Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” icon

Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво”
Скачати 89.35 Kb.
НазваФакультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво”
Дата15.09.2012
Розмір89.35 Kb.
ТипДокументи

ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Напрям підготовки 6.020204 “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”


на 4 роки навчання за державною та платною формами навчання (денна та заочна) випускників загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл-інтернатів на базі повної середньої освіти (11 класів), які закінчили дитячі музичні школи, та творчої обдарованої молоді для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


кваліфікації:

– «Бакалавр мистецтва, артист, керівник фольклорного вокального ансамблю»,

– «Бакалавр мистецтва, диригент духового оркестру, артист оркестру (ансамблю);

– «Бакалавр мистецтва, артист оркестру (ансамблю), диригент естрадного оркестру (ансамблю)”;

– «Бакалавр мистецтва, артист-вокаліст ”;

– «бакалавр мистецтва “Аранжувальник, аудіотехнолог”;.

– «Бакалавр мистецтва, диригент народного оркестру, артист оркестру (ансамблю)»;

– «Бакалавр мистецтва, диригент хору, артист хору».

^

Програма творчого конкурсу для вступників

на основі повної загальної середньої освітитворчий конкурс складається з трьох етапів:

І. Виконання 2-3-х різнохарактерних творів.


ІІ. Теорія музики, сольфеджування та слуховий аналіз.

Завдання ми цього етапу є:

- виявлення знань з елементарної теорії музики (побудова, та інтонування інтервалів, ладів, тризвуків та домінантового септакорду з оберненням);

- сольфеджування з листа номерів зі збірників “Сольфеджіо” М.Ладухіна, В.Фліса, П.Драгомірова, Я.Якуб’яка, Ф.Колесси “Шкільний співаник” (в обсязі програми ДМШ);

  • визначення на слух ладів, інтервалів, тризвуків або домінантсептакорду, його обернень та вміння їх проінтонувати.


ІІІ. Колоквіум призначений для:

  • виявлення обізнаності у галузі історії розвитку української та світової музики;

  • орієнтації в українській народній музиці, творчості композиторів, твори яких виконувались голосом чи на музичному інструменті, визначення форми, стилю, жанру, музичної термінології цих творів;

  • визначення рівня усвідомлення напрямків професійної діяльності фахівця у галузі освіти, культури та мистецтва.


Під час творчого конкурсу вступник повинен виявити загальну ерудицію в питаннях музичного мистецтва та володіти елементарними музичними знаннями.

Вступники, які мають самостійні роботи з композиції, обробки, оркестровки, аранжування музичних творів можуть представити їх екзаменаційній комісії.


Встановлена шкала оцінювання від 100 до 200 балів.


^ Критерії оцінювання


І. Виконання музичного твору


бали
100-123

Низький рівень навичок володіння музичним інструментом (вокалом), невизначеність у трактовці виконання творів, порушення відчуття форми, стилю, жанрових ознак. Серйозні і значні технічні помилки у відтворенні музичного матеріалу.

124-151

Наявність певного рівня навичок володіння музичним інструментом (вокалом), незначні текстові помилки, невпевненість у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів, відсутність професійного туше.

152-180

Виконання творів на музичному інструментів (спів) визначається адекватною трактовкою, динамічною градацією. Мають місце професійні навички володіння музичним інструментом (вокалом).

181-200

Технічна досконалість і художня виразність виконання творів на музичному інструменті (під час співу),сценічність, образність, бачення жанрово-стильових особливостей, яскравість інтерпретації.

ІІ. Теорія музики, сольфеджування та слуховий аналіз


бали
100-123

Вступник володіє знаннями з теорії музики на дуже низькому початковому рівні, не володіє музичною термінологією, невірно визначає на слух інтервали, акорди, лади, тощо. Інтонування голосом незадовільне, не володіє інструментом.

124-151

Вступник має середній рівень підготовки: відповіді на теоретичні питання дає неточно та невпевнено, допускає помилки у визначеннях, на слух визначає 50% запропонованого матеріалу. Низький рівень інструментальної підготовки, недостатньо володіє виразними засобами виконавства.

152-180

Вступник має добру теоретичну підготовку, але допускає неточності в одній з частин опитування (в усній теоретичній відповіді або у слуховому аналізі). Демонструє художнє виконання творів різних стилів і жанрів. На достатньому рівні, при незначних недоліках, володіє засобами музичної виразності, демонструє достатній рівень виконавської техніки

181-200

Вступник має високий показник знань теоретичного матеріалу та слухового аналізу, розкриває питання відповіді чітко та грамотно, що не потребує додаткових запитань. Переконливо і виразно демонструє художнє виконання творів різних стилів і жанрів, розкриваючи при цьому музичний образ твору та демонструючи високий рівень технічної підготовки.

ІІІ. колоквіум


100-123

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ , що становлять незначну частину навчального матеріалу.


124-151

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє недостатні знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал та виправляти помилки, серед яких є ряд суттєвих. Невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу відповіді.

152-180

Вступник добре володіє вивчений обсягом матеріалу та проявляє належні знання, самостійно виправляє допущені помилки. Має власний підхід до поставленого завдання. Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача.

181-200

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використати набуті зання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ і фактів.список Рекомендованої літератури:

1. Афонченко М. Українська хорова духовна музика: Хрестоматія з диригування. – Рівне, 1998.

2. Безбородова Л. Дирижирование. – М.: Просвещение, 1990.

3. Виховання майбутніх учителів засобами українського музичного фольклору. - Рівне, Бердянськ: Овід, 2008.

4. Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. 5 / Упоряд. В.П. Ковальчука. – Вип. V.– Рівне: Перспектива, 2005.

5. Іваницький А. Українська музична фольклористика. – Київ, 1999.

6. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – Київ: Музична Україна, 1990.

7. Колесса М. Основи техніки диригування. – К., 1974.

8. Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень. // В кн.: Музикознавчі праці. – К., 1970.

9. Колесса Ф. Шкільний співаник. – Київ: Музична Україна, 1991.

10. Колесса М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

11. Коломоєць О. Хорознавство: Навчальний посібник для вузів, - К.: Либідь, 2001.

12. Коллиер Дж. Становление джаза.– М., 1984.

13. Круль П.Ф. Східнослов”янська інструментальна культура: історичні витоки і функціонування [Текст] : монографія/П.Ф.Круль.-Івано-Франківськ,2006.

14. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке.– М., 1997.

15. Леонтович М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

16. Лисько З. Музичний словник. – К., 1994.

17. Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

18. Мархлевський Л. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К., 1986.

29. Мелодії древнього Нобеля: Науково-популярне видання / Записи, транскрипції та впоряд. Р.В. Цапун.– Рівне: Перспектива, 2003.

20. Народна музика Північної Рокитнівщини / Упоряд. Ю.П. Рибак, Л.Д. Гапон.– Львів: Сполом, 2002.

21. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод.вид.). №2/М-во освіти і науки України РДГУ.Ін-т мистецтв, каф.народних інструментів; Ред. О.Трофимчук; Редкол.:О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.-70с.

22. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод. вид.). №3 /М-во освіти і науки України РДГУ. Ін-т мистецтв, каф. народних інструментів;Ред. О.Трофимчук; Редкол.: О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.

23. Овчинников Е.В. История джаза: Учебник. Вып. 1.– М., 1994.

24. Орлова Н.П. Хорове диригування.– К.: КДУКМ. 1998.

25. Осеннева М. Самарин В. Хоровой класс и практическая работа с хором. – М.: Академия, 2005. .

26. Особливості роботи з аматорським джазовим ансамблем “Диксиленд”: Метод. рекоменації / Упоряд. О.В.Сіончук. - Рівне: РДГУ, 2004.

27. Обробки народних пісень для баяна / Упоряд. М. Різоль.– К., 1990.

28. Павлюченко С. Елементарна теорія музики:Посібник/Заг. ред. А.В.Лобанова та Н.С.Лобанової.-К.: Муз. Україна,1997.

29. Пархоменко Т.Календарні звичаї та обряди Рівненщини/Нотні транскрипції Л.Гапон, С.Іонової, О.Пех, Н.Боярської.-Рівне:видавець О.Зень, 2008.

30. Пігров К. Керування хором.– К., 1962.

31. Пісні з репертуару “Волинян” / Упоряд. Л.Д. Гапон.– Рівне, 2004.

32. Пісні поліського літа: Репертуарний збірник / Упоряд. О.М.Юзюк.– Рівне, 2004.

33. Побережна Г., Щериця Т. Загальна теорія музики: Підручник.– К., 2004.

34. Порадник для вступників на кафедру музичного фольклору: Навчально-методичний посібник / Упоряд. Р.І.Дзвінка, Ю.П.Рибак, Л.Д.Гапон.– Рівне, 2006. – 32 с.

35. Посвалюк В. Всеукраїнський брас-бюлетень: музичний журнал// Гільдія трубачів-професіоналів України. – К., № 1 – № 10, 1995-2004 р.

36. Птица К. О музыке и музыкантах.– М., 1995.

37. Сверлюк С.Я. Диригентсько-оркестрова освіта:теорія,методика,практика [Текст]: монографія/Я.В.Сверлюк; М-во культури і туризму України, Київ. нац.ун-т культури і мистецтв.-Рівне: РДГУ,2007.

38. Сапожнік О. Сучасна популярна естрадна музика: Авторська програма. – К., 2000.

39. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика.– М.: Музыка, 1987.

40. Смаглій Г.А. Основи теорії музики: Підручник для навч. заклад. освіти,культури і мистецтв/ Г.А.Смаглій, Л.В.Маловик.-4-те вид., переробл. і допов. -Х.:Факт,2007.

41. Співає український народний хор ім. Г.Верьовки. /Упоряд. А.Авдієвський. – К.: Муз. Україна, 2005.

42. Стеценко К. Кантати і хори. /Упоряд. М.Юрченко. – К.: Муз. Україна, 2008.

43. Стулова Г. Хоровой класс.– М., 1988.

44. Сохор А. О музыке серьёзной и лёгкой.– Л.: Музыка, 1994.

45. Федун М. Довідник з музичної грамоти та сольфеджіо.– Львів, 2001.

46. Цуккерман В. Анализ музыкальных прозведений.– М., 1983, 1987.

47. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке.– М, 1984.

48. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.– М., 1972.

49. Юдин С. Формирования голоса певца.– М. , 1973.

50. Юцевич Ю. Словник музичних термінів. – К., 1977.

51. Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.


Програму схвалено на засіданні кафедри «Музичного мистецтва» (протокол № 7 від 14.02.2012 р.).
Схожі:

Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр; спеціальність: 020204 – Музичне...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр; спеціальність: 020204 – Музичне...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст; спеціальність: 020204 – Музичне...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр; спеціальність: 020204 – Музичне мистецтво)...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр; спеціальність: 020204 – Музичне...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр; спеціальність: 020204 – Музичне...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconУкраїни полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст; спеціальність: 020204 – Музичне...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconВ. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва "затверджую" ректор в. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 020204. Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр; спеціальність: 020204 – Музичне мистецтво)...
Факультет музичного мистецтва напрям підготовки 020204 “музичне мистецтво” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Спеціальність: 02020401 Музичне мистецтво*. Спеціалізація: художня культура, вокально-хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи