуються при одноразовому повторенні. Правильно визначаються 75 – 90% запропонованого матеріалу.

181-200

Вступник демонструє високий рівень володіння знаннями з теорії музики, грамотно користується музичною термінологією, розуміє та точно пояснює зміст передбачених програмою музичних понять. Адекватно використовує отримані знання в процесі вирішення поставлених завдань. Відповіді впевнені, чіткі, грамотні, не потребують додаткових запитань.

В процесі елементарного слухового аналізу помилки не допускаються, точно визначаються інтервали, акорди, лади.


2. Вступник повинен продемонструвати художнє виконання двох творів різних стилів і жанрів, рівень технічних навичок, володіння штрихами та динамічними відтінками на рівні вимог до випускників музичних шкіл.


^ Критерії оцінювання


Шкала оцінювання

100-200

балів

Критерії оцінювання знань абітурієнтів

100-123

Виставляється вступникам, які не змогли виконати програмний матеріал, або завдання виконане лише частково з порушенням стильових особливостей твору.

124 -151

Виставляється вступникам, які виконали програмний матеріал, але допустили ряд помилок у відтворенні нотного тексту, темпу, ритму, поверхнево передали стильові особливості твору.

152-180

Заслуговують вступники, які на художньому рівні виконали програмний матеріал, але допустили незначні неточності в артикуляції, нюансуванні, динаміці.

181-200

Виставляється вступникам, які на високому художньому рівні правильно, глибоко та емоційно виконали програмний матеріал, всебічно розкрили характерні стильові та жанрові ознаки музичних творів.3. Продемонструвати вокальні дані та чистоту інтонування.


^ Критерії оцінювання


Шкала

оцінювання

100-200

балів

Критерії оцінювання знань студентів

100 – 123

В ході виконання пісні вступник допустив значні інтонаційні та технічні огріхи, виявив часткову або повну відсутність звуковисотного відчуття мелодії та ритмічної організації виконуваного твору

124-151

Вступник в цілому якісно виконав пісенний твір, проте допустив окремі вагомі інтонаційні, ритмічні або технічні огріхи

152-180

В ході виконання вокального твору вступник виявив уміння користуватись засобами музичної виразності, здатність відчувати та відтворювати художню образність музичного матеріалу

181-200

Вступник на високому рівні володіє інтонаційною виразністю та вокальною технікою в процесі відтворення художньої образності виконуваного пісенного творуСписок рекомендованої літератури:


 1. Басурманов А. Справочник баяниста / Под общ.редакцией Н.Чайкина.- 2-е изд.испр.и доп.- М.: Сов.композитор, 1986.

 2. Баштан С., Омельченко О. Школа гри на бандурі.- К.: Муз.Україна, 1980.

 3. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста.: Вопросы теории и практики: Учеб.пособие для средних и высших учеб.заведений.- К.: Муз.Україна, 1989.

 4. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. -М.:Музыка, 1995.

 5. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник.– К.: Либідь.– 1997.

 6. Давидов М. Основи формування виконавської майстерності баяніста: Підручник для муз.вузів та училищ.- К.: Муз.Україна, 1983.

 7. Драгомиров П. Учебник сольфеджио.- М., 1991.

 8. Евпак Е. Хорові розспівки: Посібник з сольфеджіо.- К., 1978.

 9. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Двухголосие.- М., 1987.

 10. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки.-М.:Музыка, 1983.

 11. Леонтович М. Практичний курс навчання співу в середніх школах України.- К., 1989.

 12. Липс Ф. Искусство игры на баяне.- М.: Музыка, 1985.

 13. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва.- К.: Муз.Україна, 1971.

 14. О работе баяниста над музыкальным произведением.: Метод.рекомендації для студентов-заочников /Сост.Л.Жевченко.- Ровно, 1986.

 15. Основи формування виконавської гри на бандурі.: Метод.рекомендации для студентів кафедри оркестрового диригування / Упорядник. З.Сингаєвська.- Рівне, 1985.

 16. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, Вып.2.- М., 1975.

 17. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. -К.:Музична Україна, 1980.

 18. Полянський Ю. Нариси з методики викладання гри на віолончелі.- К.: Муз.Україна, 1978.

 19. Понятовський С. Альт.- М.: Музыка, 1974.

 20. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання.– К.: ІЗМН, 1997.

 21. Рубец А. Одноголосное сольфеджио.- М., 1984.

 22. Смаглій Г.А.? Маловик Л.В.Основи теорії музики.-Харків, 2004.

 23. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие.- М., 1977.

 24. Способин И. Элементарная теория музыки.-М.:Музыка, 1984.

 25. Фридкин Г. Практическое руководство музыкальной грамотой.-М.:Музыка, 1985.

 26. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио.- М., 1982.

 27. Шип С.В. Музична форма від звуку до стилю. - Київ, 1998.

 28. Юцевич Ю. Словник музичних термінів.- К.: Музична Україна, 1976.


Програму творчого конкурсу затверджено на засіданні вченої ради музично-педагогічного факультету (протокол № 6 від 7.02.2012 р.).
Схожі:

Музично-педагогічний факультет iconМіністерство освіти і науки України Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Творчий конкурс з напряму підготовки 020204 «Музичне мистецтво»* (на базі окр «молодший спеціаліст») проводиться з метою визначення...
Музично-педагогічний факультет iconМузичне мистецтво (оркестрові духові та ударні інструменти), бакалавр
Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця мистецького спрямування, здатного до музично-виконавської,...
Музично-педагогічний факультет iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №39 Назва розробки: Ґенеза музично-педагогічної освіти в Польщі й Україні та сучасні тенденції її розвитку в контексті загальноєвропейських історичних,
Назва розробки: Ґенеза музично-педагогічної освіти в Польщі й Україні та сучасні тенденції її розвитку в контексті загальноєвропейських...
Музично-педагогічний факультет iconІнститут мистецтв Факультет музичної та хореографічної освіти
Фахові випробування зі спеціальності 02020401 «Музичне мистецтво»* мають на меті визначення рівня теоретико-методичної і музично-виконавської...
Музично-педагогічний факультет iconІнститут мистецтв Факультет музичної та хореографічної освіти
Фахові випробування передбачають комплексну перевірку знань і професійно-практичних умінь майбутніх фахівців у певній галузі музичного...
Музично-педагогічний факультет iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №27 Назва розробки: Функціонування жанрової системи музично-театрального мистецтва в європейській музиці ХІХ століття
Автор: Енська Олена Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої...
Музично-педагогічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В. І. Березан,...
Музично-педагогічний факультет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт укл. В....
Музично-педагогічний факультет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Музично-педагогічний факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної І корекційної педагогіки
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. / авт укл....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи