Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Скачати 134.62 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Дата13.09.2012
Розмір134.62 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет іноземної філології

Кафедра романо-германської філології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


____________ проф. Постоловський Р.М.

«_____»_________» 2012 року


ПРОГРАМА

вступного випробування з іноземної мови (французької)

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Рівне - 2012

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Рівне, РДГУ.


Упорядник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської

філології РДГУ Палій В.П.


Рецензенти: Павлова О.І., кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедрою романо-германської філології РДГУ

Федоришин О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою романо-германських мов та перекладу РІС КСУ.


Програма складена відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року та згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.


^ Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології

факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 6 від 29.01.2012 р.).


^ Пояснювальна записка


Вступ до університету здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань у формі усного іспиту. Вступні випробування проводяться з метою визначення рівня мовленнєвих компетенцій вступників з французької мови та ступеня засвоєння відповідної навчальної програми загальноосвітньої школи. Вступне випробування з дисципліни “Французька мова”, є початковим етапом у підготовці бакалавра. Екзамен повинен виявити знання вступників з іноземної мови (французької). Відповідно до цього передбачено реалізацію таких завдань: 1) виявити основні мовленнєві компетенції щодо сучасної французької літературної мови з урахуванням новітніх тенденцій лінгвістичної науки; 2) допомогти вступникам активізувати мовленнєві компетенції, засвоєні упродовж періоду навчання в ЗОШ.


^ Запропонована програма є іноваційною з огляду на такі положення:

 • програма розроблена з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти на основі концепції діалогу культур, що є важливим чинником підготовки вчителів іноземної мови в Україні;

 • програма базується на новітніх теоретичних здобутках та практичному досвіді у галузі викладання французької мови. Документ укладено у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення та викладання французької мови та «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (CECRL) , Київ – 2003, - 261 с.


^ Цілі програми

Вступне випробування має на меті перевірити засвоєні мовленнєві компетенції та рівень володіння ними вступниками факультету іноземної філології.

Вступники повинні:

 • користуватися іноземною мовою з комунікативною метою;

 • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • володіти синтаксичними, семантичними та фонетичними закономірностями іноземної мови;

 • використовувати соціокультурні знання і вміння під час іншомовної комунікації;

 • застосовувати культурологічну інформацію у мовленнєвій діяльності;

 • демонструвати належний рівень мовленнєвої підготовки шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів.

Основною лінгвістичною дисципліною є практичний курс іноземної мови. Тому на вступному випробуванні необхідно передусім виявити теоретичні та практичні мовленнєві компетенції вступників з предмету. Вступний іспит має на меті проведення продуктивного контролю знань, умінь та навичок іншомовного спілкування.

Білет для усного випробування складається з трьох завдань:

 1. Читання, переклад та переказ тексту;

 2. Лексико-граматичний тест;

 3. Усне висловлювання за темою.


Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності


Читання

Вступники повинні вміти читати про себе (без словника) з метою ознайомлення з основним змістом текста, побудованого на засвоєному мовному матеріалі. Тексти можуть містити до 6% невідомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також до 5% нових слів, які не перешкоджають розумінню тексту в цілому. Швидкість читання має бути не менше 700 друкованих знаків за хвилину.

З метою одержання загального уявлення про зміст вступники повинні вміти читати про себе оригінальні тексти із науково-популярної літератури. Тексти можуть містити до 10% невідомих слів, а швидкість читання - не менше 2000 друкованих знаків за одну академічну годину.

^ Лексико-граматичний тес

Метою лексико-граматичного тесту є перевірка і оцінка знань абітурієнта із основних розділів граматики і сполучуваності слів французької мови та запасу активної лексики, достатньої для виконання тестових завдань. Вступнику пропонується виконати 10 завдань, які б дали змогу оцінити рівень володіння мовою. Для виконання абітурієнт повинен володіти такими знаннями :


^ Лексичний матеріал: 1700 лексичних одиниць, які містять 1500 одиниць продуктивної лексики. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою афіксів: суфіксів іменників -ment, -tion, -eur, -et?,- ette, -t?; прикметників - eux, -able, -if, -(ve); ; числівників -aine,-i?me; прислівників -ment; префіксів дієслів re-; прикметників in-, im також конверсії (d?jeuner – le d?jeuner, rouge- le rouge).

^ Граматичний матеріал. Морфологія

Іменник. Вживання іменників у множині, утворення родового відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного та партитивного артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому та найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою допоміжних слів.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння, утворених за допомогою допоміжних слів.

Займенник. Класифікація займенників.

Дієслово.

Вживання Pr?sent de l’Indicatif- для вираження звичайних дій, що відбуваються в момент мовлення. Вживання Pass? compos?- для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому; Futur simple- для вираження майбутніх цій; Imparfait de l’Indicatif – для вираження дій, які не детерміновані в минулому; Pаss? r?cent - для вираження дій, завершених у найближчому минулому. Вживання Pr?sent de l’Indicatif для позначення майбутньої дії після сполучникa si. Вживання Pr?sent, Pass?, Futur, Voix Passive. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Дієслівні безособові форми.

Синтаксис

Вживання простого (поширеного, непоширеного) речення з дієслівним, іменним, і складеним присудком, вживання безособових речень типу il pleut, il fait froid, il est temps.

^ Усне висловлювання по темі

Метою цього завдання є визначення рівня сформованості у вступників умінь та навичок висловлювати свої думки, розв'язувати завдання комунікативного характеру в ситуаціях повсякденного життя; перевірка рівня сформованості навичок і вмінь мовлення з допомогою зв'язного висловлювання, зміст і форма якого визначаються ситуацією, котру необхідно розв'язати засобами французької мови.

^ ТЕМАТИКА УСНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ


БЛОК №1. ПРО СЕБЕ

 1. Про себе і свою сім'ю.

 2. Моя квартира.

 3. Мій робочий день.

 4. Мій день відпочинку.

 5. Моя школа.

 6. Моя майбутня професія.


^ БЛОК №2. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ. ДОЗВІЛЛЯ

1. Канікули, відпустка.

2. Пори року, клімат, погода.

3. Спорт.

4. Моя улюблена книга/письменник.

5. Моя улюблена телепередача/фільм.

6. Газети та журнали, які я читаю.

7. Новини дня.


^ БЛОК №3. УКРАЇНА

 1. Біля карти України.

 2. Державний устрій України.

 3. Пам'ятні дати з історії України.

 4. Київ - столиця України.

 5. Відомі діячі України.

 6. Звичаї і традиції.

 7. Визначні свята України.


БЛОК №4. ^ КРАЇНА, МОВУ ЯКОЇ Я ВИВЧАЮ

 1. Країна, мову якої я вивчаю.

 2. Столиця країни, мову якої я вивчаю.

 3. Іноземні мови в сучасному суспільстві.

 4. Видатні люди країни, мову якої я вивчаю.


Обсяг відповіді може бути різним, але повинен свідчити, що вступник розуміє поставлені запитання і адекватно на них реагує.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Критерії оцінювання

Оцінка за 5-ти бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значенняоцінки

Абітурієнт дає чіткі та змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої теми. Темп висловлювання жвавий тан евимушений. Мовлення вільне, правильне, в межах літературної норми французької мови з достатнім різноманіттям мовних засобів, нормативними граматичними формами та їх правильним вживанням. Слід продемонструвати достатні знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення та незначна кількість помилок фонетичного та дискурсивного характеру.
5

181-200

Відмінно

Вступник розуміє питання, дає змістовні відповіді і може їх аргументувати. Мовлення відбувається у досить високому темпі. Мовлення має бути достатньо вільним і в основному правильним. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте пропущені деякі другорядні факти. Допускаються незначні обмовлення та помилки.
4

152-180

Добре

При відповіді на питання вступник стикається з деякими труднощами, його реакція під час мовлення надто повільна.

Темп висловлювання нижчий за стандартний, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. Знання теоретичного матеріалу неповне. Допускаються значні помилки3

124-151

Задовільно

Рівень відповіді нижчий від вимог, які встановлені для оцінки “задовільно” (див. вище). Навички мовленнєвих компетенцій розвинені слабо, висловлювання примітивні, мовний рівень низький, темп недостатній. Розуміння тексту низьке. У мовленні допускаються грубі помилки, які вступник не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково.
2

106-123

Незадовільно^ ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра романо-германської філології


Напрям підготовки 6.020303 "Філологія*» (французька мова та література)


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 1. Lisez, traduisez, faites le r?sum? du texte.

 2. Faites le test lexico-grammatical.

 3. Ma famille et moi.Зав. кафедрою :

Голова предметної комісії:

Затверджено на засіданні кафедри романо-германськоїфілології

Протокол № 6 від 29.01.2012 р.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Опацький О.Є. «Le fran?ais». - K .: ВТФ «Перун», 2003.- 235 с.

2. Крючков Г.Г. «Прискорений курс французької мови», К .: Вища школа , 1994.- 187 с.

3. «DELF B2. 200 activit?s, nouveau dipl?me». Anatole Bloomfield, Emmanuelle Daill, CLE – 2006.- 225.

4. «Campus 3», Edvige Costanzo, Christine Garella, MurielMolini?, CLE – 2004.

5. «Comprehension ?crite», CLE, - 2004.- 267.

6. «Exercices de grammaire en contexte », Anna Akyuz, Bernadette Bazelle-Shahmaei , Hachette, 2000. - 178.

7. «Exercices de grammaire en contexte », Anna Akyuz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Hachette – 2000.-251.

8. «Grammaire progressive du francais», Maia Gregoire, CLE – 2003.-178.

9. «Vocabulaire progressive du francais»,CLE – 2004-356.


Додаткова література

1. «Compr?hension ecrite», CLE - 2004. - 240.

2. «Vocabulaire progressive du francais», CLE - 2004. -356.

3.«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» , К., Ленвіт – 2003. -261.

4. «Exercices pour l’apprentissage du francais», Evelyne Berard, Christian Lavenne, Hatier/ Didier, 2003. - 223.

5. «Exercices de grammaire en contexte», Anna Akyuz, Bernadette Bazelle - Shahmaei, Hachette – 2000. -178.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробуваннядля вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології
Фахове випробування є перехідним етапом у професійній підготовці від освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра до освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи