Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Сторінка1/5
Дата13.09.2012
Розмір0.91 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Програма вступних випробувань до РДГУ

за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»

на здобуття спеціальності 06.020302 «Історія»


Рівне – 2012

Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до РДГУ за напрямом 0203 «Гуманітарні науки» на здобуття спеціальності 06.020302 «Історія». – Рівне: РДГУ, 2012. – 74 с.


Пропонований методичний посібник має на меті допомогти абітурієнтам у засвоєнні та систематизації програмного матеріалу при підготовці до вступного екзамену з історії України. У посібнику подано програму дисципліни для абітурієнтів. До змістовної частини введені основні хронологічні дати з української історії, наведені зразки типових тестових завдань за різними рівнями складності.


Схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри історії України РДГУ, протокол №_____ від________________2012 р.


Відповідальний за випуск : Шеретюк В.М., декан історико-соціологічного факультету,

кандидат історичних наук, доцент.


© Галуха Л.

© Давидюк Р.

© Десятничук І.

© Шеретюк В.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета курсу обумовлена цілями навчання історії, які передбачають розвиток історичного мислення, розуміння історичного процесу, виховання у молоді державно-патріотичних почуттів, загальнолюдських цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократії, підготовку молоді до свідомої активної участі в суспільному житті.

^ Завдання курсу мають сприяти розвитку історичної свідомості, розумінню проблем, що стоять перед державою і світовою цивілізацією, осмисленню ролі особи в історії, розвитку системного мислення, вихованню національної свідомості і гідності, утвердженню ідеалів гуманізму, демократії, добра та справедливості, толерантному ставленню до інших народів, розвитку творчого мислення, розкриттю та розвитку здібностей. У програмі увага зосереджена на тих подіях, які мають найбільше значення для осмислення сьогодення та прогнозування змін у майбутньому. Теми охоплюють необхідний навчальний матеріал, на основі якого здійснюється розвиток історичного мислення. У програмі визначено основні поняття, основні положення та уміння.

^ Основні уміння:

  • аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, порівнювати, оцінювати, пояснювати історичні факти на основі здобутих знань;

  • розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах;

  • давати характеристику історичним особам, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій;

  • співставляти історичні події, процеси з періодами, орієнтуватись у науковій періодизації історії;

  • визначати помилки та прояви упередженості в міркуваннях, критично ставитись до тендеційної інформації.

^ ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Тема. Первіснообщинний лад на території України

Першоначала людського життя на території сучасної України. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт.

Виникнення скотарства і землеробства. Трипільська культура. Мідь, бронза, залізо. Індо-арійці. Індо-іранці. Кіммерійці. Державні утворення неслов’янських народів на землях України.


^ Тема. Східні слов'яни в IV-IX ст.

Історичні джерела про слов’ян. Гіпотези та теорії їх походження. Господарство та суспільний лад східних слов’ян, їх вірування. Антське царство та його політичне становище в ІV–VІ ст. н.е. "Велике переселення народів". Державні утворення східних слов’ян на землях сучасної України у ІІІ–VІІ ст. Союзи слов'янських племен у VІ–ІХ ст. Міста.


^ Тема. Київська Русь та її місце в історії України і людства

Джерела вивчення історії Київської Русі. Виникнення,становлення та основні етапи розвитку Київської Русі. Теорії походження Давньоруської держави. Соціально-економічний розвиток Київської держави в X – на початку ХІІІ ст. Політична система Київської держави. "Руська правда". Зовнішня політика Київської держави в X – на початку ХІІІ ст. Історичне значення Київської держави.


^ Тема. Розпад Київської Русі та боротьба з монголо-татарською навалою

Причини розпаду Русі. Становище князівств Середнього Подніпров’я: Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського.

Битва на р. Калці. Навали Батия. Боротьба Русі проти монголо-татарських орд та її світове значення. Оцінка монголо-татарського завоювання українських земель в роботах істориків.


^ Тема. Культура давньоруської-української держави

Перші згадки про письмо у слов'ян. Проблема походження кирилиці і глаголиці в історичній літературі.

Освіта. Наукові знання. Поширення книг. Літописання. Література. Народний епос. Архітектура. Живопис, фрески, мозаїка. Художнє ремесло. Музика.

Роль християнства у розвитку культури Київської Русі.
^

Тема. Галицько-Волинська держава


Галицька і Волинська землі в ХІІ ст.: економічне становище і соціально-політичний розвиток. Утворення Галицько-Волинського князівства. Організація влади. Внутрішня і зовнішня політика Романа Мстиславича, Данила Галицького та їх наступників. Історичне значення Галицько-Волинської держави.


^ Тема. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського

Утворення Литовської держави. Захоплення Литовським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Київщини та Переяславщини. Особливості адміністративно-територіального устрою українських земель у складі Литовської держави. Господарське життя та соціальне становище українського народу. Литовські статути.

Претензії сусідніх держав на українські землі. Зовнішня політика Великого князівства Литовського. Початок зближення Литви і Польщі. Кревська унія.


^ Тема. Феномен українського козацтва

Проблема походження козацтва в історичній літературі. Виникнення козацтва. Посилення козацтва у другій половині ХVІ ст. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво козаків, морські походи, військові клейноди. Виникнення Запорозької Січі. Д.Вишневецький. Устрій Січі: військовий та територіальний. Адміністративна та судова влада. Господарство запорожців. Освіта. Зносини козаків із сусідами. Реєстрове козацтво. Боротьба козаків з турками та татарами.


^ Тема. Україна під владою Речі Посполитої (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

Люблінська унія 1569 р. Адміністративно-політичний лад Польщі та його особливості. Соціально-економічний розвиток українських земель після унії. Становище церкви на Україні. Берестейська унія 1596 р. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ ст. Приєднання Польщею Чернігово-Сіверських земель. П.Сагайдачний. Битва під Хотином.

Народні рухи 20-30 рр. Х^ VII ст. «Статті для заспокоєння руського народу». «Ординація» 1638 р.


Тема. Культура України в ХІV– поч. ХVІІ ст.

Освітній рух. Українські братства та їх роль. Братські школи. Острозька слов’яно-греко-латинська академія та Львівська школа. Утворення Києво-Могилянської колегії. П.Могила. Розвиток української мови. Початок книгодрукування в Україні. «Волинські Афіни».

Наука. Література. Літописання. Полемічні твори. Зародження театру. Музика. Архітектура та малярство. Усна народна творчість.


^ Тема. Визвольна революція українського народу середини ХVІІ ст. Формування української держави

Причини і характер та періодизація революції.

Б.Хмельницький і початок повстання. Зборівська угода та її наслідки. Формування української держави, її структура і функції. Внутрішнє життя та зовнішні зносини України в середині ХVІІ ст. Воєнні дії 16501653 рр. Українсько-російські зносини середини ХVІІ ст. Березневі статті. Відновлення війни з Польщею. Міжнародні зносини України в 16541657 рр. Смерть Б.Хмельницького.


^ Тема. Політичне становище України в другій

половині ХVІІ ст.

І.Виговський і пропольська орієнтація. Гадяцький договір. Боротьба з московськими військами.

Ю.Хмельницький. Переяславська угода 1659 р. Слободищенський трактат 1660 р.

Боротьба за владу в Україні в 6070 рр. Андрусівський мир 1667 р. П.Дорошенко і союз з Туреччиною. Запорозька Січ. Діяльність І.Сірка. Чигиринські походи. "Вічний мир". Політика І.Самойловича.


^ Тема. Внутрішнє становище Гетьманщини та Слобожанщини в другій половині ХVІІ ст.

Особливості адміністративно-територіального та військового устрою Гетьманщини у складі Московської держави. Соціальне становище українського суспільства в другій половині ХVІІ ст. Заселення Слобожанщини в середині і другій половині ХVІІ століття. Особливості адміністративно-територіального устрою.


^ Тема. Становище Правобережжя та західноукраїнських земель під владою іноземних держав

у другій половині ХVІІ ст.

Політичне становища Правобережної України та західноукраїнських земель у другій половині ХVІІ ст. Розвиток феодального землеволодіння. Фільварки.

Посилення визвольної боротьби на Правобережжі та західноукраїнських землях. Семен Палій.


^ Тема. Гетьманщина в кінці ХVІІ – першій чверті ХVІІІ ст.

Гетьман І.Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика.. Північна війна і участь у ній українського народу. Перехід гетьмана Мазепи на сторону Карла ХІІ. Полтавська битва та її наслідки. Запорозька Січ у подіях 1709 р.

Перша українська політична еміграція. Мазепинці та їхні політичні концепції. Конституція П.Орлика.

Реформи Петра І та Україна. Соціально-економічний розвиток.


^ Тема. Культура України в другій пол. ХVІІ ст.

Українське бароко. Освіта. Наукові знання. Література і книгодрукування. Літописання. Театр і музика. Малярство.

Києво-Могилянська академія.

Церква та її роль у житті українського суспільства.


^ Тема. Політичний розвиток Гетьманщини та

Запорожжя у ХVІІІ ст.

Гетьманування І.Скоропадського. Перша Малоросійська колегія та її діяльність. Наказний гетьман П.Полуботок. Відновлення гетьманства в 1727 р. Гетьман Д.Апостол. "Правління гетьманського уряду". Гетьманування К.Розумовського. Остаточне скасування гетьманства на Україні. Відновлення Малоросійської колегії. Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та Гетьманщині.

Суспільно-політичні рухи другої половини ХVІІІ ст. Запорозьке козацтво в середині і другій половині ХVІІІ ст. Причини та наслідки скасування Запорозької Січі. П.Калнишевський. Подальша доля козацтва.


^ Тема. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в середині і

другій половині ХVІІІ ст.

Економічний розвиток українських земель у середині і другій половині ХVІІІ ст. Оформлення кріпосного права. Загострення соціальних відносин.

Зміни адміністративно-територіального устрою. Іноземна колонізація півдня України.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
«магістр» за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010201 «Психологія*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.
Доповіді конференції будуть надруковані у наукових записках Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Бакалавр” 0203 ’’Гуманітарні науки’’ за напрямом підготовки 020303 «Філологія*» (українська мова І література) на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи