Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
Дата13.09.2012
Розмір82.1 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра романо-германської філології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


____________ проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 року


ПРОГРАМА

Співбесіди з іноземної мови (німецької)

для вступників на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Рівне – 2012


ПРОГРАМА співбесіди з іноземної мови (німецької) для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» - Рівне, РДГУ.


Упорядники: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської

філології РДГУ Середюк Л.А.,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології РДГУ Терещенко Т.В.


^ Рецензенти: Павлова О.І., кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедрою романо-германської філології РДГУ,

Федоришин О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою романо-германських мов та перекладу РІС КСУ.


Програма складена відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року та згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.


Програма затверджена на засіданні кафедри романо-германської філології РДГУ, протокол № 6 від 29 січня 2012 р.


© Рівненський державний гуманітарний університет - 2012


^ Пояснювальна записка


Вступ до університету здійснюється за конкурсом на підставі результатів співбесіди. Співбесіда проводиться з метою визначення рівня мовленнєвих компетенцій вступників з німецької мови та ступеня засвоєння відповідної навчальної програми середньої загальноосвітньої школи.

^ Співбесіда складається з таких завдань:

 1. Читання, переклад та переказ тексту;

 2. Усне висловлювання за темою.

3 Лексико-граматичний тест

Вимоги до практичного володіння видами мовленнєвої діяльності:

 1. Читання

Вступники повинні вміти читати про себе (без словника) з метою ознайомлення з основним змістом текста, складеного з використанням засвоєного мовного матеріалу. Тексти можуть містити до 6% невідомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також до 5% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому. Швидкість читання має бути не менше 700 друкованих знаків за хвилину.

З метою одержання загального уявлення про зміст вступники повинні вміти читати про себе оригінальні тексти із науково-популярної літератури. Тексти можуть містити до 10% невідомих слів, а швидкість читання - не менше 2000 друкованих знаків за одну академічну годину.

2.^ Усне висловлювання по тем

Метою усного мовлення є: визначення рівня сформованості у вступників умінь та навичок висловлювати свої думки, розв'язувати завдання комунікативного характеру в ситуаціях повсякденного життя; перевірка рівня сформованості навичок і вмінь мовлення з допомогою зв'язного висловлювання, зміст і форма якого визначаються ситуацією, котру необхідно розв'язати засобами німецької мови.

^ 3 Лексико-граматичний тест

Метою лексико-граматичного тесту є перевірка і оцінка знань вступника із основних розділів граматики і сполучуваності слів німецької мови та запасу активної лексики, достатньої для виконання тестових завдань. Вступнику пропонується виконати 10 завдань, які б дали змогу оцінити рівень володіння мовою. Для виконання цього завдання вступнгик повинен володіти такими знаннями:

Морфологія

Іменник. Множина іменників. Відмінювання іменників.

Артикль. Означений та неозначений артикль.

Прикметник. Відмінювання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Класифікація займенників.

Дієслово. Часові форми дієслів. Стан дієслова. Спосіб дієслова. Інфінітивні конструкції та інфінітивні групи. Іменні (безособові ) форми дієслова.

Прислівник. Класифікація та ступені порівняння прислівників.

Прийменник. Вживання прийменників.


Синтаксис.

Просте речення, розповідне речення, питальне речення. Складносурядне та складнопідрядне речення.


^ ТЕМАТИКА УСНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

БЛОК №1. ПРО СЕБЕ


 1. Про себе і свою сім'ю.

 2. Моя квартира.

 3. Мій робочий день.

 4. Мій день відпочинку.

 5. Моя школа.

 6. Моя майбутня професія.


^ БЛОК №2. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ. ДОЗВІЛЛЯ

1. Канікули, відпустка.

2. Пори року, клімат, погода.

3. Спорт.

4. Моя улюблена книга/письменник.

5. Моя улюблена телепередача/фільм.

6. Газети та журнали, які я читаю.

7. Новини дня.

^ БЛОК №3. УКРАЇНА.

 1. Біля карти України.

 2. Державний устрій України.

 3. Пам'ятні дати з історії України.

 4. Київ - столиця України.

 5. Відомі діячі України.

 6. Звичаї і традиції.

 7. Визначні свята України.


БЛОК №4. ^ КРАЇНА, МОВУ ЯКОЇ Я ВИВЧАЮ

 1. Країна, мову якої я вивчаю.

 2. Столиця країни, мову якої я вивчаю.

 3. Іноземні мови в сучасному суспільстві.

 4. Видатні люди країни, мову якої я вивчаю.


Обсяг відповіді може бути різним, але повинен свідчити, що вступник розуміє поставлені запитання і адекватно на них реагує.


Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології

Протокол № 6 від 29 січня 2012 р.


^ КРИТЕРІЇ оцінки співбесіди


Критерії оцінювання

Оцінка за 5-ти бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значенняоцінки

Абітурієнт дає чіткі та змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої теми. Темп висловлювання жвавий тан евимушений. Мовлення вільне, правильне, в межах літературної норми французької мови з достатнім різноманіттям мовних засобів, нормативними граматичними формами та їх правильним вживанням. Слід продемонструвати достатні знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення та незначна кількість помилок фонетичного та дискурсивного характеру.
5

181-200

Відмінно

Вступник розуміє питання, дає змістовні відповіді і може їх аргументувати. Мовлення відбувається у досить високому темпі. Мовлення має бути достатньо вільним і в основному правильним. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте пропущені деякі другорядні факти. Допускаються незначні обмовлення та помилки.
4

152-180

Добре

При відповіді на питання вступник стикається з деякими труднощами, його реакція під час мовлення надто повільна.

Темп висловлювання нижчий за стандартний, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. Знання теоретичного матеріалу неповне. Допускаються значні помилки3

124-151

Задовільно

Рівень відповіді нижчий від вимог, які встановлені для оцінки “задовільно” (див. вище). Навички мовленнєвих компетенцій розвинені слабо, висловлювання примітивні, мовний рівень низький, темп недостатній. Розуміння тексту низьке. У мовленні допускаються грубі помилки, які вступник не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково.
2

106-123

НезадовільноСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробуваннядля вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи