Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Скачати 90.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Дата13.09.2012
Розмір90.78 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра української мови ім. професора Шульжука К.Ф.

Кафедра української літератури


„Затверджую”

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

______ проф.Постоловський Р.М.

„27” лютого 2012р.


Програма


співбесіди з української мови та літератури


для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


на основі повної загальної середньої освіти


Рівне – 2012


Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти/ Укладачі Вокальчук Г.М., Кир’янчук Б.М. – Рівне: РДГУ, – 2012.


Програма співбесіди призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на вступному екзамені, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою української мови ім. проф. Шульжука К.Ф. (протокол № 6 від 24.01.12р.) та кафедрою української літератури (протокол № 5 від 17.01.12 р.)


Пояснювальна записка


Знання і уміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому предметною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:^ Критерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінки

Правильне і глибоке розуміння суті питання програмового матеріалу; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань із фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології; переконлива аргументація відповіді.

5

181-200

Відмінно

Правильне і глибоке розуміння суті питання програмового матеріалу, допускаються окремі неточності непринципового характеру; самостійне виправлення допущених помилок, володіння термінологією.

4

152-180

Добре

Правильне розуміння суті питання програмового матеріалу, при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях тверджень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю; неправильне тлумачення термінів чи понять.

3

124-151

Задовільно

Неправильні, фрагментарні відповіді, що демонструють нерозуміння суті програмового матеріалу в цілому, не володіння спеціальною термінологією.

2

106-123

Незадовільно^ Зміст фахового випробування

Українська мова

 1. Українська мова – державна мова України. Краса і багатство української мови. Розділ науки про мову. Стилі сучасної української літературної мови.

 2. ^ Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Звуки мови і мовлення. Позначення звуків мовлення на письмі. Співвідношення звуків і букв. Система голосних і приголосних звуків. Склад. Правила переносу слів. Наголос. Вимова голосних і приголосних звуків. Орфографія і її принципи. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання м’якого знака. Правила вживання апострофа. Подвоєння і подовження приголосних. Правила вживання великої літери. Написання не, ні з різними частинами мови. Правопис слів іншомовного походження. Основні норми української літературної вимови.

 3. ^ Лексикологія. Фразеологія. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Походження слів. Види слів за вживанням. Поняття про фразеологізми. Типи фразеологічних одиниць. Лексикографія. Типи словників.

 4. ^ Будова слова. Словотвір. Основа слова і закінчення. Значущі частини слова. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів. Деякі особливості написання складних слів.

 5. ^ Морфологія. Орфографія. Принципи виділення частин мови. Іменник як частина мови. Розряди іменників за значенням. Рід іменників. Число іменників. Відмінок іменників. Поділ іменників на відміни. Незмінювані іменники. Творення іменників. Прикметник як частина мови. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників. Написання прізвищ і географічних назв. Особливості відмінювання прикметників. Творення прикметників. Правопис прикметників. Числівник як частина мови. Прості, складні і складені числівники. Відмінювання числівників. Синтаксичні властивості числівників. Займенник як частина мови. Розряди займенників. Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Перехідні і неперехідні дієслова. Вид дієслова. Час дієслова. Дієслова І і ІІ дієвідміни. Спосіб дієслова. Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприкметниковий зворот. Активні та пасивні дієприкметники. Відмінювання дієприкметників. Творення дієприкметників. Перехід дієприкметників в прикметники і іменники. Безособові дієслівні форми на –но, (-н), -то. Не з дієприкметниками. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Дієприслівниковий зворот. Вид дієприслівників. Творення дієприслівників. Не з дієприслівниками. Прислівник як частина мови. Ступені порівняння прислівників. Написання прислівників. Прийменник як службова частина мови. Непохідні та похідні прийменники. Написання прийменників. Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Написання сполучників. Частка як частина мови. Розряди часток за значенням. Написання часток. Вигук як особлива частина мови.

 6. ^ Синтаксис і пунктуація. Предмет синтаксису. Словосполучення. Типи словосполучень. Речення. Види речень. Порядок слів у простому реченні. Підмет і його типи. Присудок і його типи. Тире між підметом і присудком. Додаток, його типи. Означення. Прикладка як різновид означення. Види обставин. Односкладні речення. Означено-особові речення. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення. Безособові речення. Називні речення. Односкладні речення як частина складного речення. Повні й неповні речення. Речення з однорідними членами. Речення з відокремленими другорядними членами. Речення зі звертаннями. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями. Пряма і непряма мова. Загальна характеристика складного речення. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення. Класифіація складнопідрядних речень з одним підрядним. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Складні речення з різними видами сполучникового зв’язку. Складні безсполучникові речення. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст і його складники.


Українська література

1. Українська народна лірика: жанрова різноманітність та поетика.

2. Літописна традиція української літератури.

3. „Велесова книга” як літературна пам'ятка.

4. Бароко як естетичний напрям в українській літературі.

5. Полемічні твори як оригінальне явище давньої української літератури.

6. Котляревщина як явище української літератури. Джерела, постаті, стилі.

7. Зв'язок бурлескно-травестійної творчості з фольклором та її традиції в українському письменстві.

8. Філософські образи та мотиви лірики Г. Сковороди.

9. Творчість Г. Квітки - Основ'яненка: поєднання сентименталізму та просвітительства.

10. Поезія ІІ пол. ХІХ ст.

11. Харківські романтики.

12. Київські романтики.

13. Петербурзька доба романтизму.

14.Західноукраїнський романтизм : галицьке відродження.

15. Постать Тараса Шевченка у рецепції сучасної критики.

16. Тема митця-поета-кобзаря у Т. Шевченка та П. Куліша.

17. Тема козацтва у М. Костомарова , Т. Шевченка , П. Куліша.

18. Жанр байки ( Гулак-Артемовський, Гребінка, Глібов).

19. Поезія „Молодої музи” : мотиви, збірки, автори.

20. Тема з життя інтелігенції а прозі І. Франка, М. Коцюбинського, О. Кобилянської.

21. Позитивний герой-борець за волю у творах І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка.

22. Фольклорно-етнографічні джерела прози кін. ХІХ- поч. ХХст. (О. Кобилянська, Г. Хоткевич, М. Коцюбинський, М. Черемшина ).

23. Жіноча тема у творчості О. Кобилянської , Л. Українки, В. Винниченка.

24. Новелістика початку ХХ століття: теми, проблеми і творчі методи.

25. Творчість „Покутської трійці”.

26. Історична тема кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: І. Нечуй-Левицький, О. Маковей, М. Коцюбинський, І. Франко, Б. Лепкий.

27. Стильові ознаки позитивізму.

28. Тенденції розвитку драматургії поч.. ХХ ст.

29. Поема від Т. Шевченка до Л. Українки.

30.Національне, релігійне та ідеологічне навантаження драматургії М. Куліша.

31. Художній процес ХХ років : творчі угрупування та мистецькі платформи.

32. Літературна дискусія (1925-1928 роки).

33. Український футуризм.

34. Український символізм.

35. Український неокласицизм у контексті європейської літератури.

36. Політичні та національні ідеї творчості М. Хвильового.

37. Творчість В. Підмогильного і філософія екзистенціалізму.

38. Доба соціалістичного реалізму в літературі.

39. „Празька школа” української поезії.

40.Літературне шістдесятництво і твори Нью-Йоркської школи.

41. Жанр кіноповісті в українському письменстві.

42. Мистецький український рух в історії української культури.

43. Історичний роман від П. Куліша до В. Шевчука.

44. Літературний процес сьогодні : тенденції та проблеми розвитку.

45. Сучасна українська проза.

46. Сучасна українська поезія.

47. Сучасна українська драма.


Рекомендована література

1.Ковалик І.І., Cамійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. –К., 1985.

2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999.

3. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

4. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.

5. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К., 2001.

6. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К., 1971.

7. Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова думка, 1993.

 1. Возняк М. С. Історія української літератури: У 2 книгах. Навч. вид.- Вид. 2-ге, перероб. –Кн.1. – Львів: Світ, 1992.

 2. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка.- К.: Основи, 1997.

 3. Грицай М. С., Микитась В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література. -2-ге вид., доп. – К. : Вища школа, 1989.

 4. Грушевський Михайло. Історія української літератури: – У 6-ти томах, 9 книгах. – Київ : Либідь, 1993-1996.

 5. Грушевський Михайло. Історія української літератури. – Т 6. – Київ : АТ „Обереги”,1995.

 6. Історія української літератури : У 8 т. – К., 1970 – Т. 3-4.

 7. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

 8. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ- поч. ХХ ст. – К., 1986.

 9. Филипович П. Літературно – критичні статті. – К., 1994.

17.Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. – К., 1999.

18.Гундорова Т. Франко – не каменяр. – К., 1995.

19. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки. – К., 1981.

20. Зеров М. Поезія Олеся і спроба нового її трактування.-. Т. 2.

21.Неврлий М. Олександр Олесь. К., 1995.

22. Історія української літератури ХХ ст. У 2-х кн. – К., 1998.

23. Гузар З. О. Кобилянська : семінарій. – К., 1990.

24. Жулинський М. Із забуття - в безсмертя. – К., 1990.

25. Новиченко Л. Не ілюстрація - відкриття. – К., 1967.

26. Ільницький М. Критики і критерії. – Львів, 1998.

27. Мельник. Суворий аналітик доби – В. Підмогильний. – К., 1994.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямом підготовки 0203 „Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямом підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Спеціаліст’’ за напрямом підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямком підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова І література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Спеціаліст’’ за напрямком підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова І література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconРівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф
Рівненський державний гуманітарний університет (рдгу), Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка) 19 – 20 травня...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програму з української мови І літератури 2012 року розроблено з урахуванням чинних програм з української мови та літератури для 5-11...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи