\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon

"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Скачати 65.52 Kb.
Назва"Затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Дата15.09.2012
Розмір65.52 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

"Затверджую"

Голова приймальної комісії Рівненського державного

гуманітарного університету


___________проф. Постоловський Р.М.

"27" лютого 2012р.ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

у галузі знань 0202 «Мистецтво»

за напрямами підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»,

«Музичне мистецтво*» музично-педагогічного факультету

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»


Рівне – 2012Музично-педагогічний факультет здійснює набір студентів на скорочений термін навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». До фахового випробування допускаються вступники, які отримали підготовку за такими спорідненими спеціальностями, як 5.02020401 «Музичне мистецтво», 5.02020401 «Музичне мистецтво*», 5.01020401 «Народна художня творчість».


Фахове випробування відбувається у формі творчого конкурсі, що включає:  1. Усну відповідь з питань теорії музики та слухового аналізу;

  2. Гру на музичному інструменті (фортепіано, баян-акордеон, скрипка, бандура, гітара та ін.);

  3. Виконання пісні.1. Зміст підготовки до усної відповіді:


 • музичний звук і його властивості;

 • нотний запис: складові елементи;

 • поняття ладу, різновидність ладів;

 • поняття інтервалу, класифікація інтервалів;

 • поняття акорду, типи акордів;

 • мелодія, види мелодичного руху, мелізми;

 • елементи будови музичної мови, секвенція, транспозиція;

 • інтервали в ладових системах: діатонічні і хроматичні;

 • поняття про темперацію, енгармонізм, хроматичні та діатонічні півтони.

Вступник повинен також продемонструвати рівень сформованості елементарних слухових навичок, визначаючи на слух послідовності інтервалів та акордів, лади народної музики.


^ Критерії оцінювання усної відповіді

Шкала

оцінювання 100- 200

балів


Критерії оцінювання знань вступників106-123

Вступник демонструє володіння знаннями з теорії музики на початковому рівні, обмежено користується музичною термінологією, переважно не розуміє зміст передбачених програмою музичних понять. Виявляє відсутність вміння використовувати отримані знання на практиці. Переважно невірно визначає на слух інтервали, акорди, лади.


124 - 151

Вступник має задовільний рівень володіння знаннями з теорії музики, обмежено користується музичною термінологією, епізодично розуміє зміст передбачених програмою музичних понять. Ситуативно демонструє вміння використання отриманих знань на практиці. Більшість відповідей неточні, невпевнені, потребують додаткових питань. В процесі елементарного слухового аналізу допускаються помилки, точно визначається 50% запропонованого матеріалу. Потребує неодноразового повторного програвання музичних елементів.


152-180

Вступник має хороший рівень володіння знаннями з теорії музики, адекватно користується музичною термінологією, в цілому розуміє зміст передбачених програмою музичних понять. Демонструє вміння використання отриманих знань на практиці, допускаючи неточності. Більшість відповідей правильні, впевнені, іноді вимагають уточнюючих питань. В процесі елементарного слухового аналізу допускаються неточності, які ліквідовуються при одноразовому повторенні. Правильно визначаються 75 – 90% запропонованого матеріалу.


181-200

Вступник демонструє високий рівень володіння знаннями з теорії музики, грамотно користується музичною термінологією, розуміє та точно пояснює зміст передбачених програмою музичних понять. Адекватно використовує отримані знання в процесі вирішення поставлених завдань. Відповіді впевнені, чіткі, грамотні, не потребують додаткових запитань.

В процесі елементарного слухового аналізу помилки не допускаються, точно визначаються інтервали, акорди, лади.
2. Вступник повинен продемонструвати художнє виконання двох творів різних стилів і жанрів, рівень технічних навичок, володіння штрихами та динамічними відтінками на рівні вимог до випускників музичних шкіл.


^ Критерії оцінювання гри на музичному інструменті


Шкала оцінювання

100-200

балів

Критерії оцінювання знань вступників

106-123

Виставляєтьсявступникам, які не змогли виконати програмний матеріал, або завдання виконане лише частково з порушенням стильових особливостей твору.

124-151

Виставляється вступникам, які виконали програмний матеріал, але допустили ряд помилок у відтворенні нотного тексту, темпу, ритму, поверхнево передали стильові особливості твору.

152-180

Заслуговують вступники, які на художньому рівні виконали програмний матеріал, але допустили незначні неточності в артикуляції, нюансуванні, динаміці.

181-200

Виставляєтьсявступникам, які на високому художньому рівні правильно, глибоко та емоційно виконали програмний матеріал, всебічно розкрили характерні стильові та жанрові ознаки музичних творів.3. Вступник повинен продемонструвати вокальні дані та чистоту інтонування під час виконання пісні.


^ Критерії оцінювання виконання пісні


Шкала

оцінювання

100-200

балів

Критерії оцінювання знань вступників

106-123

В ході виконання пісні вступник допустив значні інтонаційні та технічні огріхи, виявив часткову або повну відсутність звуковисотного відчуття мелодії та ритмічної організації виконуваного твору

124-151

Вступник в цілому якісно виконав пісенний твір, проте допустив окремі вагомі інтонаційні, ритмічні або технічні огріхи

152-180

В ході виконання вокального твору вступник виявив уміння користуватись засобами музичної виразності, здатність відчувати та відтворювати художню образність музичного матеріалу

181-200

Вступник на високому рівні володіє інтонаційною виразністю та вокальною технікою в процесі відтворення художньої образності виконуваного пісенного творуРекомендована література


 1. Басурманов А. Справочник баяниста / Под общ.редакцией Н.Чайкина.- 2-е изд.испр.и доп.- М.: Сов.композитор, 1986.

 2. Баштан С., Омельченко О. Школа гри на бандурі.- К.: Муз.Україна, 1980.

 3. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста.: Вопросы теории и практики./ Учеб.пособие для средних и высших учеб.заведений.- К.: Муз.Україна, 1989.

 4. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. -М.:Музыка, 1995.

 5. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник.– К.: Либідь.– 1997.

 6. Давидов М. Основи формування виконавської майстерності баяніста: Підручник для муз.вузів та училищ.- К.: Муз.Україна, 1983.

 7. Драгомиров П. Учебник сольфеджио.- М., 1991.

 8. Евпак Е. Хорові розспівки: Посібник з сольфеджіо.- К., 1978.

 9. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Двухголосие.- М., 1987.

 10. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки.-М.:Музыка, 1983.

 11. Леонтович М. Практичний курс навчання співу в середніх школах України.- К., 1989.

 12. Липс Ф. Искусство игры на баяне.- М.: Музыка, 1985.

 13. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва.- К.: Муз.Україна, 1971.

 14. О работе баяниста над музыкальным произведением.: Метод.рекомендації для студентов-заочников /Сост.Л.Жевченко.- Ровно, 1986.

 15. Основи формування виконавської гри на бандурі.: Метод.рекомендации для студентів кафедри оркестрового диригування / Упорядник. З.Сингаєвська.- Рівне, 1985.

 16. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио, Вып.2.- М., 1975.

 17. Павлюченко С. Елементарна теорія музики. -К.:Музична Україна, 1980.

 18. Полянський Ю. Нариси з методики викладання гри на віолончелі.- К.: Муз.Україна, 1978.

 19. Понятовський С. Альт.- М.: Музыка, 1974.

 20. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання.– К.: ІЗМН, 1997.

 21. Рубец А. Одноголосное сольфеджио.- М., 1984.

 22. Смаглій Г.А. Маловик Л.В.Основи теорії музики.-Харків, 2004.

 23. Способин И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие.- М., 1977.

 24. Способин И. Элементарная теория музыки.-М.:Музыка, 1984.

 25. Фридкин Г. Практическое руководство музыкальной грамотой.-М.:Музыка, 1985.

 26. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио.- М., 1982.

 27. Шип С.В. Музична форма від звуку до стилю. - Київ, 1998.

 28. Юцевич Ю. Словник музичних термінів.- К.: Музична Україна, 1976.
Схожі:

\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Гру на музичному інструменті (фортепіано, баян-акордеон, скрипка, бандура, гітара та ін.)
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма вступного випробування з
Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним...
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: А. С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки...
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету icon«Затверджую» Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
Програма вступного випробовування з англійської мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі...
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
На скорочений термін навчання приймаються випускники мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на основі освітньо-кваліфікаційного...
\"Затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету
«Магістр» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» зі спеціальності 02020401 „Музичне мистецтво” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи