Кафедра практики англійської мови icon

Кафедра практики англійської мови
Скачати 404.73 Kb.
НазваКафедра практики англійської мови
Сторінка1/7
Дата13.09.2012
Розмір404.73 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет


Кафедра практики англійської мови
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

_______________проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки»

зі спеціальності 7.02030302 «Мова та література*»

(англійська, французька), (англійська, російська)


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Рівне-2012Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 7.02030302 «Мова та література*» (англійська, французька), (англійська, російська) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Упоряд. Н.О. Михальчук, Л.В. Гронь, М.І. Зубілевич, Н.П. Ярута, С.А. Бігунова, С.С. Василькевич. – Рівне, РДГУ.


Складена на основі програми державних іспитів для студентів філологічних та педагогічних факультетів Міністерства освіти і науки України.


Упорядники: кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійської мови РДГУ Михальчук Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови РДГУ Гронь Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови РДГУ Зубілевич М.І., старший викладач кафедри практики англійської мови РДГУ Ярута Н.П., доцент кафедри практики англійської мови РДГУ Бігунова С.А., викладач кафедри романо-германської філології РДГУ Василькевич С.С.


Рецензенти: Федоришин О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу РІС КСУ.

Гаєва Н.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови РДГУ.


Затверджено на засіданні кафедри практики англійської мови РДГУ, протокол № 7 від 23 січня 2012 р.


© Рівненський державний гуманітарний університет 2012


^ Пояснювальна записка


Фахове випробування є перехідним етапом у підготовці від бакалавра до спеціаліста – вчителя загальноосвітньої школи. Він повинен виявити знання вступників з усього циклу мовознавчих дисциплін. Відповідно до цього вона передбачає реалізацію таких завдань: 1) сформувати основні положення сучасного курсу іноземної літературної мови з урахуванням сучасних досягнень лінгвістичної науки; 2) виділити найважливіші питання з інших мовознавчих курсів; 3) допомогти вступникам систематизувати найважливіший матеріал, засвоєний упродовж усього періоду навчання.

Запропонована програма є інноваційною з огляду на такі частини:

 • програма розроблена з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти, на основі концепції полікультурності (діалогу культур, що є важливим складником підготовки вчителів іноземних мов в Україні);

 • програма базується на новітніх теоретичних здобутках і практичному досвіді в галузі укладання програм та курсів навчання іноземних мов;

 • документ укладено у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних мов та оцінювання рівнів володіння ними (Modern Languages; Learning, Teaching, Assessment: A Common European Framework of Reference, Council for Cultural Co-operation, Education).

Дану програму складено з урахуванням основних положень “Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні” (Лісабон, 11 квітня 1997р.).

Були також враховані положення комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за вищу освіту, “Створення загальноєвропейського простору вищої освіти” (Берлін, 19 вересня 2003 р.), а саме наступні положення, принципи і пріоритети:

– важливість соціального аспекту Болонського Процесу. Необхідність збільшення конкурентноздатності повинна відповідати цілям поліпшення соціальних характеристик загально-європейського простору вищої освіти, спрямованого на зміцнення соціальних зв’язків і зменшення нерівності за статевою ознакою як на національному, так і на загально-європейському рівні. У цьому контексті студенти повинні на вступному іспиті підтвердити своє ставлення до освіти як до суспільного блага і суспільної відповідальності та в майбутньому намагатися приймати участь в міжнародному академічному співробітництві і програмі обміну академічних цінностей.

В даній програмі підкреслено важливість усіх елементів Болонського Процесу для створення загальноєвропейського простору вищої освіти. В навчальному процесі викладання англійської мови РДГУ активізовано зусилля для розвитку ефективних систем забезпечення якості, просування ефективного використання системи, заснованої на двох циклах, і удосконалення системи визнання ступенів і періодів навчання;

– забезпечення якості навчання. Як показує практика, якість вищої освіти лежить в основі розвитку загальноєвропейського простору вищої освіти. Програма фахового випробування побудована таким чином, що зобов’язує викладачів підтримувати подальший розвиток системи забезпечення якості на рівні вузів, на національному і загальноєвропейському рівнях, тобто усвідомлення необхідності розвитку загальних критеріїв і методологій із забезпечення якості;

– підтримка привабливості Загальноєвропейського простору вищої освіти. Викладання англійської мови в РДГУ має на меті поступове збільшення привабливості і відкритості європейської вищої освіти, що, в свою чергу, повинні демонструвати вступники під час фахового випробування з англійської мови.


Цілі програми

Фахове випробування має на меті перевірити вміння та навички вступників.

Вступники повинні:

 • вільно користуватися іноземною мовою у професійних наукових та інших цілях;

 • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності іноземної мови;

 • використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

 • застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;

 • реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

 • використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;

 • удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною мовою;

 • усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

Центральним лінгвістичним курсом є практичний курс іноземної мови. Тому на вступному екзамені необхідно передусім виявити теоретичні і практичні навички вступників з цього предмета. Теоретичні і практичні питання з практичного курсу іноземної мови обов’язково включаються в кожен екзаменаційний білет.

Фахове випробування має на меті проведення продуктивного контролю знань, вмінь та навичок вступників, спрямований передусім на оцінку якості кінцевого продукту та його презентації під час загального обговорення. Цей вид контролю передбачає оцінювання трьох аспектів навчальної діяльності вступників, а саме:


· якості професійної підготовки

Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети вступного іспиту тощо.

· якості презентації

Параметри оцінювання усної та писемної презентації результатів навчання іноземної мови є їх відповідність цілям і змісту вступного іспиту, чіткість презентації, її послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь публічного мовлення, участь вступників у підготовці та проведенні презентації та подальшому обговоренні.

· якості мовної підготовки

На вступному іспиті перевіряються знання вступників лексичного, граматичного матеріалу з іноземної мови, вміння логічно будувати висловлювання та оформлювати їх у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження екзаменаторів та на належному рівні відповідати на них.


У програмі подано список основної фахової літератури, якою ж, звичайно, не слід обмежуватися при підготовці і проведенні вступного екзамену; особливо це стосується статей, які зовсім не подаються в списку, а також і багатьох монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Програма складена з урахування типових програм з мовознавчих дисциплін, програми з іноземної мови для державних екзаменів /К., 1983/.


І завдання має на меті читання, літературний переклад фрагменту та інтерпретації уривку з оригінального твору художньої літератури.

Обсяг уривку: 1-2 сторінки машинописного тексту.

Час підготовки: 40-50 хвилин.

Відповідь вступника передбачає непідготовлене читання вголос 10-12 рядків, вказаних екзаменатором, а також літературний переклад частини уривку українською мовою без словника, але з використанням глосарію.

Інтерпретація тексту включає літературний коментар та розкриття особливостей індивідуального авторського стилю; короткий зміст уривку; фрагментарний лінгво-стилістичний аналіз, під час якого вступник повинен визначити роль та місце стилістичних засобів у побудові смислової перспективи тексту, показати вміння аналізувати текст як єдине художнє ціле, базуючи його інтерпретацію на зіставленні та врахуванні взаємних мовних засобів художнього зображення, до яких вдається автор тексту.


Наведемо приклади стилістичного аналізу текстів з англійської мови, а також тексти для самостійної роботи студентів в період підготовки до іспиту.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Кафедра практики англійської мови iconКафедра теорії І практики перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу (далі кафедра тпп) була утворена в 2006 році на основі функціонування підготовки спеціалістів...
Кафедра практики англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практики упм англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література...
Кафедра практики англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Практики упм англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальностю Мова та література...
Кафедра практики англійської мови iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
Кафедра практики англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...
Кафедра практики англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Кафедра практики англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з “Практичної фонетики англійської мови” для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова...
Кафедра практики англійської мови icon«південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Кафедра перекладу І теоретичної та прикладної лінгвістики
Програма вступного випробування з теорії та практики англійської мови для вступу на навчання за
Кафедра практики англійської мови icon«південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Кафедра перекладу І теоретичної та прикладної лінгвістики
Програма вступного випробування з теорії та практики англійської мови для вступу на навчання за
Кафедра практики англійської мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Розробники: Заболотська О. О., завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор
Кафедра практики англійської мови iconМетодичні рекомендації до підготовки до державного іспиту з дисципліни «Лексикологія англійської мови»
Курс лексикології англійської мови – складова частина теоретичного курсу англійської мови, метою якого є системний виклад основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи