Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Скачати 105.01 Kb.
НазваЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Дата15.09.2012
Розмір105.01 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет музичного мистецтва

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


___________проф. Р.М.Постоловський


27” лютого 2012 р.
ПРОГРАМа

фахового випробування для вступників

на навчання за скороченим терміном

на основі окр «молодший спеціаліст»

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»Факультет музичного мистецтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”.

Галузь знань 0202 «Мистецтво»

Напрям підготовки 6.020204 „Музичне мистецтвоРівне – 2012


^ Пояснювальна записка


На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста зі спеціальностей 5.02020401 «Музичне мистецтво», 5.01020401 «Народна художня творчість» .

Протягом двох років навчання студенти мають змогу здобути кваліфікації:

– «Бакалавр мистецтва, артист, керівник фольклорного вокального ансамблю»,

– «Бакалавр мистецтва, диригент духового оркестру, артист оркестру (ансамблю) »;

– «Бакалавр мистецтва, артист оркестру (ансамблю), диригент естрадного оркестру (ансамблю) »;

– «Бакалавр мистецтва, артист-вокаліст »;

– «бакалавр мистецтва “Аранжувальник, аудіотехнолог»;.

– «Бакалавр мистецтва, диригент народного оркестру, артист оркестру (ансамблю)»;

– «Бакалавр мистецтва, диригент хору, артист хору».

^

Зміст фахового випробуванняФахове випробування кладається з трьох етапів:

І. Виконання 2-3-х різнохарактерних творів.


ІІ. Теорія музики, сольфеджування та слуховий аналіз:

Завдання ми цього етапу є:

- виявлення знань з теорії музики (побудова, та інтонування інтервалів, ладів, тризвуків та домінантового септакорду з оберненням);

- сольфеджування з листа номерів зі збірників “Сольфеджіо” М.Ладухіна, В.Фліса, П.Драгомірова, Я.Якуб’яка, Ф.Колесси “Шкільний співаник” (в обсязі програми мистецьких навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації (училищ культури та музичних училищ);

  • визначення на слух ладів, інтервалів, тризвуків або домінантсептакорду, його обернень та вміння їх проінтонувати.


ІІІ. Колоквіум призначений для:

  • виявлення обізнаності вступника у галузі історії розвитку української та світової музичної культури;

  • орієнтації в українській народній музиці, творчості композиторів –твори яких виконувались голосом чи на музичному інструменті, визначення художнього змісту твору, форми, стилю, жанру, музичної термінології творів, що виконувались на спеціальному інструменті, диригуванні або під час співу;

  • визначення рівня усвідомлення напрямків професійно-виконавської майстерності фахівця у галузі освіти, культури та мистецтва в контексті сучасних тенденцій розвитку музичного мистецтва, а також інтелектуально-фахового рівня у сприйнятті та баченні реалій сьогодення.


Під час фахового випробування вступник повинен виявити обізнаність з питаннями музичного мистецтва.

вступники, які мають самостійні роботи з композиції, обробки, оркестровки, аранжування музичних творів, можуть представити їх фаховій атестаційній комісії.


Встановлена шкала оцінювання від 100 до 200 балів.


^ кРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І етап. Виконання музичного твору


Бали

Критерії оцінювання

106-123

Низький рівень навичок володіння музичним інструментом (вокалом), невизначеність у трактовці виконання творів, порушення відчуття форми, стилю, жанрових ознак. Серйозні і значні технічні помилки у відтворенні музичного матеріалу.

124-151

Наявність певного рівня навичок володіння музичним інструментом (вокалом), незначні текстові помилки, невпевненість у трактовці музичного стилю і формотворчих процесів, відсутність професійного туше.

152-180

Виконання творів на музичному інструментів (спів) визначається адекватною трактовкою, динамічною градацією. Мають місце професійні навички володіння музичним інструментом (вокалом).

181-200

Технічна досконалість і художня виразність виконання творів на музичному інструменті (під час співу),сценічність, образність, бачення жанрово-стильових особливостей, яскравість інтерпретації.


ІІ етап. Теорія музики, сольфеджування та слуховий аналіз:Бали

^ Критерії оцінювання

106-123

Вступник володіє знаннями з теорії музики на дуже низькому рівні, не володіє музичною термінологією, невірно визначає на слух інтервали, акорди, лади, тощо. Інтонування голосом незадовільне, не володіє інструментом.

124-151

Вступник має середній рівень підготовки: відповіді на теоретичні питання дає неточно та невпевнено, допускає помилки у визначеннях, на слух визначає 50% запропонованого матеріалу. Низький рівень інструментальної підготовки, недостатньо володіє виразними засобами виконавства.

152-180

Вступник має добру теоретичну підготовку, але допускає неточності в одній з частин опитування (в усній теоретичній відповіді або у слуховому аналізі). Демонструє художнє виконання творів різних стилів і жанрів. На достатньому рівні, при незначних недоліках, володіє засобами музичної виразності, демонструє достатній рівень виконавської техніки

181-200

Вступник має високий показник знань теоретичного матеріалу та слухового аналізу, розкриває питання відповіді чітко та грамотно, що не потребує додаткових запитань. Переконливо і виразно демонструє художнє виконання творів різних стилів і жанрів, розкриваючи при цьому музичний образ твору та демонструючи високий рівень технічної підготовки.ІІІ етап. колоквіум

Бали

^ Критерії оцінювання

106-123

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ , що становлять незначну частину навчального матеріалу.


124-151

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє недостатні знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал та виправляти помилки, серед яких є ряд суттєвих. Невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу відповіді.

152-180

Вступник добре володіє вивчений обсягом матеріалу та проявляє належні знання, самостійно виправляє допущені помилки. Має власний підхід до поставленого завдання. Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача.

181-200

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використати набуті зання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ і фактів.список Рекомендованої літератури:

1. Афонченко М. Українська хорова духовна музика: Хрестоматія з диригування. – Рівне, 1998.

2. Безбородова Л. Дирижирование. – М.: Просвещение, 1990.

3. Виховання майбутніх учителів засобами українського музичного фольклору. - Рівне, Бердянськ: Овід, 2008.

4. Етнокультурна спадщина Полісся. Вип. 5 / Упоряд. В.П. Ковальчука. – Вип. V.– Рівне: Перспектива, 2005.

5. Іваницький А. Українська музична фольклористика. – Київ, 1999.

6. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – Київ: Музична Україна, 1990.

7. Колесса М. Основи техніки диригування. – К., 1974.

8. Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень. // В кн.: Музикознавчі праці. – К., 1970.

9. Колесса Ф. Шкільний співаник. – Київ: Музична Україна, 1991.

10. Колесса М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

11. Коломоєць О. Хорознавство: Навчальний посібник для вузів, - К.: Либідь, 2001.

12. Коллиер Дж. Становление джаза.– М., 1984.

13. Круль П.Ф. Східнослов”янська інструментальна культура: історичні витоки і функціонування [Текст] : монографія/П.Ф.Круль.-Івано-Франківськ,2006.

14. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке.– М., 1997.

15. Леонтович М. Хорові твори. – К.: Муз. Україна, 2005.

16. Лисько З. Музичний словник. – К., 1994.

17. Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994.

18. Мархлевський Л. Практичні основи роботи в хоровому класі. – К., 1986.

29. Мелодії древнього Нобеля: Науково-популярне видання / Записи, транскрипції та впоряд. Р.В. Цапун.– Рівне: Перспектива, 2003.

20. Народна музика Північної Рокитнівщини / Упоряд. Ю.П. Рибак, Л.Д. Гапон.– Львів: Сполом, 2002.

21. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод.вид.). №2/М-во освіти і науки України РДГУ.Ін-т мистецтв, каф.народних інструментів; Ред. О.Трофимчук; Редкол.:О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.-70с.

22. Народно-інструментальне мистецтво: Наук.-метод. вид.). №3 /М-во освіти і науки України РДГУ. Ін-т мистецтв, каф. народних інструментів;Ред. О.Трофимчук; Редкол.: О.Степанов, Г.Турчин, С.Мельничук та ін.-Рівне:Волинські обереги,2005.

23. Овчинников Е.В. История джаза: Учебник. Вып. 1.– М., 1994.

24. Орлова Н.П. Хорове диригування.– К.: КДУКМ. 1998.

25. Осеннева М. Самарин В. Хоровой класс и практическая работа с хором. – М.: Академия, 2005. .

26. Особливості роботи з аматорським джазовим ансамблем “Диксиленд”: Метод. рекоменації / Упоряд. О.В.Сіончук. - Рівне: РДГУ, 2004.

27. Обробки народних пісень для баяна / Упоряд. М. Різоль.– К., 1990.

28. Павлюченко С. Елементарна теорія музики:Посібник/Заг. ред. А.В.Лобанова та Н.С.Лобанової.-К.: Муз. Україна,1997.

29. Пархоменко Т.Календарні звичаї та обряди Рівненщини/Нотні транскрипції Л.Гапон, С.Іонової, О.Пех, Н.Боярської.-Рівне:видавець О.Зень, 2008.

30. Пігров К. Керування хором.– К., 1962.

31. Пісні з репертуару “Волинян” / Упоряд. Л.Д. Гапон.– Рівне, 2004.

32. Пісні поліського літа: Репертуарний збірник / Упоряд. О.М.Юзюк.– Рівне, 2004.

33. Побережна Г., Щериця Т. Загальна теорія музики: Підручник.– К., 2004.

34. Порадник для вступників на кафедру музичного фольклору: Навчально-методичний посібник / Упоряд. Р.І.Дзвінка, Ю.П.Рибак, Л.Д.Гапон.– Рівне, 2006. – 32 с.

35. Посвалюк В. Всеукраїнський брас-бюлетень: музичний журнал// Гільдія трубачів-професіоналів України. – К., № 1 – № 10, 1995-2004 р.

36. Птица К. О музыке и музыкантах.– М., 1995.

37. Сверлюк С.Я. Диригентсько-оркестрова освіта:теорія,методика,практика [Текст]: монографія/Я.В.Сверлюк; М-во культури і туризму України, Київ. нац.ун-т культури і мистецтв.-Рівне: РДГУ,2007.

38. Сапожнік О. Сучасна популярна естрадна музика: Авторська програма. – К., 2000.

39. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика.– М.: Музыка, 1987.

40. Смаглій Г.А. Основи теорії музики: Підручник для навч. заклад. освіти,культури і мистецтв/ Г.А.Смаглій, Л.В.Маловик.-4-те вид., переробл. і допов. -Х.:Факт,2007.

41. Співає український народний хор ім. Г.Верьовки. /Упоряд. А.Авдієвський. – К.: Муз. Україна, 2005.

42. Стеценко К. Кантати і хори. /Упоряд. М.Юрченко. – К.: Муз. Україна, 2008.

43. Стулова Г. Хоровой класс.– М., 1988.

44. Сохор А. О музыке серьёзной и лёгкой.– Л.: Музыка, 1994.

45. Федун М. Довідник з музичної грамоти та сольфеджіо.– Львів, 2001.

46. Цуккерман В. Анализ музыкальных прозведений.– М., 1983, 1987.

47. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке.– М, 1984.

48. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.– М., 1972.

49. Юдин С. Формирования голоса певца.– М. , 1973.

50. Юцевич Ю. Словник музичних термінів. – К., 1977.

51. Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.


Програму схвалено на засіданні кафедри «Музичного мистецтва» (протокол № 7 від 14.02.2012 р.).Схожі:

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Гру на музичному інструменті (фортепіано, баян-акордеон, скрипка, бандура, гітара та ін.)
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма вступного випробування з
Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: А. С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Програма вступного випробовування з англійської мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи