Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня icon

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Скачати 216.73 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Дата01.06.2013
Розмір216.73 Kb.
ТипПрограмаМіністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

_______проф.Постоловський Р.М.

«___»___________2013 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

«Магістр»

зі спеціальності 8. 02020201 «Хореографія»*

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст»


Схвалено вченою радою художньо-педагогічного факультету

Протокол № 6 від « 29 » січня 2013 р.


Голова вченої ради художньо-педагогічного факультету проф. Вербець В.В.


Укладачі: кандидат педагогічних наук, професор Годовський В.М.,

кандидат історичних наук, професор Савчин Л.М.


Рівне – 2013

Зміст 1. Вступ
 1. Порядок проведення вступного випробування
 1. Порядок та критерії оцінювання результатів фахового випробовування (теоретична частина)
 1. Порядок та критерії оцінювання результатів фахового випробовування (практична частина)
 1. Зміст тем і питань програми
 1. Список рекомендованої літератури
 1. Електронний ресурсВступ


Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, хореографічних умінь і навичок, здібностей до балетмейстерської та науково-дослідницької діяльності.

Програма фахового випробування призначена для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на основі освістньо-кваліфікаційних рівні «Бакалавр», «Спеціаліст».

Фахове випробування проводиться у формі творчого конкурсу.

Вступники повинні володіти основним матеріалом з хореографічних дисциплін «Мистецтво балетмейстера», «Методика викладання класичного, народно-сценічного, сучасного та бального танців»; знати історію хореографічного мистецтва.

На фаховому випробуванні вступники повинні продемонструвати практичні навички постановки хореографічних композицій різних жанрів; виявити знання методики викладання хореографічних дисциплін; підготовити і провести урок із урахуванням вікових особливостей виконавців; знати теоретичні основи науково-дослідницької діяльності, збору та обробки хореографічного фольклору.

Практична частина іспиту передбачає показ самостійно створених хореографічних номерів. Хореографічні мініатюри, як запропонована форма танцювального номеру, створюються на довільну тему. Показ дає можливість продемонструвати рівень балетмейстерської майстерності вступника і його знання з теорії побудови хореографічного номеру та вміння працювати з музичним матеріалом.

^ Порядок проведення вступного випробування

 • допуск до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу;

 • вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

 • вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань; заміна завдань не дозволяється;

 • вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань;

 • під час вступного випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

 • запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії;

 • вступники, які не з’явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

 • перескладання вступних випробувань не дозволяється.


Порядок оцінювання результатів фахового випробування

Знання і уміння вступників, виявлених на співбесіді, оцінюються за 200-бальною шкалою. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:


Критерії оцінювання результатів фахового випробування^ Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 106-200 балів

Значення оцінка

Вступник виявляє особливі здібності, має високий показник знань теоретичного матеріалу, вміє самостійно узагальнювати знання, правильно використовує набуті знання і уміння для побудови відповіді, переконливо аргументує відповідь, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку.

Вступник виявив якості креативного балетмейстера, має високий показник вмінь та навичок з постановки танцю, володіє розвинутою творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічній композиції, впевнено та вміло демонструє високий рівень технічної підготовки, майстерно використовує різноманітний танцювальний і музичний матеріал, володіє виразними засобами хореографії.5181 - 200


Відмінно

Вступник правильно і глибоко розуміє суть питання, вміє проявити знання у даному питанні, узагальнювати та систематизувати інформацію, самостійно виправляє допущені помилки та має власну думку до поставленого питання.

Вступник добре зорієнтований у матеріалі, вміє застосувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів, має хороші технічні можливості, хоча допускає деякі помилки, що заважають оцінити його краще. Володіє відповідними технічними вміннями з хореографії, але дещо невпевнений. Відповідає визначенню – грамотний балетмейстер.4152-180

Добре

Вступник відтворює незначну частину теоретичного матеріалу, не повністю виявляє знання і розуміння основних положень, може виправляти власні помилки, серед яких є значна кількість суттєвих, основну частину відповіді відтворює на репродуктивному рівні.

Вступник володіє практичними навичками постановки хореографічного номеру, але невміло використовує набуті знання, має задовільний рівень підготовки з хореографії: у практичному виконанні допускає суттєві помилки. Нецікаве хореографічне вирішення запропонованого до перегляду номера.3124-151

Задовільно

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного поняття, відповіді невірні, що демонструють нерозуміння суті запропонованого питання.

Вступник демонструє недостатні знання у постановці хореографічних композицій різних жанрів та стилів. Представлений до перегляду хореографічний номер немає хореографічного вирішення.2106-123

Незадовільно^ Зміст тем і питань програми


Фахове випробування складається з теоретичної і практичної частин.

Питання теоретичного характеру, дають змогу виявити рівень знань вступників з дисциплін: «Мистецтво балетмейстера», «Історія хореографічного мистецтва», «Методика викладання класичного, народно-сценічного або сучасного або бального танців.

Вступники повинні володіти теоретичними знаннями і практичними навичками постановки хореографічної композиції з різних жанрів та стилів, використовуючи різноманітний танцювальний і музичний матеріал, застосовувати широкий арсенал хореографічних засобів і прийомів; володіти теоретичними та практичними основами збору та обробки хореографічного фольклору; вміти компонувати музичний матеріал, працювати з концертмейстером, володіти розвинутою, творчою фантазією та вмінням практично втілювати творчі задуми у хореографічних композиціях.

^ Перелік питань з дисциплін «Мистецтво балетмейстера» та «Історія хореографічного мистецтва»:

 1. Європейський хоровод. Тематика та особливості побудови згідно танцювального майданчика.

 2. Традиційний слов’янський хоровод. Сучасна класифікація хороводів та специфіка їх сценічного вирішення.

 3. Види українських хороводів. Їх регіонально-лексичні особливості. Приклади сценічного втілення.

 4. Поняття «голоси тіла» та їх використання при створенні хореографічної лексики.

 5. Поняття «варіювання» у хореографії. Застосування прийомів «варіювання» при створенні танцювального номера.

 6. Малюнок у хореографії. Різновиди малюнків та їх композиційне вирішення відносно танцювального майданчика і глядача.

 7. Форми постановки танців. Специфіка постановки хореографічної мініатюри.

 8. Сюїта та дивертисмент у хореографії. Різниця балетмейстерського вирішення.

 9. Музика в хореографії. Балетмейстерські підходи у роботі з музичним матеріалом.

 10. Поняття «танець для дітей», «танець на дітей», дитячий танець для дорослих. Підходи до їх хореографічного вирішення.

 11. Поняття «танець». Танець як хореографічна форма та його сценічне вирішення.

 12. Допоміжні балетмейстерські прийоми при постановці хореографічного твору (стоп кадр, рачий хід, рапід та ін.).

 13. Контраст у хореографії. Визначте можливі контрасти та їх вирішення у танцювальному вирішенні.

 14. Поняття «лейтмотив» та «пластичний мотив». Специфіка створення та використання у хореографічному номері.

 15. Походження танцю та хореографії. Танець в культурі стародавніх цивілізацій: Індії, Китаю, Америки, Єгипту.

 16. Хореографічне мистецтво Стародавньої Греції та Риму Поділ танців за системою Л. Сешана. Танцювальна культура Стродавнього Риму.

 17. Балетний театр Франції ХVІІ ст. Творча співпраця П. Бошана, Ж.Б. Люллі,

Ж.Б. Мольєра.

 1. Романтизм на західноєвропейській балетній сцені ХІХ ст. Балети «Жізель», «Сильфіда».

 2. Розквіт романтичного балету в творчості Ф. Тальйоні, М. Тальйоні, Ж. Перро,

Ж. Кораллі, К. Грізі, Ф. Ельслер.

 1. Криза європейського балетного театру другої половини ХІХ ст. Балети-феєрії. Мюзік-хол. Творчість А. Сен-Леона.

 2. Творчість американських балетмейстерів першої половини ХХ ст. Рут Сен-Дені, Теда Шоун, Марти Грехем, Доріс Хемфрі. Творчий доробок балетмейстера Джорджа Баланчіна.

 3. Творчість балетмейстерів ХХ ст. М. Бежара, Р. Петі, І. Кіліана, Д. Кранко та видатних світових танцівників М. Баришнікова, Р. Нурієва, М. Флетлі.

 4. Витоки вітчизняного та російського хореографічного мистецтва. Особливості древніх танців. Хоровод. Бойові танці.

 5. Творчість. В. Верховинця, П. Вірського, і М. Болотова.

 6. Характеристика українського балетного театру 30-х рр. ХХ ст. Перші українські балети «Пан Каньовський», «Лілея».

 7. Симфонічний балет в Росії як початок нового піднесення російського балету. Творчість М. Петіпа, А. Мінкуса, П. Чайковського.

 8. «Російські сезони» С. Дягілєва в Парижі.

 9. Творчість видатних російських виконавців початку ХХ ст. А. Павлової, К. Гельцер, Т. Карсавіної, І. Рубінштейн, О. Спєсівцевої, Г. Уланової, В. Ніжинського, С. Лифаря.

 10. Творчість видатних російських виконавців середини ХХ ст. М. Плісецької, К. Максимової, М. Лієпи, В. Васильєва, Б. Брегвадзе.

 11. Український балетний театр другої половини ХХ ст. Хореографічні інтерпретації творів українських письменників «Тіні забутих предків» В.Кирейка. «Хустка Довбуша» А.Кос-Анатольського.


Перелік питань з методики викладання класичного та народно-сценічного танців:

 1. Роль А.Я. Ваганової в розвитку школи класичного танцю.

 2. Основну мета і завдання практичного курсу дисципліни «Теорія та методика викладання класичного танцю».

 3. Складові уроку класичного танцю і принципи методики їх побудови.

 4. Послідовність вправ exercise біля станка.

 5. Послідовність вправ exercise посеред зали.

 6. Методика і послідовність вивчення групи рухів battement tendu на уроках класичного танцю.

 7. Постановка корпусу і голови, позиції рук та ніг у класичному танці.

 8. Класифікація стрибків у класичному танці. Методика їх проучування.

 9. Колообертальні рухи класичного exercise. Методика їх вивчення.

 10. Основні зв’язуючі рухи в adajio посеред зали.

 11. Основні учбові port de bras посеред зали і порядок їх вивчення.

 12. Визначення термінів «preparation», «aplomb», «battement», «epoulement», «en dehors» і «en dedans».

 13. Маленькі стрибки з двох ніг на дві та з двох ніг на одну. Методика їх проучування.

 14. Група рухів «великі стрибки» та правила їх виконання.

 15. Методика і послідовність вивчення обертів на місці та в просуванні у класичному танці.

 16. Побудова exercise народо-сценічного танцю – спільне та відмінності з класичним уроком.

 17. Навчально-тренувальна робота балетмейстера в хореографічному колективі.

 18. Методика вивчення групи рухів battement tendu на уроках народно-сценічного танцю.

 19. Методика вивчення вистукуючих рухів та дрібушок на уроках народно-сценічного танцю.

 20. Методика вивчення групи рухів rond de jamb на уроках народно-сценічного танцю.

 21. Методика вивчення групи рухів flic-flac на уроках народно-сценічного танцю.

 22. Методика вивчення demi і grand plie, напівпнрисядок та присядок на уроках народно-сценічного танцю.
 1. Характеристика регіональних особливостей українських народних танців.

 2. Загальна характеристика російських танців. Основні положення рук і корпусу. Основні рухи.

 3. Методика роботи над технікою виконання обертів на місці, в просуванні та стрибку.

 4. Особливості у виконанні академічного та народного угорського танців.

 5. Загальна характеристика білоруських танців. Основні рухи і положення корпусу і рук.

 6. Методика вивчення вправ для стегна, підготовка до «вірьовочки» і «вірьовочка» на уроках народно-сценічного танцю.

 7. Загальна характеристика молдавських танців. Основні рухи та положення корпусу і рук.

 8. Характеристика особливостей виконання українського танцю «Гопак». Основні рухи, положення корпусу і рук.^ Перелік питань з методики викладання дисциплін сучасної хореографії:

 1. Поняття “модерн”, як явище у світових історико-культурологічних процесах. Термін “модерн”. Використання терміну “модерн” у різних історичних епохах. Ідеї “модерністських” напрямків образотворчого мистецтва.

 2. Джерельні витоки танцю модерн у Європі. Мотивації для створення нової хореографічної естетики у європейському просторі.

 3. Становлення танцю модерн в Америці. Характерні особливості становлення танцю модерн у Америці. Роль Теда Шоун та Руд Сен-Дені у формуванні танцю модерн. Школа Марти Грехем.

 4. Основні етапи формування танцю модерн у світовому культурно-мистецькому просторі. Попередники модерн танцю. Теоретики танцю модерн. Піонери танцю модерн. Створення течій та шкіл танцю модерн.

 5. Рудольф Лабан – видатний теоретик сучасного хореографічного мистецтва. Напрямки дослідження Р. Лабана. ”Хореологія” – наука про рух. Просторові дослідження Р. Лабана.

 6. Побудова уроку модерн танцю. Складові частини уроку та їх характеристика.

 7. Специфіка виконання екзерсису у модерн танці. Базові елементи екзерсису та їх характеристика.

 8. Методика виконання стрибків у модерн танці. Особливості виконання стрибкових рухів на місці та в просуванні.

 9. Основні принципи модерн танцю. Характеристика та технічні особливості.
 1. Партерний тренаж у модерн танці. Різновид та характеристика партерного тренажу.

 2. Імпровізація – як танцювальна техніка. Поняття “імпровізація” та характеристика “танцювальної імпровізації” як хореографічної техніки.

 3. Основні напрямки танцювального мистецтва, які в тій чи іншій мірі використовують поняття “імпровізація”.
 4. ^

  Імпровізація та хореографія. Концептуальні відмінності хореографії та імпровізації.


 5. Сольна імпровізація. Поняття “сольна імпровізація”. Основні завдання “сольної імпровізації”.

 6. Імпровізація як хореографічне дослідження. Танцювальна імпровізація як засіб дослідження нових хореографічних форм. Основні історичні аспекти формування імпровізації як дослідження. Об`єкти дослідження танцювальної імпровізації.

 7. Імпровізація як перфоменс. Хореографічний перфоменс як форма дійства, в основі якого лежить імпровізація. Історичні аспекти формування імпровізації як перфоменсу. Структура імпровізаційних перфоменсів.

 8. Категорії композиції. Характеристика основних категорії композиції сучасної хореографії. Аспекти роботи з даними категоріями.

 9. Поняття “простір” в композиції сучасної хореографії. Аналіз просторових засобів вираження у роботі над створенням хореографічних композицій.

 10. Поняття “час” в композиції сучасної хореографії. Аналіз часових засоби вираження у роботі над створенням хореографічних композицій.

 11. Аналіз руху по системі Рудольфа Лабана. Гравітація, вага та енергія руху.

 12. Композиція простору. Співвідношення просторового розміщення з формами презентації хореографічного тексту.

 13. Світове значення танцю чорної Африки в сучасному хореографічному просторі. Вплив африканського танцю на розвиток світової танцювальної культури XX століття.

 14. Матт Меттокс та його система підготовки танцівника. Побудова уроку та технічні принципи Метт Меттокса.

 15. Історія розвитку африканського танцю. Процес адаптації африканського фольклору в країнах Латинської Америки та Аргентини.

 16. Етапи формування джаз-модерн танцю. Злиття та взаємопроникнення двох танцювальних стилів «джаз» та «модерн». Система Джека Коула.

 17. Принципи джаз-модерн танцю. Характеристика та технічні особливості.
 1. Ізоляція як головний технічний принцип джазового танцю. Поняття «паралельний» та «опозиційний» рух, «біцентрія» та «поліцентрія».

 2. Принципи руху джаз-модерн танцю запозичені з танцю модерн. Базисні поняття Марти Грехем «contraction-release».

 3. Принцип поліритмії та поліцентрії у джаз-модерн танці. Використання складних ритмопластичних структур.

 4. Принцип мультиплікації, координації та імпровізації у побудові уроку джаз-модерн танцю.


Перелік питань з методики викладання дисциплін бальної хореографії:

 1. Технічні вимоги та стиль виконання правих та лівих фігур. Методи їх поєднання.

 2. Музичні та хореографічні акценти, сильний та слабкий такти музичного супроводу.

 3. Принципи трансформації простих фігур у складні.

 4. Поєднання теоретичних і практичних знань у композиційній роботі.

 5. Види хореографії та їх значення стосовно композиційної роботи у бальних танцях.

 6. Опанування артистичних прийомів і творчої інтенції у композиційній роботі.

 7. Основи компонування танцювальних варіацій в гармонійну рухову цілісність.

 8. Вплив відмінних фізичних якостей та високих духовних цінностей танцюриста на композиційну роботу.

 9. Предмет у хореографічному творі. Робота з предметом.

 10. Принципи трансформації простих композицій у складні.

 11. Соціальні та виховні функції бального танцю.

 12. Музичний розмір, темп і основний ритм танців європейської та латиноамериканської програм.

 13. Методика складання учбових комбінацій та їх мета.

 14. «Скейтинг» система підрахунку балів і місць.

 15. Створення танцювальних варіацій, логіка побудови, попередження найбільш поширених помилок.

 16. Вікові групи та клас майстерності виконавців бального танцю.

 17. Дайте характеристику еволюції бального танцю.

 18. Взаємозв’язок історико-побутового танцю, класичного, народно-сценічного, сучасного танців з бальною хореографією.

 19. Дайте характеристику критеріям оцінювання журі (суддів) зі спортивних бальних танців: музикальність, лінії, динаміка, техніка, емоційність.

 20. Зробити анотацію з вмістом вимог до костюмів європейської та латиноамериканської програм за віковими категоріями.

 21. Перерахуйте заборонені технічні дії довільної програми до даних класів «Е», «Д», «С».

 22. Дати визначення основних понять «вікова категорія», «клас майстерності».

 23. Походження і характерні особливості бальних танців європейської програми.

 24. Походження і характерні особливості бальних танців латиноамериканської програми.

 25. Специфіка роботи педагога бального танцю на початковому етапі навчання.

 26. Правила оцінювання композиційної роботи на танцювальних змаганнях.

 27. Особливості складання композицій стосовно вікових категорій.

 28. Творчість Віктора Сільвестра, його роль у розвитку європейських бальних танців.

 29. Назвіть категорії, на які поділяються фігури у європейських танцях.

 30. Прості фігури та їх трансформація у складні для латиноамериканських танців.
^

Список рекомендованої літератури

 1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983.

 2. Балет. Энциклопедия. – М.: 1981.

 3. Баранова Т. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография современного балета. Вып. 4. – М., 1982.

 4. Барышникова Т. Азбука хореографии. – С-П., 1996.

 5. Бежар М. Мгновение в жизни другого. Мемуары. – М., 1977.

 6. Беликова А. Бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1978.

 7. Беликова А. Бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1980.

 8. Беликова А. Бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1984.

 9. Блазис Карло. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. – М., 2008.

 10. Бланков Б. Краткая история русского балета. – М., 2006.

 11. Богданов-Березовский В. Оперное и балетное творчество Чайковского. – Л.-М., 1956.

 12. Бондаренко Л. Танцуйте с нами. – К.: Музична Україна, 1988.

 13. Бочарникова Э. Страна волшебная – балет. – М., 1974.

 14. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л., 1963.

 15. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. – М., 1968.

 16. Ванслов В. Статьи о балете. – Л., 1980.

 17. Васильева Е. Танец. – М., 1968.

 18. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. – М., 1987.

 19. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.: Музична Україна, 1990.

 20. Гаевский В. Хореографические портреты. – М., 2008.

 21. Гуменюк А. Українські народні танці./ за ред. П. Вірського. – К.: Видавництво АН УРСР, 1969.

 22. Дени Г., Дассвиль Л. Усі танці. – К.: Музична Україна, 1983.

 23. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. – Л, 1975.

 24. Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. – К., 1989.

 25. Ефименкова Б. Танцевальные жанры. – М., 1960.

 26. Житомирский Д. Балеты Чайковского. – М., 1957.

 27. Зайцев Е. Основи народно-сценічного танцю. – Київ, 1976.

 28. Захаров Р. Слово о танце. – М., 1977.

 29. Карп П.М. Младшая муза. – М., 1986.

 30. Корокева Э. Спектакль, балетмейстер, танцовщик. – Кишинев: Литература артистике, 1977.

 31. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л.: Искусство, 1986.

 32. Куриленко Е. Проблемы художественного синтеза в балетном спектакле. – М., 2003.

 33. Левинсон А.Я. Старый и новый балет. Мастера балета. – М., 2008.

 34. Лифарь С. Страдные годы с Дягилевым. – К., 1994.

 35. Митці України (енциклопедичний довідник). – К., 1989.

 36. Михайлов М. Молодые годы ленинградского балета. – Л., 1978.

 37. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: 1985.

 38. Петипа М. Материалы. Воспоминания. Статьи. – Л., 1971.

 39. Плещеєв А.А. Наш балет. 1673-1899. Балет в России до начала XIX столетия и балет в Санкт-Петербурге до 1899 года. – М., 2009.

 40. Рубаха Е. Контрданс. Его особенности, истоки и воздействие на музыку венских классиков // Музыка и хореография современного балета. Вып. 4. М., 1982.

 41. Сапонов М. Менестрели. - М., 2004.

 42. Скудина Г. Балет // Музыкальные жанры. – М., 1968.

 43. Собінов Б. Танцююча гімнастика. – К.: Мистецтво, 1975.

 44. Современность в танце / под ред. Т.В. Теплова. – М.: Искусство, 1964.

 45. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України. – К.: Музична Україна, 1986.

 46. Станішевський Ю. Український радянський балет. – К.: Музична Україна, 1974.

 47. Степанова Л. Новые бальные танцы. – М.: Советская Россия, 1971.

 48. Ступников И. Молодые артисты ленинградского балета. – Л., 1968.

 49. Суриц Е. Все о балете. – М.-Л., 1966.

 50. Ткаченко Т. Народные танцы. – М.: Искусство, 1975.

 51. Фокин М. Против течения. – Л., 1981.

 52. Череховская Р. Танцевать могут все. – Минск: Народная асвета, 1973.

 53. Чернова Н. От Гельцер до Улановой. – М., 1979.

 54. Ярмолович Л. Классический танец. – Л., 1986.Електронний ресурс

Для інформаційного забезпечення вступники можуть використовувати посилання на електронні адреси спеціальних веб-сайтів:

 1. Мистецтво балетмейстера – www.infanata.com

 2. Теорія та методика викладання модерн танцю - www.freetodance.com

 3. Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю – www.luigijazz.com

 4. Теорія та методика викладання джаз-модерн танцю - www.freetodance.com

 5. Композиція сучасного танцю та імпровізація - www.infanata.com

 6. Ансамбль сучасного танцю - www.luigijazz.com

 7. Теорія та методика викладання європейських танців - www.dance.com

 8. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців - www.dancesebastopol.com

 9. Композиція європейських танців - www.danceinfo.com

 10. Композиція латиноамериканських танців - www.dancelife.ru

 11. Ансамбль бального танцю - www.dancesport.ru

 12. Теорія та методика викладання класичного танцю - www.horeofraf.com

 13. Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю – www.balletmusic.ru

 14. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю – www.bayanac.narod.ru

 15. Ансамбль народного танцю - www.ftst.ru

 16. Основи дуетно-сценічного танцю - www.udsa.com.ua

 17. Основи класичного танцю - www.horeofraf.com

 18. Теорія та методика викладання теп-дансу та акробатики – www.rambook.ru

 19. Теорія та методика викладання історико-побутового танцю - www.ftst.ru

 20. Історія костюма - www.myukraine.info /uk/, www.culture/etnography/costumes, www.akvitania.flybb.ru/topic33.html

 21. Історія хореографічного мистецтва - www.balletmusic.ru, www. ballet-enc.ru, www.idance.ru.


Кафедра хореографії має власний сайт в мережі Інтернет www.horeograf.rv.ua.


Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників спеціальності 02030302 «Мова і література» (англійська)...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 040102...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників зі спеціальності 02030302 «Мова і література (англійська)»...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” спеціальності 03010401 „Політологія”...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності 04010201...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 04030201 «Інформатика»* на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи