Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Скачати 129.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Дата13.09.2012
Розмір129.84 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра екології та збалансованого природокористування


"ЗАТВЕРДЖУЮ"


Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


________________________

проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування з "ХІМІЇ"


для вступників на навчання для здобуття

освітньо–кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР"


Рівне – 2012

ПРОГРАМА вступного екзамену з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР" Укладачі: Войтович О.П., Лико Д.В. – Рівне: РВВ РДГУ, 2012.


Укладачі:

Войтович Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету;

Лико Дарія Василівна, доктор сільсько–господарських наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету


Рецензент:

Мартинюк Г.В. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету.


Програма вступного екзамену схвалена і рекомендована до друку кафедрою екології та збалансованого природокористування (протокол № 2 від 14 лютого 2012 р.).

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вступного випробування з хімії включає розділи: загальна хімія, неорганічна хімія і органічна хімія.

На вступному випробуванні вступники повинні продемонструвати:

• знання найважливіших законів і теорій хімії;

• володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин;

• вміння складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв'язувати розрахункові та експериментальні задачі;

• розуміння зв'язку між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування;

• знання про найважливіші природні та штучні речовини: їх будову, способи добування та галузі застосування;

• розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;

• обізнаність з деякими екологічними проблемами, пов'язаними з хімією; розуміння ролі хімії у розв'язання глобальних проблем людства.


Вступне випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрою екології та збалансованого природокористування.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


1. Загальна хімія

Тема 1.1. Основні хімічні поняття. Речовина.

Поняття речовина, фізичне тіло, матеріал, проста речовина, складна речовина, хімічна сполука, хімічна реакція, хімічна формула, схема реакції, хімічне рівняння, відносна атомна (молекулярна) маса, молярна маса, кількість речовини; назви і склад окремих типів сумішей речовин; методи розділення сумішей; одиниці вимірювання маси, об'єму, кількості речовини, густини, молярної маси, молярного об'єму; значення температури й тиску, які відповідають нормальним умовам (н.у.), молярний об'єм газу (за н.у.); закон Авогадро; число Авогадро; середня відносна молекулярна маса повітря.


^ Тема 1.2. Хімічна реакція.

Закони збереження маси речовин об'ємних співвідношень газів при хімічних реакціях, принцип Ле Ательє зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції; поняття окисник відновник, окиснення, відновленняс каталізатор, хімічна рівновага; типи хімічних реакцій.


^ Тема 1.3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Періодичний закон (сучасне формулювання), структура короткого і довгого варіантів періодичної системи, групи найважливіших елементів, розміщення металічних і неметалічних елементів у періодичній системі.


^ Тема 1.4. Будова атома

Склад атома; поняття нуклон, нуклід, ізотопи, протонне число, нуклонне число, орбіталь, енергетичний рівень (підрівень), електронна оболонка, спарений (неспарений) електрони; сутність явища радіоактивності; форми s- і р-орбіталей, розміщення р-орбіталей у просторі; послідовність енергетичних рівнів в атомі.


^ Тема 1.5. Хімічний зв'язок

Основні типи хімічного зв'язку (йонний, ковалентний, водневий, металічний); типи кристалічних ґраток; поняття електронегативності, ступінь окиснення, кратність ковалентного зв'язку, полярність ковалентного зв'язку.


^ Тема 1.6. Розчини

Компоненти розчину: розчинник розчинена речовина; кристалогідрат електроліт, неелектроліт, ступінь електролітичної дисоціації; забарвлення індикаторів (універсального, лакмусу, фенолфталеїну, метилоранжу) в кислому, лужному і нейтральному середовищі будова молекули води; сутність процесі розчинення, електролітичної дисоціації.


^ 2. Неорганічна хімія

2.1. Основні класи неорганічних сполук

Тема 2.1.1. Оксиди.

Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування.


Тема 2.1.2. Основи.

Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування.


Тема 2.1.3. Кислоти.

Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування.


Тема 2.1.4. Солі.

Визначення, назви, класифікація, хімічні властивості, способи добування.


Тема 2.1.5. Амфотерні сполуки

Поняття амфотерності; хімічні властивості способи добування амфотерних оксидів і гідроксидів.


^ 2.2. Металічні елементи та їх сполуки. Метали

Тема 2.2.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного хімічного зв'язку; загальні фізичні властивості; загальні хімічні властивості; загальні способи добування; поняття корозії, способи захисту металів від корозії; назви та формули найважливіших сполук металічних елементів; сплавів (чавун, сталь).


Тема 2.2.2. Лужні і лужноземельні метали

Хімічні властивості; способи добування; назви та формули найважливіших сполук; поняття твердості води; галузі застосування найбільш поширених сполук Натрію, Калію, Кальцію; хімічних формул і назв найбільш поширених калійних добрив.


Тема 2.2.3. Алюміній та сполуки Алюмінію

Хімічні властивості; способи добування; назви та формули найважливіших сполук; галузі застосування алюмінію та найбільш поширених сполук Алюмінію.


Тема 2.2.4. Залізо та сполуки Феруму

Хімічні властивості; способи добування; назви та формули найважливіших сполук; галузі застосування заліза та найбільш поширених сполук Феруму.


^ 2.3. Неметалічні елементи та їх сполуки. Неметали.

Тема 2.3.1. Неметалічні елементи

Неметалічні елементи (Гідроген, Галогени, Оксиген, Сульфур, Нітроген, Фосфор, Карбон, Силіцій); електронні формули атомів неметалічних елементів; хімічні формули і назви простих і найбільш поширених складних речовин неметалічних елементів; явище алотропії та алотропних модифікацій; явище адсорбції; фізичні властивості простих і найбільш поширених складних речовин неметалічних елементів; хімічні властивості простих і найбільш поширених складних речовин неметалічних елементів; способи добування простих і найбільш поширених складних речовин неметалічних елементів у лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування простих і найбільш поширених складних речовин неметалічних елементів; якісні реакцій для визначення простих і складних йонів.


Тема 2.3.2. Водень і сполуки Гідрогену

Електронна формула атома Гідрогену; хімічна формула простої речовини Гідрогену (водню); фізичні властивості водню і води; хімічні властивості водню і води; способи добування водню в лабораторії та промисловості; способи очищення води; найважливіші галузі застосування водню і води; доведення наявності водню.


Тема 2.3.3. Сполуки галогенів.

Електронні формули атомів Флуору та Хлору; хімічні формули простих речовин галогенів (фтору, хлору, брому, йоду); хімічні формули і назви найпоширеніших сполук галогенів; фізичні властивості найважливіших сполук галогенів (гідроген хлориду, галогенідів металічних елементів); хімічні властивості хлору і гідроген хлориду; способи добування хлору та гідроген хлориду в лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування хлору, гідроген хлориду, хлоридів; якісних реакцій для визначення галогенід-йонів.


Тема 2.3.4. Підгрупа Оксигену.

Електронна формула атомів Оксигену і Сульфуру; алотропні модифікації Оксигену і Сульфуру; хімічні формули простих речовин Оксигену (кисню, озону) і Сульфуру (сірки) та найпоширеніших сполук Оксигену і Сульфуру; фізичні та хімічні властивості речовин Оксигену і Сульфуру (кисню, озону, сірки, Сульфур(IV) оксиду, Сульфур(VI) оксиду, сульфатної кислоти, сульфатів); способи добування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти в лабораторії та промисловості; умови, що застосовуються на виробництві сульфатної кислоти; найважливіші галузі застосування кисню, сірки, Сульфур (IV) оксиду, Сульфур (VI) оксиду, сульфатної кислоти та сульфатів; якісна реакція для визначення сульфат-йонів.


Тема 2.3.5. Підгрупа Нітрогену.

Електронні формули атомів Нітрогену і Фосфору; алотропні модифікації Фосфору; хімічні формули простих речовин Нітрогену (азоту) і Фосфору (білого і червоного фосфору), найпоширеніших сполук Нітрогену і Фосфору, найпоширеніших мінеральних добрив, що містять Нітроген і Фосфор; фізичні та хімічні властивостей простих і складних речовин Нітрогену і Фосфору (азоту, білого і червоного фосфору, нітроген(IV) оксиду, фосфор(V) оксиду, амоніаку, солей амонію, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів); способи добування азоту, фосфору, амоніаку, нітратної та ортофосфатної кислот в лабораторії та промисловості; умов, що застосовуються на виробництві амоніаку; найважливіші галузі застосування азоту, фосфору, фосфор(V) оксиду, амоніаку, нітратної кислоти, нітратів, ортофосфатної кислоти, ортофосфатів; якісні реакції для визначення ортофосфат-, амоній- та нітрат-йонів.


Тема 2.3.6. Підгрупа Карбону

Електронні формули атомів Карбону і Силіцію; алотропні модифікації Карбону; поняття адсорбції, адсорбційні властивості вуглецю; хімічні формули простих речовин Карбону (вуглецю) і Силіцію (силіцію) та найпоширеніших сполук Карбону і Силіцію; фізичні та хімічні властивостей простих речовин Карбону, Силіцію і найважливіших сполук Карбону і Силіцію (карбон(ІІ) оксиду, карбон(IV) оксиду, карбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів); способи добування вуглецю, силіцію, карбон(II) оксиду, карбон(IV) оксиду в лабораторії та промисловості; найважливіші галузі застосування вуглецю, алмазу. графіту, карбон(ІІ) оксиду, карбон(IV) оксиду, карбонатів, гідрогенкарбонатів, силіцій(IV) оксиду, силікатної кислоти, силікатів; якісні реакцій для визначення карбонат-, силікат-йонів.


^ 3. Органічна хімія


Тема 3.1. Теоретичні основи органічної хімії

Поняття про органічні сполуки та органічну хімію; природні та синтетичні органічні сполуки. Теоретичні основи будови органічних сполук.

Електронна будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Типи хімічних зв'язків у молекулах органічних сполук.

Явища гібридизації електронних орбіталей атома Карбону; sp3 -, sp2 -, sp- гібридизації. σ-і π-зв’язки.

Класифікація органічних сполук.

Явище гомології, гомологи, гомологічні ряди, загальні формул гомологічних рядів і класів. Поняття первинний (вторинний, третинний, четвертинний) атом Карбону.

Номенклатура органічних сполук.

Явище ізомерії; поняття ізомер, структурна та просторова ізомерія.

Взаємний вплив атомів або груп атомів в молекулах органічних сполук на основ перерозподілу електронної густини.

Кислотні і основні властивості органічних сполук. Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії.

Хімічна безпека щодо шкідливого впливу органічних сполук на довкілля і здоров'я людини, пов'язаних з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням та вилученням у вигляді промислових, сільсько-господарських, побутових та інших відходів.


Тема 3.2. Вуглеводні.

Класифікація, загальні формули гомологічних рядів, будова, номенклатура, ізомерія вуглеводнів.


Тема 3.2.1. Алкани.

Загальна формула, номенклатура, ізомерія, будова, фізичні та хімічні властивості, способи добування алканів, поняття крекінгу, ізомеризації.


Тема 3.2.2. Алкени.

Загальна формула, номенклатура, ізомерія, будова, фізичні та хімічні властивості, способи добування алкенів; якісна реакція на подвійний зв'язок; поняття: полімеризація, полімер, мономер, мономерна ланка, ступінь полімеризації.


Тема 3.2.3. Алкіни.

Загальна формула, номенклатура, ізомерія, будова, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування алкінів; якісна реакція на кратний зв'язок.


Тема 3.2.4. Ароматичні вуглеводні (арени).

Загальна формула, номенклатура, ізомерія, будова, фізичні та хімічні властивості, способи добування, застосування ароматичних вуглеводнів, поняття ароматичності.


Тема 3.2.5. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

Природний та супутний нафтові гази, нафта; крекінг та ароматизація нафтопродуктів, детонаційна стійкість бензину; склад вугілля; проблеми добування рідкого палива з вугілля та альтернативних джерел.


Тема 3.3. Оксигеновмісні сполуки

Класифікація оксигеновмісних сполук, номенклатура оксигеновмісних сполук.


Тема 3.3. 1. Спирти.

Класифікація спиртів. Загальна формула, будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування, поширення в природі насичених одноатомних спиртів; згубна дія алкоголю на здоров'я людини. Гліцерол (гліцерин) як представник багатоатомних спиртів; якісна реакція на багатоатомні спирти.

Фенол. Формула, будова, властивості, способи добування, застосування; якісна реакція на фенол.


Тема 3.3.2. Альдегіди.

Загальна формула, будова, номенклатура, властивості, способи добування, застосування, поширення в природі; якісна реакція на альдегідну групу.


Тема 3.3.3. Карбонові кислоти.

Класифікація, загальна формула, будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування, застосування, поширення в природі карбонових кислот; будова та властивості мила і синтетичних мийних засобів; негативний вплив синтетичних мийних засобів на довкілля.


Тема 3.3.4. Естери. Жири.

Загальна формула, класифікація, будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування, застосування, поширення в природі естерів карбонових кислот; біологічна роль жирів.


Тема 3.3.5. Вуглеводи.

Склад, молекулярні, структурні формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю і целюлози, класифікація, будова, фізичні та хімічні властивості, добування, застосування, біологічна роль вуглеводів; якісні реакції для визначення глюкози, крохмалю; застосування глюкози, сахарози, крохмалю, целюлози; поняття про штучні волокна.


Тема 3.3.6. Аміни.

Загальні формули, будова, номенклатура, ізомерія, властивості, способи добування, застосування, розповсюдження у природі амінів.


Тема 3.3.7. Амінокислоти.

Склад, класифікація, будова, номенклатура, ізомерія, фізичні та хімічні властивості добування, застосування, біологічна роль амінокислот; поняття: амфотерність амінокислот, біполярний йон; ди-, три-, поліпептиди.


Тема 3.3.8. Білки.

Будова, властивості, застосування, кольорові реакції на білки, біологічна роль амінокислот, білків.


Тема 3.3.9. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

Класифікація високомолекулярних речовин; методи синтезу високомолекулярних речовин; будова і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.


Рекомендована література:


  1. Бобрівник Л.Д. Органічна хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко.- Київ: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005.- 544 с.

  2. Голуб О.А. Українська номенклатура в неорганічній хімії / Голуб О.А. – Київ: КУ, 1992. – 52с.

  3. Григорь’єва В.В. Загальна хімія / В.В. Григорь’єва, В.М Самійленко, А.М. Сич - К.: Вища шк., 1991. - 431с.

  4. Егоров А. Общая и неорганическая химия/ Егоров А.– Ростов на Дону:Феникс, 1997. –637 с.

  5. Ластухін Ю.О. Органічна хімія / Ластухін Ю.О., Воронов С.А. – Л., 2000.- 864с.

  6. Нейланд О.Я. Органическая химия. / Нейланд О.Я. - М., 1990. 751с.

  7. Органічна хімія: Навчальний посібник у 2 ч. (Н.І.Гуляєва, І.К. Іщенко. В.Д.Орлов, В.Я.Полуянов): Під ред. проф. Орлова B.Д. ч.І-Харків, 1995. - 201с:

  8. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія /Романова Н.В. - К.: Перун, 1988. - 480с.

  9. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум / Романова Н.В. - К.: Либідь, 2003. - 280с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ:


Знання й уміння вступників оцінюються за 200–бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181 – 200 – виставляється вступнику, який при відповіді на запитання виявив всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, правильно та повністю виконав поставлене завдання, уміє грамотно інтерпретувати одержані результати, продемонструвати знання основної і додаткової літератури, передбачені на рівні творчого використання;

152 – 180 – виставляється вступнику, якщо при відповіді на запитання він виявив повне знання програмного матеріалу, передбачене на рівні аналогічного відтворення, правильно виконав поставлене завдання, показав володіння практичними вміннями та навичками, але припустився окремих несуттєвих помилок, які не мають принципового значення;

124 – 151 – виставляється, якщо при відповіді на запитання вступник виявив повні знання основного програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, у цілому справився з поставленим завданням, але при цьому окремими вміннями та навичками володіє невпевнено, припустився незначних помилок в арифметичних розрахунках, демонструє здатність упоратися з виконанням завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного відтворення;

106 – 123 – виставляється, якщо при відповіді на питання вступник виявив серйозні прогалини в знаннях основного матеріалу, зробив принципові помилки, не зміг розв’язати задачу і провести розрахунки тощо.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі: Войтович...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр" за галуззю знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр" за галуззю знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Укладачі: Лико Д. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, зав кафедри екології та збалансованого природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Укладач: Лико Д. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, зав кафедри екології та збалансованого природокористування рдг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи