0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання icon

0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання
Скачати 147.65 Kb.
Назва0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання
Дата13.09.2012
Розмір147.65 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Музично-педагогічний факультет


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM


ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


0202 Мистецтво

6.020200 Музична педагогіка та виховання


0101 Педагогічна освіта

6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Музика


РІВНЕ – 2006


У основі організації навчального процесу полягає індивідуалізація навчання і самостійна робота студентів. Здійснення навчально-виховного процесу відбувається на основі вивчення та врахування індивідуальних якостей студентів, впровадженні активних форм та методів викладання новітніх технологій, розробці нових індивідуальних планів навчання. Згідно з навчальними планами студенти проходять різні види практик у загальноосвітніх школах, студіях, педагогічних училищах, училищах культури та мистецтв, закладах освіти.

Тематику курсових робіт розроблено з урахуванням охоплення і використання широкого поля професійних навичок і теоретичних положень, засвоєних у визначений період навчання, підсумковим результатом якого буде написання конкретної курсової роботи.

Оцінка успішності навчання та якості підготовки студентів визначаються рейтинговою системою оцінювання знань студентів.

Головна мета впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів (РСО) – поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної та творчої діяльності, стимулювання самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінки знань, створення здорової конкуренції і прояву індивідуальних здібностей студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу в РДГУ.

Основу РСО становить рейтинг студента з кожної навчальної дисципліни, яка вивчається згідно з навчальним планом. Він являє собою узагальнений показник якості знань, умінь і навичок, засвоєних з дисципліни відповідно до кваліфікаційної характеристики.

Положення про РСО з конкретної дисципліни (РОСД) розробляється провідними викладачами дисципліни, затверджується відповідною кафедрою і доводиться до відома студентів на початку викладення дисципліни.

Різні види навчально-наукової та самостійної роботи студентів контролюються та оцінюються певною кількістю балів за шкалою, прийнятою кафедрою.

Положення про РСОД встановлює систему нарахування балів, які отримує студент протягом періоду вивчення дисципліни.

Для уніфікації положень про РСОД в РДГУ передбачено максимальний рейтинг студента у 100 балів.

Дисципліна може бути зарахованою ( з вибранням певної кількості кредитів), якщо студент отримує 60 і більше балів.

При меншій кількості балів студент має пройти підсумковий контроль (співбесіду, екзамен, підсумкове тестування).

Мінімальною кількістю балів, при якій студент допускається до підсумкового контролю, є 50,49-40 балів дозволяє студентові проходити додатковий контроль, форма якого передбачається РСОД, для здобуття 50 балів, а отже, і допуску до підсумкового контролю.

Студент, який не набрав за час вивчення дисципліни мінімальної кількості балів (40), не допускається до підсумкового контролю з дисципліни і повинен вивчати цю дисципліну повторно ( у порядку, встановленому в РДГУ).

Відсутність студентів на контрольній роботі, лабораторному, семінарському, індивідуальному чи практичному занятті без поважних причин оцінюється нульовим балом.

Протягом семестру викладач згідно із затвердженим положенням РСОД проводить облік набраних студентами балів у журналі, який доступний для студентів і є ключовим елементом у РСОД.

За модульно-рейтинговою системою навчальний курс дисципліни розподіляється на декілька змістових блоків-модулів. Кожний модуль включає основну і додаткову навчальну роботу. Види навчальної роботи студентів з конкретних дисциплін та їх оцінка визначаються на засіданні кафедри за поданням ведучого(их) викладача(ів), виходячи з її специфіки.

Зважаючи на орієнтовну оцінку видів навчальної діяльності студентів з дисциплін кафедр факультету в модульно-рейтинговій системі, ведучими викладачами розробляється конкретна оцінка видів навчальної роботи з визначеною дисципліною і затверджується на засіданні кафедри.

Враховуючи визначені види навчальної роботи та встановлену шкалу оцінювання в балах, кафедрою розробляється рейтинг кожної дисципліни, з урахуванням бажаного результату. Критерії оцінки знань і вмінь студентів у 4 бальній та рейтинговій системах прив’язуються до основної навчальної роботи, виходячи з кількості годин, відведених на вивчення певного предмета, а також відповідних форм контролю.

Враховуючи основну навчальну роботу, відповідно до прийнятої шкали оцінювання в РДГУ визначається конкретна оцінка знань і вмінь студента в національній чи ЕCTS шкалах.

За результатами всіх набраних балів у рейтинговій шкалі з певної дисципліни кожному студентові групи виставляється оцінка за шкалою РДГУ, за чотирибальною національною шкалою і шкалою ECTS . Якщо студента влаштовує оцінка, то він заліку не складає і ця оцінка виставляється у залікову чи екзаменаційну відомість і залікову книжку. Якщо оцінка не влаштовує – то він складає іспит у встановленому порядку. Студенти, які не набрали відповідної кількості балів і отримали рейтингову оцінку “2”, при певному виконанні всіх основних видів навчальної роботи, можуть складати залік і отримати тільки “задовільну” оцінку при успішному його складанні. Студенти, які ж не набрали відповідної кількості балів для отримання “задовільної” оцінки і не виконали всіх видів основної навчальної роботи, до іспиту не допускаються. Іспит вони можуть складати лише після того, як виконають у певному обсязі, визначеному викладачем, усі основні види навчальної роботи.
^

Критерії оцінки знань і вмінь студентів

у національній, ECTS та рейтинговій системах оцінювання

Національна шкала

Шкала РДГУ
Рейтингова шкала

Шкала ECTS

“5”

90-100

90-100

45 і більше

А

“4”

75-89

75-89,9

36 – 44,9

ВС

“3”

60-74

60-74,4

30 – 35,9

ДЕ

“2”

40-59

40-59

20 – 29,9

FX

“1”

1-39

1-39

0-19,9

F


Результати обліку всіх видів навчальної роботи в рейтинговій системі за кожний модуль викладач заносить до спеціальних робочих таблиць. Після вивчення всіх модулів результати з робочих таблиць переносяться до зведеної таблиці загального обліку рейтингової оцінки знань і вмінь студентів з певної дисципліни.


^ ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

1. Хоровий клас і практикум роботи з хором

1.1. Мета викладання дисципліни – сформувати і розвинути у майбутнього хорового диригента музично-слухові та вокальні навички, хороший художній смак, а також почуття виконавського стилю.

1.2. Зміст дисципліни – розширення музичного світогляду, ідейно-художнє виховання і поглиблення спеціальних знань студентів шляхом практичного ознайомлення з кращими хоровими творами світової музичної культури різних епох, стилів і жанрів.

1.3. Кредити – 34.

1.4. Тривалість навчання – 8 семестрів.

1.5. Період навчання – 1 – 8 семестр.

1.6 Практичні заняття – 524 години, самостійна робота - 448 годин.

1.7. Залік – 2, 4, 6, 8 семестри.

2. Хорознавство

  1. Мета вивчення дисципліни – дати студентам необхідний обсяг теоретичних знань та практичних підходів для удосконалення фахової підготовки. Сприяти поглибленню та розширенню кругозору в галузі хорової культури. Виробити здатність до творчого пошуку.

2.2. Зміст дисципліни - «хорознавcтво» профілююча дисципліна, яка синтезує різні аспекти і напрями хорової теорії і практики, використовуючи досягнення хорової педагогіки та хорового виконавства.

2.3. Кредити ECTS – 2.

2.4. Тривалість навчання - 1 семестр.

2.5. Період навчання- 3 семестр.

2.6. Лекції - 16 годин, практичні – 12 годин, лабораторні – 4 години, самостійна робота – 24 години.

2.7. Екзамен – 3 семестр.

 1. Сольфеджіо

3.1. Мета викладання дисципліни – виховання високої слухової активності, удосконалення і вирівнювання професійних якостей музичного слуху хорового диригента, а також підготовка слуху до виконання музики різних жанрів і стилів.

Розвиток гармонічного та мелодичного слуху шляхом різних вправ та написанням музичних диктантів різної складності.

3.2. Зміст дисципліни передбачає слуховий аналіз, читання з листа, музичний диктант, інтоновані вправи ( спів гам , інтервалів, тетрахордів, секвенцій, акордів, гармонічних послідовностей ) та різні творчі завдання.

3.3. Кредити – 9.

3.4. Тривалість навчання – 6 семестрів.

3.5. Період навчання – 1-6 семестри.

3.6. Лабораторні заняття – 176 годин, самостійна робота – 94 години.

3.7. Залік – 3 семестр.

  1. Екзамен – 6 семестр.

 1. Гармонія

4.1. Мета викладання дисципліни – курс містить два взаємопов’язані розділи. Теорія музики – основа, на якій будується подальше вивчення гармонії, знати елементи музичної виразності і їх фіксацій у п’ятилінійній абсолютній нотації.

4.2. Зміст дисципліни передбачає вивчення типів акордів, способи їх взаємозв’язку, послідовність застосування, що забезпечує утворення різноманітних музичних побудов.

4.3. Кредити – 7.

4.4. Тривалість навчання – 5 семестрів.

4.5. Період навчання – 1-5 семестри.

4.6. Лабораторні заняття – 170 годин, самостійна робота – 46 годин.

4.7. Залік – 3 семестр.

  1. Екзамен – 1, 5 семестр.

 1. Поліфонія

5.1. Мета викладання дисципліни – знайомить студентів із закономірностями розвитку поліфонії в історичному аспекті, дає уявлення про основні закономірності поліфонічного багатоголосся як одного з формоутворюючих та виразних засобів музики.

5.2. Зміст дисципліни – розкриває основні правила побудови одноголосся та багатоголосся у строгому стилі, історичні етапи розвитку поліфонії, вміння виконувати на практиці правила простого та складного контрапункту.

5.3. Кредити – 2.

5.4. Тривалість навчання – 1 семестр.

5.5. Період навчання – 8 семестр.

5.6. Лекції – 4 години, лабораторні – 10 годин, самостійна робота – 40 годин.

5.7. Залік – 8 семестр.

6. Аналіз музичних творів

6.1. Мета викладання дисципліни – озброєння студентів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для самостійної професійної діяльності музиканта.Уміння розуміти характерні особливості музичних форм (період, проста 2-х та 3-х частинна форма, складна 3-х частинна, рондо, варіаційна, сонатна, ін.).

6.2.Зміст дисципліни – розуміння процесуальності творення в культурі усної традиції, співвідношення загального (закономірного), особливого й одиничного. Практичний досвід аналізу народномузичних творів різних жанрів і форм. Надає можливість використання знань предмету в художніх прикладах на уроках музики в ЗОШ.

6.3. Кредити – 3.

6.4. Тривалість навчання – 2 семестри.

6.5. Період навчання – 6-7 семестри.

6.6. Лекції – 38 годин, практичні – 22 години, самостійна робота 21 година.

6.7. Екзамен – 7 семестр.

7. Історія української музики

7.1. Мета викладання дисципліни – закономірності зародження та розвитку українського музичного мистецтва, представленого професійною та народною творчістю, виконавством та іншими явищами музичної культури України.

7.2. Зміст дисципліни – розуміння закономірностей історичного становлення українського музичного мистецтва, використовувати отримані знання в процесі аналізу музичних стилів, жанрів, окремих музичних творів.

7.3. Кредити – 3.

7.4. Тривалість навчання – 2 семестри.

7.5. Період навчання – 7-8 семестр.

7.6. Лекції – 38 годин, практичні – 20 годин, самостійна робота – 23 години.

7.7. Екзамен – 8 семестр.

8. Історія зарубіжної музики

8.1. Мета викладання дисципліни – включає матеріал від зародження музичного мистецтва до ХХ ст. Знайомить студентів із процесом еволюції музичної творчості, формує музично-історичні знання та образні уявлення.

8.2. Зміст дисципліни – дає характеристику творчості композиторів різних країн, розвитку жанрів, стильових особливостей різних епох, країн, композиторів.

8.3. Кредити – 12.

8.4. Тривалість навчання – 6 семестрів.

8.5. Період навчання – 1-6 семестр.

8.6. Лекції – 138 годин, практичні – 48, самостійна робота – 138.

8.7. Екзамен – 2, 4, 6 семестр.

9. Оркестровий клас

9.1.Мета вивчення дисципліни – вироблення вміння чути звучання голосів усього оркестру і звучання свого інструмента у цілісності ансамблевої гри та динамічній рівновазі, набуття художнього розуміння музичних творів різних стилів і технічних особливостей їхнього виконання.

9.2.Зміст дисципліни – виконання оригінальних творів для оркестру народних інструментів, обробок

народних пісень, перекладів симфонічної оркестрової музики композиторів-класиків, вокальних, інструментальних і хорових творів у супроводі оркестру.

9.3. Кредити ЕСТS – 14.

9.4. Тривалість навчання – 8 семестрів.

9.5. Період навчання – 1-8 семестр.

9.6. Практичні – 194 години, самостійна робота – 211 годин.

9.7. Залік – 5 семестр.

9.8. Екзамен – 8 семестр.

10. Хорове диригування

10.1. Мета викладання дисципліни - розвиток практичних умінь і навичок з вивчення хорових творів різного ступеня складності; виховання високваліфікованого диригента, здатного ефективно вирішувати питання становлення, розвитку і творчої діяльності хорового колективу та різноманітних ансамблів.

10.2. Зміст дисципліни - передбачає всебічний розвиток загальномузичних та диригентсько-творчих здібностей; формування техніки диригування, практичних умінь і навичок управління художнім колективом; закріплення навичок роботи з партитурою, розуміння інтерпретацій хорових творів. Для продуктивного виконання поставлених завдань вивчення дисципліни проводиться у формі індивідуальних занять з урахуванням здібностей студента. Планування навчального репертуару здійснюється із використанням хорових творів різних історичних епох і творчих напрямів, відмінних щодо художнього змісту, музичної форми, жанрової належності.

10.3. Кредити ECTS – 8.

10.4. Тривалість навчання - 8 семестрів.

10.5. Період навчання – 1-8 семестр.

10.6. Індивідуальні – 157 годин, самостійна робота – 113 годин.

10.7. Залік – 1, 5, семестр.

10.8. Екзамен – 3, 7, семестр.

11. Постановка голосу

11.1.Мета вивчення дисципліни - формувати правильні вокально-технічні навички, оволодіти основами практичних знань у процесі розвитку голосового апарату, оволодіти виконавсько-вольовими якостями співака, розвинути художньо-естетичний смак та професійно-вокальну ерудицію. Виховати поглиблений інтерес до вокального мистецтва, розкрити індивідуальні якості студента і розвинути артистичні можливості виконавця.

11.2. Зміст дисципліни - оволодіти практичними основами вокального мистецтва, різноманітними видами вокальної техніки, особливостями вокальних манер, набути повний арсенал вокально-технічних навичок.

11.3. Кредити ECTS – 8.

11.4. Тривалість навчання –8 семестрів.

11.5. Період навчання – 1-8 семестр.

11.6. Індивідуальні – 131, самостійна робота – 85 годин.

11.7. Залік – 3, 5, семестр.

11.8. Екзамен – 7 семестр.

12. Основний музичний інструмент

12.1.Мета вивчення дисципліни – оволодіння на сучасному рівні мистецтвом гри на інструменті, уміння методично правильно здійснювати процес навчання гри, спираючись на основні положення музичної педагогіки.

  1. Зміст дисципліни – різні за жанром, стилем, формою і характером музичні твори та музично-інструментальний матеріал, оволодіння навичок читання нот з аркуша, розвиток акомпаніаторських навичок, освоєння основних принципів та методів роботи над творами різних стилів та жанрів.

  2. Кредити ECTS – 13.

  3. Тривалість навчання – 8 семестрів.

  4. Період навчання – 1-8 семестр.

  5. Індивідуальні 262 години, самостійна робота – 116 годин.

  6. Залік – 3 семестр.

  7. Екзамен – 1, 5, 7 семестр.

 1. Додатковий музичний інструмент

13.1. Мета вивчення дисципліни - формувати навички гри на інструменті, необхідні для практичної музично - педагогічної діяльності; розширити музичний світогляд, розвивати комплекс музичних здібностей (гармонічного та поліфонічного слуху, музичної пам’яті, почуття ритму, виконавської волі тощо), виховати образне мислення й уяву, музично-художнїй смак.

  1. Зміст дисципліни – оволодіння виконавськими прийомами гри на музичних інструментах: акордеон, баян, фортепіано.

  2. Кредити ECTS – 4.

  3. Тривалість навчання – 4 семестри.

  4. Термін навчання – 1-4 семестр.

  5. Індивідуальні – 70 годин, самостійна робота – 38 годин.

  6. Екзамен – 4 семестр.

 1. Концертмейстерський клас, ансамбль

14.1. Мета вивчення дисципліни - отримати теоретичні та практичні навики колективного

музикування та імпровізації в ансамблях різних складів, стилів та напрямків; удосконалити навики читки з листа та взаємозамінності учасників ансамблю; ознайомити з найкращими взірцями зарубіжних та вітчизняних митців, формувати професійні якості музиканта, керівника колективу, викладача по класу спеціального інструменту, сприяти розвиткові мелодичного, гармонічного і поліфонічного слуху, дати можливість досягнути єдності у виконанні різних видів атаки, штрихів, акцентів, удосконалити відчуття ритму.

  1. Зміст дисципліни – традиційні склади ансамблевих колективів; технічні і темброві можливостіінструментів; особливості виконавства відповідно до різних фактурних побудов; особливості роботи з ансамблевим колективом; основні принципи інструментування для різних складів ансамблю; принципи спрощення складної фактури або супроводу.

  2. Кредити ECTS – 3.

  3. Тривалість навчання – 2 семестри.

  4. Термін навчання – 7-8 семестр.

  5. Індивідуальні – 52 години, самостійна робота – 29 годин.

  6. Екзамен – 8 семестр.

 1. Шкільний пісенний репертуар

15.1. Мета вивчення дисципліни – знати основи вокально-хорового репертуару діючої шкільної програми “Музика”, ладові та ритмічні особливості пісень.

15.2. Зміст дисципліни – цілеспрямована виконавська та методична підготовка майбутніх учителів музики до керівництва вокально-хоровою роботою школярів на уроках музики.

15.3. Кредити ECTS – 2.

15.4. Тривалість навчання – 2 семестри.

15.5. Термін навчання – 6-7 семестр.

15.6. Індивідуальні –35 годин, самостійна робота – 19 годин.

15.7. Залік – 7 семестр.

 1. Народознавство та музичний фольклор України

16.1. Мета вивчення дисципліни – поглиблене ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитку фольклору, виховати розуміння народного мистецтва як складової частини національної культури. Народознавство у контексті нашого державотворення. Національний характер українців та ментальність. Окрім практичного оволодіння творами фольклорного походження в концертно-виконавській практиці, майбутні фахівці отримують тут належну теоретичну базу, що дає можливість у майбутньому займатися фаховим предметом на науковому рівні та викладати його на рівні початкової й середньої школи.

16.2. Зміст дисципліни – розкриває історичні етапи розвитку фольклору, наукові підходи до вивчення та збирання пісенного фольклору, розвиток матеріальної і духовної культури населення України протягом віків. Збагачує знання студентів теоретичними основами фольклору. Розвиває вміння аналізувати, систематизувати, практично застосовувати народнопісенні зразки. Вивчає календарно-обрядові, родинно-побутові, трудові пісні в їх історичному розвитку. Розкриває періодизацію історичного розвитку українського пісенного епосу. Залучає до аналізу фольклору в системі сучасної культури.

16.3. Кредити ECTS – 2.

16.4. Тривалість навчання – 1 семестр.

16.5. Термін навчання – 8 семестр.

16.6. Лекції – 24 години, практичні – 12 годин, самостійна робота – 18 годин.

16.7. Залік – 8 семестр.

 1. Методика музичного виховання

17.1. Мета викладання дисципліни – формувати всебічно підготовленого спеціаліста, здатного на високому рівні організувати та провести урочну, позакласну та позашкільну музично-естетичну роботу, розвинути в студентів інтерес і любов до професії “вчитель музики” та забезпечити необхідною системою знань з теорії та методики музичного виховання.

17.2. Зміст дисципліни – розглядає: історію виникнення методики дитячого музичного виховання і розвиток до наших днів; нові досягнення музичної освіти різних країн; системи та концепції методик прогресивних педагогів-музикантів; дитячий голосовий апарат та його особливості; організацію уроку музики та хорового колективу; різні програми та репертуар.

17.3. Кредити ECTS – 8.

17.4. Тривалість навчання – 4 семестри.

17.5. Термін навчання – 5-8 семестр.

17.6. Лекції – 74 години, практичні – 36 годин, лабораторні – 16 годин, самостійна робота –144 години.

17.7. Залік – 6 семестр.

17.8. Екзамен – 8 семестр.

17.9. Курсова робота – 7 семестр.

 1. Спецкурси та спецсемінари

18.1. Завданням спецкурсів є формування умінь і навичок практичної роботи бакалавра в різних педагогічних ситуаціях. Спецкурси є авторським впровадженням у навчально-виховний процес інноваційних технологій педагогічної освіти. Їх зміст розкриває питання забезпечення майбутнього вчителя системою засобів педагогічного впливу на школярів з метою найбільш повного і диференційовано-творчого розвитку школярів.

  1. Кредити ECTS – 6.

  2. Тривалість навчання – 3 семестри.

  3. Термін навчання – 5, 7, 8 семестр.

  4. Лекції – 52 години, практичні – 30 годин, самостійна робота – 80 годи.

  5. Залік – 5, 7, 8 семестр.

Схожі:

0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconЗразок тесту фахових вступних випробувань на напрям 0202 «Мистецтво» спеціальність 020207, 020207 «Музична педагогіка і виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр Методика музичного виховання
Яка програма предмету «Музика» включає критерії оцінювання знань, умінь і навичок?
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconПрограма фахових вступних випробувань на напрям 0202 «Мистецтво» спеціальність 020207, 020207 «Музична педагогіка І виховання» освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр
Урок музики в сучасній загальноосвітній національній школі (специфіка, особливості, типи уроків)
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconМузична педагогіка та виховання, магістр
Магістр музичної педагогіки та виховання, викладач диригентсько-хорових дисциплін
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconМузична педагогіка та виховання, магістр
Магістр музичної педагогіки та виховання, викладач по класу фортепіано (або: народних інструментів, оркестрових струнних інструментів,...
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Галузь знань: 0202 – Мистецтво, напрям підготовки: 02020501 – Образотворче мистецтво / Укладачі: Л. В. Бичкова, І. М. Мужикова
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconПояснювальна записка Фахове випробування на напрям «Декоративно-прикладне мистецтво»
«бакалавр» у галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
0202 Мистецтво 020200 Музична педагогіка та виховання iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020201 «Театральне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи