Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології




Скачати 83.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Дата13.09.2012
Розмір83.25 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет іноземної філології

Кафедра романо-германської філології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.

__________________

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»


зі спеціальності 7.02030302 «Мова та література*» (французька)


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Рівне – 2012

ПРОГРАМА фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 7.02030302 «Мова та література*» (французька) на основі освітньо-кваліфіфкаційного рівня «Бакалавр» – Рівне, РДГУ, 2012.


Розробник: кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри романо-германської філології Палій В.П.


Рецензенти: кандидат філологічних наук, завідувач кафедрою романо-

германської філології, професор Павлова О.І; кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу РІС КСУ доцент Федоришин О. П.


Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології факультету іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 7 від 23 січня 2012 р.).


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове випробування є комплексним екзаменом з двох дисциплін: “Практика усного та писемного мовлення (французька мова)”, “Методика викладання іноземних мов”. Фахове випробування призначене для виявлення знань студентів з усього циклу мовознавчих дисциплін.

^ Запропонована програма є інноваційною з огляду на такі положення:

 • Програма розроблена з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти на основі концепції діалогу культур, що є важливим чинником підготовки вчителів іноземної мови в Україні;

 • Програма базується на новітніх теоретичних здобутках та практичному досвіді у галузі викладання французької мови. Документ укладено у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення та викладання французької мови .

^ Цілі програми

Фахове випробування має на меті перевірити засвоєні мовленнєві компетенції та рівень володіння методикою викладання іноземної мови вступників факультету іноземної філології.

Вступники повинні:

 • Вільно користуватися іноземною мовою у професійних, наукових, комунікативних цілях;

 • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • володіти синтаксичними, семантичними та фонетичними закономірностями іноземної мови;

 • використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

 • застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;

 • реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власні наукові здобутки;

- використовувати власний досвід володіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;

 • удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів.

Основною лінгвістичною дисципліною є практичний курс іноземної мови. Тому на фаховому випробуванні необхідно передусім виявити теоретичні та практичні мовленнєві компетенції вступників з предмету.

Теоретичні та практичні питання з методики викладання іноземної мови обов’язково включаються в кожен екзаменаційний білет. Вступний іспит має на меті проведення продуктивного контролю знань, умінь та навичок вступників, а саме:

 • ^ Якість професійної підготовки.

Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети вступного іспиту тощо.

 • ^ Якість висловлювання.

Параметри оцінювання усного та письмового висловлювання з метою показу результатів навчання іноземній мові є їх відповідність цілям та змісту вступного іспиту, чіткість виступу, його послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь публічного мовлення, участь вступників у підготовці та проведенні висловлювання.

 • ^ Якість мовної підготовки.

На вступному іспиті перевіряються знання вступників з лексичного, граматичного, стилістичного володіння іноземною мовою, вміння логічно будувати висловлювання у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження екзаменаторів, відповідати на них. У програмі подано список фахової літератури, якою не слід обмежуватися при підготовці та проведенні вступного екзамену.

Програма складена з урахуванням ″ Загальноєвропейських

Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.″ К., Ленвіт, 2003.- 261 с.

Екзаменаційний білет складається з чотирьох завдань.

^ I завдання має на меті читання, літературний переклад фрагменту та аналіз уривку з автентичного тексту художньої або публіцистичної літератури. Час підготовки: 40-50 хвилин. Аналіз тексту включає коментування лексичних, граматичних та стилістичних особливостей даного жанру, розкриття змісту тексту.


^ II завдання має на меті організацію висловлювання з актуальних проблем сучасного життя Франції, України та країн Франкофонії на основі заданої мовленнєвої ситуації та конкретного комунікативного завдання.


Орієнтовна тематика усного висловлювання:

1.Qui es-tu ? Parle de toi, de tes habitudes.

2. Qu’est-ce que la famille pour vous?

3. Quelles sont les f?tes les plus respect?es en France ?

4. Les go?ts et les couleurs, on ne les discute pas.

5. Parlez de la France comme d’un pays europ?en.

6. Parlez de votre vie estudiantine.

7. J’aime lire, surtout les auteurs fran?ais.

8. Le fran?ais dans le monde.

9. C’est quoi ma chambre ?

10. Parlez du calendrier fran?ais.

11. L’ami, il est difficile ? trouver et facile ? perdre.

12. C’est quoi l’amiti? dans votre vie ?

13. Parlez de vos go?ts et vos pr?f?rences.

14. Mes ?tudes ? l’Universit?.

15. Parlez de la Francophonie.

16. On dit que Paris est la capitale du monde.

17. Parlez de la France touristique.

18. Quelle(s) r?gions fran?aise(s) vous aimeriez visiter ?

19. Qu’est-ce qu’on peut d?couvrir dans la capitale de l’Ukraine, Kiyv ?

20. Comment les Fran?ais passent leurs loisirs ?

21. Parlez de vos go?ts et vos pr?f?rences.

22. Quelles sont les f?tes les plus respect?es en Ukraine ?

23. Parlez de votre po?te (?crivain) pr?f?r?.

24. Parlez de la cuisine fran?aise.

25. Pourquoi j’ai choisi le m?tier du professeur de langues ?trang?res ?

26. Parlez du systeme ?ducatif en France.

27. Parlez de l’enseignement en Ukraine.

28. Est-ce qu’on peut tout montrer ? la t?l? ?

29. Pourquoi on apprend des langues ?trang?res ?

30. Raconter une derni?re actualit? dans le monde.


III завдання – переклад з української мови на французьку.


IV завдання – методика навчання IM.

1. Цілі та завдання методики як науки.

2. Навчання фонетичного матеріалу французької мови.

3. Формування граматичних навичок IM.

4. Засоби навчання.

5. Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного спілкування.

6. Особливості навчання IM на різних ступенях.

7. Мета, зміст і принципи навчання.

8. Основні методи навчання.

9. Позакласна робота з французької мови.

10. Урок іноземної мови.

11. Навчання говоріння IM.

12. Шляхи індивідуалізації процесу навчання IM.

13. Прийоми інтенсивного навчання.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

"ВІДМІННО"

Вступник дає чіткі змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої ситуації. Бесіда проходить жваво і невимушено. Мовлення студента вільне, правильне, в межах літературної норми, виявляє різноманіття мовних засобів, незбідненність граматичних форм, їх правильне вживання. Добрі знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення і незначна кількість не грубих помилок.

"ДОБРЕ"

Вступник розуміє дає змістовні відповіді і може їх аргументувати. Бесіда протікає в досить високому темпі. Мовлення студента достатньо вільне і в основному правильне. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте допущені деякі другорядні факти. Допускаються не грубі обмовлення і помилки.

"ЗАДОВІЛЬНО"

При відповіді на запитання вступник стикається з деякими труднощами, його реакція в бесіді занадто повільна. Темп мовлення нижчий за природній, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. В знанні теоретичного матеріалу є неточності. Допускаються помилки, в тому числі і грубі.

"НЕЗАДОВІЛЬНО"

Вступник відповідає нижче від вимог, які встановлені для оцінки "задовільно"(див. вище). Навички усного мовлення розвинені слабо, бесіда ведеться примітивно, на низькому мовному рівні, темп мовлення повільний. Наявне тільки надто наближене розуміння прочитаного тексту. В мовленні допускаються грубі помилки, які студент не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково. Якщо один із чотирьох аспектів оцінюється як незадовільний, то загальна оцінка не може бути позитивною.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра романо-германської філології


Спеціальність: 7.02030302 “Філологія.* Мова та література (французька)”

Дисципліна: “Методика викладання іноземних мов”, “Практика усного та писемного мовлення іноземної мови (французька)”.


Білет №_____

1 . Faites l’analyse lexical, grammatical et stylistique du texte propos?.

2. Parlez sur le sujet propos?.

3. Traduisez les phrases de l’ukrainien vers le fran?ais.

4. Цілі та завдання методики.

Білети затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології.

Протокол № ____ від _______ 2012 р.

Укладач білетів та екзаменатор ____________

Зав. кафедри романо-германської філології _____________


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1 Опацький О.Є. «Le fran?ais». - K .: ВТФ «Перун», 2003.- 235 с.

2. Крючков Г.Г. «Прискорений курс французької мови», К .: Вища школа , 1994.- 187 с.

3.«DELF B2 . 200 activit?s , nouveau dipl?me». Anatole Bloomfield, Emmanuelle Daill, CLE – 2006.- 225.

4. «Campus 3», Edvige Costanzo, Christine Garella, Muriel Molini?, CLE – 2004.

5. «Comprehension ?crite», CLE, - 2004.- 267.

6. «Exercices de grammaire en contexte », Anna Akyuz, Bernadette Bazelle-Shahmaei - Hachette, 2000. - 178.

7. «Exercices de grammaire en contexte », Anna Akyuz, Bernadette Bazelle-Shahmaei, Hachette – 2000.-251.

8. « Grammaire progressive du francais», Maia Gregoire, CLE – 2003.-178.

9. «Vocabulaire progressive du francais», CLE – 2004-356.


Додаткова література

1. «Compr?hension ecrite», CLE - 2004.-240.

2. «Vocabulaire progressive du francais», CLE - 2004.-356.

3. «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» , К., Ленвіт – 2003.-261.

4. «Exercices pour l’apprentissage du francais», Evelyne Berard, Christian Lavenne,

Hatier/ Didier.- 2003-223.

5. «Exercices de grammaire en contexte», Anna Akyuz, Bernadette Bazelle-Shahmaei,

Hachette – 2000.-178.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробуваннядля вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології
Фахове випробування є перехідним етапом у професійній підготовці від освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра до освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи